Fractie asap

English follows Dutch

Bij de universitaire verkiezingen in juni 2022 behaalde asap vier zetels. In het raadsjaar 2022-2023 nemen Mark Bunschoten, Ishani Udas, Mark de Jong en Isa Witteveen namens asap zitting in de Universitaire Studentenraad van de Radboud Universiteit.

Mark Bunschoten (USR voorzitter)

Werkgroepen USR: Campus & Sustainability and Wellbeing & Inclusion
Contact: mark.bunschoten@ru.nl

Hey allemaal! Ik ben Mark Bunschoten, 21 jaar oud en ik zit dit jaar namens asap in de USR. Daarnaast heb ik ook nog de eer en het voorrecht om dit jaar de voorzitter van de USR te zijn, iets dat ik heel mooi vind! Als lid en voorzitter van de USR houd ik me voornamelijk bezig met het zorgen dat de USR goed kan functioneren en we voldoende informatie hebben om ons werk goed te doen. Naast mijn werk voor de USR hockey ik ook bij Apeliotes waar ik competitie speel en zelf met een vriend van mij training geef. Buiten de universiteit om spreek ik graag met vrienden af voor een drankje of vind ik het heerlijk om uitgebreid te gaan eten en drinken op het terras.

Als student die niet alleen binnen zijn studie en medezeggenschap actief is, maar ook buiten het onderwijs actief is heb ik geleerd en gezien hoe belangrijk het is dat ieders stem gehoord wordt. Nu covid eindelijk voorbij lijkt te zijn en de agenda’s weer volstromen met allerlei verplichte en sociale activiteiten is het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de stem van studenten. Ik heb me bij asap aangesloten omdat asap er voor strijdt dat de stem van de student gehoord wordt die zich niet alleen bezig houdt met onderwijs, maar ook ruimte wil voor zelfontwikkeling en verrijking op welk gebied dan ook. asap doet dit door goed te luisteren en zich constructief op te stellen door met goede ideeën en argumenten te komen, iets dat mij persoonlijk erg aanspreekt!

Binnen de USR wil ik me dus aankomend jaar inzetten voor de student die bijvoorbeeld graag wil sporten, maar dit niet kan omdat er geen ruimte is bij de verenigingen of omdat er door het ontbreken van voldoende flexibel onderwijs geen tijd overblijft om te sporten. Daarnaast vind ik het belangrijk om er voor te zorgen dat iedereen zich (weer) veilig en thuis voelt op de campus en de universiteit. De universiteit moet een veilig bereikbare plek zijn met voldoende plek om te studeren, ontspannen en sporten en waar je je als student veilig voelt in elke situatie! Als daar aan het eind van het jaar flinke stappen in zijn gezet, kan ik met een tevreden gevoel terugkijken op mijn jaar in de USR!


Hey all! I’m Mark Bunschoten, 21 years old and I’m in the USC this year on behalf of asap. I also have the honour and privilege of being the chair of the USC this year, something I really like! As a member and chair of the USR, I am mainly concerned with making sure the USC can function properly and that we have enough information to do our work well. Besides working for the USC, I also play hockey at Apeliotes where I play competition and train a team with a friend of mine myself. Outside university, I like to meet up with friends for a drink or enjoy going out for food and drinks on the terrace.

As a student who is active not only within his studies and participation, but also outside education, I have learned and seen how important it is for everyone’s voice to be heard. Now that covid seems to be finally over and agendas are once again filling up with all kinds of compulsory and social activities, it is important that students’ voices are listened to properly. I joined asap because asap fights for the voice of the student to be heard. This is not only about voices concerned with education, but also students that want space for self-development and enrichment in whatever area. asap does this by listening well and taking a constructive stance by coming up with good ideas and arguments, something that appeals to me personally!

Within the USC, I would therefore like to dedicate myself in the coming year to the student who, for example, would like to play sports, but cannot because there is no space at the associations or because there is no time left for sports due to the lack of sufficient flexible education. I also think it is important to ensure that everyone feels safe and at home (again) on campus and at the university. The university should be a safely accessible place with enough space to study, relax and play sports and where you as a student feel safe in any situation! If, by the end of the year, substantial steps have been taken towards this, I can look back on my year in the USC with a satisfied feeling!

Ishani Mohit Udas

Werkgroepen USR: Active Student (voorzitter), Wellbeing & Inclusion, Visibility & Relations
Contact: ishanimohit.udas@ru.nl

Hey! Mijn naam is Ishani Udas, ik ben 20 jaar oud en een vierdejaars Artificial Intelligence bachelor student. Ik ben een internationale student uit Abu Dhabi (oorspronkelijk uit India). Afgelopen jaar zat ik in het bestuur van mijn studievereniging SV CognAC als commissaris onderwijs en daarnaast ben ik een van de eerste niet-EU bestuursleden aan de Radboud Universiteit. Binnen mijn vereniging maak ik deel uit van meerdere commissies en heb ik deel uitgemaakt van commissies als de Almanakcommissie, Symposiumcommissie, Internationale Commissie en Ouderdagcommissie. Daarnaast ben ik adviserend lid geweest in zowel Bachelor als Master DPC’s (OLC’s) van mijn opleiding. Ook was ik student-mentor in het eerstejaars mentorprogramma van onze studie en deed ik Honors, en vorig jaar maakte ik deel uit van de redactie van Turning Magazine. In mijn vrije tijd geniet ik van binge watching films en shows, dansen, rondhangen met vrienden en de mensen met wie ik DnD speel.

