Commissies

Het komende collegejaar, 2019-2020, heeft asap 8 commissies. De lijst hieronder geeft voor iedere commissie een overzicht. Voor verdere vragen kan je altijd bij ons terecht. Om een plek te bemachtigen in een van de commissies en actief lid te worden van de vereniging kun je een e-mail sturen naar vicevoorzitter@asapnijmegen.nl. Ook als je nog geen lid bent, kan je hieraan deelnemen. Je hoeft alleen ons inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar secretaris@asapnijmegen.nl. We kunnen niet wachten om met jullie te gaan samenwerken!

Inhoudelijke Commissie

Commissieleden van de inhoudelijke commissie zullen discussiëren over de langetermijnvisie en standpunten van asap. Dit kan betrekking hebben op zaken die spelen op de universiteit of andere thema’s die de aandacht verdienen. Om de werklast te verlagen, zijn er voor komend jaar enkele veranderingen toegepast op deze commissie. 

  • De commissie is opgesplitst in twee werkgroepen: Visie en TPL. Goede samenwerking en overleg tussen deze werkgroepen is erg belangrijk en daarom is er gekozen om de commissie niet op te splitsen in twee commissies. 
  • Werkgroep visie zal een verslag schrijven waarin de langetermijnvisie van asap en de toekomst van asap op de Radboud Universiteit beschreven worden. Er worden doelen gesteld die in vijf jaar behaald kunnen worden. Mogelijk zal na afronding van het visieverslag deze werkgroep kunnen helpen bij de TPL. 
  • Werkgroep TPL zal de vertaalslag maken naar een verkiezingsprogramma met punten die binnen een jaar bereikt kunnen worden. Elk van de punten zal een beknopte uitleg krijgen en er zal verwezen worden naar het visieverslag, zodat de TPL zo concreet mogelijk gehouden kan worden. 
  • Input van leden is belangrijk voor zowel het visieverslag als de TPL en zal verkregen worden tijdens brainstormsessies. Vorig jaar waren deze niet altijd goed bezocht en er zal op zoek gegaan worden naar een efficiëntere invulling van deze brainstorms. o Komend jaar zullen er maandelijkse thema-brainstormsessies worden georganiseerd. Dit heeft als voordeel dat er voor elke thema genoeg tijd is en elk thema efficiënt bediscussieerd kan worden. o Verder zal er een groep actieve leden gevormd worden die zich interesseren voor deze brainstormsessies en is er hiermee meer zekerheid is van een hogere opkomst. o Daarnaast zullen de brainstorms tijdig worden aangekondigd via sociale media kanalen, zodat alle leden de mogelijkheid hebben om aan te sluiten.
  • Mochten er niet genoeg commissieleden zijn om twee werkgroepen te vullen, zullen bestuurs- en fractieleden aansluiten bij het schrijven van het visieverslag. 
Lijstcommissie

De lijstcommissie zal zich vanaf het begin van het collegejaar inzetten om geschikte kandidaten te vinden voor de asap-lijst voor de verkiezingen van 2020. Het doel is hierbij om een representatieve lijst samen te stellen van vijftien kandidaten, waarin elke Nijmeegse student zich vertegenwoordigd voelt. Het netwerk van (commissie)leden is hierbij erg belangrijk. Ook is een goede samenwerking met zowel het bestuur als de fractie voornaam in deze commissie. 

Campagnecommissie

De campagnecommissie geeft, in samenwerking met het bestuur en de fractie, vorm aan de verkiezingscampagne voor de universitaire verkiezingen in mei/juni 2020. Deze campagne moet studenten ervan overtuigen dat asap hun stem verdient. De campagnecommissie zal zich tijdens de campagneweek in mei volledig inzetten voor de asap campagne. De commissie zal zich inzetten om het zetelaantal van vier in ieder geval te behouden maar het streven is om dit jaar weer de grootste partij te worden. Om dit te bereiken zullen leden in de campagnecommissie onder andere bezig zijn met het plannen en uitvoeren van (ludieke) acties. Tevens gaat deze commissie over het verdelen van het campagnebudget. Er zal een aparte penningmeester van de campagnecommissie worden aangesteld die hier het overzicht over houdt. De campagne-penningmeester en de bestuurs-penningmeester zullen onderling in contact blijven. Ook moet er nagedacht worden over een algemene campagneboodschap. Het IXe bestuur heeft ervoor gekozen om de commissie vanaf het tweede semester te laten starten, net als voorgaande jaren. 

