Uncategorized

Verklaring stemming Studievoorschot Gezamenlijke Vergadering 3 juli 2017

Published by:

Middels deze verklaring wil de fractie van asap duidelijkheid scheppen over de gang van zaken omtrent de stemming over de verdeling van het studievoorschot in de Gezamenlijke Vergadering (GV) van 3 juli 2017.

asap heeft als partij te kennen gegeven dat we tegen de verdeling van het studievoorschot zijn, zoals die voorgelegd is aan de GV. Dit standpunt is gebaseerd op de gesprekken met leden tijdens de algemene ledenvergadering. Doordat het onderwerp ontzettend groot en beladen is en de meningen van zowel de leden als fractieleden van elkaar verschilden, heeft asap besloten dat het onderwerp een “vrij onderwerp” was. Dat wil zeggen dat bij de stemming in de GV verwacht werd dat iedereen een goed afgewogen keuze zou maken in het belang van de studenten in Nijmegen.

Dit resulteerde in een stemming waarbij niet alle asap USR-leden dezelfde stem uitbrachten. Zo heeft Maarten besloten tegen te stemmen, en hebben Cas en Dennis voor gestemd. Bob was niet aanwezig om een stem uit te brengen (en iemand machtigen is helaas niet toegestaan) omdat de GV verplaatst was naar het moment dat hij op vakantie was, maar anders had Bob tegen gestemd.

Moge het dus duidelijk zijn dat de verdeling binnen de fractie 50/50 was en dat er dus absoluut niet gesproken kan worden dat asap vóór de begroting was, zoals door verschillende partijen gezegd wordt.

Wat betreft de stemming hebben Cas en Dennis voor gestemd, omdat ze ervan overtuigd waren dat de toezeggingen die het CvB heeft gedaan ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van de Nijmeegse medezeggenschap, daarmee het belang van alle studenten, positief gediend zou worden. De kwaliteit van de Nijmeegse medezeggenschap zou beter worden omdat de nieuwe studentenraad eerder bij het proces betrokken zal worden in het vervolg (dit is een van de toezeggingen). Hierdoor kan de nieuwe USR beter problemen aankaarten en kunnen ze veel eerder de discussie met het CvB starten. Zij kwamen tot deze conclusie nadat Dennis meerdere malen met mensen uit het bestuursgebouw samen heeft gezeten om over dit onderwerp te praten. Tijdens deze gesprekken kwam naar voren dat de toezeggingen echt nageleefd gaan worden en dat daardoor de nieuwe USR meer inspraak krijgt in op de verdeling van het studievoorschot. Dit zou er dus voor zorgen dat in de toekomst de leden van de USR het belang van de studenten beter kunnen dienen. Dennis heeft ervoor gekozen om het CvB te vertrouwen op hun woord en daardoor een goede gesprekspartner te blijven van het CvB. Hij hoopt, door zijn vertrouwen uit te spreken in de bedoelingen van het CvB, dat het in de toekomst mogelijk blijft om bij het CvB aan te kloppen met andere problemen waar studenten meezitten.

Cas heeft pas besloten om voor te stemmen tijdens de GV. Tijdens de GV werd een extra toezegging door het CvB gedaan dat de USR instemmingsrecht krijgt op het nieuwe beleid dat gevoerd gaat worden binnen de Radboud Honours Academy. Dit valt allemaal te lezen in onderstaande stemverklaring die Cas gegeven heeft tijdens de GV:
“Ik heb lang en hard getwijfeld over mijn stem. Dat het proces tot deze stemming niet goed is verlopen, en dat er een begroting ligt waar ik niet volledig achter kan staan, staat buiten kijf. Het is echter ook zo dat mevrouw de Koning meermaals haar excuus heeft aangeboden voor de gang van zaken, heeft toegezegd dat er in september al gesproken gaat worden over de invulling van ‘onderwijskwaliteit’. Daarnaast vind ik het instemmingsrecht op het beleid van honours zeer sterk. Op deze manier kunnen wij, als medezeggenschap ervoor zorgen dat er ofwel een honoursprogramma komt dat het geld waard is, ofwel een programma dat niet zo veel kost. Dit geeft mij voldoende vertrouwen dat dit proces zich niet herhaalt, en we nog nader tot elkaar kunnen komen. Ik stem dan weliswaar niet van harte voor, maar ben ervan overtuigd dat we voldoende in gesprek blijven dat een tegen stem niet nodig is.”

