Fractie-update mei

Prefer to read this in English? Click here!

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

Inmiddels is de campagne in volle gang, de nieuwe lijstkandidaten stellen zich voor en de nieuwe verkiezingspunten worden gepresenteerd. Voor de huidige fractie een goed moment om terug te kijken op de afgelopen maanden welke doelen en plannen allemaal behaald zijn. In deze update zullen we per USR-werkgroep een aantal punten toelichten die dit jaar zijn behaald of van start zijn gegaan.

Onderwijs en ICT

Het onderwijs is dit jaar flink op de schop gegaan en verschillende vormen van online en hybride onderwijs zijn de revue gepasseerd. Op initiatief van asap is er onder de FSR’en een enquête uitgezet om te kijken waar de verbeter- en leerpunten lagen. Daarnaast is er ook gekeken welke onderdelen van het online onderwijs wel bevielen. In verschillende werk- en projectgroepen hebben wij als partij (binnen de USR) feedback kunnen geven op het digitaliseren van het onderwijs, bijvoorbeeld op de kwaliteit van Brightspace, digitaal toetsen in het Comeniusgebouw en de Virtual Desktop.

Door de coronacrisis hebben veel studenten problemen ervaren op onder andere het gebied van welzijn en motivatie. Voor de leden van de USR genoeg redenen om nogmaals kritisch te kijken naar het BSA. Mede dankzij de input van de USR, is het BSA generiek met 6,5 EC verlaagd. Dit geldt ook voor huidige tweedejaars met een aangehouden BSA. Als asap zijn we bijzonder blij dat dit is gelukt. We verwachten dat dit de stress bij de studenten dit jaar gedeeltelijk zal wegnemen.


Op dit moment zijn er ook gesprekken binnen de facultaire en centrale medezeggenschap over de invulling van de zachte/flexibele knip. Studenten die nog niet alle vakken hebben gehaald voor hun bachelor kunnen, onder bepaalde voorwaarden, toch beginnen met hun master. De mogelijkheid ligt er ook om de zachte knip toe te staan voor de februari-instroom en hier zullen wij dan ook voor pleiten. Studenten hebben namelijk een jaar problemen en mogelijkerwijs vertraging opgelopen, dus het zou een goede compensatie zijn.

In de werkgroep Onderwijs & ICT is er een notitie geschreven ter bevordering van het interfacultaire onderwijs – het volgen van vakken op een andere faculteit. In het bijzonder is hier aandacht gevraagd voor extra voorzieningen bij overlappende tentamens, betere voorlichting en het maken van een overzichtelijker cursusaanbod.

Als partij willen we dat studenten zoveel mogelijk dingen naast hun studie kunnen doen wanneer zij dat zelf willen. Flexibiliteit van het onderwijs is daar een voorwaarde voor. In het huidige onderwijsklimaat is het normaal geworden dat het onderwijs online is en dat weblectures aan alle studenten worden aangeboden. Vandaar dat we als USR een notitie hebben geschreven die er voor pleit om dit ook na de coronacrisis te blijven doen, zodat studenten in hun eigen tijd en op eigen tempo kunnen terugkijken.  

Dit jaar zijn voornamelijk Jasper en Jasmijn (AKKUraatd) bezig geweest met de kwaliteitsafspraken. Zo zijn we naar mogelijkheden aan het kijken om het zichtbaarder te maken voor studenten. Ook hebben we de FSR’en verschillende handvatten gegeven waar zij op moeten letten bij het formuleren van doelstellingen en zullen wij aan het eind van het jaar een reflectie schrijven over het proces dit jaar. Hier zullen wij o.a. de betrokkenheid van studenten meenemen en kijken in hoeverre de doelstellingen bereikt zijn.

Actieve student
In een studiejaar waar we voornamelijk in een lockdown zaten, is het goed om te kijken naar wat er nu allemaal nog wél kan op het gebied van het actieve studentenleven. Dit jaar zijn we met asap en o.a. de poco’s van CODC en de NSSR wezen kijken naar de verschillende mogelijkheden van cultuurkaart en een eventuele campuskaart (sport-, cultuur- en studentenkaart ineen) om culturele activiteiten verder te bevorderen. Hier is door de betreffende beleidsmedewerkers positief op gereageerd en in een nieuw opgerichte Sport en Cultuur werkgroep wordt hier verder invulling aangegeven. Op dit moment wordt een kostenplaatje opgesteld.

Begin dit jaar waren er voor de culturele verenigingen moeilijkheden omtrent de zaalhuur voor repetitieruimtes. Vaak oefenden deze verenigingen gratis in zalen die de gemeenten  beschikbaar stelden, maar de gemeente beslot om hier toch geld voor te vragen. Inmiddels zijn er in Spinoza tijdelijke repetitieruimtes voor de komende 2-5 jaar. asap blijft er voor pleiten om meer mogelijkheden te onderzoeken voor ruimtes op de campus, maar voor nu zijn we blij met deze (tijdelijke) oplossing!

Om het actieve studentenleven verder te bevorderen is er een ambitieus plan opgesteld om studenten te activeren, stimuleren tot en informeren over het actieve studentenleven in Nijmegen door de USR. Dit zal een campagne worden waar ook een stuk erkenning voor de actieve student in zal worden genomen. Het idee om halverwege het jaar een soort introductiemarkt te organiseren waar verenigingen nogmaals de kans krijgen om zich voor te stellen zit hierin ook opgenomen. 