Team Handig

Team handig zal de campagnecommissie ondersteunen. Deze commissie zal zich voornamelijk bezighouden met het maken, beheren en plaatsen van het benodigde offline promotiemateriaal, zoals borden, palen en mallen en niet zozeer met de inhoud van de campagne. Deze commissie heeft voornamelijk behoefte aan praktisch ingestelde leden voor de knutsel- en bouwmiddagen ter voorbereiding op de campagne. Voor de campagnetijd gaat de commissie op zoek naar enthousiaste leden om mee te helpen, maar die niet in Team Handig zullen deelnemen. 

Activiteitencommissie

Het komende jaar zal de activiteitencommissie formele en informele activiteiten organiseren. 

  • Er zullen lezingen worden georganiseerd in samenwerking met studieverenigingen, zodat een breder publiek bereikt kan worden en de zichtbaarheid van asap vergroot wordt. Elk thema van de lezingen zal een relevant TPL-punt omvatten en zal aansluiten bij het interessegebied van de studievereniging. Dergelijke lezingen zullen laten blijken dat asap een inhoudelijke partij is. Verder hebben deze lezingen als voordeel dat asap actief in contact komt met besturen van verenigingen, wat gunstig kan zijn voor het samenstellen van de asap-kieslijst. 
  • De informele activiteiten hebben als doel om een gemeenschapsgevoel te creëren onder asap– leden. Tevens kunnen geïnteresseerde niet-leden aansluiten bij activiteiten om asap te leren kennen. Informele activiteiten zullen afgesloten worden met een borrel. 
Commissie PR

Deze commissie is verantwoordelijk voor het creëren van materiaal voor sociale media. Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, infographics of vlogs zijn voor de online kanalen van asap. Daarnaast zal de commissie de verantwoordelijkheid dragen voor het bewerken van de vlogs, het ontwerpen van promotiemateriaal en het maken van foto’s voor de campagne. De commissaris PR zal de commissie aansturen en commissieleden werken op het gebied van eigen expertise. 

Internationalisation committee (English)

This new committee has been formed to promote the process of internationalisation. The most important task of this committee will be to create an environment in which international students feel welcome. The task of the committee members is mainly to make the correspondence available in English, to help international students with the Dutch language and culture and to think along about the improvement of the internationalisation process at the university. 

Acquisitiecommissie

De acquisitiecommissie is dit jaar een nieuwe commissie. Als partij moet asap zich profileren en hiervoor zijn financiële middelen nodig. 

  • De acquisitiecommissie zet zich in om samenwerking met nieuwe partners te realiseren en daarmee de totale geldstroom van asap te vergroten. Voorlopig is er de wens om een partner te vinden waar ALV’s gehouden kunnen worden, zodat er een nieuwe sponsor is en er tevens de mogelijkheid is tot een naborrel bij Bascafé of bij een ander sponsorcafé. De acquisitiecommissie zal er bij al haar activiteiten op toezien dat de onafhankelijkheid van asap niet in het geding komt. 
  • Naast het verkennen van de mogelijkheden om de inkomsten te vergroten zal de acquisitiecommissie ook kijken hoe de gelden van de vereniging efficiënter kunnen worden besteed. Zo kunnen andere commissies bij de acquisitiecommissie advies inwinnen wanneer zij grotere uitgaven willen doen. Concreet gaat de commissie bijvoorbeeld kijken naar de afspraken met Dressme, om te proberen de artikelen goedkoper te maken voor de leden.