Met alle verschillende mogelijkheden die ik op de universiteit heb benut, is persoonlijke ontwikkeling altijd een belangrijk punt voor mij geweest. Ik geloof sterk dat elke student de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen, op welke manier dan ook, en toegang moet hebben tot die mogelijkheden. Dat is de reden waarom ik bij asap ben voor het komende jaar. 

Ik heb veel aspiraties voor een jaar in het USC. Door in verschillende werkgroepen te zitten, wil ik op een duurzame manier verandering brengen in onderwerpen als sterke studentenparticipatie en het verbeteren van het fysieke en mentale welzijn van studenten. Tot slot herken ik als international de worsteling om je weg vanaf nul te moeten vinden in een ander land, daarom wil ik ook de stem zijn voor internationals in het USC en streven naar betere hulp voor en integratie van internationale studenten. 


Hey! My name is Ishani Udas, I’m 20 years old and a fourth year Artificial Intelligent bachelor student. I am an international student from Abu Dhabi (originally from India). Last year I was on the board of my study association SV CognAC as the Chief of Education, and also am one of the first non-EU board members at Radboud University. Within my association, I am a part of multiple committees and have been a part of committees such as the Almanac Committee, Symposium Committee, International Committee and Parents Day Committee. Besides that, I have been an advisory member in both Bachelor and Master DPC’s (OLC’s) of my program. I was also a student-mentor in our study’s first-year mentorship program and did Honors, and last year I was a part of the editors’ team of Turning Magazine. In my free time, I enjoy pro-binge watching movies and shows, dancing, hanging out with friends and I also have groups I play DnD with.

With all the different opportunities I’ve taken up at university, personal development has always been an important point for me. I strongly believe that every student should have the opportunity to develop themselves in any way they choose to do so, and should have access to those opportunities. That is the reason why I am with asap for the upcoming year. 

I have many aspirations for a year in the USC. By being in different working groups, I wish to bring about change in a sustained manner to topics such as strong student participation and improving the physical and mental well-being of students Finally, as an international, I identify the struggle in having to find your way from scratch in a different country, which is why I would also like to be the voice for internationals in the USC and strive for better help for and integration of international students. 

Mark de Jong (externe fractievoorzitter)

Werkgroepen USR: Visibility & Relations (voorzitter), Active student, Education & ICT
Contact: fractie@asapnijmegen.nl

Ik ben een van de 2 Mark’s dit jaar, ook 21 jaar oud. Mijn studie is echter Informatica. Ik zit in mijn derde jaar van de bachelor hoewel ik nog lang niet klaar ben. Dit komt vooral omdat ik graag dingen doe naast mijn studie. Vorig jaar was ik voorzitter van studievereniging Thalia. Dit was niet alleen heel erg leuk, het heeft me ook laten zien hoeveel ik geef om de universiteit en de studenten die hier studeren. Het afgelopen jaar heb ik hard gewerkt aan mentaal welbevinden, meer erkenning geven aan masterstudenten en proberen de puinhoop die na een jaar van lockdowns was achtergebleven bij elkaar te krijgen. Naast de serieuze dingen hou ik ook erg van koken, een bezoek aan mijn tante in Italië is altijd een traktatie voor voedselinspiratie. Daarnaast voetbal ik graag met mijn vereniging en zijn mijn planten op mijn kamer al meer dan een jaar niet doodgegaan, wat voor mij een indrukwekkende prestatie is.

Waarom asap?

Zoals ik al zei, doe ik graag dingen naast mijn studie. Ik zou gewoon naar colleges kunnen gaan, opdrachten inleveren en tentamens afmaken. Aan de andere kant zou ik een bestuursjaar kunnen doen voor mijn vereniging, actief kunnen zijn in commissies, naar het buitenland kunnen gaan of cursussen kunnen volgen aan andere faculteiten om te genieten van alles wat een studentenleven te bieden heeft. Dit is waar asap voor staat en promoot: Groeien en ontwikkelen als student. Het sluit heel erg aan bij wat ik het liefste doe en waarvan ik vind dat iedereen de kans moet krijgen om dat ook te ervaren. asap stimuleert een gezond en rijk studentenleven! Een van de dingen die asap en ik willen bereiken is een beter examen. Studeren zou moeten gaan over het leren van nieuwe onderwerpen, niet over het afvinken van vakjes om dat diploma te halen. Beter onderwijs betekent betere studenten. Daarom ben ik zit ik in de studentenraad namens asap!


I am one of the 2 Mark’s this year, also 21 years old. My study, however, is Computing Science. I am in my third year of the bachelor ‘s although I am far from done. This is mainly because I love doing things next to my study. Last year I was the chair of Study Association Thalia. This was not only a lot of fun, it also showed me how much I care about the university and the students that study here. Over the past year I worked hard on mental wellbeing, giving more recognition to master students and trying to get the mess that was left after a year of lockdowns together. Besides the serious stuff I also really love cooking, visiting my aunt in Italy is always a treat for food inspiration. Next to that I like playing soccer with my association and my plants inside my room have not perished for over a year, which is an impressive feat for me.