 

Maarten heeft tegen gestemd. Dit heeft Maarten gedaan omdat hij, in zijn rol als studentvertegenwoordiger, graag de mening van zijn achterban wilde verkondigen. Vanuit dit principe heeft Maarten ervoor gekozen om tegen te stemmen, omdat hij het idee kreeg dat een meerderheid van de studenten tegen de begroting was, zoals ook de FSR’en verkondigd hadden. Maarten heeft vaak te horen gekregen van studenten dat ze het niet eerlijk vinden dat zoveel geld naar zo weinig studenten gaat en deze mening heeft Maarten dan ook verkondigd in de GV.

Het komt erop neer dat er binnen de “studentenwereld” en asap twee stromingen te zien waren als het gaat om hoe met dit onderwerp omgegaan moet worden. Het werd bekeken vanuit een vertrouwenskwestie (dus dat het CvB haar woord gaat houden en de USR beter bij dit onderwerp gaat betrekken), of het kan bekeken worden als een principekwestie (waarin tegenstemming logischer was omdat het onrechtvaardig voelt dat zoveel geld naar een beperkt aantal studenten gaat, en omdat de achterban overwegend tegen was).

Een veelgehoord kritiekpunt is dat asap niet heeft gestemd volgens fractiediscipline. Dit kritiekpunt is volgens de fractie onterecht, omdat wij niet willen dat bepaalde USR-leden gedwongen worden om braaf mee/tegen te stemmen bij zo’n belangrijk onderwerp. Wij willen een fractie zijn, waarin we elkaar uitdagen, in discussie gaan met elkaar en elkaar de ruimte geven om een mening te vormen over lastige kwesties. De meerwaarde van een fractie die zich zo opstelt, is dat beslissingen goed afgewogen worden, doordat fractieleden elkaar scherp houden d.m.v. discussie. De fractie is van mening dat dit een goede methode is bij zware onderwerpen, omdat op deze manier de studentvertegenwoordigers van asap het beste worden voorbereid om de mening van studenten te vertegenwoordigen.

Uncategorized

De vijftien van asap stellen zich voor!

Published by:

In deze serie stellen de vijftien kandidaten van asap voor de verkiezingen van 2017 zichzelf voor. Van 29 mei tot en met 1 juni kan er weer op de kanjers van asap worden gestemd. Wie zijn onze kandidaten en wat vinden onze kandidaten belangrijk? Als laatste aan de beurt is lijsttrekker Ricardo Stoffels.

Naam: RicardoPNG

Ricardo Stoffels

Leeftijd:

23

Studie:

Geschiedenis

Andere activiteiten en hobby’s:

Op het moment vervul ik de functie van penningmeester bij GSV Excalibur. Bij deze mooie vereniging ga ik graag naar alle activiteiten. Gelukkig vind ik meestal toch nog genoeg tijd om met vrienden te borrelen en de stad in te gaan.

Favoriete plek op de campus:

Cultuurcafé! Dit is wat mij betreft de mooiste plek op onze campus. Het vormt een centrum op onze universiteit waar studenten van diverse opleidingen bijeenkomen om een biertje te drinken en een praatje te maken. Maar waarom pas vanaf half 4?

Motivatie voor asap:

Bij asap krijg ik de mogelijkheid om me in te zetten voor studenten die naast hun studie nog iets willen doen. Persoonlijk vind ik het erg belangrijk dat een partij zich inzet voor deze groep studenten. Vooral nu dat het gevoel is ontstaan dat het moeilijker wordt om te studeren. Bij asap kan ik me inzetten voor meer waardering en meer ruimte voor actieve studenten.

