FRACTIE UPDATE SEPTEMBER 2022

**ENGLISH FOLLOWS DUTCH**

Ons jaar is veelbewogen begonnen met het nieuws dat asap stopt als partij. Dit betekent niet dat we stoppen als fractie! We gaan dit jaar nog steeds met enthousiasme tegemoet, met de volledige ondersteuning van de partij en het partijbestuur. De afgelopen maand hebben we ons druk bezig gehouden met voorbereiden en trainen voor het aankomende jaar. asap zal zich dan ook het komende jaar net zo hard inspannen voor studentenbelangen als ieder ander jaar. 

Soeterbeeck

Om ons jaar als USR goed te starten, zijn we eind augustus naar het mooie conferentiecentrum Soeterbeeck getrokken om daar samen met de Ondernemingsraad (OR) training te volgen. We begonnen met een training waarin onze rechten werden uitgelegd en goed werden benadrukt om vervolgens deze theorie gelijk ‘s middags in de praktijk te brengen tijdens een oefencyclus. Tijdens deze oefencyclus lieten een aantal leden van de OR zien dat ze verbazingwekkend goed het CvB na konden doen, maar we sloegen ons er goed doorheen en voelden ons goed voorbereid na deze oefening. Na een goed diner en een avond waarin badjassen en wijn de gezellige boventoon voerden, verschenen we de volgende ochtend weer fris en fruitig aan de start om nog een dag teambuilding en communicatie training te volgen. Aan het einde van deze dag vol goede activiteiten en zelfreflectie voelden we ons helemaal klaar om vol energie en kennis te beginnen aan ons raadsjaar!

1e cyclus

In de eerste cyclus zijn onder andere een sectorplan Corona en een update over het Diversity, Equity and Inclusion (DEI) plan langs gekomen. Het was onze eerste mogelijkheid om kritische vragen te stellen en beleidsvragen op te stellen en daar hebben we als USR zeker gebruik van gemaakt. Onze nieuwe rol bevalt goed en we zijn als fractie alweer druk bezig met de volgende cyclus, waarin onder meer gesproken zal worden over het vormgeven van de visie op onderwijs voor de komende jaren. 

Visie

Afgelopen maand zijn wij bezig geweest met ons visiedocument dat komende maand zal verschijnen. Namens asap zullen wij op bepaalde punten focussen zoals studentenwelzijn en de actieve student. Ook met de USR zullen we een gezamenlijke visie presenteren waar asaps overtuigingen zeker in terug te vinden zullen zijn.


Our year began eventfully with the news that asap will stop as a party. This does not mean we are quitting as a group! We are still continuing this year with enthusiasm, with the full support of the party and the board. For the past month, we have been busy preparing and training for the upcoming year. asap will therefore be working as hard for student interests in the coming year, as any other year. 

Soeterbeeck

To get the beginning of our year as USR members off to a good start, we headed to the beautiful Soeterbeeck conference center at the end of August to attend training together with the Workers Council (OR). We started with a training in which our rights were explained and properly emphasized and then put this theory into practice right in the afternoon during a practice cycle. During this practice cycle, some members of the OR showed that they could mimic the Executive Board amazingly well, but we got through it well and felt well prepared after this exercise. After a good dinner and an evening where bathrobes and wine dominated the conviviality, we reappeared the next morning refreshed and ready to start another day of teambuilding and communication training. At the end of this day full of good activities and self-reflection, we felt completely ready to start our council year full of energy and knowledge!

1st cycle

The first cycle included a sector plan for COVID and an update on the Diversity, Equity and Inclusion (DEI) plan. It was our first opportunity to ask critical questions and raise policy questions, and we as USR certainly took advantage of that. We like our new role and as a group we are already busy with the next cycle, which will include discussions on shaping the vision on education for the coming years. 

Vision

Last month, we have been working on our vision document that will be published next month. On behalf of asap, we will focus on certain points such as student welfare and the active student. We will also present a joint vision with the USR in which asap‘s beliefs will certainly be reflected.