Fractie asap

English follows Dutch

v.l.n.r. Auke van Wersch, Hans Kunstman, Thom Teulings, Annemarijn Blom

Bij de universitaire verkiezingen in juni 2019 behaalde asap vier zetels. In het raadsjaar 2019-2020 nemen Thom Teulings, Annemarijn Blom, Hans Kunstman en Auke van Wersch namens asap zitting in de Universitaire Studentenraad van de Radboud Universiteit.

Thom Teulings (fractievoorzitter)

Portefeuilles: Actieve student, Internationalisering, Loopbaanoriëntatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Werkgroepen USR: Actieve student, Welzijn & Inclusie
Contact: t.teulings@usr.ru.nl

Mijn naam is Thom Teulings, ik ben 23 jaar jong en sinds student Bestuurskunde. Eerder heb ik de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen afgerond. Mijn visie op het onderwijs aan de Radboud Universiteit is dat innovatie en kennisdeling te allen tijde moeten worden nagestreefd en dat de invulling en vormgeving van onze lesmethoden zo goed mogelijk dient aan te sluiten op de wensen van de student. Zo is er een groeiende behoefte onder studenten om buiten de gebaande paden van de eigen opleiding te gaan en het blikveld te verruimen. Bovendien vragen de grote maatschappelijke problemen van nu om een andere aanpak, waarbij de oplossing steeds minder vaak disciplinair te vinden is en over grenzen heen kijken een vereiste wordt. Dit onderstreept niet alleen het belang van voldoende toegankelijk interfacultair onderwijs, maar ook de noodzaak om te investeren in interdisciplinaire onderwijsvormen.

asap zet zich al jaren in voor een goed en flexibel studieklimaat, waarin studenten volop de ruimte krijgen om zichzelf binnen en buiten hun studie te ontwikkelen. Daarbij is het essentieel dat de student baas is over eigen studieplanning (hulde aan de weblectures!) en dat initiatieven van actieve en ondernemende studenten niet als een last worden gezien, maar toegejuicht en omarmd worden. Uit eigen ervaring weet ik dat dit helaas nog (te) vaak niet het geval is. Dit vereist volgens asap een cultuurverandering. Eentje waarbij persoonlijke ontwikkeling vooropstaat, excellentie niet de norm is en er geen ruimte is voor onnodige schoolse maatregelen. Daar draag ik graag een steentje aan bij.

Annemarijn Blom

Portefeuilles: Actieve student, Introductie, Onderwijs, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Werkgroepen USR: Actieve student, Onderwijs & ICT
Contact: a.blom@usr.ru.nl

Mijn naam is Annemarijn, ik ben 19 jaar oud en ik studeer Wiskunde. Vorig jaar heb ik plaatsgenomen in het bestuur van de wiskundestudievereniging Desda. Daar heb ik de functie van voorzitter mogen vervullen. Ik hou niet van stilzitten en ben daardoor altijd lekker bezig met veel verschillende dingen. Gedurende mijn bestuursjaar kreeg ik veel meer mee van wat er achter de schermen op de universiteit gebeurt en daar wou ik meer bij betrokken raken; zodoende zit ik bij asap. Ik zet mij komend jaar graag in voor een pick-up point op de campus, want als studentbestuurder merk ik dat ik het grootste deel van mijn tijd op de campus spendeer. Het is niet alleen praktisch voor de studenten, maar ook duurzamer! Waar ik mij ook graag mee bezig wil gaan houden, zijn studiewerkplekken, omdat iedere student op een prettige manier moet kunnen studeren. Ik vind het belangrijk dat studenten hun mening kunnen geven over de universiteit en dat er ook echt wat mee gebeurt. asap is een mooi platform om studenten te betrekken bij het verbeteren van de universiteit, daar wil me graag voor inzetten!

Hans Kunstman (voorzitter USR)

Portefeuilles: Medezeggenschap, Financiën
Werkgroepen USR: Actieve student
Contact: h.kunstman@usr.ru.nl

Mijn naam is Hans Kunstman, ik ben 22 jaar oud en studeer Politicologie. Ik ben vier jaar actief in de medezeggenschap, omdat ik geloof dat wij als studenten de universiteit echt beter kunnen maken. Dat heb ik dit jaar onder andere gedaan door me vanuit de Facultaire Studentenraad in te zetten voor meer studiewerkplekken in het Elinor Ostromgebouw. Door onze inzet worden er de komende tijd nieuwe werkplekken en groepsruimtes gerealiseerd. Dit jaar wil ik hetzelfde doen voor de rest van de universiteit. Daarbij is mijn visie op universiteitspolitiek helder: met een duidelijke boodschap en een pragmatische instelling bereik je het meest.

Studenten moeten de ruimte hebben om ook buiten hun studie ervaring op te doen. Dat kan op heel veel manieren en de universiteit moet studenten volop de ruimte bieden om hierin zelf keuzes te maken. Dit jaar ga ik mij hard maken voor iedereen die verder wil kijken dan de grenzen van zijn opleiding. Verder vind ik welzijn onder studenten een punt van aandacht. Onze generatie wordt van verschillende kanten onder druk gezet om te voldoen aan verwachtingen, dat kan soms tot problemen leiden. asap heeft een rol gespeeld in het bespreekbaar maken van deze problemen en het zoeken naar oplossingen. Het goede werk van afgelopen jaren zet ik graag voort.

