[Ingezonden] Ergerniswekkende surveillanten

Vanmiddag is dit artikel van asap geplaatst op Voxweb

Surveillanten kunnen flink irritant zijn tijdens een tentamen. Studentenfractie asap vraagt zich af waarom deze toezichthouders per faculteit anders geïnstrueerd worden. ‘Dit zou centraal geregeld moeten worden.’

Ingezonden brief

Deze week is het voor studenten weer zover. Samen met  medestudenten zitten zij rij aan rij in bankjes om, onder toezicht van gestrenge ouderen, te bewijzen dat ze de docent begrepen hebben.

Dat een cursus een moment moet kennen waarop de student moet aantonen dat hij of zij iets geleerd heeft, is duidelijk. De manier van toetsing wordt, volgens ons terecht, nogal eens bekritiseerd. Om echt te kunnen zien of een student de stof begrepen heeft zou een docent op kleine schaal moeten toetsen, in plaats van een massaal multiple-choice tentamen af te nemen. Omdat dit niet haalbaar is worden studenten een aantal uur samen in een collegezaal gezet onder een toezicht van surveillanten.

Doktersbriefje
Het is deze surveillance die vaak tot ergernis leidt. Elke student kent wel een situatie waar hij of zij zich afvraagt ‘is dit nu echt nodig?’ Tentamens bij geneeskunde waar je haast zonder doktersbriefje niet mag plassen; surveillanten die niet op de hoogte zijn van toegestane hulpmiddelen; surveillanten die (liefst op hakken) de zaal door rennen; surveillanten die een tijd omineus staan mee te lezen wat je daar nu eigenlijk opschrijft. Deze ogenschijnlijke nonchalance bij surveillanten leidt, onbedoeld, tot veel frustratie bij studenten.

Wij vragen ons af welke instructie surveillanten krijgen. Het is zo dat sommige faculteiten (zoals NWI en  FTR) een richtlijn hebben voor surveillance tijdens tentamens, maar deze hebben vooral betrekking op wat de student wel en niet mag. Hoe surveillanten zich dienen te gedragen wordt hieruit niet duidelijk. Wij vinden dit vreemd. Een schriftelijk tentamen is op verschillende faculteiten niet wezenlijk anders. Slechts in randvoorwaarden, zoals in de hulpmiddelen die studenten mee mogen nemen, zijn er verschillen. Wij vinden het daarom gek dat er voor surveillanten geen vaste instructie ligt. Momenteel wordt dit op opleidingsniveau geregeld, terwijl dit juist centraal gedaan zou moeten worden. Het komt immers voor dat verschillende opleidingen tegelijk in dezelfde zaal een tentamen maken. Het is dan ook vreemd dat er geen vast kader voor surveillanten ligt. Wij pleiten voor een universiteitsbreed kader waarnaar surveillanten zich moeten schikken.

asap is een studentenfractie

#ruGV: AMD en rondvragen

 

[English translation below]

Deze GV begon met een gesloten gedeelte. Hierin kregen OR en USR een presentatie met betrekking tot het strategisch plan. Het open gedeelte stond, voor het grootste deel, opnieuw in het teken van de reorganisatie van de AMD.  De reorganisatie van de AMD is inmiddels zo ver gevorderd dat er, zei het met een paar kanttekeningen, een advies ligt vanuit de OR. Volgende week wordt een definitief advies gegeven.image00224

De punten die voor de USR het meest van belang waren werden besproken bij de in- en uitgekomen post en de rondvraag. Esra vroeg naar een reactie op de brief vanuit de USR over het beleid rond  judicia. Deze brief was opgesteld in samenspraak met FSR-en en was een poging tot een voorstel dat gedragen wordt door de hele studentgeleding van de medezeggenschap. Dhr. Kortmann gaf aan dat de brief doorgestuurd is naar de decanen. In afwachting op de uitkomst is de model OER nog niet aangepast. Wel blijft dit een zaak die op facultair niveau wordt besproken.

Tijdens de rondvraag vroeg Simon waarom Radboud Rocks ook dit jaar weer een toegangsprijs had. In verleden jaren was dit altijd een gratis diesfestival. Afgelopen jaar werd voor het lustrumfestival voor het eerst een vergoeding gevraagd. Dhr. Kortmann antwoordde hierop dat de organisatie van een festival prijzig is en dat het college €5,- een redelijke vergoeding vindt. Vervolgens sprak Simon, namens de gehele USR, dat de USR blij is dat besloten is om de studentmail niet bij een externe partij te plaatsen. Vooral de privacy van studenten was belangrijk bij deze beslissing.

Peter stelde een vraag over de verplichte aanschaf van studiematerialen bij verscheidene opleidingen. Dhr. Kortmann stelde voor om deze voorbeelden in een andere setting te bespreken, zodat deze uitzonderingen aangepast kunnen worden. Op de vraag, die Esra stelde over de grote diversiteit in maatregelen zoals B in 5 en M in 2 op verschillende faculteiten, antwoordde Dhr. Kortmann dat dit een zaak was die decentraal geregeld dient te worden.

