Fractie-update maart

 Prefer to read this in English? Click here!

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.


De nieuwe maand is weer begonnen, dus weer tijd voor een update van de fractie. Afgelopen maand was voor de USR een vrij rustige periode. De week van carnaval was een afspraakluwe week waardoor veel vergaderingen zijn opgeschoven. In deze update staan we stil bij de werkdruk onder docenten, de notitie interfacultair onderwijs, safe space conversations en de zachte knip.

Werkdruk onder docenten 

Het feit dat er geen GV-cyclus was, betekent niet dat we hebben stilgezeten. De USR en de ondernemingsraad hebben de afgelopen weken uitgebreid overleg gehad met het College van Bestuur over de werkdruk onder het personeel, een onderwerp dat al voor corona een rol speelde en met de huidige crisis een hoogtepunt heeft bereikt.  

De werkdruk is dusdanig hoog voor docenten dat het zelfs met prioriteiten stellen, lang niet alle doelen haalbaar zijn. Als er snel geen oplossing gevonden wordt kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van ons onderwijs, iets wat de fractie van asap echt wil voorkomen. Daarom hebben we als USR veel overleg gehad met de leden van de ondernemingsraad om dit probleem uitgebreid te bespreken. Deels om mee te denken met het personeel van onze universiteit, maar ook om ervoor te zorgen dat de belangen van studenten niet aan de kant worden geschoven. 

Er is op bepaalde punten een middenweg gevonden in de GV. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat docenten een grote papierwinkel aan reflectie en kwaliteitswaarborgingstaken hebben, die kunnen wat ons betreft wat minder. Functioneringsgesprekken worden iet wat teruggeschroefd, promovendi kunnen in aanmerking komen voor een contractverlenging en de gegevens van de docentevaluaties voor wat betreft onderwijs kunnen even wachten. Voor de USR was het wél belangrijk dat de onderwijsevaluaties van studenten nog steeds worden ingezet en besproken. Dit is namelijk een belangrijk middel om studenten een mogelijkheid te geven feedback aan te leveren aangaande de kwaliteit van het onderwijs. Dit is een middel van dermate belangrijke waarde van de student dat de USR deze graag handhaaft.

Notitie interfacultair onderwijs 

De fractie is binnen de USR-werkgroep Onderwijs en ICT druk bezig geweest met het schrijven van een notitie om het interfacultair onderwijs op de Radboud Universiteit verder te bevorderen. De universiteit schrijft in haar strategie dat iedere student zich op de campus goed moet kunnen ontwikkelen. Onderwijsprogramma’s worden steeds flexibeler waardoor de leervraag van studenten steeds beter kan worden afgestemd op hun eigen behoefte. Ook ambieert de Radboud Universiteit dat elke bacheloropleiding ruimte biedt voor keuzeruimte, die ook buiten de studie gevolgd kan worden.
De USR onderschrijft de visie van de universiteit, maar ziet nog verbeterpunten om studenten verder aan te moedigen en ondersteunen in het verbreden van hun kennis en het beter aansluiten van de studie op eigen interesse.


Om dit te bereiken roept de USR op om de volgende acties te ondernemen:

  1. Het creëren van een voorziening voor studenten om overlappende tentamens te maken zonder voor een van de cursussen uit te hoeven wijken naar de herkansingsperiode. 
  2. Het verbeteren en uitbreiden van de voorlichting richting studenten omtrent de mogelijkheden voor het volgen van cursussen buiten het eigen studieprogramma.
  3. Het creëren van een eenvoudig doorzoekbaar overzicht van het volledige cursusaanbod aan de RU. 

Door het oplossen van deze knelpunten krijgen studenten meer de mogelijkheid om ook buiten de faculteit cursussen te volgen.

Safe space conversations 

De USR is begonnen met het organiseren van een reeks safe space conversations in samenwerkingen met de programmamanager diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. Studenten en werknemers kunnen op een veilige en oordeelvrije plek hun persoonlijke verhaal of ervaring delen en met elkaar de dialoog aangaan over moeilijke onderwerpen. Juist om met elkaar het gesprek aan te gaan en te praten over de dingen waar je tegenaan loopt, kan je helpen om verder te komen. Inmiddels is de reeks van start gegaan. De eerste bijeenkomst stond in het teken van courageous conversations. In de loop van het jaar zullen verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 13 april van 18:00 tot 20:00 uur!


Zachte knip 

Afgelopen jaar is vanwege de coronacrisis besloten dat er een zachte/flexibele knip werd ingevoerd op de Radboud Universiteit. Studenten die hun Bachelordiploma niet voor het eind van het studiejaar 2019/2020 konden behalen, konden toch worden toegelaten tot een masteropleiding op een iets andere wijze. Studenten die aan bepaalde voorwaarden voldeden konden door middel van de zachte knip regeling alsnog starten met hun masteropleiding met toestemming van de examencommissie. Per opleiding golden er verschillende regels.

Gezien de coronacrisis nog steeds niet is afgelopen en studenten nog steeds tegen dezelfde problemen aanloopt, roept het de vraag op of ook voor het studiejaar 2021/2022 een zachte knip weer wordt toegestaan. asap vindt de zachte knip studenten dusdanige ondersteuning biedt in deze tijd, dat wij van mening zijn dat deze ook volgend academische jaar nodig is. De USR heeft in een gesprek met de rector gevraagd hoe de universiteit hier tegenover staat en wat de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) en het ministerie vindt van de regeling. De rector gaf aan open te staan voor het invoeren van de zachte knip op dezelfde manier als afgelopen jaar waar de opleiding de voorwaarden bepaalt. Ook de VSNU staat achter het invoeren van de zachte knip. Uiteindelijk moet het ministerie toezeggen en dit gebeurt naar verwachting halverwege maart. We houden jullie op de hoogte!

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben na het lezen van de update, stuur dan een mailtje naar fractie@asapnijmegen.nl of benader een van de fractieleden persoonlijk.

Jasper, Rick, Jesse en Joris – Fractie asap 2020-2021