Uncategorized

Sollicitaties nieuwe bestuur

Published by:

Heb je interesse om volgend jaar een bestuursjaar te doen bij studentenpartij asap? Ookal ben je nog niet actief bij asap, is het zeker mogelijk om een bestuursfunctie te vervullen! We hebben we twee borrels gepland staan om al je vragen aan ons te stellen. De eerste borrel vindt plaats op 4 april om 16:00 in het Cultuurcafé. Op 16 mei om 16:30 volgt de tweede borrel. Solliciteren kan door een motivatiebrief en je CV op te sturen naar secretaris@asapnijmegen.nl. De deadline om te solliciteren staat op 22 mei 2017.

Hieronder volgt een korte omschrijving per functie

Voorzitter
De voorzitter wordt gezien als de eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen van het bestuur. De belangrijkste taken van de voorzitter zijn het maken van de agenda’s voor de vergaderingen, het voorzitten van vergaderingen en overzicht houden over de nog te vervullen taken in het perspectief van de gehele jaaragenda. Daarnaast is de voorzitter vaak het centrale aanspreekpunt voor derden. De voorzitter is ook het gezicht van de vereniging en moet dus vastberaden en betrokken zijn.

Vicevoorzitter
De vicevoorzitter neemt de taken van de andere bestuursleden over bij afwezigheid. De vicevoorzitter is dus ten alle tijden op de hoogte van de bezigheden van de andere bestuursleden. De vicevoorzitter heeft in dat opzicht geen vaste taken en is daardoor breed inzetbaar en flexibel om onverwachte taken op zich te nemen. De verdere invulling van deze functie is aan het bestuur. Voorbeelden zijn: het op zich nemen van de social media en de aanwezigheid bij de Universitaire Gemeenschappelijke Vergaderingen ter ondersteuning van de fractie. Daarnaast neemt de vicevoorzitter zitting in of is hij/zij verantwoordelijk voor de meeste commissies.

Secretaris
Als secretaris heb je een aantal vaste taken binnen het bestuur, zoals het bijhouden van de e-mail, post en het (digitale) archief en notuleren van vergaderingen. Daarnaast verzorgt de secretaris een maandelijkse nieuwsbrief en houdt het ledenbestand up to date. Naast mijn vaste taken zit ik dit jaar ook in twee van de vier commissies van asap. De secretaris moet secuur zijn en werkt nauw samen met de voorzitter, en heeft goed overzicht over wat er allemaal gebeurt binnen de vereniging.

Penningmeester
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Dit jaar zijn er een aantal veranderingen ingevoerd om de financiële administratie iets professioneler te maken. Zo zijn we gaan werken met het boekhoudprogramma Conscribo en wordt de contributie nu geïncasseerd in plaats van door de leden zelf overgemaakt. Verder ben ik dit jaar ook campagneleider, en dus verantwoordelijk voor de campagneweek. Je kunt zelf in je bestuur bepalen wie deze taak op zich zal nemen.

 

Uncategorized

Verslag 116e Gezamenlijke Vergadering

Published by:

Maandag 6 maart 2017 was er om 13:30 weer een gezamenlijke vergadering (gv) waar de fractie van asap de mogelijkheid heeft gehad om een paar vragen te stellen aan het College van Bestuur (CvB) van de Raboud Universiteit. Om het te beginnen werd even gekeken naar de actiepunten van de vorige keer. Tijdens de vorige gv heeft het CvB toegezegd te gaan kijken naar de toepassing van de ISO-notitie waarbij er gekeken wordt naar het ondersteunen van beginnende studenten, wat ook een punt is op de tienpuntenlijst van asap. Het CvB heeft tijdens de gv van 6 maart gezegd er op centraal niveau een onderzoek moet komen om te kijken naar hoe de begeleiding van beginnende docenten geprofessionaliseerd kan worden. Met deze mededeling is de fractie van asap zeer tevreden en kijken enthousiast uit naar het resultaat van het onderzoek. Een andere actiepunt waar het CvB aan gewerkt heeft is het uitvoeren van notitie Flexibelstuderen van asap-fractie lid Bob. Het CvB meldt dat de geboekte voortgang veelbelovend is, maar dat Bob, samen met de medeauteurs, betrokken moet blijven bij het project om de stem van studenten te laten horen. Asap-fractielid Bob zal daarom ook betrokken blijven bij het proces rondom flexibelstuderen.
Voor het probleem rond péage bij FNWI heeft het CvB de volgende uitspraak gedaan. Ze zullen blijven zoeken naar de beste oplossing voor zowel student als medewerker, maar het CvB heeft nooit de belofte gedaan om terug te gaan naar het huidige systeem. Kortom, de fractie van asap zal de ontwikkelingen rond péage bij FNWI goed in de gate houden, zodat de studenten bij FNWI, zoals beloofd, de beste oplossing krijgen.