*************************************************************************************************

This meeting with the University Student Council (USR), Workers Council (OR) and the Board of Governors (CvB) started with a closed part in which a presentation was given about the strategic plan. The topics open for public again discussed the reorganization of the AMD. The process of reorganization has progressed a lot and an advice from the OR has nearly been given.

Topics of main interest for the USR were discussed in the in- and outgoing mail and the closing questions. Esra asked for reaction of the CvB to a letter from the USR about the planned deviation of the regulations of academic degrees. The letter was composed by the USR in cooperation with the different Faculty Student Councils. Mr. Kortmann announced that the letter had been sent to the deans of all faculties. In anticipation of the decision made by the deans, the model OER has not been adjusted. It is however a matter to be discussed at a faculty level.

During the closing questions Simon asked whether the Radboud Dies festival, Radboud Rocks, again has an entree fee. Last year there was a fee for the festival was asked for the first time. Mr. Kortmann answered that the organization of a festival is expensive and that the CvB thinks €5,- is a reasonable fee. Next, Simon spoke, on behalf of the whole USR, that the USR is happy that a decision had been made to stop student mail from belonging to an external party. Especially the privacy of students was important in this decision.

Peter asked about the obligatory purchase of study materials which takes place in several course. Mr. Kortmann proposed that the cases would be discussed in a different setting, so that the issues can be resolved. Esra asked about the huge diversity in regulations, such as the Bachelor in 5 years and Master in 2 years, at the different faculties. Mr. Kortmann answered her by stating that this is a case which would be managed at a decentralized basis.

[Ingezonden] Een verkozen rector?!

Vanochtend is dit artikel van asap geplaatst op ANS-Online.

 

In de Enerzijds Anderzijds van de maart-ANS werd een discussie gehouden over of de rector magnificus moet worden verkozen. Studentenfractie asap stuurde dit opiniestuk in als reactie op dit artikel.

Op universiteiten in België is het al zeer gebruikelijk: een verkozen rector magnificus. Met uitgebreide verkiezingsprogramma’s proberen de kandidaten studenten voor zich te winnen. Daarmee hebben studenten en medewerkers daadwerkelijk inspraak over het beleid dat de universiteit voert. Dat is een wereld van verschil met de Radboud Universiteit. Volgens asap is het tijd voor verandering.

Op de RU wordt gewerkt met een benoemingsadviescommissie (BAC), waarin de voorzitters van de ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentenraad (USR) plaatsnemen. Hun invloed is echter beperkt. Tijdens de sollicitatieprocedure hebben ze louter adviesrecht, wat betekent dat het uitgebrachte advies volledig in de wind geslagen kan worden. Bovendien mag er dus slechts één student plaatsnemen in de BAC.

De rector magnificus is het visitekaartje van de RU en is daarmee imagobepalend voor de universiteit. Bovendien bepaalt hij het academisch beleid. Hij vormt hiermee het gezicht van de Radboud Universiteit en zijn standpunten hebben grote gevolgen voor studenten en wetenschappers.

Het benoemen van de rector magnificus, hét gezicht van de Radboud Universiteit, berust op een ondoorzichtig systeem, dat aandoet als achterkamertjespolitiek. Het past op geen enkele manier binnen een academische omgeving, waarin openheid en debat een grote rol spelen. Het verkiezen van de rector, op basis van een uitgebreid verkiezingsprogramma waarin de kandidaten hun visie voor de komende jaren schetsen, zou voor deze omgeving veel geschikter zijn. Studenten en medewerkers kunnen op die manier aangeven welke kant zij met de universiteit op willen en waar volgens hen de accenten moeten liggen. Een visie en een standvastig beleid blijven echter gewaarborgd, omdat de gekozen rector aansluit bij een vast college.

Tegenstanders noemen het risico, dat het houden van open verkiezingen op de universiteit uit zou monden in een soort populariteitsstrijd waarbij het uiterlijk van de potentiële rector zwaarder weegt dan zijn of haar capaciteiten. Worden studenten op deze manier niet ontzettend onderschat? Bovendien wordt op deze manier het volledige argument vóór landelijke en gemeenteraadsverkiezingen onderuit gehaald.

asap pleit voor een systeem waarbij de Gezamenlijke vergadering (GV), dat wil zeggen de OR bij de personeelsgeleding en de USR bij de studenten, instemming krijgt over de selectie van drie kandidaat-rectores. Immers, de leden van de GV zijn bijna de enige die in aanraking komen met haast alle onderwerpen waarin een collegelid zou moeten excelleren. Vervolgens mogen alle studenten en medewerkers, die bij de Radboud Universiteit zijn aangesloten, hun stem uitbrengen over de drie kandidaten. Deze studenten zouden zich dan uitgebreid kunnen inlezen in de verschillende cv’s en ‘verkiezingsprogramma’s’ waarna zij stemmen voor de meest capabele rector, degene die de Radboud Universiteit het beste representeert. De procedure zal op die manier transparanter en democratischer worden.

