Bereikt in 2019-2020

Tot vorig jaar presenteerde asap ieder jaar een Tienpuntenlijst. De Tienpuntenlijst is van oudsher een belofte aan de Nijmeegse student: voor deze onderdelen zet asap zich in ieder geval keihard in. Je kunt je geheugen opfrissen door de Tienpuntenlijst 2019 te bekijken.

Hieronder vind je wat fractieleden Thom, Annemarijn, Hans en Auke tot nog toe met behulp van jouw stem hebben bereikt in de Universitaire Studentenraad. Eerst een aantal grote thema’s, vervolgens een terugkoppeling per punt van de Tienpuntenlijst. Klik op de bullet om de volledige tekst te lezen.

Grote thema’s
Proctoring
Om tentamens die fysiek geen doorgang kunnen vinden alsnog te laten plaatsvinden, wordt proctoring – een verregaande vorm van videosurveillance – mogelijk ingezet tijdens de laatste periode van dit collegejaar. Online proctoring is vanwege de privacy-inbreuken uiterst onwenselijk en wordt in essentie afgekeurd, maar kan mogelijk als laatste redmiddel dienen om studievertraging bij een grote groep studenten te voorkomen. De fractie is van mening dat het van belang is dat objectief wordt vastgesteld of alle alternatieve vormen van toetsen zijn geëxploreerd en of online proctoring inderdaad de enig overgebleven oplossing is om een tentamen doorgang te laten vinden. Samen met de rest van de Universitaire Studentenraad is een advies opgesteld, waarin een negental voorwaarden is opgenomen. De komende weken blijft asap zich inzetten om de Radboud Universiteit te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden, onder meer door streng toe te zien op eventuele implementatie van proctoring.
Positie pre-masterstudenten
Doordat pre-masterstudenten officieel niet tot een bachelor- of mastergroep behoren, dreigden zij dit jaar uitgesloten te worden van het actief en passief kiesrecht bij de studentenverkiezingen. Na snel handelen en een urgente brief naar het college van bestuur, is besloten om ook dit jaar het gedoogbeleid omtrent het kiesrecht van pre-masterstudenten voort te zetten. Zodra het betreffende reglement voorligt, zal asap ervoor pleiten het kiesrecht vast te leggen. Het is een structureel probleem dat de positie van pre-masterstudenten onvoldoende gedefinieerd is in diverse reglementen. Daar komt bovenop dat er geregeld onvoldoende aandacht is voor deze groep studenten in communicatie op de universiteit. Pre-masterstudenten zijn een volwaardig onderdeel van onze academische gemeenschap en hebben dan ook het recht op een volwaardige en afgebakende positie.
Anoniem tentamineren
De fractie heeft meegeschreven aan een notitie over anoniem tentamineren. Uit diverse onderzoeken blijkt dat docenten onbewust bevoordeeld kunnen zijn, wanneer zij weten welke student een tentamen heeft gemaakt. Om de onbedoelde effecten van deze subjectieve factor in te perken, moet er anoniemer getentamineerd gaan worden, waarbij er enkel gebruikgemaakt wordt van het studentnummer. Uiteraard gaat dit alleen op wanneer het leerproces niet belemmerd wordt. Het college van bestuur staat positief tegenover het voorstel en onderzoekt momenteel hoe het geïmplementeerd kan worden.
Ontvlechting
Het college van bestuur heeft de centrale medezeggenschap gevraagd om een formeel advies over de ontvlechting van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Na ontvlechting krijgen beide organisaties een eigen toezichthouder en vallen zij niet langer onder dezelfde rechtspersoon (Stichting Katholieke Universiteit). Dat zou wenselijk zijn, omdat de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de SKU niet langer passend is bij omvang van en uitdagingen voor de organisaties en omdat de universiteit deelt in de financiële risico’s van het Radboudumc.

De fractie van asap heeft positief geadviseerd over zowel de ontvlechting als de bijbehorende nieuwe governancestructuur, omdat het van belang is dat de universiteit de vrijheid heeft om autonoom strategische keuzes richting de toekomst te maken en omdat het huidige toezicht door relatief weinig mensen wordt ingevuld. Juist door van administratieve banden af te stappen, komt er meer ruimte voor inhoudelijke samenwerking. Om de positie van de medezeggenschap te verstevigen, is verzocht om één lid van de nieuwe raad van toezicht het bijzonder vertrouwen van de medezeggenschap te laten genieten.

