USR

Hoe werkt de GV-cyclus?

Published by:

De GV-cyclus is de vergadercyclus waar de hele centrale medezeggenschap en dus de Universitaire Studentenraad (USR) omheen draait. In de GV-cyclus vergadert de Universitaire Gemeenschappelijke Vergadering (UGV) over onderwerpen die worden ingebracht door de USR, Ondernemingsraad (OR) of het College van Bestuur (CvB). Maar wat is een GV-cyclus en hoe werkt zo’n GV-cyclus nou? En wat is die UGV precies?

Laten we bij het begin beginnen, de UGV. De UGV staat voor de Universitaire Gemeenschappelijke Vergadering en is de vergadersamenstelling waarin de USR, de OR en het CvB zitten. In de UGV hebben de USR en OR de kans om vragen te stellen aan het CvB, onderwerpen te bespreken met het CvB of zelf onderwerpen in te brengen via een brief of notitie. De UGV is eigenlijk de samenstelling waar alles om draait en waarinde belangrijke besluiten genomen worden. Er bestaat ook een samenstelling zonder het CvB: de Gemeenschappelijke Vergadering (GV). Deze bestaat dus uit de leden van de USR en de OR.

Voordat iets in de UGV besproken kan worden, moet er eerst heel wat gebeuren. Het onderwerp moet geagendeerd, voorbesproken en besproken worden voordat er een besluit genomen kan worden. Deze procedure van agendering tot stemming heet de GV-cyclus.

Agendaoverleg
Het agendaoverleg is het eerste overleg van een GV-cyclus. In dit overleg tussen het presidium van de USR (voorzitter, vicevoorzitter en secretaris), het Dagelijks Bestuur (DB) van de OR (voorzitter, vicevoorzitter en secretaris) en het CvB (voorzitter, lid en rector magnificus) wordt besproken welke stukken en onderwerpen wel en niet op de agenda van de GV-cyclus worden gezet.

Presidium-GV
Deze onderwerpen en stukken worden vervolgens naar de Presidium-GV gestuurd. De Presidium-GV is het overleg waarbij het presidium van de USR en het DB OR samen bepalen welke stukken naar welke commissie gaan.

Preadvies
In de commissies worden de stukken die in het agendaoverleg zijn ingebracht en door de Presidium-GV zijn toegewezen, besproken. Deze bespreking gebeurt vaak in het bijzijn van een beleidsmedewerker om het geagendeerde stuk te duiden en eventuele informatievragen, dus vragen over aantallen en dergelijke, te beantwoorden. Het doel is dat alleen nog vragen over het beleid blijven staan voor de Overleg-GV. De commissie schrijft naar aanleiding van deze bespreking een preadvies. In dit preadvies staan de antwoorden die de commissie al heeft gekregen en de beleidsvragen die de commissie heeft geformuleerd. Ook stelt de commissie een 1e en 2e woordvoerder aan. Dit preadvies wordt vervolgens naar de hele USR en OR gestuurd en besproken in de Voorbereidende Gemeenschappelijke Vergadering (Voorbereidende GV).

De Voorbereidende GV
De Voorbereidende GV is de eerste plenaire bespreking in de cyclus en vindt plaats in de GV-samenstelling, dus zonder het CvB. In deze vergadering krijgt ieder USR- of OR-lid de tijd om zijn of haar mening te uiten over de geagendeerde stukken en preadviezen. Zo worden de preadviezen bijgeschaafd en rondvragen voorbereid. Deze vergadering is voor de USR en de OR een belangrijke voorbereiding op het overleg met het CvB. Naar aanleiding van deze vergadering worden vervolgens de preadviezen door de commissies aangepast en gaan deze samen met de stukken definitief naar de Overleg Gemeenschappelijke Vergadering (Overleg-GV).

De Overleg-GV
In de Overleg-GV worden tenslotte alle stukken besproken in het bijzijn van het CvB en is de kans aan de USR en de OR om haar punten binnen te halen. Omdat bij deze vergadering zo’n 40 mensen aanwezig zijn, verloopt deze vrij formeel en hebben in eerste instantie de woordvoerders en het CvB het woord. In deze vergaderingen doet het CvB soms toezeggingen die door de UGVleden goed in de gaten gehouden en bewaakt moeten worden. Als er niets meer te bespreken valt, rondt de GV-cyclus af met de Afsluitende Gemeenschappelijke Vergadering (Afsluitende GV).

De Afsluitende GV
De Afsluitende GV is over het algemeen een korte vergadering in de GV-samenstelling die wordt gehouden als er een agendapunt ter advies of ter instemming voor de USR, OR of beiden ligt. De Afsluitende GV wordt bij voorkeur na de Overleg-GV gehouden als hier tijd voor is. Anders vindt deze een week na de Overleg-GV plaats. In deze vergadering kan de GV het voorstel voor de laatste keer bespreken en haar uitspraak bepalen door er over te stemmen. Zo eindigt de GV-cyclus en begint het hele circus weer opnieuw. Van begin tot eind duurt een GV-cyclus ongeveer 6 weken.