15 april activiteit: ‘Van oprichting tot succes’

asap vindt het erg belangrijk dat studenten klaar voor de arbeidsmarkt zijn als ze afstuderen. Daarom organiseert asap tijdens de Wil Ondernemen Week op dinsdag 15 april in samenwerking met Studievereniging Synergy een lezing en workshopavond vanaf 18.30 over ondernemerschap: ‘van oprichting tot succes’.

Wil je weten waar je op moet letten als je een eigen bedrijf wilt oprichten, kom dan vooral langs! 

Inschrijven kan via de website van Synergy: https://www.synergy.nu/portal/inschrijven.php?activiteit_id=134. Ook niet -bedrijfskundestudenten zijn meer dan welkom en kunnen zich hier inschrijven!

banner_wilondernemenweek

 

#ruGV: Strategisch Plan RU

 

[English translation below]

Gisteren ging de USR weer in gesprek met OR en CvB tijdens de overlegvergadering. Dit maal met een bijzonder korte agenda. Het enige agendapunt van discussie was het strategisch plan van de Radboud Universiteit. Tijdens deze vergadering werd het concept voor de eerste drie hoofdstukken besproken.

Het eerste noemenswaardige agendapunt waren de mededelingen van het CvB. Dhr, Meijer kondigde aan dat de Provincie 6,2 miljoen euro subsidie verschaft aan de RU om apparatuur en laboratoria beschikbaar te stellen voor lokale bedrijven. Ook heeft het CvB zich uitgesproken als groot voorstander van elektrificatie van de Maaslijn.foto

Verder stelde mw. de Koning dat zij voor de vakantie helderheid wil over de werkplekken bij de Faculteit Letteren. Deze reactie gaf zij met betrekking tot de brief die de USR vorige cyclus verstuurde over werkplekken bij de faculteit Rechtsgeleerdheid en de faculteit Letteren.

De discussie over het concept strategisch plan bood de mogelijkheid voor de USR om vragen te stellen over voorgesteld beleid en kanttekeningen te plaatsen. De OR richtte zich vooral op het beleid rond onderzoek, maar ook rond onderwijs werd het een en ander besproken. Digitalisering van onderwijs stelde mw. de Koning “niet als doel, maar als middel” voor de verbetering van onderwijs. De RU is volgens haar een “campusuniversiteit, waar face-to-face onderwijs heel belangrijk is.”

Tijdens de rondvraag vroegen, onder andere, Jip en Peter naar onnodige aanwezigheidsplicht. In deze rondvraag werd verwoord dat verplichte aanwezigheid bij colleges, waar van de student geen actieve bijdrage wordt verwacht, niet tot meer gemotiveerde studenten leidt.  Gepleit werd voor minder aanwezigheidsplicht ende selectie over te laten aan het bestaande BSA. De redenering hierachter is dat ongemotiveerde studenten niet gedwongen moeten worden om naar college te komen. Als ongemotiveerde studenten hun BSA niet halen is dat hun verantwoordelijkheid. Van studenten kan verwacht worden dat zij verantwoordelijk genoeg zijn om deze afweging zelf te maken. Het CvB wilde hier niet te ver op ingaan, maar zei toe om hier in de volgende cyclus over te willen discusseren.

*************************************************************************************************

Yesterday the University Student Council (USR) and the Works Council (OR) had their periodical meeting with the Board of Governors (CvB) of the Radboud University (RU). This time there were few topics to be discussed. The most interesting topic open for discussion was the University’s  strategic plan for the next five years. During this meeting the rough draft of the first three chapters was discussed.

The meeting was opened with some announcements from  the CvB. Mr Meijer announced that a subsidy of 6.2 million euro had been granted to the University so that local businesses could make use of the University’s  research facilities. Furthermore, the CvB announced that they would strongly support plans for  the electrification of the ‘Maaslijn’ (the railway to Limburg)

The discussion about the Strategic Plan offered the OR and the USR the possibility to ask critical questions about proposed policy . The OR mainly focused on the plans regarding research during the next five years, and the USR on topics especially interesting for students.

Digitalization of education was discussed, and Drs. W de Koning stated that digitalization was “not a goal, but a means ” to improve the quality of education. The Radboud University, according to her, is a “campus university where face-to-face education is very important.”

The meeting ended with Jip, Peter and several members of the OR and USR asking questions about obligatory presence in lectures. They made clear that obligatory presence does not necessarily contribute to intrinsic motivation of students and might even result in less academic students. They pleaded for less obligatory presence and letting the current BSA function as a way of. The logic behind this is, that students who are not motivated will not be obliged to be present. If badly motivated students get g BSA, it is their own responsibility. Students should be responsible enough to make this consideration for themselves. The CvB did not want to discuss this during this meeting, but they promised that there would be room to discuss this during the next meeting.