Uncategorized

Nieuwe leden Raad van Advies gezocht

Published by:

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Raad van Advies van asap. Hieronder een profielschets om een inzicht te krijgen in de taken van de RvA.

Profielschets Raad van Advies (RvA) asap:

De Raad van Advies, die uit ten minste drie personen bestaat, heeft als doel de organen van de vereniging bij te staan, om de continuïteit van beleid binnen de vereniging te waarborgen. De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de ALV en aan het bestuur. Bij de behandeling van het beleidsplan, de begroting, het jaarverslag en het financieel jaarverslag brengt de Raad van Advies hierover een advies uit aan de ALV.

Een lid van de Raad van Advies heeft ervaring opgedaan als actief lid binnen asap. Daarnaast staat het lid op voldoende afstand van de actuele activiteiten van asap, zodat het lid op een goede en onafhankelijke manier advies kan geven. Het lid maakt bij voorkeur deel uit van de Nijmeegse academische gemeenschap (of verhoudt zich daar goed toe).

Wanneer je door de ALV goedgekeurd wordt als Raad van Advies, word je benoemd voor een termijn van twee jaar.

asap vraagt je mening

Verslag ‘asap vraagt je mening’ bij Sociale Wetenschappen

Published by:

Voor de tweede keer deze week liep een delegatie van asap met koffie, thee en een bord vol stellingen over de campus. Het Spinozagebouw was de eindbestemming en daarmee de locatie van een nieuwe ‘asap vraagt je mening’. Ditmaal werd input gegenereerd van studenten aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Ruimtegebrek
Eén van de punten die het vaakst naar voren is gekomen tijdens het uurtje, is het feit dat er onvoldoende studieruimte is. In ruimtes waar er in stilte kan worden gewerkt, wordt dit vaak niet nageleefd. Studenten zien daarnaast graag dat er meer ruimte wordt vrijgemaakt voor groepswerk en dat deze plekken niet langer bezet worden gehouden door individuen. Verder klaagt men over het geringe aantal zitplaatsen.

Een deel van dit probleem zal getackeld worden wanneer het nieuwe gebouw in 2020 is opgeleverd (de bouw start in 2018), maar tot die tijd moet er een passende oplossing komen. De plannen voor de nieuwbouw zijn al vergevorderd en studenten voelen zich onvoldoende geïnformeerd.

Overige opmerkingen
Positieve geluiden zijn er over het gebruik van de RU-app, die dit jaar op initiatief van asap is gelanceerd. Studenten zijn tevreden met de overzichtelijke interface en gebruiken het in steeds grotere mate voor hun rooster.

De botanische tuin blijft een heikel punt. De plek wordt bijna niet bezocht. Dat het leven van een Spinozaganger sowieso niet altijd over rozen gaat, bleek onder andere uit de grote ergernis aan de langzaam openende deuren van het gebouw en aan het aanbod in het DE-café. Ook hier maken we melding van.

Bedankt!
Een woord van dank voor iedereen die deze week de tijd heeft genomen zijn of haar mening te geven. De verzamelde input zal worden meegenomen door onze fractie. Heb jij ons deze week toevallig gemist, maar heb je wel iets waar wij mee aan de slag zouden kunnen of zelfs moeten gaan? Schroom dan zeker niet om ons een mailtje sturen, alle input is welkom: secretaris@asapnijmegen.nl.

Uncategorized

Verslag ‘asap vraagt je mening’ bij de Medische Faculteit

Published by:

In week 48 staat asap weer op verschillende plekken op de universiteit om studenten om hun mening te vragen. Op 28 november was de faculteit der Medische Wetenschappen aan de beurt met ‘asap vraagt je mening’. Aan hen werden tien stellingen voorgelegd en gevraagd de belangrijkste stellingen aan te geven. Daarnaast was er ook ruimte voor de studenten om eigen ideeën en verbeterpunten aan te dragen.

Werkplekken en rooster

Studenten zijn over het algemeen positief over hoe de zaken geregeld zijn op de faculteit. Zo wordt er aangegeven dat er voldoende studie- en werkplekken zijn. Deze werkplekken worden goed gebruikt en het enige verbeterpunt is om nog meer stopcontacten te faciliteren. De meningen zijn verdeeld over de roostering en tijdig beschikbaar maken van het onderwijsrooster. Een enkele student gaf hierbij aan dat het tijdig bekend maken van het rooster goed gaat, alleen dat er nog verbeteringen kunnen worden getroffen wat betreft het rooster zelf. Het rooster werkt te lastig en langzaam.

Fietsenstallingen

Een punt dat eruit sprong tussen de tien stellingen is de stelling ‘ik ben tevreden over de fietsenstallingen op mijn faculteit’. Dit is een punt dat al langer speelt bij de faculteit, maar tot op heden is hier nog geen goede oplossing voor gevonden. Mochten er nieuwe fietsenstallingen komen dan zouden studenten deze ook graag overdekt zien.

Vertrouwenspersoon en begeleiding

De bekendheid van de vertrouwenspersoon is zeer beperkt. Studenten vragen zich af wat een vertrouwenspersoon doet en wanneer je er terecht kan. Daarnaast hebben zij geen idee waar zij gegevens over de vertrouwenspersoon kunnen vinden. Studenten zijn over het algemeen negatief over de begeleiding in het maken van keuzes wat betreft het te volgen studiepad. Zij geven aan dat er tot op heden onvoldoende begeleiding is.
Naast onze stellingen werden er door studenten nog een aantal andere zaken vermeld. De WiFi werkt nog steeds niet optimaal en werkt niet altijd. Over de stages in het buitenland is weinig informatie te vinden en studenten weten daarom ook niet of het makkelijk is om een (master)stage te volgen.

Bedankt!
We willen graag alle studenten die input hebben gegeven bedanken! De input die is geleverd zal worden meegenomen worden door onze fractie. Heb jij ook nog input die wij kunnen gebruiken? Dan kun je natuurlijk een mailtje sturen naar: secretaris@asapnijmegen.nl