De ontvlechting is nog steeds in ontwikkeling. De Bisschoppenconferentie, die bestuursleden van de SKU benoemt, is niet akkoord gegaan met de plannen, omdat zij het recht zou verliezen om alle leden van de raden van toezicht te benoemen. De zaak ligt nu voor aan de Ondernemingskamer en asap heeft er het volste vertrouwen in dat de zaak wordt beslecht in het voordeel van de Radboud Universiteit. In de medezeggenschap heeft de fractie actief bijgedragen aan het voeren van een zuivere discussie, die onze universiteit en het toezicht slagvaardig en toekomstbestendig maakt.

Digitale toetsvoorziening
De ontwikkeling en realisatie van een digitale toetslocatie aan Comeniuslaan 4 en 6 is uitgebreid besproken in de medezeggenschap. Toegankelijkheid voor studenten, de betrouwbaarheid van systemen en het creëren een prettige omgeving om een tentamen in te maken, waren belangrijke aandachtspunten voor asap in dit project. Dit komt onder meer terug in het feit dat er voldoende plekken worden gerealiseerd voor studenten met speciale voorzieningen en er gekozen is voor ergonomisch meubilair.
#1 Een goede studiewerkplek voor elke student

Doordat het aantal studenten dat aan de Radboud Universiteit studeert in een rap tempo toeneemt en studeren op de campus steeds populairder wordt, staan studiewerkplekken verder onder druk. Onze partij streeft naar een efficiënte inzet van werkplekken en werkplekken van goede kwaliteit. Daarnaast dient studeren op de campus beter gefaciliteerd te worden.

Studiewerkplekken online inzichtelijk
Het was al mogelijk om de beschikbaarheid van vaste pc’s in te zien, maar na de zomer kunnen studenten online bekijken of er nog voldoende vrije studiewerkplekken in de Universiteitsbibliotheek zijn. Indien de proef een succes is, zal deze functie op termijn over de gehele campus worden uitgerold.
Week van de Ergonomie
Naast de kwantiteit telt natuurlijk ook de kwaliteit van studiewerkplekken. Om studenten voor te lichten over ergonomie en studenten te helpen op een gezonde manier aan een bureau te zitten, is de Week van de Ergonomie georganiseerd. De tips zijn uiteraard nog beschikbaar.
Weekendopenstelling studiewerkplekken
Vorig jaar opende onder meer het Elinor Ostromgebouw de deuren rondom de tentamens, maar met ingang van volgend jaar zal de beschikbaarheid van studiewerkplekken in het weekend verder worden vergroot. Zo zullen het Huygensgebouw, het Elinor Ostromgebouw en de laagbouw van het Erasmus voortaan het gehele jaar ook op zaterdag en zondag geopend zijn.
Buitenwerkplekken Maria Montessorigebouw
Er is een potentiële locatie aangewezen voor buitenwerkplekken, namelijk tussen het Berchmanianum en het Maria Montessorigebouw. Er loopt op dit moment een onderzoek naar de haalbaarheid en de uitvoering hiervan. Daarnaast wordt de buitenruimte rondom Maria Montessori ingericht met voldoende bankjes en mogelijkheden tot ontspanning.
#2 Tentamens: van afrekenmoment naar leermoment

Een universiteit wil opleiden tot studenten die kritisch kunnen denken en onderzoeken, zodat afgestudeerden met gedegen inhoudelijke kennis een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Toch staat niet het leerproces, maar het toetsresultaat centraal. Er moet geïnvesteerd worden in de kennis en kunde van docenten op het gebied van feedback, opdat er van een toetscultuur een feedbackcultuur kan worden gemaakt.

Formatieve toetsing
In december schreef de fractie dat het afronden van een cursus een doel op zich is geworden en het achterliggende leerproces langzaam maar zeker uit het oog is verloren. Het opiniestuk was een pleidooi voor een feedbackcultuur en een roep om docenten de tools én de tijd te geven om het leerproces van studenten te verbeteren. Gesprekken met het in januari geopende Radboud Teaching en Learning Centre zijn gaande om gemotiveerde docenten te ondersteunen en een omslag te bewerkstelligen.
#3 Zinvol internationaliseren

Om internationalisering op de universiteit tot een succes te maken, moet er aandacht zijn voor drie belangrijke facetten: ondersteuning, integratie en taal. Concreet betekent dit dat de universiteit een plicht heeft om de begeleiding van (internationale) studenten op passende wijze in te richten, er met het implementeren van een aantal initiatieven kansen liggen om studenten te helpen bij hun integratie en er meer mogelijkheden moeten komen om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen.