Een groot thema van de gv was internationalisering. Aan de hand van dit onderwerp hebben asap-fractieleden Maarten en Cas meerdere vragen voorbereid ten opzichte van het taalbeleid op de universiteit. Zo wordt er, na een vraag van asap-fractielid Maarten, gekeken hoe de campus een betere plek kan worden voor internationale studenten. Hierbij is er ook gekeken naar de omstandigheden binnen de SSH& complexen. Nu valt het op dat daar veel internationale gangen zijn en dat zorgt ervoor dat de internationale studenten bijna niet in contact komen met de Nederlandse studenten en de Nederlandse cultuur. Dit wordt gezien als een probleem en het CvB wil, in samenwerking met de USR, kijken naar mogelijke oplossingen voor dit probleem. Namens asap gaan fractieleden Maarten en Cas zich over dit probleem buigen. Verder merkt het CvB op dat het steeds beter gaat met de internationalisering van de campus. Dit succes wordt mede toegedicht aan het toegenomen aantal Engelstalige bachelorprogramma’s.

Ook is het onderwerp ICT in het onderwijs gepasseerd. Hierbij viel op dat de gegeven presentatie over de voortgang van het proces (of de universiteit bijvoorbeeld digitaal kan gaan toetsen en de voortgang van Blackboard) goed op schema loopt en dat de dialoog tussen medewerker, student en docent naar wens verloopt. Er zijn nog wat vragen over de training van docenten in het gebruik van ICT in het onderwijs en of er wel voldoende tijd wordt vrijgemaakt voor de docenten om de nieuwe ICT-systemen te leren kennen, maar het CvB zegt dat er nog voldoende tijd is om deze problemen op te lossen en dat ze daarover in gesprek zullen gaan met de faculteitsbesturen.
Het volgende punt op de agenda is de informatievoorziening aan studenten. Asap-fractielid Cas heeft overzicht gemaakt en toegelicht van wat er in de gv gebeurd is omtrent de contactstrategie voor studenten. In een stuk van het CvB is oorspronkelijk gezegd dat er in 2016 voor het eerst gesproken is voor een contactstrategie. Het eerste punt hierover zijn de websites van de Radboud Universiteit. In het commentaar dat de gv vervolgens toestuurt wordt er gesproken over een overzicht aan informatiestrategieën, welke in mei gereed zou zijn, maar welke de gv nooit is toegekomen. Asap-fractielid Cas denkt hierbij aan communicatie- en communicatie- en informatiewetenschappen. Kennelijk zijn wij bij de RU goed in communicatie aangezien deze opleidingen hoog aangeschreven staan. Asap-fractielid Cas vindt het daarom raar dat er al een jaar aan deze communicatiestrategie gewerkt wordt.
Rector magnificus Han van Krieken zegt dat de website en de communicatiestrategie twee aparte dingen zijn. Hij geeft toe dat de website zoals die nu is niet gebouwd is op wat de vrager nodig heeft. De contactstrategie bestaat uit een aantal concrete dingen, namelijk dat info vooral uit opleidingen is en niet vanuit de universiteit. Er moet duidelijker worden wie de afzender is van bepaalde info. Als je deze strategie ziet dan moet dat vervolgens vertaald worden in de instrumenten die hiervoor gebruikt moeten worden.
Asap-fractielid Cas vindt dat de communicatiestrategie als zodanig is nooit duidelijk aan de gv op papier toegekomen is. Zowel in de USR als in de OR leven er een paar vragen over bijvoorbeeld de inrichting van de portal. Alle campus brede info van de universiteit is op het tweede tabblad van de portal. Dit roept vragen op in het kader van informatievoorziening die je als campusuniversiteit wil bieden. Aangezien de commissie geen uitgebreide communicatiestrategie heeft gekregen is men niet in gesprek kunnen gaan over waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn en dit betreurt de commissie ten zeerste.
Iemand uit de OR heeft de presentatie wel gezien en zij vond de presentatie niet helder. Er was ook te weinig ruimte voor vragen. Er is behoefte aan het voeren van een bespreking hierover. Dhr. van Krieken stelt voor om schriftelijke vragen in te sturen. Asap-fractielid Cas vindt dat er ontevredenheid is hoe de RU communiceert en denkt dat de commissie dan ook met een aantal vragen zal komen.

