Bereikt 2017-2018

#1. Bijscholing voor docenten in onderwijsinnovatie.

De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) wordt herzien en dankzij Tim zal in het BKO-traject een grotere nadruk op onderwijsinnovatie en ICT-vaardigheden komen te liggen. Hiermee worden alle nieuwe docenten beter getraind op het gebied van onderwijsinnovatie. Ook in het traject rondom de kwaliteitsafspraken zetten wij volop in op onderwijsinnovatie. Zo willen we het bijvoorbeeld mogelijk maken om projectgelden aan te vragen ten behoeve van onderwijsinnovatie in de breedste zin van het woord (dus niet alleen ICT). Tenslotte hebben we geprobeerd om docentprofessionalisering beter in te bedden in de universiteit, door te blijven benadrukken dat tijd investeren en uitblinken in onderwijs de moeite waard moet zijn.

 

#2. Erkenning voor activiteiten naast de studie

Jafar heeft een voorstel ingediend bij het CvB om collegegeldvrij besturen mogelijk te maken. Dit voorstel kon niet op een warm ontvangst rekenen bij het College van Bestuur, maar heeft het onderwerp wel weer hoog op de agenda gezet.

Daarnaast is de pilot flexstuderen gestart met een eigen studentendecaan die alles in goede banen probeert te leiden. Samen met de USR houden we dit proces nauwlettend in de gaten en zal er geëvalueerd worden om ervoor te zorgen dat de deelnemers in het nieuwe collegejaar gebruik kunnen maken van een goed werkende pilot. Dankzij vragen van asap ziet het College van Bestuur ook studentondernemers als mogelijke deelnemers van de pilot.

Wat betreft de bestuursminor is het de universiteit tot onze grote teleurstelling in niet gelukt om de bestuursminor te realiseren. Dit in tegenstelling tot gemaakte beloften. Asap zal zich dus moeten blijven inzetten voor een minor voor studentbestuurders.

 

#3. Een gezonde en toegankelijke campus

Na vele gesprekken door Tim & Marten met verschillende afdelingen en enkele rondvragen tijdens de vergaderingen met het CvB staat het probleem van ongezonde werkplekken tot op het hoogste niveau op de agenda. Inmiddels ligt er vanuit onder andere de Arbo- en Milieudienst een voorstel , dat in samenwerking met de fractie tot stand is gekomen. Het voorstel bevat wat asap wil: een set aan standaardeisen waar werkplekken aan moeten voldoen. Of het voorstel ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden is echter nog zeer de vraag en daarom zal dit scherp in de gaten moeten worden gehouden.

Verder is er op aandringen van asap door het Universitair Vastgoed Bedrijf toegezegd dat er bij de verschillende nieuwbouwprojecten plaats zal zijn voor meer buitenwerkplekken.

 

#4. Pak stress onder studenten aan

Op het gebied van studentenwelzijn is verder onderzoek gedaan naar aanleiding van de USR-enquête van vorig jaar. Daaruit kwam vooral dat er een nieuwe visie moest komen op studentbegeleiding. Ricardo heeft een actieve rol gehad in het opstellen van die visie. Ook heeft hij erop gelet dat er ook voor de lange termijn gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen door deze te verwerken in het Strategisch Plan. Zijn belangrijkste inzet was om het makkelijker te maken voor studenten om te vinden waar ze terecht moeten.

 

#5. Betrek duurzaamheid bij het onderwijs

Duurzaamheid heeft het afgelopen jaar een grotere rol gekregen in het onderwijs: de duurzaamheidsminor is namelijk nieuwe leven ingeblazen. Verder hebben we aangedrongen op het betrekken van onderwerpen zoals duurzaamheid en andere wereldproblemen in een hervormde Radboud Honours Academy.

 

#6. Verbeter de introductie: organisatie door een studentbestuur.

Student Life is aan het begin van het jaar een lastige partner gebleken met betrekking tot het realiseren van een studentbestuur. Bovendien leek het er even op dat het festival niet de invulling zou krijgen die gelijkwaardig is aan de introweekenden. Door druk vanuit de USR op Student Life is ervoor gezorgd dat dit jaar veel verenigingen activiteiten kunnen organiseren op het festival om aankomende studenten een goed beeld te geven van het verenigingsleven in Nijmegen. Met de werkgroep introductie wordt gekeken naar de mogelijkheden om de bevoegdheden van de programmaraad uit te breiden richting een volwaardig studentbestuur. Dit proces zal waarschijnlijk meerdere jaren in beslag gaan nemen.

 

#7. Ruimte voor interdisciplinair onderwijs

Marten en Ricardo hebben een artikel geschreven in de VOX om de noodklok te luiden over ontwikkelingen bij de Letterenfaculteit waarbij interdisciplinair onderwijs een stuk lastiger zou worden. Verder is Marten ook in gesprek met de verantwoordelijke voor de verbeteringen op het gebied van de universitaire roostering om te kijken hoe het rooster beter ingericht kan worden voor interdisciplinair onderwijs.

 

#8. Meer aandacht voor loopbaanoriëntatie.

De communicatie van Career Service heeft tot op heden nog de wensen overgelaten. Dankzij Jafar mailt de Career Officer voortaan periodiek de activiteiten van de Career Service naar studenten en worden studenten. Bovendien worden studenten die hun bachelor afronden benaderd met het aanbod van de Career Service. Samen met de poco van het SOFv heeft Jafar zich hard gemaakt voor het inrichten van een centrale aansturing voor de verschillende Career Services. Omdat deze sinds maart ontbreekt dreigt het gevaar dat in de toekomst centrale activiteiten zoals de Career Week en de Career Days niet meer georganiseerd kunnen worden.

 

#9. Bindende evaluatie voor studieadviseurs.

Onze wens om studieadviseurs te evalueren was ook een van de aanbevelingen die uit de kolommendoorlichting van de universitaire studentbegeleiding is gekomen. We hebben hiervoor door het jaar heen dan ook steeds meer handen voor op elkaar kunnen krijgen. In de uitwerking van de plannen zal echter nog wel moeten blijken hoe dit in z’n werk zal gaan.

 

#10. Eerlijke scriptie- en stagebegeleiding.

De aandacht voor scriptie- en stagebegeleiding is nog niet zo groot als we hadden gehoopt. Om er toch voor te zorgen dat de universiteit stappen moet ondernemen op dit onderwerp hebben we ingezet om dit onderwerp mee te nemen in de kwaliteitsafspraken, waarin we mee mochten bepalen hoe het geld van het studievoorschot wordt uitgegeven. Dit proces was echter nog niet afgerond toen de nieuwe fractie aantrad. Ook dit zal dus nog in de gaten moeten worden gehouden.