Fractie asap

English follows Dutch

Bij de universitaire verkiezingen in juni 2021 behaalde asap vier zetels. In het raadsjaar 2021-2022 nemen Marie-Sophie Simon, Seray van Montfort, Nathalie van der Zande en Rizka Simons namens asap zitting in de Universitaire Studentenraad van de Radboud Universiteit.

Marie-Sophie (fractievoorzitter)

Werkgroepen USR:
Contact: marie-sophie.simon@ru.nl

Ik ben Marie Simon en ik ben 22 jaar oud. Ik ben een internationale studente uit Duitsland en zit momenteel in het vierde jaar van Computing Science. Aangezien ik in het eerste jaar van onze studie internationaal was, heb ik de internationalisering van onze studievereniging zeer actief vormgegeven. Samen met medestudenten hebben we de internationale commissie opgericht om studenten te helpen integreren en dit jaar was ik de voorzitter van onze vereniging en dus het eerste internationale bestuurslid. In die hoedanigheid heb ik veel geleerd over onze universiteit en haar studenten en ik vond het leuk om betrokken te zijn bij een inspanning om deze omgeving voor iedereen te verbeteren, wat de reden is dat ik nu graag een jaar in de USR zou willen doen. Sinds het begin van de pandemie heb ik mijn vereniging en onze universiteit zien veranderen en welke impact dat heeft gehad op de studenten. Ik denk dat we het komende jaar de kans hebben om veel te groeien en van deze ervaring te leren, zodat we er sterker uit kunnen komen. Buiten de universiteit sport ik graag (ik ga hardlopen sinds de sportscholen dicht zijn en paaldansen), reis ik zo vaak als ik kan en spreek ik af met mijn vrienden voor een praatje en misschien een drankje.

Waarom asap?

Omdat ik in het eerste internationale jaar van mijn studie zit, ben ik al heel vroeg een actieve student geworden, om de ruimte en omgeving te creëren die ik graag zou zien voor toekomstige internationals die hierheen komen. Door op deze manier actief te worden, heb ik niet alleen veel geleerd en ben ik gegroeid als persoon, maar ik heb ook gemerkt dat er vaak een gebrek is aan internationals die actief zijn, wat betekent dat hun stem soms wordt overhoord. Ik geloof dat om de ideale onderwijsomgeving te creëren iedereen gehoord moet worden en de kans moet krijgen om zichzelf te laten horen. Daarom ben ik lid geworden van asap en zou ik volgend jaar graag deel uitmaken van de USR. Net als asap sta ik achter het idee dat de universiteit niet alleen een plek is om een diploma te halen, maar ook een plek voor persoonlijke ontwikkeling. Of dat nu is door een actieve student te worden of door minors te doen van verschillende faculteiten zou daar geen verschil mogen maken en elke student zou vrij moeten zijn om uit zoveel mogelijk opties te kiezen.

Een andere reden waarom ik voor asap heb gekozen is het feit dat ze niet alleen elke student een stem geven in het proberen te creëren van de omgeving waarin elke student kan gedijen, maar dat ze ook een realistische kijk op zaken hebben. In de huidige tijd verandert er veel en moeten er veel beslissingen worden genomen. De pragmatische kijk en de daadkracht van asap zullen ons daarbij enorm helpen, want veranderingen moeten snel gaan, zodat er vooruitgang en prestaties worden geboekt. Door mij aan te sluiten bij de USR in het komende academiejaar wil ik graag deel uitmaken van deze vooruitgang in het herstellen en groeien uit deze crisis.

Seray van Montfort

Werkgroepen USR:
Contact:seray.vanmontfort@ru.nl

Ik ben Seray van Montfort, 21 jaar oud en ik zit in mijn derde jaar van de bachelor psychologie. Vanaf mijn eerste jaar ben ik al actief bij mijn studievereniging SPiN. Hier was ik vorig jaar secretaris. Gedurende mijn bestuursjaar ben ik in toenemende mate in aanraking gekomen met de organisatorische kant van de universiteit en heb ik het belang van goede student vertegenwoordiging en medezeggenschap van dichtbij meegemaakt. Dit was voor mij ook een grote motivator om me komend jaar in te zetten in de USR. De studententijd is de uitgelegen tijd om jezelf te ontplooien. In de USR wil ik het belang van persoonlijke ontwikkeling en de ondersteuning daarvan benadrukken, want bij het bewerkstelligen van persoonlijke ontwikkeling is goede begeleiding van essentieel belang. Naast de studie en bestuurstaken maak ik graag tijd vrij om met vrienden af te spreken, speel ik piano en gitaar en kook ik graag.

Waarom asap?

