Fractie-update: januari

Prefer to read this in english? Click here!

XIe fractie van asap

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

We zijn dit jaar weer knallend begonnen met interessante commissievergaderingen en een Gemeenschappelijke Vergadering (GV). Daar zal deze fractie-update vooral gaan. Naast de GV zijn we na de kerstvakantie en tentamenperiode allemaal weer opgestart met onze projecten en gaan we met vol enthousiasme de nieuwe periode in. We hopen dat jullie ook allemaal een goede tentamenperiode achter de rug hebben en weer fris aan het nieuwe blok kunnen beginnen!

Weblectures

De USR heeft een notitie geschreven waarin we pleiten voor een ja -tenzij beleid voor weblectures. M.a.w. pleiten we voor een bredere beschikbaarheid en toegankelijkheid van weblectures voor alle studenten. Weblectures bieden studenten veel flexibiliteit in het onderwijs. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat studenten die toegang hebben tot weblectures meer mogelijkheden hebben om o.a. te werken naast de studie, bestuurs- of medezeggenschaps werk te doen en stages te lopen. Momenteel is het afhankelijk van de studiekeuze of een student hier gebruik van kan maken, dit vind de USR kwalijk. Met het college zijn we een goed gesprek aangegaan over het belang van een evenredige toegankelijkheid van weblectures. De argumenten die de USR heeft gemaakt, zullen meegenomen worden in de vervolggesprekken die gevoerd gaan worden rondom de vernieuwde onderwijsvisie, die later dit jaar opgeleverd wordt.

Stand van zaken Strategie van de Radboud Universiteit

Deze cyclus kregen we de kans om terug te kijken op de strategie van de Radboud Universiteit en de huidige stand van zaken te evalueren. De commissievergadering was een productief gesprek met de voorzitter van het College van Bestuur, Daniël Wigboldus. Belangrijk om te weten is dat de kenmerkend hoge kwaliteit van het onderwijs aan de Radboud Universiteit niet is afgenomen, ondanks de coronapandemie. Het heeft weliswaar geleid tot enige vertraging, zoals bij het schrijven van een nieuwe onderwijsvisie, maar het heeft ook geleid tot vooruitgang op het gebied van digitalisering. Een aspect waar de coronacrisis wel een negatieve invloed op heeft gehad is de internationalisering van de Radboud. Dit is bekend bij het College van Bestuur en zij zullen hier extra aandacht aan besteden door bijvoorbeeld tijdelijke oplossingen te ontwikkelen voor de problemen rondom studentenhuisvesting voor internationale studenten. 

Verder is ook het onderzoek aan de Radboud Universiteit van hoge kwaliteit. Om de standaard zo hoog te kunnen houden, is de Radboud steeds actiever met het inspelen op belangrijke veranderingen nu. Dit betekent meer nadruk op meer samenwerking tussen disciplines om de problemen van deze tijd op te lossen. 

Hoewel de evaluatie van de huidige strategie zeer positief was en laat zien dat het Radboud op koers ligt om de doelen te bereiken, kwam ook de vraag naar voren of deze doelen nog wel passen. De College van Bestuur werkt tot het eind van het jaar aan de beantwoording van die vraag.

Samenwerkingsovereenkomst Maastricht

In november 2021 heeft het College van Bestuur de intentieverklaring ondertekend met betrekking tot de samenwerking met de universiteit van Maastricht. In deze overeenkomst hebben de universiteiten de intentie om intensiever met elkaar samen te gaan werken. In de GV is deze intentieverklaring ter informatie naar voren gebracht. De intensieve samenwerking zal zich toespitsen op de thema’s die passen bij de strategische agenda van beide universiteiten. De universiteiten hebben de overtuiging dat academische samenwerking  enerzijds bijdraagt aan de ontwikkeling van de universiteit en anderzijds de toekomstbestendigheid van de universiteit en het onderzoek ten behoeve van de maatschappelijke uitdagingen in de regio.

Diversity, Equity and Inclusion Plan and Gender Equality Plan Radboud University

Tijdens de laatste GV hebben we het  Diversity, Equity and Inclusion Plan voor 2021-2024 besproken. Sinds maart 2021 werd feedback en input verzameld via een consultatieproces. Deze bevindingen zijn te lezen in het levendige document, dat met creativiteit is gemaakt om het publiek erbij te betrekken. Het belangrijkste doel van het DEI plan is dat iedereen in de gemeenschap van de Radboud Universiteit een rol kan spelen. Op deze manier kunnen uitdagingen interdisciplinair worden benaderd, zodat er meer onderlinge verbondenheid ontstaat dan voorheen. Het plan reflecteert ook op de algemene strategie, visie en doelen van de Radboud Universiteit. Daarnaast is het Gender Equality Plan besproken. Het plan is opgesteld om te laten zien dat de Radboud Universiteit gendergelijkheid aan de universiteit bevordert en voldoet aan de EU-criteria. Dit plan zal actief worden gecommuniceerd binnen de organisatie en er zal regelmatig worden gerapporteerd over de voortgang. Het GEP plan is uiteraard in lijn met het DEI plan.