Auke van Wersch

Portefeuilles: Digitalisering, Duurzaamheid, Faciliteiten, Welzijn, Faculteit der Managementwetenschappen
Werkgroepen USR: Campus & Duurzaamheid, Onderwijs & ICT, Welzijn & Inclusie
Contact: a.vanwersch@usr.ru.nl

Ik ben Auke van Wersch, 21 jaar oud en vierdejaarsstudent Bestuurskunde. Door mijn betrokkenheid bij de Jonge Democraten heb ik geleerd dat het belangrijk is om je als persoon open en transparant op te stellen voor geluiden die zich afspelen binnen de maatschappij. Persoonlijk vind ik dat studeren veel meer moet zijn dan alleen het volgen van colleges, leren voor tentamens en goede cijfers halen. De student moet in zijn studietijd voldoende mogelijkheden hebben om zich als persoon op een groot aantal gebieden te kunnen ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat de afstand tussen de verschillende faculteiten die de Radboud Universiteit rijk is, niet wordt vergroot, maar eerder verkleind. Tevens heb ik in m’n bijbaan bij Brightspace Support gemerkt dat er ontzettend veel ongebruikte ICT-mogelijkheden zijn voor student en docent. Het is belangrijk dat er voldoende ondersteuning is voor docenten op het gebied van ICT en dat er mogelijkheden zijn om kennis te delen. Dit jaar wil ik mij samen met asap onder meer gaan inzetten om de afstand tussen de faculteiten te verkleinen en het gebruik van digitale voorzieningen te verbeteren.

 

 


asap won four seats in the university elections in June 2019. This council year (2019/2020), Thom Teulings, Annemarijn Blom, Hans Kunstman and Auke van Wersch will represent asap in the University Student Council (USR) of Radboud University.

Thom Teulings (group chairman)

Portfolio: Active student, Internationalisation, Labour market orientation, Faculty of Law
Taskforces USR: Active student, Well-being & Inclusion
Contact: t.teulings@usr.ru.nl

My name is Thom Teulings, I am 23 years young and I have been a student in Public Administration ever since obtaining my bachelor’s degree in International Business Communication. My vision on the education at Radboud University is that innovation and knowledge sharing should always be pursued and that the design and implementation of teaching methods should be in line with students’ demands. For example, there is a growing need among students to go beyond the beaten track of their own study programme and to broaden their horizons. Moreover, today’s major societal problems demand a different approach, whereby the solution is becoming less and less disciplinary and being able to look across borders becomes a requirement. Not only does this show the importance of sufficiently accessible education across faculties, it also underlines the need to invest in interdisciplinary education.

For almost a decade already, asap has been committed to a good and flexible study climate, in which students are given ample space to develop themselves within and besides their studies. It is essential that students are in charge of their own study planning (long live weblectures!) and that initiatives of active and enterprising student are welcomed and embraced rather than seen as a burden. Unfortunately, I know from my own experience that this is usually not the case. According to asap, a culture change is required. One in which personal development is prioritised, excellence is not the standard and there is no room for unnecessary schoolish measures. I will do my utmost best to contribute to that.

Annemarijn Blom

Portfolio: Active student, Education, Facilities, Orientation, Faculty of Science
Taskforces USR: Active student, Education & ICT
Contact: a.blom@usr.ru.nl

My name is Annemarijn, I’m 19 years old and I study mathematics. The past year I’ve been on the board of the mathematics study association Desda; I fulfilled the position of chair. I don’t like to do nothing, so I’m always busy with a lot of different things. During my board year, I learned a lot about what’s happening behind the scenes of the university and I wanted to get more involved, so I joined asap. In the coming year I am happy to work for a pick-up point on campus, because as an active student I notice that I spend most of my time on campus. It is not only practical for the students, but also more sustainable! What I also want to get involved with are study workplaces, because every student must be able to study in a pleasant way. I think it is important that students can give their opinion about the university and that something really happens with it. asap is a great platform for involving students in improving the university, and I would love to contribute!

Hans Kunstman (chariman USR)

Portfolio: Co-determination, Finances
Taskforces USR: Active student
Contact: h.kunstman@usr.ru.nl

My name is Hans Kunstman, I am 22 years old and I study Political Science. I have been active in university politics for four years because I believe that students can really improve university. This year I’ve done that by committing myself to increase the amount of study workspaces in the Elinor Ostrom building as a member of the Faculty Student Council. Because of our effort to do so, the faculty will realize new workplaces and group spaces in the near future. Next year I want to do the same for the rest of the university. My vision university politics is clear: a clear message combined with a pragmatic mentality is most effective.

Students should enjoy the flexibility to gain experience outside of their curriculum. There are many ways to do so and I think that the university has to offer students freedom of choice. This year I will do my very best to improve flexibility for all of you that want to look further than the borders of your study. Our generation experiences a lot of pressure to meet different sorts of expectations, this can sometimes cause problems. asap has contributed to make these problems negotiable and to look for solutions. I look forward to continue the good work.

Auke van Wersch

Portfolio: Digitalisation, Facilities, Sustainability, Well-being, School of Management
Taskforces USR: Campus & Sustainability, Education & ICT, Well-being & Inclusion
Contact: a.vanwersch@usr.ru.nl

My name is Auke van Wersch, 21 years old and I am a fourth-year student in Public Administration. Due to my involvement with the Young Democrats I have learned that it is important to have an open and transparent attitude as a person. I personally think that studying should be much more than just attending lectures, learning for exams and achieving good grades. The student must have sufficient opportunities during his study time to be able to develop as a person. It is therefore important that the distance between the various faculties that Radboud University has does not increase, but rather decreases. In my side job at Brightspace Support I noticed that there is a lot of unused IT potential for both students and teachers. It is really important that there is sufficient IT support for teachers and the possibility to share knowledge and experience. This year, I want to work with asap to reduce the distance between the different faculties and improve the use of digital facilities!