Ik heb gekozen voor asap omdat asap zich inzet voor realistische en haalbare doelen. asap behaalt deze doelen door constructief samen te werken met anderen partijen en samen tot een uitkomst te komen die de studenten het beste dient. Deze constructieve en open houding sluit aan op mij als persoon. Ik ga graag het gesprek aan en ik vind het belangrijk om samen tot een oplossingen te komen. Wat mij nog meer van asap aanspreekt is dat asap een kritische partij is die het verleden evalueert en met die opgedane kennis vooruitkijkt naar verbeterpunten voor de toekomst. Zo wil asap leren van de door het coronavirus noodzakelijk gemaakte veranderingen in het onderwijs. Zo werden colleges het afgelopen jaar voornamelijk opgenomen. asap wil dat colleges, naast fysieke colleges, standaard worden opgenomen. De mogelijkheid om colleges terug te kijken werd door veel studenten als positief ervaren en zorgt tot toegankelijker en meer flexibel onderwijs. Daarnaast heeft asap persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. Dat vind ik erg belangrijk. Als voorloper van persoonlijke ontwikkeling is een gedegen studentenbegeleiding een belangrijke predictor voor zelfontplooiing en succes op de studie. Zeker in deze tijd valt het belang van goede ondersteuning van studenten niet te onderschatten. asap zet zich in voor een verduidelijking en verbetering van de zorgstructuur van de universiteit. Hierin heeft asap in samenwerking met de universiteit al een aantal flinke stappen gezet. Met veel stemmen kan asap ook volgend jaar het verschil maken in de USR en zich inzetten voor betere studentenwelzijn.

Nathalie van der Zande

Werkgroepen USR:
Contact: nathalie.vanderzande@ru.nl

Ik ben Nathalie van der Zande, 22 jaar en ik studeer International Business Communication. Naast mijn studie ontwikkel ik me ook graag op andere vlakken. Zo ben ik studentmentor, heb ik verschillende commissies gedaan bij Studievereniging Babylon en ben ik lid van Damesdispuut Myosotis. Verder ben ik vaak te vinden bij verschillende ticketuren van het Radboud Sportcentrum, in de Molenstraat of kijk ik een willekeurige realityserie.

Waarom asap?

Dit jaar stond ik op nummer 3 op de lijst van asap, omdat ik me namens deze partij graag in de Universitaire Studentenraad hard zou willen maken voor de belangen van studenten. asap stelt realistische doelen, waardoor er een merkbaar verschil gemaakt kan worden op de Radboud Universiteit. Ik wil mij voornamelijk graag gaan inzetten voor meer flexibel onderwijs, zodat iedere student de ruimte heeft om zich zowel persoonlijk als sociaal te ontwikkelen. Zo moeten stagemogelijkheden voldoende gefaciliteerd en begeleid worden om praktijkervaring op te kunnen doen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er op elke studie voldoende mogelijkheden zijn in het kiezen van verschillende minoren, zowel disciplinair als interdisciplinair. Maar bovenal moet de actieve student gehoord en gesteund worden. Dit kan een bewuste keuze zijn door bijvoorbeeld een bestuursjaar te gaan doen, maar kan ook betrekking hebben op studenten die meer flexibiliteit nodig hebben doordat ze bijvoorbeeld mantelzorger zijn. Door studenten meer regie te geven over hun eigen studieschema, krijgen ze voldoende ruimte voor zelfontplooiing. Door dit zoveel mogelijk te realiseren kan iedere student echt alles uit zijn of haar studententijd halen, zowel binnen als buiten de studie!

Rizka Simons (voorzitter USR)

Werkgroepen USR:
Contact: rizka.simons@ru.nl

Mijn naam is Rizka en ik studeer Recht & Management. Dit jaar zit ik namens asap in de USR. Naast mijn studie was ik secretaris van de JFV Nijmegen en zit ik in de ledenraad van de Rabobank Rijk van Nijmegen. Daarnaast heb ik diverse bijbaantjes op de universiteit die ik met veel plezier doe. Verder is mijn allergrootste hobby toch wel echt koken.

Waarom asap?

asap streeft ernaar dat ondernemerschap wordt gestimuleerd. Als management student vind ik het belangrijk dat er meer faciliteiten worden gegeven om ondernemen makkelijker te maken voor alle studenten. Daarnaast vindt asap dat de universiteit het alumni-netwerk moet worden uitgebreid en frequenter moet worden gebruikt. Ook kunnen verschillende belangrijke actoren uit de regio benadert worden om studenten in aanraking te brengen met de praktijk. Persoonlijke ontwikkeling staat dus hoog in het vaandel bij asap. Een levendige en duurzame campus dragen hier uiteraard aan bij. Een campus waar iedereen zich veilig en thuis voelt is waar asap naar streeft. Om al deze redenen heb ik voor asap gekozen.


 English

asap won four seats in the university elections in June 2021. This council year (2021-2022), Marie-Sophie Simon, Seray van Montfort, Nathalie van der Zande en Rizka Simons will represent asap in the University Student Council (USC) of Radboud University.

Marie-Sophie Simon (group chairwoman)

Taskforces USR:
Contact: marie-sophie.simon@ru.nl

I am Marie Simon and I am 22 years old. I am an international student from Germany and currently in my fourth year of Computing Science. As I was in the first year of our studies being international, I have very actively shaped the internationalisation of our study association. Together with fellow students we have created the international committee to help students integrate and this year I was the chair of our association and thus the first international board member. As such I have learned a lot about our university and its students and I enjoyed being involved in an effort of improving this environment for everyone which is why I would like to do a year in the USC now. Since the pandemic began I have seen my association and our university change and what impact that has had on the students. In the coming year, I believe, we have the chance to grow a lot and learn from this experience so that we can become stronger from it. Outside of university I like to do sports (I go running since the gyms closed and pole dancing), travel as often as I can and meet with my friends for a talk and maybe a drink.