Hopelijk is hiermee een beetje duidelijk hoe de GV-cyclus werkt en waar wij als fractie mee bezig zijn. Alles draait om deze cyclus en dit betekent dat het inbrengen van onderwerpen via brieven en notities hier op moet worden afgestemd. Het is dus een hele klus om iets te aan te kaarten en besproken te krijgen, maar met goede voorbereiding levert het ook resultaat op in de vorm van toezeggingen en nieuwe afspraken!

USR

Update vanuit de fractie: Klankborden en contactpersonen

Published by:

Eerder deze week viel op de website te lezen in welke commissies eenieder van de fractieleden van asap zitting neemt. Nu is dat natuurlijk niet het enige waarmee de fractieleden zich bezig zullen gaan houden: zij zullen ook andere taken op zich nemen. Twee daarvan zijn de klankbordgroepen en contactpersoonschappen.

Laten we aftrappen met de klankbordgroepen. Een klankbordgroep is samengesteld uit mensen met allen een andere achtergrond die het functioneren van verschillende onderdelen binnen de universiteit evalueren. Hierbij zitten naast medewerkers ook studenten, wier mening zeer op prijs wordt gesteld. Zo is er de klankbordgroep Blackboard: in deze klankbordgroep, waar Roel Gremmen namens asap zitting in neemt, wordt het functioneren van Blackboard besproken en input gevraagd van de groep hoe het beter zou kunnen. De Algemene Studentenenquête, waarin Jacqueline Hoppenreijs namens asap plaatsneemt, evalueert, zoals de naam van de groep al enigszins weggeeft, de Algemene Studentenenquête en doet suggesties voor andere vragen en vraagstellingen. De Redactieraad, met Mark Vlek de Coningh van asap in de gelederen, houdt zich bezig met de studentenportal. Tevens neemt Mark zitting in de groep Websites, die de websites eens goed onder de loep neemt. Daarnaast is er de klankbordgroep Studielandschappen, waarbij ideeën van verschillende faculteiten worden uitgewisseld en onderwerpen zoals BYOD (bring your own device) worden besproken. asap is hierin vertegenwoordigd door Lucas Verlinden. Ten slotte een groep die verder weinig uitleg behoeft, namelijk de klankbordgroep UB. Roel Gremmen zal hier namens asap goed een oogje in het zeil houden.

Daarnaast zijn er de contactpersoonschappen. Het contactpersoonschap houdt in dat vanuit de USR één iemand wordt aangesteld die voor een specifieke faculteit de contactpersoon zal zijn. Dit houdt in dat diegene regelmatig overleg zal plegen met de FSR en assessor van de desbetreffende faculteit om zo goed op te hoogte blijven van wat er speelt, input te krijgen en informatie vanuit de USR door te spelen aan de FSR. Namens asap zullen Roel Gremmen en Lucas Verlinden deze taak vervullen voor respectievelijk de Medische Faculteit en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

De oplettende lezer heeft reeds aan het begin gezien dat dit slechts onderdeel vormt van het totale takenpakket van de fractie en vraagt zich wellicht af wat de fractie dan nog meer uitvoert. Een zeer terechte vraag, die komende week met een nieuw stukje op de website zal worden beantwoord!

USR

Update vanuit de fractie: Commissies

Published by:

Nadat op de eerste dag van het collegejaar bekend werd dat Mark Vlek de Coningh voorzitter is van de Universitaire Studentenraad en Roel Gremmen de functie van fractievoorzitter op zich neemt, wil de fractie graag ook laten zien wat zij doet binnen de Studentenraad. Er wordt door de verschillende fractieleden namelijk zitting genomen in comissies, klankborden en werkgroepen en daarnaast zijn twee fractieleden ook contactpersoon van een specifieke faculteit. In deze update zal een uitleg van de commissies en de commissieindeling volgen.

De commissies bestaan uit zowel USR als OR leden en zijn ingesteld om de verschillende stukken in een kleiner gezelschap te kunnen bespreken en voor te bereiden. De commissies schrijven zogenaamde pre-adviezen aan de Gezamenlijke Vergadering (GV) met het College van Bestuur. Deze pre-adviezen bevatten naast een advies over het stemmen over het beleidsstuk ook een aantal vragen aan het College van Bestuur die in deze GV besproken worden. Zo blijft alles overzichtelijk en kan er effectiever vergaderd worden tijdens de GV.

Allereerst zijn er twee commissies OOM. Deze afkorting staat voor Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening. Binnen deze commissies worden zaken behandeld zoals het bindend studieadvies (BSA), de collegegelden en de wetenschappelijke integriteit. Namens asap nemen Mark, Jacqueline en Roel plaats in deze commissies.

Vervolgens is er de commissie PSC. Deze afkorting staat voor Personeel, Studenten en Campus. Hierbij gaat het vooral om het personeels- en studentenbeleid en de voorzieningen op de campus. Zaken die besproken worden zijn onder meer de communicatie, de ICT-voorzieningen, de Algemene Studentenenquête. Vanuit asap zal Lucas plaatsnemen in deze commissie.

