Fractie asap

English follows Dutch


v.l.n.r. Jasper van Ulsen, Jesse Dekker, Joris Schröder en Rick Spierings

Bij de universitaire verkiezingen in juni 2020 behaalde asap vier zetels. In het raadsjaar 2020-2021 nemen Jasper van Ulsen, Jesse Dekker, Joris Schröder en Rick Spierings namens asap zitting in de Universitaire Studentenraad van de Radboud Universiteit.

Jasper van Ulsen (fractievoorzitter)

Werkgroepen USR: Actieve Student en Onderwijs & ICT
Contact: Jasper.vanulsen.1@ru.nl

Ik ben Jasper van Ulsen, 24 jaar oud en ik studeer bestuurskunde. De afgelopen jaren ben ik lid geweest van verschillende commissies en ik zet mij dit jaar in voor de USR als fractievoorzitter van asap. Door bestuurskunde ben ik geïnteresseerd geraakt in de interessante en complexe problematiek binnen grote organisaties en de mooie uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het duidelijk communiceren van de mogelijkheden die elke student heeft op universiteit. Dit heeft mij dan ook mede gemotiveerd om mij een jaar in te zetten voor de USR. Mijn grootste drijfveer om een bijdrage te leveren aan de universiteit is het belang dat ik hecht aan een omgeving waar voor elke (actieve) student de ruimte is om zicht te ontwikkelen. Naast het studeren spreek ik graag af met vrienden om op een terrasje wat te gaan drinken bij een van de cafés die Nijmegen rijk is. Verder is reizen ook een van mijn grote hobby’s.

Jesse Dekker

Werkgroepen USR: Actieve Student, Campus & Duurzaamheid en Identiteit Radboud Universiteit
Contact: Jesse.dekker.1@ru.nl

Mijn naam is Jesse Dekker ik ben 21 jaar en derdejaars student Nederlands recht en Notarieel recht. Deze beide bachelors rond ik naar alle waarschijnlijkheid af over twee jaar, want ik maak tijd voor een plek in de USR! Sinds twee jaar ben ik actief bij de Wetswinkel Nijmegen, waar ik gratis juridisch advies verleen aan iedereen die langs komt met een juridisch probleem. Hiernaast heb ik sinds kort een bijbaan bij Hekkelman Advocaten en Notarissen, zodat ik ook daar vast wat juridische ervaring opdoe. Naast alle serieuze activiteiten maak ik ook graag tijd vrij voor ontspanning. Ik ga graag een dagje shoppen, uit eten of borrelen met vrienden, uit in Nijmegen of een avondje bankhangen met Netflix. Naast al deze activiteiten ga ik ook graag op vakantie, als de financiën het natuurlijk toelaten!

Joris Schröder

Werkgroepen USR: Campus & Duurzaamheid, Onderwijs & ICT en Welzijn & Inclusie
Contact: Joris.schroeder.1@ru.nl

Ik ben Joris Schröder, 22 jaar en student Engelse taal en cultuur. Ik loop inmiddels al zo’n 5 jaar rond in het prachtige Nijmegen en ben de afgelopen jaren ook veel actief geweest naast mijn studie. Vanaf mijn eerste jaar was ik meteen betrokken bij mijn studievereniging (G.A.G.) en was altijd te vinden op de activiteiten en actief in commissies. In mijn 2e jaar werd ik dan ook penningmeester van deze vereniging. Het jaar daarna werd ik voorzitter van de Facultaire studentenraad Letteren. Hierna kwam even een rustjaartje, hierin ben ik alleen nog maar actief geweest bij mijn theatervereniging en als lid van de opleidingscommissie. Afgelopen jaar ben ik opnieuw in de besturen gesprongen als bestuurslid politiek bij de Jonge Democraten en als Producer bij mijn theatervereniging. In al deze jaren heb ik veel geleerd over hoe het is om samen met een groep te besturen en om samen aan de slag te gaan om iets neer te zetten en iets te bereiken. Verder ben ik dol op koken, theater gamen en mijn konijn Barry.