Being in the first international year of my studies, I became an active student very early on, to create the space and environment that I would like to see for future internationals coming here. By becoming active in this way, I have not only learned and grown a lot as a person, but I also noticed that often there is a lack of internationals being active which means their voices are sometimes overheard. I believe, that to create the ideal educational environment everybody should be heard and have the chance of making themselves heard. Because of that I became part of asap and would like to be a part of the USC next year. Like asap, I support the idea that the university is not only a place to get a degree but a place for personal development. Whether that is by becoming an active student or by doing minors from different faculties should not make a difference there and every student should be free to choose from as many options as possible.

Another reason I chose asap is the fact that not only do they give each student a voice in trying to create the environment every student can thrive in, but they also have a realistic view on matters. In the current times a lot of things are changing and a lot of decisions need to be made. The pragmatic view and decisiveness of asap will help us a lot in this because change has to be fast so that there is progress and achievement. By joining the USC in the upcoming academic year I would like to be part of this progress in recovering and growing from this crisis.

Seray van Monfort

Taskforces USR
Contact: seray.vanmontfort@ru.nl

I am Seray van Montfort, 21 years old and I am in my third year of the bachelor psychology. I have been active in my study association SPiN since my first year. Last year, I was also taking part in the board and I have fulfilled the function of secretary. During my year on the board, I increasingly came into contact with the organisational side of the university and experienced the importance of good student representation and participation from close by. This was also a major motivation for me to join the USR next year. Being a student is the best time to develop yourself. In the USR, I want to emphasise the importance of personal development and the support thereof, because good guidance is essential in achieving personal development. Besides my studies and board duties, I like to make time to meet up with friends, play the piano and guitar and cook.

I chose asap because asap is committed to realistic and achievable goals. asap achieves these goals by working constructively with other parties and together arriving at an outcome that best serves the students. This constructive and open attitude fits me as a person. I like to start conversations and I think it is important to find solutions together. What appeals to me even more is that asap is a critical party that evaluates the past and uses the knowledge gained to look for points of improvement for the future. For example, asap wants to learn from the changes in education made necessary by the coronavirus. Last year, for example, lectures were mainly recorded. asap wants lectures to be recorded as standard, in addition to physical lectures. The possibility of reviewing the lectures was seen as positive by many students and makes education more accessible and flexible. In addition, asap attaches great importance to personal development. I find that very important. As a precursor to personal development, thorough student guidance is an important predictor of self-development and study success. Especially in these times, the importance of good student support cannot be underestimated. asap is committed to clarifying and improving the care structure of the university. In this respect, asap has already taken some major steps in cooperation with the university. With many votes, asap can also make a difference in the USR next year and work towards better student welfare.

Nathalie van der Zande

Taskforces USR:
Contact: nathalie.vanderzande@ru.nl

I am Nathalie van der Zande, 22 years old and I study International Business Communication. Besides my studies I like to develop myself in other areas. I am a student mentor, I have been on several committees at Study Association Babylon and I am a member of Damesdispuut Myosotis. Furthermore, I can often be found at various ticket offices of the Radboud Sports Centre, in the Molenstraat or watching a random reality series.

This year I was at number 3 on the list of asap, because I would like to stand up for the interests of students on behalf of this party in the University Student Council. asap sets realistic goals, through which a noticeable difference can be made at the Radboud University. In particular, I would like to work towards more flexible education, so that every student has the space to develop both personally and socially. For example, internship opportunities should be sufficiently facilitated and supervised to allow students to gain practical experience. I also think it is important that every study has sufficient possibilities to choose different minors, both disciplinary and interdisciplinary. But above all, the active student must be heard and supported. This can be a conscious choice, for example to take up a management year, but it can also relate to students who need more flexibility, for example because they are carers. By giving students more control over their own study schedule, they are given sufficient space for self-development. By realising this as much as possible, every student can really get the most out of his or her time as a student, both inside and outside the study!

Rizka Simons (president USC)

Taskforces USR:
Contact: rizka.simons@ru.nl

My name is Rizka and I study Law & Management. This year I was number 4 on the list of asap. Besides my studies I was the secretary of the JFV Nijmegen and I am a member of the member council of the Rabobank Rijk van Nijmegen. I also have various jobs at the university that I enjoy doing. Furthermore, my greatest hobby is cooking.

asap strives to stimulate entrepreneurship. As a management student, I think it is important that more facilities are given to make entrepreneurship easier for all students. In addition, asap believes that the university’s alumni network should be expanded and used more frequently. Also, various important actors from the region can be approached to bring students into contact with the practice. Personal development is therefore a high priority for asap. A lively and sustainable campus obviously contributes to this. A campus where everyone feels safe and at home is what asap strives for. For all these reasons, I chose asap.