Taalcursussen Nederlands
De Universitaire Studentenraad heeft in een notitie gepleit voor uitbreiding van het (gratis) aanbod aan taalcursussen Nederlands. Tot op heden biedt Radboud in’to Languages twee cursussen Social Dutch aan. Na afronding van Social Dutch 1 en 2 beheersen deelnemers het Nederlands op A1-niveau. Het advies is erop gericht om Social Dutch 3 en 4 toe te voegen aan het huidige aanbod, de inschrijfprijzen te verlagen en studenten vrij te stellen van het cursusgeld voor niet één, maar twee cursussen Social Dutch. Zo kan de internationale gemeenschap op toegankelijke wijze naar een B1-niveau toewerken.
Minor Nederlandse taal, cultuur en communicatie
Internationale studenten beschikken nog niet over de mogelijkheid om zich binnen de grenzen van hun curriculum te verdiepen in de Nederlandse taal, cultuur en communicatie. Een coherent cursuspakket gericht op bijvoorbeeld de Nederlandse markt en bouwstenen van onze taal zou moeten bijdragen aan de integratie van internationale studenten en de kansen op de arbeidsmarkt moeten vergroten. Het voorstel is omarmd door de Universitaire Studentenraad en een advies richting het college van bestuur volgt op korte termijn.
Thema-avond ‘How to internationalise your association’
Vorig jaar is er onder meer op initiatief van asap gevraagd om de organisatie van een internationaliseringssymposium, met als doel om studentbestuurders concrete handvatten aan te reiken om hun organisatie inclusiever te maken en zowel de Nederlandse als de internationale doelgroep te bedienen. Het evenement vond plaats in maart en was een succes. Naar alle waarschijnlijkheid komt het volgend jaar opnieuw op de agenda.
#4 Welzijn: voorwaarde voor goed studeren

Vijf jaar geleden is op advies van de toenmalige fractie voor het eerst een enquête omtrent studentenwelzijn uitgezet onder studenten. Stressverschijnselen en prestatiedruk zijn aan de orde van de dag. De universiteit kan studenten ondersteunen door ze goed voor te lichten over het aanbod van begeleiders en ondersteuning: het is nog te vaak onduidelijk bij wie studenten terecht kunnen met hun klachten. Daarnaast kan winst worden behaald om meer in te zetten op preventie en te voorkomen dat studenten bezwijken onder de druk.

Zichtbaarheid Student Support
De afgelopen jaren is er veel ingezet op online zichtbaarheid van Student Support en ook tijdens de introductieweken is er steeds meer aandacht voor het aanbod aan studentenbegeleiding. De fractie zet zich in om deze lijn meer fysiek door te trekken, bijvoorbeeld door banners te laten plaatsen in verschillende gebouwen en intensiever gebruik te maken van de informatieschermen.
Vindbaarheid Student Support
Met het team Studentencommunicatie is overleg geweest over de toekomst van de RadboudApp. Nu een groot deel is overgeheveld naar de nieuwe applicatie van Osiris, kunnen nieuwe functionaliteiten worden uitgerold. Op korte termijn zal in de RadboudApp een overzichtelijk begeleidingsmenu worden getoond, zodat studenten zich met enkele drukken op de knop bij hun studieadviseur of bij een studentendecaan of loopbaanspecialist kunnen melden. De begeleiding is dan niet alleen beter vindbaar, het moet zo ook gemakkelijker worden om te zien bij wie je met welke hulpvraag terecht kunt.
Ontspanningsruimte
Na het succes van de ontspanningsruimte in de Universiteitsbibliotheek (Radbreak), heeft de Universitaire Studentenraad geopperd om een vaste ruimte in te richten waar studenten zich in stilte af kunnen sluiten van de drukte op de campus en even tot rust kunnen komen. In verband met COVID-19 staan de gesprekken op een lager pitje.
Studentenbegeleiding 2023
Het gros van de studentenbegeleiding van de Radboud Universiteit wordt in het kader van het project Studentenbegeleiding 2023 reeds onder de loep genomen. Fractieleden zijn via onder meer klankbordgroepen in gesprek getreden met de projectleider en monitoren de voortgang.
#5 Een pick-up point op de campus

Het realiseren van een pick-up point in de campus past in onze bredere visie om de campusfaciliteiten verder uit te breiden. Studenten spenderen een groot deel van hun week op de campus. Door pakketten op de universiteit te laten bezorgen, wordt voorkomen dat studenten hun bezorging missen. Een dergelijke dienst levert geen extra verkeersstromen of uitstoot op, omdat er gebruikgemaakt kan worden van bestaande logistieke systemen.