Rick Spierings (vice-voorzitter USR)

Werkgroepen USR: Welzijn & Inclusie, Identiteit Radboud Universiteit
Contact: Rick.spierings.1@ru.nl

Mijn naam is Rick Spierings, 24 jaartjes oud en sinds september volg ik een pre-master geschiedenis aan de Radboud Universiteit nadat ik de docentenopleiding geschiedenis heb afgerond aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Het uitgangspunt van mijn vorige opleiding was dat de student werd gezien als partner in de vorming van het onderwijs. Dit had al snel als gevolg dat ik mij verbonden voelde met onderwijs. Tussen de vele stages door heb ik mijzelf 2 jaar kunnen inzetten als lid binnen de medezeggenschap op de Han als lid en anderhalf jaar als voorzitter van de facultaire medezeggenschapsraad van de faculteit educatie. Buiten de voorzitterstaken waren voornamelijk mijn aandachtspunten de organisatieverandering, cultuurverandering binnen de Han en de nadere invulling van de kwaliteitsafspraken en de studievoorschotmiddelen binnen de faculteit educatie. Daarnaast was ik lid van het College van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie van de Han. Als lid van de medezeggenschap en met name tijdens het voorzitterschap van de faculteitsraad heb ik ervaring opgedaan om de stem van de student te laten horen in tijden dat een organisatie snel verandert. In de vrije tijd die overblijft staat het contact met vrienden op de eerste plek en vind je ons regelmatig borrelend en pratend in een café of restaurant (de horeca uitgaven zijn aanzienlijk geslonken door de coronacrisis).

 


 English

asap won four seats in the university elections in June 2020. This council year (2020-2021), Jasper van Ulsen, Jesse Dekker, Joris Schröder en Rick Spierings will represent asap in the University Student Council (USR) of Radboud University.

Jasper van Ulsen (group chairman)

Taskforces USR: Active Student and Education & ICT
Contact: Jasper.vanulsen.1@ru.nl

I’m Jasper van Ulsen, 24 years old, and I’m studying public administration. The past few years I have been a member of several committees and I hope to work for the USR next year. Through public administration I have become interested in the interesting and complex problems within large organisations and the challenges that come with it. A challenge I want to take upon, for example, is clearly communicating the opportunities that every student has at university. This has also motivated me to devote a year to USR. My biggest motivation to contribute to the university is the importance I attach to an environment where every (active) student has room to develop his or her vision.

Jesse Dekker

Taskforces USR: Active Student, Campus & Sustainability and Identity Radboud University
Contact: Jesse.dekker.1@ru.nl

My name is Jesse Dekker. I’m 21 years old and a third-year student of Dutch law and notarial law. I’ll probably finish both these bachelors in two years, because I’m making time for a place in the USR! Since two years I am active at the Wetswinkel Nijmegen, where I give free legal advice to anyone who comes by with a legal problem. In addition, I recently started a part-time job at Hekkelman Attorneys and Notaries, so I will probably gain some legal experience there as well. In addition to all the serious activities, I also like to make time for relaxation. I like to go shopping, have dinner or drinks with friends, go out in Nijmegen or spend an evening at the bank with Netflix. Besides all these activities I also like to go on holiday, if finances allow it of course!

Joris Schröder

Taskforces USR: Campus & Sustainability, Education & ICT and Well-being & Inclusion
Contact: Joris.schroeder.1@ru.nl

I’m Joris Schröder, 22 years old and a English language and culture student. I have been walking around the beautiful city of Nijmegen for about 5 years now and in recent years I have been very active next to my studies. From my first year on I was immediately involved in my study association (G.A.G.). I was always present at activities and active within its committees. In my second year I became treasurer of G.A.G.. The year after that I became chairman of the Student Council of the Faculty of Arts. After this I took a short sabbatical, in which I was only active in my theatre association and as a member of the education committee. Last year I joined the boards again as a member of the political board of the Young Democrats and as a Producer for my theatre association. In all these years I learned a lot about what it’s like to be on the board together with a group and to work together to put something down and achieve something. Furthermore I love cooking, theatre gaming and my rabbit Barry.

Rick Spierings (vice-president USR)

Taskforces USR: Well-being & Inclusion, Identity Radboud University
Contact: Rick.spierings.1@ru.nl

My name is Rick Spierings, 24 years old and since September I have been following the pre-master History at Radboud University after completing the study history teacher at HAN University of Applied Sciences. The starting point of my previous education was that the student was seen as a partner in the formation of education. This soon resulted in me feeling connected to education. In between many internships, I was able to put myself to work for two years as a member of the HAN student participation council and one and a half years as chairman of the education faculty student participation council. In addition to my duties as chairperson, my main focus areas were organisational change, cultural change within the HAN organisation and the further implementation of the quality agreements and study advances within the Faculty of Education. In addition, I was a member of the Examination Appeals Board and the HAN Dispute Advisory Committee. As a member of the Student Participation Committee and especially during the chairmanship of the Faculty Council, I have gained experience to make the student voice heard in times when an organisation is changing rapidly. In the free time that remains, contact with friends is the first priority and you will find me regularly having a drink and talking in a café or restaurant (but my restaurant expenses have shrunk considerably due to the corona crisis).