Fractie-update december

 Prefer to read this in English? Click here.

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

Afgelopen maandag (7 december) hebben we alweer de derde Gemeenschappelijke Vergadering (GV) gehad samen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Tijdens de GV hebben de USR en OR voor het eerst kennisgemaakt met de nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Het belangrijkste punt wat we hebben hebben besproken was de begroting. In deze update zullen we hier dan ook kort bij stil staan. Tevens zullen we het hebben over twee rondvragen die gesteld zijn en het plan: Studentenwelzijn 2023. 

Gemeenschappelijke Vergadering
Begroting
Centraal bij de GV stond de begroting. Vóór de vergadering waren er bij zowel de USR als de Ondernemingsraad vraagtekens over de begroting. Het CvB had niet alle relevante informatie aangeleverd, waardoor er door de GV lastig een goed beeld van de plannen en uitgaves kon worden gevormd. Fractielid Jesse Dekker was namens de gehele USR woordvoerder op de begroting en heeft kritische vragen gesteld over onder andere de geplande instroom van studenten komende jaren. Daarnaast heeft Rick Spierings ook vragen gesteld tijdens de vergadering. 

Uiteindelijk heeft het CvB toegezegd, na aandringen van vooral Jesse en Rick, dat volgend jaar bij de begroting meer informatie wordt aangeleverd. Op deze manier kan de GV haar werk goed uitvoeren en degelijk advies geven. Naast deze toezegging, heeft het CvB belooft om jaarlijks een overzicht aan te leveren van waaraan de kwaliteitsgelden binnen elke faculteit worden uitgegeven. Hierdoor wordt inzichtelijk voor de USR waar kwaliteitsgelden op faculteiten aan worden besteed en kunnen we hier kritisch naar kijken. Al met al zijn dit mooie toezeggingen voor komende jaren. 

Het blijft voor de GV echter lastig om voor dit jaar een goed beeld van de begroting te krijgen, aangezien veel beleidsstukken en informatie, waarop keuzes van het CvB zijn gebaseerd, ontbreken. Hierdoor zal de GV een kritisch en mogelijk negatief advies geven voor de begroting van 2021. We zullen in gesprek blijven met het CvB om te kijken of we met meer informatie toch een positief advies kunnen geven, zodat er een goede begroting is voor 2021. 

Homofoob beleid studentenorganisaties
Naar aanleiding van een artikel in het opinieblad HP/De Tijd over discriminerend beleid binnen een studentenorganisatie, heeft de fractie een rondvraag gesteld. asap is van mening dat een dergelijk beleid niet past binnen de visie aangaande inclusiviteit, diversiteit en het tegengaan van discriminatie. Vandaar dat de fractie aan het CvB heeft gevraagd hoe zij hiertegenover staan en konden uitleggen of dergelijke verenigingen financiering konden krijgen en hoe zij eventueel op zouden treden tegen verenigingen met een discriminatoir beleid. Het College deelde de mening dat een dergelijk beleid niet past op de Radboud Universiteit. Voor een dergelijke financiering zijn er daarom ook voorwaarden waaraan er aan moet worden voldaan. Mocht een vereniging zich hier niet aan houden dan zal als eerste het gesprek worden aangegaan voordat er verdere consequenties volgen. 

Onduidelijkheid opnemen colleges
Tevens is er vanuit de OR nog een rondvraag gesteld over het universiteitsbeleid rondom het al dan wel of niet opnemen van hoorcolleges. Het is op dit moment onduidelijk wat er allemaal kan en mag. Mag een docent zomaar een college opnemen, ook al vraagt de docent om toestemming? Het antwoord is nee, want een dergelijk goed alternatief ontbreekt dus je kan niet niet deelnemen. Het CvB herkent de problemen en gaat hier de komende tijd mee aan de slag. De fractie blijft hier kort op zitten en is van mening dat er snel duidelijkheid moet komen en dat colleges (wellicht in aangepaste vorm) opgenomen moeten worden, zeker in de huidige tijd. 

Studentenwelzijn 2023
De Radboud Universiteit staat voor een enorm uitdagend project; Studentenwelzijn 2023. Dit project zorgt voor een ontwikkeling met betrekking tot de begeleiding van studenten. Met het project wordt een nieuwe en duidelijke zorgstructuur voor studenten opgezet en nieuwe initiatieven gestart, zoals het toegankelijker maken van workshops die raken aan het welzijn van studenten. Hoewel het project wat vertraging opliep door corona kan de fractie naar tevredenheid melden dat in november toch echt werd afgetrapt. Er is een projectmanager aangesteld en een stuurgroep in het leven geroepen die het project coördineert. Namens de USR zal Rick in deze stuurgroep plaatsnemen. Het wordt een lang traject dat we samen met het CvB aan zullen gaan om ervoor te zorgen dat elke student snel de juiste ondersteuning krijgt!

Jasper, Rick, Joris en Jesse
Fractie asap 2020-2021