Realisatie pick-up point
Na meerdere gesprekken met het Facilitair Bedrijf wordt er momenteel in samenwerking met de betrokken partijen gewerkt aan een concreet plan. Naar alle waarschijnlijk zal gebruik worden gemaakt van een kluissysteem, waarbij studenten een SMS-melding met een code krijgen als hun pakket is bezorgd en op een centrale plaats in een kluis is geplaatst. In verband met COVID-19 lijkt het onhaalbaar om de fysieke locatie voor ingang van het nieuwe collegejaar in gebruik te nemen.
#6 Verbeter gebruik van digitale voorzieningen

Met succes heeft asap de afgelopen jaren gestreden voor meer digitale voorzieningen. De mogelijkheden zijn dankzij ‘ICT in het Onderwijs’ fors toegenomen, maar veel tools worden nog onvoldoende benut. Betere docentondersteuning en het bombarderen van digitaliseren tot vast onderdeel in onderwijstrajecten en -bijeenkomsten kunnen uitkomst bieden.

Virtual Desktop
Er is aangedrongen op een versnelling in de gebruikname van de Virtual Desktop. Deze software maakt het voor studenten mogelijk om alle programma’s die op een vaste pc staan (zoals SPSS en Photoshop) op een eigen device te draaien, zonder dat de programma’s daarvoor aangeschaft of geïnstalleerd hoeven te worden.
Office 365
Office 365 is bijna gereed voor lancering. Het wordt voor studenten eenvoudiger om veilig online bestanden uit te wisselen en op te slaan, waardoor gratis diensten als Dropbox en Google Drive binnenkort overbodig zijn. Spam- en virusbescherming zijn geïntegreerd en functionaliteiten als Microsoft Teams worden beschikbaar.
Professionalisering Brightspace
De fractie heeft in een vroeg stadium de discussie omtrent een professionaliseringsslag in het gebruik van Brightspace aangewakkerd, onder meer door te pleiten voor een selectie aan lay-outs die tot uniformiteit moet leiden en voor aanvullende trainingen voor docenten om kennis te maken met de verscheidenheid aan mogelijkheden van het programma. Onder druk van COVID-19 zijn docenten genoodzaakt meer gebruik te maken van digitale middelen en Brightspace verder te exploreren. Het digitale momentum moet worden vastgehouden, zodat ook in de toekomst wordt ingezet op eigentijds onderwijs.
Privacy in het onderwijs
Mede door inzet van de fractie is het gebruik van Zoom op een veilige manier vormgegeven binnen de Radboud Universiteit. De fractie heeft ingezet op het gebruik van een goed programma voor videoconferences, waarbij gebruiksgemak en privacy vooropstaan. Binnen het onderwijs moedigt de fractie het gebruik van de zogenaamde virtual classroom in Brightspace aan. Op die manier werkt iedereen op een veilige manier met prettige tools.
#7 Duurzaam voor en achter de schermen

Durrzaamheid voor de schermen is erop gericht de campus letterlijk en figuurlijk een stuk groener te maken, maar ook om studentenorganisaties te ondersteunen bij duurzame intiatieven. Achter de schermen ziet de partij graag dat de Radboud Universiteit actief de mogelijkheden onderzoekt om duurzaam te bankieren en dient er in rapportages transparante verslaglegging op het gebied van duurzaamheid te zijn.

Duurzaamheidsbeleid 2020-2025
De fractie heeft op diverse momenten input geleverd voor het Duurzaamheidsbeleid 2020-2025, waarin onder andere is opgenomen dat de Radboud Universiteit meer moet doen om bij te dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).
Watertappunten
Om het gebruik van plastic flessen verder terug te dringen en hervullen te stimuleren, zijn er de afgelopen periode twaalf watertappunten geplaatst: drie in de omgeving van het Grotiusgebouw, vier rondom het Huygensgebouw en vijf in de buurt van het Erasmusgebouw.
Duurzaamheidscertificaat studenten
In samenwerking met het Green Office is een duurzaamheidscertificaat opgesteld, dat sinds dit jaar als proef door studenten aan de Faculteit der Managementwetenschappen en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Informatica en Wiskunde kan worden aangevraagd bij het bachelordiploma. Bij succes volgt de rest van de universiteit volgend collegejaar. Studenten komen in aanmerking voor een certificaat als ze 21 EC uit duurzaamheidscursussen hebben gevolgd.
Duurzame groepsreizen
Met de aangesloten verenigingen, het Green Office en Student Life hebben er gesprekken plaatsgevonden over een subsidiereglement voor duurzame groepsreizen. De verwachting is dat verenigingen hier vanaf kalenderjaar 2021 een aanvraag voor kunnen indienen.
#8 Makkelijk antwoord op je vragen

Functionaliteiten als een chatbot en een zogenaamde afspraaklengte-indicator kunnen een snelle en effectieve ondersteuning van studenten met vragen bevorderen. Een FAQ (Frequently Asked Questions) op opleidingsniveau is een waardevolle toevoeging op de huidige informatievoorziening.