Uncategorized

De sollicitaties zijn geopend!

Published by:

Ben jij betrokken bij de Radboud Universiteit en wil jij volgend jaar de studenten vertegenwoordigen in de Universitaire Studentenraad? Wil jij een jaar lang het geluid van asap laten horen? Solliciteer dan voor een verkiesbare plek op de kandidatenlijst van asap! Stuur hiervoor uiterlijk 17 maart een motivatiebrief en je CV naar secretaris@asapnijmegen.nl. Mocht je nog vragen hebben, kom dan 7 maart tussen 12:00 en 14:00 naar onze interesselunch of spreek een van onze fractieleden aan.

Uncategorized

Gemotiveerde Kandidaten voor de Nieuwe Lijst gezocht!

Published by:

Van maandag 29 mei tot en met donderdag 1 juni vinden de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad 2017-2018 plaats en wij zijn op zoek naar geschikte kandidaten!

Studenten die het geluid van asap willen laten horen in de Universitaire Studentenraad, kunnen solliciteren voor een plek tussen 1 en 5 op de volgende kandidatenlijst. Een verkiesbare plek op de kandidatenlijst betekent dat je in de aanloop naar de verkiezingen betrokken bent bij het verkiezingsprogramma en dat je mee denkt over de campagneplannen. Tijdens de verkiezingsweek voer je met de andere kandidaten op de lijst campagne om met het verkiezingsprogramma zoveel mogelijk stemmen binnen te halen.

Verkozen! Wat nu?
In de Universitaire Studentenraad laat jij het geluid van asap horen. Je zorgt er onder andere voor dat de punten die voor asap belangrijk zijn bespreekbaar worden gemaakt in de vergaderingen met het College van Bestuur. In de USR-werkgroepen werk jij naar eigen interesse aan punten die jij zelf belangrijk vindt en waar jij je mee bezig wil houden en met je collega-fractieleden werk jij aan  het verkiezingsprogramma van asap. Verder houd je de actualiteit in de gaten om ervoor te zorgen dat je geen belangrijke onderwerpen mist.

Daarnaast nemen de fractieleden van asap ook naar eigen interesse zitting in een of meerdere commissies van asap. Hierin kun je je onder andere bezig houden met het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst, de campagne. Meer informatie over de commissies van asap is op onze website te vinden. De fractie en het bestuur van asap zullen door het jaar door veel samenwerken om asap draaiende te blijven houden.

Meer informatie?
Om een idee te krijgen van waar asap zich voor in zet kun je verder kijken op onze website of onze Facebook bekijken. Mis je nog informatie om je laatste twijfels weg te nemen kun je een e-mail sturen naar secretaris@asapnijmegen.nl of je kunt een van de huidige fractieleden aanspreken. Wij maken graag tijd om je meer te vertellen!