Partijvisie

English follows Dutch

asap is de effectiefste studentenpartij in de Nijmeegse universitaire medezeggenschap. Wij nemen een professionele en constructieve houding aan richting het college van bestuur, beleidsmedewerkers, de Ondernemingsraad en de overige partijen in de Universitaire Studentenraad. Gezamenlijk streven we een en hetzelfde doel na: een zo prettig mogelijk studieklimaat aan de Radboud Universiteit. asap voorziet het college van verfrissende ideeën en is kritisch op de inhoud. We gaan geen enkel gesprek uit de weg en durven stelling te nemen. Wij leveren medezeggenschappers die middenin het studentenleven staan en relevante ervaring hebben opgedaan in bestuurs-, verenigings- of medezeggenschapsfuncties. Onze fractieleden zijn sterk op de hoofdlijnen, scherp op het juiste moment en verzanden niet in details. Het is onze taak om de stem van de actieve student te verkondigen. Die taak nemen we uiterst serieus.

Een principiële discussie is voor asap slechts het begin van krachtige medezeggenschap. Wij weten niet alleen hoe we problemen moeten adresseren, maar zijn ons ook bewust van de route die we moeten afleggen om tot concrete oplossingen te komen. asap onderhoudt goede relaties met diverse belanghebbenden. Door samenwerking met onder meer Dienst Studentenzaken, Student Life en het Green Office zoeken we de verbinding op. Van idee tot implementatie: asap is van alle markten thuis. We zijn pragmatisch, daadkrachtig en resultaatgericht. We presenteren realistische plannen en blijven betrokken tot deze daadwerkelijk tot uitvoering leiden. Daarmee boeken we harde resultaten.

asap is geboren uit een roep om transparantie. Diezelfde transparantie streven wij na in onze communicatie: wij zijn helder over onze doelen en hechten waarde aan tweerichtingsverkeer. Onze partij is benaderbaar en staat altijd open voor input. We zetten ons immers voor jou als actieve student in.

 


 English

asap is regarded as the most effective student party in student participation at Radboud University. We adopt a professional and constructive attitude towards the Executive Board, the Employees Council and the other participants in the University Student Council. Together we aim for one goal: creating a surrounding for study at the Radboud University as pleasant as possible. asap provides the Executive Board with bright ideas and is critical with respect to the content. We will enter into conversation with everybody and also dare to take position. We bring forward experts on student participation who participate fully in student life, accumulated relevant experience obtained in various positions, ranging from board, association to participation. Our members of the council are keen on the outlines, well-defined at the right moment and do not get bogged down in the details. It is our task to give voice to the active student.

A fundamental discussion means for asap only the first step to a powerful participation. We not only know how to address problems, also the route to specific solutions is clear to us. asap maintains good relationships with various stakeholders. Through collaboration with among others Student Affairs Office, Student Life and Green Office we try to get linked. Starting with ideas, ending with implementation: asap is a jack-of-all-trades. We are pragmatic, decisive, and results-oriented. We offer realistic plans and remain in touch until actual implementation has been achieved. This attitude leads to hard results.

asap was born from a call for transparency. The same transparency we pursue in our communication: we are clear in our goals and value a two way-communication. Our party is approachable for everyone and is always open for input. It’s after all you, the active student, we are committed to.