As I said above, I love doing things next to my study. I could just go to lectures, hand in assignments and finish exams. On the other hand, I could do a board year for my association, be active in committees, go abroad or follow courses at other faculties to enjoy everything a student life has to offer. This is what asap stands for and promotes: Growing and developing as a student. It very much aligns with what I love doing and what I believe everyone should get the chance to experience as well. asap encourages a healthy and rich student life! One of the things asap and I want to accomplish is better examination. Studying should be about learning new subjects, not ticking off boxes to get that diploma. Better education means better students. This is why I am in the student council on behalf of asap!

Isa Witteveen

Werkgroepen USR: Visibility & Relations, Campus & Sustainability, Education & ICT
Contact: isa.witteveen@ru.nl

Hey, mijn naam is Isa Witteveen, ik ben 23 jaar oud en zesdejaars student. Ik studeer geneeskunde en pedagogische wetenschappen. De afgelopen drie jaar ben ik actief geweest in de opleidingscommissie en ben daarnaast een actieve student. Tijdens mijn studie ben ik actief in de medezeggenschap, eerst als jaarvertegenwoordiger en in het SOOS-bestuur en daarna 3 jaar in de opleidingscommissie geneeskunde. Naast mijn studie geef ik reanimatieonderwijs op middelbare scholen en speel ik basketbal bij Trajanum in het Radboud Sportcentrum. Ook ben ik sinds 2018 actief bij IFMSA-Nijmegen waarbinnen ik ook bestuurservaring heb opgedaan. En dit jaar ben ik de interne voorzitter van de studentenpartij asap.

Waarom asap?

Door al deze ervaringen heb ik gezien wat je ook buiten je studie allemaal kan leren als student. Je kan jezelf ontwikkelen in intensief samenwerken, effectief vergaderen, professioneel communiceren, realistisch plannen en nog veel meer, waar binnen een opleiding soms minder aandacht voor is. En daarom wil ik, net als asap, dat iedereen de ruimte voelt en krijgt om deze kansen aan te grijpen.

Tijdens mijn jaren in de opleidingscommissie heb ik onder andere gekeken naar het veilig leerklimaat, omdat dit helaas nog niet vanzelfsprekend is. Net als ik wil asap blijvende aandacht voor de sociale veiligheid op de RU; een campus zonder bijvoorbeeld discriminatie en intimidatie. Ik vind het belangrijk dat de universiteit actief werkt aan het creëren en/of behouden van een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Daarbij is het belangrijk om zowel preventief bezig te gaan als te zorgen dat problemen snel worden opgepakt, door bijvoorbeeld laagdrempelige meldpunten te hebben en de zichtbaarheid van vertrouwenspersonen te vergroten.

Door het volgen van een dubbele bachelor ervaar ik zelf welke verschillen er kunnen zitten tussen verschillende faculteiten. Deze ervaringen neem ik mee binnen de universitaire studentenraad (USR), om opleidingen van elkaar te laten leren.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat studenten de medezeggenschap laagdrempelig kunnen vinden. Bijvoorbeeld door het vergroten van het bereik en transparant zijn over waar je als medezeggenschap mee bezig bent. Ook het goed voorbereiden van studenten op hun jaar in de medezeggenschap is van belang. Daar wil ik me voor inzetten.


Hey, my name is Isa Witteveen, I am 23 years old and a sixth-year student. I study medicine and educational sciences. For the past three years I have been active in the program committee and am also an active student. During my studies, I have been active in co-determination, first as a year representative and in the SOOS-board and then for 3 years on the program committee of medicine. Besides my studies, I teach CPR at secondary schools and play basketball at Trajanum in the Radboud Sports Centre. I have also been active within IFMSA-Nijmegen since 2018, where I also gained board experience. And this year I am the internal chair of the student party asap.

Why asap?

Through all these experiences, I have seen what you can learn outside your studies as a student. You can develop yourself in intensive cooperation, effective meetings, professional communication, realistic planning and much more, which sometimes receive less attention within an education. And therefore, like asap, I want everyone to feel and get the space to seize these opportunities.

During my years on the education committee, one of the things I looked at was the safe learning environment, because unfortunately this is not yet a given. Like me, asap wants continued attention to social safety at the RU; a campus without discrimination and harassment, for example. I think it is important that the university actively works to create and/or maintain a safe environment in which everyone can be themselves. In doing so, it is important both to take preventive action and to ensure that problems are dealt with quickly, for example by having easily accessible hotlines and increasing the visibility of confidential counsellors.

By following a double bachelor’s programme, I experience for myself what differences there can be between different faculties. I take these experiences with me within the University Student Council (USR), to let programmes learn from each other.

I also think it is important that students can easily find the council. For example, by increasing visibility and being transparent about what you are doing as a council. Preparing students properly for their year in co-determination is also important. That is what I want to work towards.