Als derde is er de commissie PSC-VGWM. Hierbij gaat binnen Personeel, Studenten en Campus over de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Concreet worden zaken als het energiebeleid, studeren op de campus en voorzieningen zoals de Refter en het Cultuurcafé besproken. Roel zal namens asap plaatsnemen in deze commissie.

Mark en Roel nemen ook plaats in de commissie FIN. Deze commissie gaat over Financiën, Investeringen en Nieuwbouw. Zo werd in deze commissie in de afgelopen jaren het Grotiusgebouw besproken en staan er, mede door de vele verhuizingen van verschillende faculteiten, genoeg zaken op de agenda om besproken te worden. Ook wordt in deze commissie het jaarverslag van de universiteit besproken.

Tot slot neemt Lucas plaats in de PR-commissie. Deze commissie zorgt voor de bekendheid van de USR naar buiten.

Natuurlijk is het zitting nemen in commissies niet het enige wat de fractie doet! Om jullie op de hoogte te houden, zal er regelmatig iets gepost worden op de website en op de social media. De USR gaat ook werkgroepen instellen die zich met deze doelen bezig gaan houden. Welke dat zijn, lees je in een van de volgende updates!

Uncategorized

IVe bestuur van asap geïnstalleerd!

Published by:

Op donderdag 4 september 2014 heeft de wissel van het bestuur van asap plaatsgevonden. Koen van Heijster, Roel Gremmen en Anne Gerritsma hebben plaatsgemaakt voor Ilse Verstegen (voorzitter), Sandra Arntz (vice-voorzitter), Hanne van Hout (secretaris) en Mirre Scholte (penningmeester).

IVe bestuur ASAP (1)(van links naar rechts: Hanne, Sandra, Ilse en Mirre)

Ilse Verstegen is vijfdejaars student en is net begonnen aan haar master Oudheidstudies. Ze heeft als praeses in het bestuur van Sodalicium Classicum Noviomagense (studievereniging van de opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur) gezeten en heeft een half jaar in Glasgow gestudeerd. Nu gaat Ilse zich tijdens haar laatste studiejaar inzetten om de naamsbekendheid van asap verder te vergroten en om asap als vereniging te laten groeien.

Sandra Arntz is 19 jaar en daarmee het jongste lid van dit bestuur. Momenteel is ze tweedejaars Politicologie student en ze volgt dit jaar een aantal vakken aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In haar vrije tijd sport ze veel en gaat ze graag op reis. Sandra heeft veel zin om als vice-voorzitter aan de slag te gaan bij asap .

Hanne van Hout is 21 jaar en ze is vierdejaars Bestuurskunde student. Dit jaar gaat Hanne invullen door de functie van secretaris in het vierde bestuur van asap op zich te nemen. Daarnaast is ze werkzaam voor de Faculteit der Managementwetenschappen en loopt ze stage bij Provincie Noord-Brabant. Ook schrijft Hanne haar bachelorscriptie, waarmee ze haar Bachelor Bestuurskunde hoopt af te ronden.

Mirre Scholte is 22 jaar en is masterstudent Biomedische Wetenschappen. Afgelopen verkiezingen heeft Mirre op de kandidatenlijst van asap gestaan. Daarnaast was Mirre afgelopen jaar ook voorzitter van Café de Aesculaaf (faculteitskroeg van de Medische Faculteit), waar ze veel ervaring heeft opgedaan.

Het vierde bestuur van asap gaat zich voornamelijk richten op het vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid van asap op alle faculteiten. Daarnaast wil het vierde bestuur van asap werken aan het vergroten van de vereniging.

Het bestuur van asap wil Koen, Roel en Anne van harte bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Wij zijn er erg trots op om hen te mogen opvolgen en we hebben veel zin om aan de slag te gaan!

USR

asap levert opnieuw voorzitter Universitaire Studentenraad!

Published by:

Vanochtend is de 18e Universitaire Studentenraad (USR) geinstalleerd. asap is trots te melden dat lijsttrekker Mark Vlek de Coningh is geinstalleerd als voorzitter. Hij zal samen met Nina van Kalker (vice-voorzitter, BOS) en Jordy Davelaar (secretaris, AKKUraatd) het presidium van de USR gaan vormen. asap is ongelofelijk trots dat het net als vorig jaar de voorzitter mag leveren van de studentenraad!

Image00003

‘Ik vind het een grote eer om deze functie op me te mogen nemen en ik heb er ontzettend veel zin in om samen met de andere 13 leden van de USR de studentenbelangen te mogen behartigen’. – Mark Vlek de Coningh

In de 18e USR nemen namens asap naast Mark Vlek de Coningh ook Jacqueline Hoppenreijs, Roel Gremmen en Lucas Verlinden plaats. Roel Gremmen zal de rol van fractievoorzitter vervullen. De fractie zal er alles aan gaan doen om komend jaar de punten van de Tienpuntenlijst tot uitvoering te brengen.

De nieuwe fractie vervangt hiermee de oude fractie, bestaande uit Esra Hageman, Jip Mennen, Simon Tjoonk en Peter Moons. asap is enorm trots op wat er het afgelopen jaar bereikt is en wil Esra, Jip, Simon en Peter dan ook heel erg bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar!