Fractie-update januari

 Prefer to read this in English? Click here.

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

Allereerst de beste wensen voor 2021! Afgelopen weken hebben we minder vergaderd in verband met de kerstvakantie. Daarom zullen we in deze update stilstaan bij een aantal projecten waarmee we bezig zijn binnen de USR. Daarnaast stond de afgelopen periode in het teken van het geschil rondom Proctoring en de voordracht voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Ook is er een update over de extra Gemeenschappelijke Vergadering (GV) over de begroting. Veel leesplezier en voor alle studenten met tentamens heel veel succes gewenst de komende tijd!

Proctoring geschil
In november heeft de hoorzitting van de geschillencommissie plaatsgevonden aangaande Proctoring. De GV en het CvB verschilden van mening over de medezeggenschapsrechten voor wat betreft dit dossier. Namens de GV was Rick de woordvoerder en heeft in die hoedanigheid deze zaak tijdens de hoorzitting bepleit. De Geschillencommissie heeft dit geschil in het voordeel van de medezeggenschap beslecht. Voortaan heeft de GV instemmingsrecht met betrekking tot het beleid rondom de inzet van dergelijke privacygevoelige instrumenten zoals Proctorio. De FGV heeft tevens instemmingsrecht verkregen via de toekomstige opname van Proctorio in de OER. 

Kwaliteitsafspraken
Met het invoeren van het leenstelsel is geld vrijgekomen om te investeren in het onderwijs. In samenspraak met studenten wordt bepaald waar en hoe het geld moet worden ingezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Op de Radboud Universiteit is besloten om deze taak gedeeltelijk te leggen bij de decentrale medezeggenschap omdat zij beter weten hoe het geld het best besteed kan worden. In de praktijk blijkt het lastig om doelstellingen goed en helder te formuleren. Want hoe meet je uiteindelijk of de kwaliteit is verbeterd? De fractie heeft een aantal voorlichtingen gehad van de universiteit en het ISO (interstedelijk studenten overleg) waardoor we veel kennis hebben opgedaan. Begin van het jaar hebben we aan de FSR’en gevraagd om extra kritisch te kijken of alle doelen bijvoorbeeld SMART geformuleerd waren. Komende periode zullen wij samen met de FSR’en de gemaakte kwaliteitsafspraken evalueren en hierover een advies schrijven voor het jaarverslag. De NVAO, de organisatie die controleert of het geld goed wordt uitgegeven, zal dit ook lezen en meenemen in haar besluit of de RU het geld goed heeft besteed.

Verder gaan we aan de slag om de kwaliteitsafspraken inzichtelijker te maken zodat elke student kan zien waar het geld binnen de faculteit en/of de opleiding naartoe gaat. Op dit moment ontbreekt dit nog. We hopen dat studenten dan ook een beter inzicht krijgen wat er met ‘hun’ geld gebeurt.

Onderwijsenquête
In dit corontijdperk is er veel veranderd, waaronder het onderwijs. We hebben een enquête opgesteld met vragen hoe het onderwijs nu gewaardeerd wordt, wat verbeterpunten zijn, maar ook wat er juist moet worden meegenomen naar een post-coronatijd. Zo wordt de flexibiliteit, die je nu hebt als student, erg gewaardeerd. Studenten maken zich echter wel zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Nu we van elke FSR een reactie hebben ontvangen, zullen wij een advies schrijven waarin we aanbevelingen doen. Het doel is om best practices met elkaar te delen en de knelpunten zichtbaar te maken.

Begroting
Afgelopen december heeft de Universitaire Gemeenschappelijke Vergadering (De USR + OR) met het CvB overlegd over de begroting. De UGV was van mening dat de financiën onvoldoende onderbouwd waren met beleidskeuzes en -documenten. Dit heeft geleid tot een negatief advies op de begroting. Het CvB is hier zeer van geschrokken. Maandag 4 januari is er een extra vergadering van de UGV ingelast. Voor deze vergadering heeft het CvB een brief opgesteld met toezeggingen aangaande de bezwaren van de UGV op de begroting. Een deel van de bezwaren zijn hierdoor weggenomen.

De UGV heeft besloten om het advies om te zetten in een positief advies met zogenoemde ‘mitsen’. De UGV hoop dat het CvB bereid is om, eventueel samen met de UGV, te werken aan een betere cyclus en informatievoorziening. Het omzetten van het advies zorgt er verder voor dat er naar de toekomst gekeken kan worden, in plaats dat we blijven hangen in de vorige cyclus van de begroting. Zowel asap als AKKUraadt hebben voor een ‘ja’ gestemd en ook bij de OR was een ruime meerderheid voor een ‘ja’ aanwezig. De fractie van asap heeft er het volste vertrouwen in dat het CvB de punten meeneemt, hier serieus mee aan de slag gaat en dat de boodschap van een ‘nee’ duidelijk is overgekomen.

Nieuw lid Raad van Toezicht
De GV heeft dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van het nieuwe recht om een lid van de Raad van Toezicht voor te dragen. Dit nieuwe lid geniet daarmee het bijzondere vertrouwen van de medezeggenschap. Rick was voorzitter van de Benoemingsadviescommissie die werd gemandateerd met de voordracht voor deze toekomstige toezichthouder. Rick kijkt terug op interessante kennismakingen met verschillende kandidaten. De benoemingsadviescommissie heeft naar tevredenheid van het toenmalige Stichtingsbestuur een voordracht gedaan.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben na het lezen van de update stuur dan een mailtje naar fractie@asapnijmegen.nl of benader een van de fractieleden persoonlijk.

Jasper, Rick, Jesse en JorisFractie asap 2020-2021