Op welk gebied kan de universiteit volgens jou een stap vooruit zetten?

Met de pilot voor flexibel studeren is er al een grote stap gezet in de richting van actieve studenten. Toch kan er op verschillende manieren nog meer aan gedaan worden om het leven van deze studenten te vergemakkelijken. Dat is ook wel echt nodig, want een groot deel van de studenten heeft te maken of te maken gehad met stressklachten. Er wordt veel van studenten verwacht, maar er wordt relatief weinig ruimte geboden om aan deze verwachtingen te voldoen. Verder vind ik het belangrijk dat we ons nog meer gaan inzetten voor innovatiever onderwijs en dat we de organisatie van de introductie op de schop moeten nemen.

 

 

Uncategorized

De vijftien van asap stellen zich voor!

Published by:

In deze serie stellen de vijftien kandidaten van asap voor de verkiezingen van 2017 zichzelf voor. Van 29 mei tot en met 1 juni kan er weer op de kanjers van asap worden gestemd. Wie zijn onze kandidaten en wat vinden onze kandidaten belangrijk? Nu is het de beurt aan Jafar Alhashime en Tim Gulpen om zich voor te stellen.

Naam: Jafar2PNG

Jafar Alhashime

Leeftijd: 

22 jaar

Studie: 

Rechten

Andere activiteiten en hobby’s: 

Backpacken, voetbal, fitness, koken en Carolus!

Favoriete plek op de campus: 

Het grasveld bij het Grotiusgebouw.

Motivatie voor asap:

asap is de partij voor mij, omdat al jaren ingezet wordt voor een bruisend studentenleven en een hoge leefkwaliteit op de campus!

Op welk gebied kan de universiteit volgens jou een stap vooruit zetten?

Studenten die naast hun studie nevenactiviteiten verrichten moeten daarvoor de kans krijgen van de universiteit. Als je kijkt naar hoe dit geregeld is op andere universiteiten, dan zie je dat de Radboud nog een enorme inhaalslag moet maken.

Naam: TimPNG

Tim Gulpen

Leeftijd:

22 jaar

Studie:

Bestuurskunde

Andere activiteiten en hobby’s:

Naast mijn studie investeer ik veel tijd in mijn eigen onderneming. Tevens reis ik graag en een jaarlijkse wintersport mag eigenlijk niet ontbreken. Het spreekt voor zich dat ik graag (speciaal)bier nuttig in mijn vrijetijd, ik ben dan ook regelmatig in de stad te vinden.

Favoriete plek op de campus:
TvA zeg ik met enigszins gevoel voor nostalgie. Gedurende mijn studie heb ik reeds veel tijd doorgebracht in deze straat. Bovendien is het stiekem is het gewoon leuk om als allerlaatste gebruik te mogen maken van de verschillende gebouwen in de Thomas van Aquinostraat. Ook de kamer van mijn studievereniging is te vinden in TvA: de BOW kamer.

Motivatie voor asap:
Ik kan ik me erg vinden in de doelgerichtheid van asap middels de Tienpuntenlijst, waarmee de invloed van medezeggenschap tastbaar gemaakt wordt voor alle studenten. Bovendien werkt asap op alle mogelijke manieren aan het verruimen van de mogelijkheden voor alle actieve studenten, iets waar ik me erg in kan vinden!

Op welk gebied kan de universiteit volgens jou een stap vooruit zetten?
De RU kan stappen vooruit zetten door middel van het realiseren van extra mogelijkheden voor RU studenten aan buitenlandse universiteiten. Verder dient de universiteit de mogelijkheden voor actieve studenten te verruimen. Door mijn ondernemerschap heb ik ervaren dat vooral verplichtingen gedurende het propedeuse jaar moeilijkheden kunnen veroorzaken. Ondanks dat dit niet direct een verbeterpunt is voor onze universiteit is een laatste belangrijk punt voor de Nijmeegse medezeggenschap het bewaken van de kwaliteit van onderwijs en de rol die studentevaluaties hierin spelen.