Elk jaar worden een aantal verenigingen getoetst of ze wel het juiste aantal bestuursmaanden krijgen. Dit jaar was het de beurt aan de studieverenigingen. In de toetsingscommissie zitten een aantal USR-leden en andere betrokken studenten (zoals Lara Mascini, voormalig secretaris asap). Als werkgroep vinden wij dat het proces transparanter en overzichtelijker kan en wij zullen hier dan ook graag over meedenken zodat elke vereniging een eerlijke compensatie krijgt voor het werk dat zij doen.

Ook naar een eerlijke compensatie voor de medezeggenschap hebben we dit jaar gekeken. De USR is van mening dat medezeggenschappers vacatiegelden zouden moeten ontvangen ter compensatie voor het aantal uren voorbereiding van de (formele) vergaderingen en natuurlijk de vergadering zelf. Op andere universiteiten is dit ook gebruikelijk. Op dit moment wordt er door de RU een benchmark gedaan. We hopen de vacatiegelden dit jaar nog te kunnen afsluiten zodat de medezeggenschappers van volgend collegejaar hier nog profijt van hebben. 

Welzijn en Inclusie
De USR heeft wederom dit jaar een werkgroep Welzijn en Inclusie gedraaid. De werkgroep is op een actieve manier aan de slag gegaan met de vragen rondom het studentenwelzijn en de diversiteit op de Radboud Universiteit. Aan het begin van het jaar werden wij verrast met het ambitieuze project Studentenwelzijn 2023 dat onze universiteit dit jaar is gestart. In onze vorige fractie updates zijn we hier al eens op ingegaan. Met enige regelmaat hebben wij de projectleider en coördinator studentenwelzijn uitgenodigd voor een update, maar dit gaf ons ook de kans om op een informele manier ideeën aan te dragen voor dit project. Deze gesprekken waren daardoor erg vruchtbaar omdat de stem van de student direct werd meegenomen in het beleid. Hier zag je echt de meerwaarde van een werkgroep. Daarnaast heeft de werkgroep een actieve rol gespeeld bij echt inclusiever maken van de Radboud Universiteit. Verschillende leden hebben een rol gespeeld bij het organiseren van de Anti Racism Awareness week. Ook heeft de groep samen met de Diversity Officer van de Radboud Universiteit een start gemaakt met de Safe Space conversations; tijdens deze bijeenkomsten kunnen studenten in een vertrouwelijke sfeer met elkaar praten over diversiteit, inclusie, sociale veiligheid en racisme. Hoewel het in deze werkgroep soms erg lastig was om concrete ideeën aan te leveren voor hele moeilijke kwesties, kijken wij terug op vruchtbaar jaar waar er echt stappen zijn gezet om de Radboud Universiteit weer een stukje beter te maken voor de student.

Campus en Duurzaamheid
Afgelopen maanden zijn we in de werkgroep Campus en Duurzaamheid bezig geweest met verscheidene projecten. Aan het begin van het jaar hebben we kunnen realiseren dat de universiteit bij de ondergang en de Refter een glascontainer heeft geplaatst om het glasafval op de universiteit te reduceren. Na de corona-crisis zal worden gekeken of dit succesvol is en worden eventueel op andere plekken ook glascontainers geplaatst. Vervolgens zijn we met de universiteit in gesprek gegaan over het voedselaanbod op de universiteit. Hierbij hebben we afgesproken dat de universiteit stappen blijft zetten in het terugdringen van vette producten en producten met vlees. De prijs van vleesproducten zal eventueel verhoogd worden én het aanbod van vegetarisch en veganistisch eten zal blijven toenemen, ten koste van vleesproducten. Dit ten einde studenten een gezonde en verantwoorde levensstijl mee te geven en bij te dragen aan een lagere vleesconsumptie. Als laatste punt wordt er op dit moment een klankbordgroep duurzaamheid opgericht. Deze klankbordgroep gaat de universiteit van input voorzien voor het verduurzamen van de campus en zal problemen in de praktijk agenderen, zodat de universiteit steeds meer en steeds sneller duurzaam wordt. 

Naast duurzaamheid heeft de werkgroep zich ook met de campus beziggehouden. Zo heeft de universiteit na aandringen van de werkgroep besloten een commissie in het leven te roepen, welke zorg gaat dragen voor de problemen binnen sport en cultuur op de campus. Denk hierbij aan meer ruimte voor cultuur en een oplossing voor het capaciteitsprobleem van het sportcentrum. Verder blijft de werkgroep nauw betrokken bij de ontwikkeling van het jaarlijkse campusplan. De werkgroep blijft input leveren aan de universiteit over te nemen duurzaamheidsmaatregelen, de indeling van de campus en de verbouwing van verscheidene gebouwen op de campus. 


Een lange update waarin nog lang niet alle behaalde doelen zijn benoemd. De komende fractie-update zullen we over de andere stilstaan! Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben na het lezen van de update, stuur dan een mailtje naar fractie@asapnijmegen.nl of benader een van de fractieleden persoonlijk.

Jasper, Rick, Jesse en Joris – Fractie asap 2020-2021