Informatievoorziening op website
De fractie heeft aan bijdrage geleverd aan de nieuwe website om daar de informatievoorziening duidelijker te maken, onder meer middels een FAQ door onderscheid te maken tussen generieke en specifieke informatie. Er wordt momenteel gewerkt aan een online serviceplein voor studenten, waar deze en andere functies in terug zullen komen.
Chat met studieadviseur
Een van de zaken die asap nog voor het einde van het collegejaar wil realiseren, is een chatfunctie met studieadviseurs. Daarvoor kan mogelijk gebruikgemaakt worden van een reeds bestaande functionaliteit: Unibuddy. Via Unibuddy kunnen studiekiezers nu al met hun vragen terecht bij huidige studenten.
#9 Stimuleer brede ontwikkeling

Nominaal studeren zou niet leidend moeten zijn in (de begeleiding van) de studieloopbaan van een student. Als studenten daar behoefte aan hebben, moeten zij de ruimte krijgen om zich breder te ontwikkelen. De partij zet zich daarom al geruime tijd in om belemmeringen weg te nemen en voor meer erkenning van en mogelijkheden tot nevenactiviteiten.

Flexibel Studeren
De pilot Flexibel Studeren, een project waarin de universiteit extra voorzieningen treft om het onderwijs passend te maken, is met drie jaar verlengd. Studenten die meer dan één studie volgen, zijn toegevoegd aan de doelgroep. Mantelzorgers, topsporters, ondernemers en studenten met een zware bestuurs- of medezeggenschapsfunctie maakten al aanspraak op de voorziening.
Actief stimuleren tot persoonlijke ontwikkeling
Om studiekiezers te wijzen op de talrijke mogelijkheden die het Nijmeegse studentenleven te bieden heeft, is tijdens de Online Bachelor Open dag een informatiesessie georganiseerd. De nieuwe BSA-regeling heeft een kleine vertraging opgelopen, maar zodra deze behandeld wordt, zal de (nieuwe) fractie ervoor pleiten om studenten die zonder problemen hun studiepunten halen, actief te wijzen op mogelijkheid tot ontplooiing buiten het curriculum.
Waardering medezeggenschap
De Radboud Universiteit scoort in vergelijking met andere universiteiten laag op financiële waardering van medezeggenschappers. In een notitie heeft de Universitaire Studentenraad geadviseerd om studentleden in de medezeggenschap van een hogere vergoeding te voorzien. De ondersteuning van het college van bestuur werkt momenteel aan een beleidsvoorstel, dat naar alle waarschijnlijkheid in de zomermaanden wordt voorgelegd. Als het voorstel wordt aangenomen, kan het mogelijk volgend collegejaar al worden geïmplementeerd.
Uitbreiding en digitalisering bestuurscertificaat
In het kader van erkenning en waardering zijn de bestaande certificaten voor bestuurs- en medezeggenschapswerk herzien en de in onze ogen belemmerende criteria uit de regeling gehaald. Met ingang van volgend collegejaar moet het voor iedereen die een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie heeft vervuld, mogelijk zijn om een officieel (digitaal) certificaat op te vragen via Osiris.
#10 Dring de verschoolsing verder terug

Aanwezigheidsplicht, weblectures die niet standaard beschikbaar zijn en huiswerkcontroles – stuk voor stuk voorbeelden van schoolse maatregelen op de Radboud Universiteit. Er moet een einde komen aan dergelijke betuttelende regels, zodat studenten de ruimte krijgen om een eigen leer- en studiestrategie te ontwikkelen.

Faciliterende rol facultaire medezeggenschap
Aangezien de meeste bevoegdheden met betrekking tot het onderwijs op het niveau van de faculteiten liggen, ondersteunt de Universitaire Studentenraad de facultaire raden waar mogelijk. Door extra te investeren in scholing rondom de Onderwijs- en Examenreglementen, staan de studentgeledingen op de faculteit sterker tegenover faculteitsbesturen en krijgen zij meer handvatten om schoolse maatregelen de deur te wijzen. Tevens heeft asap bijgedragen aan constructief overleg met facultaire studentenraden en oefent de fractie haar agenderende functie uit om de discussie omtrent verschoolsing te blijven voeren.