Fractie-update: december

Prefer to read this update in English? Click here.

XIe fractie van asap

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

Maandag 29 november hebben we onze tweede Gemeenschappelijke Vergadering (GV) gehad. Deze vergadering werd, zoals altijd, samen met de Ondernemersraad (OR) en het College van Bestuur (CvB) gevoerd. Deze cyclus zijn er een aantal interessante onderwerpen de revue gepasseerd. Hieronder kun je een update vinden over een paar door de fractie uitgelichte onderwerpen. Daarnaast geven we jullie graag een update over een paar andere algemene zaken waar we mee bezig zijn: de ‘ik pas’-campagne en interviews over collegezalen en SSH&.

Gemeenschappelijke vergadering

Beurzenprogramma

Tijdens de afgelopen GV is het beurzenprogramma ook aan bod gekomen. Dit programma was tot stand gekomen door het geld dat is vrijgekomen bij de verhoging van het instellingscollegegeld voor niet-EER studenten. Eerst hadden we wat bedenkingen over de inhoud en die hebben we uiteraard besproken. Onze grootse bedenken betroffen de toegankelijkheid van de beurzen en de gedegen compensatie voor bachelor studenten. We hebben ervoor gezorgd dat het criterium ‘excellentie’ veranderd wordt in ‘toegankelijkheid’, omdat we vinden dat ‘toegankelijkheid’ belangrijker moet zijn dan ‘excellentie’’. Bovendien worden bachelorstudenten gecompenseerd met bijna de helft van het extra geld uit de verhoging van het collegegeld. Al met al heeft de USR het beurzenprogramma ingestemd.

Begroting

Vorig jaar waren er vanuit de USR en Ondernemingsraad (OR) veel kritische vragen over de begroting. Dit kwam onder andere doordat niet alle relevante informatie werd aangeleverd, waardoor de GV geen goed beeld van de plannen en uitgaven kon vormen. Om deze reden heeft de GV er vorig jaar voor gekozen om een negatief advies over de begroting te geven.     Dit jaar heeft het CvB geleerd van de opmerkingen en procedure van vorig jaar. Dit leidde ertoe dat wij dit jaar een uitgebreider, helderder en beter gepresenteerde begroting voor ons kregen. De begroting verschafte veel informatie en onze vragen werden op een gedegen manier beantwoord. Daarom heeft de GV ervoor gekozen om dit jaar een positief advies over de begroting uit te brengen.

Gedragscode

Een van de belangrijke en controversiële documenten deze cyclus was de gedragscode. Ondanks dat enkel de OR  hier stemrechten op had, heeft ook de USR er kritische vragen over gesteld. Deze vragen gingen over de zowel over de inhoud van het stuk, als ook over de algemene structuur, het repressieve karakter en het level van detail van sommige stukken. Omdat de OR en de USR veel structurele op- en aanmerkingen had, is er voor gekozen om het gedurende de GV niet met het CvB te bespreken. In plaats daarvan moet het CvB terug naar de schrijftafel om, met behulp van de gegeven feedback, op een later moment met een beter document te komen. Procedureel gezien heeft de OR in de dan ook geen instemming gegeven met de Gedragscode.

‘Ik pas’-campagne

Dit jaar doen Rizka, Seray en Nathalie vanuit de USR mee met de ‘Ik Pas’-campagne van Iriszorg en de gemeente Nijmegen. De ‘Ik Pas’-campagne is een uitdaging aangaan met jezelf. Je drinkt een maand geen alcohol om eens te kijken wat het met je doet. Je wordt je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken. Hiermee doorbreek je vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend. Wil jij meedoen met ons team? Vul dan dit formulier in om de uitdaging samen met ons aan te gaan: https://ikpas.nl/doe-mee/?variation=invite&ikpas_team=e6beaec3fa2b5fe51dedbe308161b9204f8c149a371235bcaa09a903041fbe05

Collegezalen interview

De Radboud Universiteit is druk bezig met het ontwikkelen van een campusplan. Voor dit campusplan wilt de universiteit ook een manier bedenken om het gebruik van collegezalen en werkplekken te evalueren. Hiervoor is de universiteit samen met de TU Delft een pilot gestart waarin ze de voorkeuren van alle belanghebbende in acht nemen om daarmee maatregelen te ontwikkelen waarmee ze collegezalgen gaan evalueren. Hiervoor hebben wij ook een interview gehad, waarin wij een aantal punten van verkiezingprogramme hebben genoemd, zoals de wens voor hybride onderwijs, het opnemen van colleges en de daarvoor benodigde infrastructuur. Een ander punt waarop werd gefocust in het interview was hoe we gepast gebruik kunnen maken van onderwijsruimtes, om zodanig de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Als laatste hebben we gepleit voor meer stopcontacten en ergonomische stoelen voor studenten, zoals ook in het verkiezingsprogramma benoemd was.

SSH& interviews

Het huisvestingsprobleem in Nijmegen heeft een nieuw optimum bereikt. Dit is een ingewikkeld onderwerp om aan te pakken, zeker ook omdat de universiteit dit niet alleen kan oplossen. Echter is de USR, samen met leden van de Ondernemersraad, wel een werkgroep gestart om het huisvestingsprobleem voor internationale studenten en mederwerkers aan te kaarten. Daarnaast heeft de fractie van asap deelgenomen aan meerdere interview met de VOX over de short-term contacten die SSH& aan internationale studenten biedt. Het huisvestingsprobleem is voor iedereen een probleem, zeker ook voor Nederlandse studenten. Doch zijn juist internationale studenten in een extra kwetsbare positie. Daarom proberen we de bewustzijn voor de problemen die internationals ervaren te vergroten, zodat we hopelijk met alle benodigde partijen tot een oplossing kunnen komen.