asap zoekt vicevoorzitter en secretaris

English follows Dutch

Ben jij je al volop aan het oriënteren op het 2e semester en lijkt het jou wel wat om de belangen van studenten te behartigen? Neem je geen genoegen met de status quo, ben je daadkrachtig en heb je visie? Studentenpartij asap is op zoek naar nieuwe bestuursleden die het verschil willen maken.

Over asap

asap is de effectiefste studentenpartij in de Nijmeegse universitaire medezeggenschap. Wij nemen een professionele en constructieve houding aan richting het college van bestuur, beleidsmedewerkers, de Ondernemingsraad en de overige partijen in de Universitaire Studentenraad. Gezamenlijk streven we een en hetzelfde doel na: een zo prettig mogelijk studieklimaat aan de Radboud Universiteit. asap voorziet het college van verfrissende ideeën en is kritisch op de inhoud. We gaan geen enkel gesprek uit de weg en durven stelling te nemen. Wij leveren medezeggenschappers die middenin het studentenleven staan en relevante ervaring hebben opgedaan in bestuurs-, verenigings- of medezeggenschapsfuncties. Onze fractieleden zijn sterk op de hoofdlijnen, scherp op het juiste moment en verzanden niet in details. Het is onze taak om de stem van de actieve student te verkondigen. Die taak nemen we uiterst serieus.

Een bestuursjaar bij asap

Ook buiten de Universitaire Studentenraad kun je als bestuurder van asap een steentje bijdragen door plaats te nemen in het bestuur van de vereniging. Samen met de andere bestuursleden ben je verantwoordelijk voor het uitzetten van de partijlijnen, het organiseren van formele en informele activiteiten en de zichtbaarheid van de partij. Aangezien wij het enorm belangrijk vinden dat studenten de kans krijgen zichzelf te ontplooien en de ruimte krijgen om bepaalde zaken zelf in te delen, is de invulling van de bestuursfuncties flexibel in te delen.

  • De vicevoorzitter neemt de taken van andere bestuursleden over bij afwezigheid en stuurt de meeste commissies aan. De vicevoorzitter kan een flexibele houding aannemen en is multi-inzetbaar.
  • De secretaris heeft een aantal vaste taken binnen het bestuur, zoals het bijhouden van de mail, het notuleren van vergaderingen en het updaten van het ledenbestand. Secuur zijn is een essentiële eigenschap voor deze functie.

Vanaf dit jaar werkt asap met een zogenaamde dakpanconstructie. Dit betekent dat de vrijgekomen functies voor een periode van april 2021 t/m maart 2022 zijn en dat je vanaf de zomer eventueel kan doorschuiven in functie. De functies van voorzitter en penningmeester lopen van september 2021 tot september 2022.

“Of je nu al jaren ervaring hebt met medezeggenschap of jezelf graag verder wil ontwikkelen, een bestuursjaar bij asap kan ik iedereen aanraden. Ik kwam direct in een warm bad terecht en heb mezelf en de universiteit een stuk beter leren kennen.” – Tycho Paulissen, voorzitter

Interesse?

Ben je enthousiast of ken je iemand voor wie dit iets is? Heb je nog vragen of ga je eerst graag met ons in gesprek? Neem vrijblijvend contact op met Tycho via voorzitter@asapnijmegen.nl.

Overtuigd? Solliciteren kan t/m donderdag 31 januari 2021 door je cv en motivatiebrief te mailen naar sollicitaties@asapnijmegen.nl. Geef daarbij aan welke functie en/of takenpakket je voorkeur zou hebben.


 English

Are you already looking for things to do next year and are you excited to represent your fellow students? Do you not settle for the status quo, are you decisive and do you have a vision? asap is looking for new board members who want to make a difference.

About asap

asap is regarded as the most effective student party in student participation at Radboud University. We adopt a professional and constructive attitude towards the Executive Board, the Employees Council and the other participants in the University Student Council. Together we aim for one goal: creating a surrounding for study at the Radboud University as pleasant as possible. asap provides the Executive Board with bright ideas and is critical with respect to the content. We will enter into conversation with everybody and also dare to take position. We bring forward experts on student participation who participate fully in student life, accumulated relevant experience obtained in various positions, ranging from board, association to participation. Our members of the council are keen on the outlines, well-defined at the right moment and do not get bogged down in the details. It is our task to give voice to the active student.

A board year at asap

Outside of the student council you can also contribute to students interests by becoming a board member of the association. Together with your colleagues you are responsible for staking out the party lines, organising formal and informal activities and the visibility of the party. Since we think it is important that student have the opportunity to develop themselves and have room to make their own choices, the compilation of the board is flexible.

  • The vice-chair functions as a backup for the tasks of the other board members in their absence and leads the committees. The vice-chair has a flexible attitude and can be deployed for multiple assignments.
  • The secretary has a number of set tasks within the board, such as responding to e-mail, taking minutes of meetings and updating the members database. Precision is a core quality for this function.

 As of this year, asap will work with a so-called ‘dakpanconstructie’. This means that the vacant positions are for a period from April 2021 to March 2022 and that you can change your position from the summer onwards.

 “Whether you already have experience with student representation or want to further develop yourself, I’d recommend a board year at asap to everyone. I immediately felt at home and I’ve learned a lot both about myself and about the university.”- Tycho Paulissen, current chair of asap.

Interested?

Are you interested or do you know someone who might be? Do you have questions or would you like to talk to us? Get in touch with Tycho via voorzitter@asapnijmegen.nl.

Are you convinced? Applications are open until 31 Januari 2021, please email your CV and a letter of motivation to sollicitaties@asapnijmegen.nl. You can also already indicate which function would have your preference.