Fractie-update november

 Prefer to read this in English? Click here.

Elke maand zullen wij een update van de fractie delen op de website. In deze updates vertelt de fractie wat speelt binnen de USR, welke zaken naar voren zijn gekomen in de Gemeenschappelijke Vergadering en wat de opinie van asap is.

De tentamens zijn inmiddels afgerond en ook het eind van de tweede cyclus is in zicht. Middels deze update willen we jullie op de hoogte houden waar we afgelopen maand mee bezig zijn geweest. Zo zijn er ook deze cyclus weer commissievergaderingen geweest die de USR en OR voorbereiden op de Gemeenschappelijke vergadering (GV), de GV zelf, waarbij het College van Bestuur ook aanwezig is, en de Afsluitende Vergadering, waar de USR en OR een advies geven over bepaalde stukken. Naast deze formele vaste vergadermomenten hebben we een training budget lezen gekregen om ons alvast voor te bereiden om de december cyclus, die in het het teken zal staan van de begroting.

In deze update willen we de volgende punten wat verder met jullie bespreken en toelichten: een aantal zaken besproken in de GV met in het bijzonder het Hybride Energie Net (HEN++) en het verliezen van de katholieke identiteit.

Academische minor Nederlandse Taal en Cultuur
In de commissievergaderingen is eerder de rector al langs geweest om een reactie te geven over de vanuit asap geïnitieerde USR notitie over de academische minor Nederlandse taal en cultuur. Zowel het CvB als de OR stonden erg positief tegenover de minor en het plan is om in september 2021 van start te gaan met de minor! Als fractie zijn wij natuurlijk erg blij dat er zo positief is gereageerd op de notitie en wij willen dan ook graag Thom Teulings (fractie asap 2019-2020) bedanken voor het zo concreet uitwerken van deze notitie.

Verhoging instellingscollegegeld niet-EER-studenten
Een tweede punt wat besproken is met de rector tijdens de commissievergaderingen zijn de evaluatiecriteria voor het beurzenprogramma, de verhoging van de instellingscollegegelden in 2021-2022 voor niet-EER-studenten (studenten afkomstig buiten de EU). De USR, waaronder de fractie, is kritisch geweest t.o.v. van de verhoging van de collegegelden afgelopen jaar. Vandaar dat wij ook hebben aangegeven met de USR tijdens de commissievergadering dat er heldere en duidelijke criteria moeten worden opgesteld om te bepalen wanneer het beleid geslaagd is. Het beoogde doel van de verhoging is een verbetering van de kwaliteit van de opleidingen en begeleiding, een uitbreiding van het beurzenprogramma om de toegankelijkheid te vergroten en een verbetering van de internationale voorlichting om zo meer en kwalitatief betere studenten aan te trekken.

Huisvestingsplan FNWI
In de GV is ook het huisvestingsplan FNWI besproken. In dit stuk wordt er nagedacht over het huisvesten van het groeiende aantal studenten en medewerkers. Om dit plan te verwezenlijken moet er een investering gedaan worden van 3,75 miljoen euro. De OR en USR hebben adviesrecht op dit plan. Beide partijen staan positief tegenover de investering, mits er voor zowel studenten als medewerkers ook daadwerkelijk voldoende werkruimtes worden gerealiseerd.

Hybride Energie Net (HEN++)
Afgelopen cyclus is het project van HEN++ besproken. Dit project houdt in dat de Radboud Universiteit het warm-koudenet uit gaat breiden naar de kassen, Berchmanianum en andere gebouwen. Daarnaast worden meer gebouwen aangesloten op de CV. Hierdoor kan de RU een gas-besparing realiseren van 16% t.o.v. 2017. Dit past in de plannen van het CvB om in 2024 76% van het gas te hebben bespaard t.o.v. 2017. De totale besparing CO2 t.o.v. 2017 bedraagt 3,5%. De investering bedraagt 4,9 miljoen.

Er zijn in de commissie Financiën, Personeel en Vastgoed en de GV vragen gesteld aan beleidsmedewerkers en het CvB over de verhouding van de kosten en opbrengsten t.o.v. het eerdere plan HEN+ (welke een begin maakte met de opzet van een warm-koudenet). Hierdoor is duidelijkheid bij de USR gecreëerd op openstaande vragen en het vertrouwen gewekt dat HEN++ een goede investering is. Een vraag uit de asap-hoek was de vraag of grondwater oppompen, gezien de maatschappelijk discussie over uitdroging van Nederland, de goede manier is om HEN++ te realiseren. Hierop heeft het CvB verteld dat het grondwater dat wordt opgepompt daarna ook terug de grond in verdwijnt, waardoor het meer oppompen van water geen invloed heeft op de grondwaterstand. Dit heeft fractie en de hele USR gerustgesteld dat er met het bestrijden van CO2 uitstoot niet een ander groot landelijke probleem wordt versterkt.

Het verliezen van de katholieke identiteit
Als verrassing voor de gehele universiteit is het predikaat ‘katholiek’ ingetrokken, wat tot gevolg heeft dat de Radboud Universiteit per 15 november geen katholieke universiteit is. Echter, de universiteit verliest hier niet gelijk haar bijzondere status door, omdat zij is opgericht uit privaatrechtelijke gronden. Toch geeft het CvB gehoor aan de vraag om na te denken hoe invulling kan worden gegeven aan de bijzondere status. Komende anderhalf jaar zullen er gesprekken plaatsvinden met verschillende groepen, zowel werknemers als studenten, om te kijken wat de wensen en behoeftes zijn.

De Gemeenschappelijke Vergadering
De GV is open voor bezoekers. Mocht je een keer bij de GV aanwezig willen zijn, stuur dan een mailtje naar het ambtelijk secretariaat (mz@ru.nl) zodat je de zoomlink ontvangt van de vergadering. De volgende vergadering staat gepland op 7 december van 14:30 tot 17:00 uur en zal deels in het teken staan van de begroting.

Jasper, Rick, Joris en Jesse
Fractie asap 2020-2021