Update proctoring

Het afgelopen jaar heeft het gebruik van Proctorio ter discussie gestaan, waarin de afweging gemaakt moest worden of het gebruik van dit surveillance middel te rechtvaardigen is. Met andere woorden: er moest bepaald worden of de voordelen van Proctorio opwegen tegen de nadelen die het gebruik van Proctorio met zich meebrengt. In de Universitaire Gemeenschappelijke Vergadering (UGV) van 29 maart heeft een meerderheid van de centrale medezeggenschap (Ondernemingsraad en Universitaire studentenraad) geheel tegen gestemd. Dit betekent dat Proctorio het komende academisch jaar niet gebruikt zal kunnen worden. Studentenpartij asap betreurt deze uitkomst omdat studenten nadeel kunnen ondervinden van deze uitkomst, in het ergste geval in de vorm van studievertraging.

Wat is de mening van asap?

Studentenpartij asap is van mening dat Proctorio in de huidige vorm te breed wordt ingezet. Het spreekt voor zich dat asap zich niet kan vinden in het inzetten van Proctorio om hele groepen studenten te surveilleren zolang het niet als laatste redmiddel dient. Volgens asap is het maken van tentamens met behulp van Proctorio een onwenselijke toetsvorm vanwege de inbreuk op de privacy van studenten en de stress die deze toetsvorm bij studenten aanwakkert. Desalniettemin is asap van mening dat er bijzondere situaties bestaan, waarin de inzet van Proctorio een noodzakelijk kwaad is of van toegevoegde waarde kan zijn, bijvoorbeeld om individuele studenten de mogelijkheid te bieden om vanuit huis of zelfs vanuit een ander land deel te laten nemen aan tentamens. Bovendien hebben de Facultaire studentenraden bevestigd dat er met de geldende lockdown-maatregelen situaties zijn waarbij opleidingen geen andere optie hebben dan het inzetten van Proctorio. Daarom denkt asap dat het gebruik van Proctorio als laatste redmiddel en onder strikte voorwaarden, in beginsel denkbaar is. Toch stemde de fractieleden van asap afgelopen GV tegen het gebruik van Proctorio.

Waarom stemde asap tegen?

Helaas was de beschikbare informatie en uitleg van het college van bestuur (CvB) van onvoldoende kwaliteit om een weloverwogen keuze te maken over het gerechtvaardigd belang ten aanzien van de inzet van Proctorio. Daarnaast gaf het CvB onvoldoende zicht op de manier waarop dit instrument zou worden ingezet in het volgende academische jaar en hoe de Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering zou worden meegenomen in de besluitvorming, hetgeen volgens asap cruciaal is om af te wegen of Proctorio op de juiste manier zou worden ingezet. Tot slot is het gebruik van Proctorio een behoorlijke inbreuk op de privacy en werkt het ook stress verhogend bij studenten. Daarom weegt het gebruik van Proctorio momenteel niet op tegen de noodzaak tot het inzetten van een surveillance middel in het nieuwe academische jaar. 

De fractie van asap heeft daarom tegen gestemd, maar wilde een aantal voorwaarden opstellen waaronder het in de toekomst wel mogelijk zou zijn Proctorio te gebruiken. Op deze manier wilde asap het studentenbelang voor studenten die baat hebben bij Proctorio benadrukken en het CvB de kans geven om deze studenten in staat te stellen gesurveilleerd tentamens op afstand te maken. Een meerderheid van de UGV heeft echter besloten deze “mitsen” niet op te willen nemen in de brief, ondanks dat het merendeel (5 van de 8 stemmen) van de stemgerechtigde USR-leden nog open stond om verder over voorwaardes te praten. Daarmee werd de afwijzing van de inzet van Proctorio definitief. De fractie van asap betreurt dit.

Wat is er volgens asap voor nodig om Proctorio wel te kunnen gebruiken?

Momenteel zijn de voorwaarden voor het gebruik van Proctorio nog niet toereikend. asap hoopt desalniettemin dat er een oplossing gevonden wordt waar alle studenten baat bij hebben, zodat Proctorio kan worden ingezet in het voordeel van de student. Voor het zoeken naar een dergelijke oplossing blijft asap openstaan, zolang aan een aantal belangrijke voorwaarden wordt voldaan.

Volgens asap is het ten eerste belangrijk dat duidelijk is dat Proctorio alleen als laatste redmiddel kan worden ingezet, indien er geen andere reële opties denkbaar zijn en het niet gebruiken van een dergelijk surveillance middel zal leiden tot studievertraging. Er moet op facultair niveau besloten kunnen worden voor welke tentamens en in welke situaties dit geldt. De facultaire medezeggenschap moeten bepalen om welke tentamens dit gaat, en studenten moeten de mogelijkheid hebben om bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing. Op die manier houden studenten enige grip op het gebruik van Proctorio.

Daarnaast moeten studenten die persoonlijk geen gebruik van Proctorio willen maken, een redelijk alternatief krijgen om het desbetreffende tentamen op een andere manier te maken dan via Proctorio, bij voorkeur in dezelfde tentamenperiode of zo snel mogelijk daarna. Hierbij mag nooit als enige alternatief geboden worden om het tentamen in te halen in de herkansingsperiode, maar moet bijvoorbeeld de optie worden geboden om het tentamen op de campus te maken.

Samenvattend is het volgens asap denkbaar dat op individueel niveau Proctorio gerechtvaardigd is, zolang er ruimte is om dit op individueel niveau toe te passen. Hierbij zijn toestemming van de student en inspraak van de medezeggenschap op cruciale punten vereisten. Met een dergelijk systeem wordt Proctorio een extra mogelijkheid voor studenten om tentamens op afstand te maken als zij dat willen, zonder dat dit verplicht wordt voor studenten die hiervan geen gebruik willen maken. Hiermee kan studievertraging voor studenten worden voorkomen.

‘Het kan volgens asap niet de bedoeling zijn dat studenten de dupe zullen worden van deze beslissing en dat in bijzondere gevallen studenten niet op afstand kunnen deelnemen aan (digitale) tentamens vanaf het volgende collegejaar.’

Hoe nu verder? 

De fractie van asap blijft bereid om met het CvB te zoeken naar oplossingen op dit dossier. Het kan volgens asap niet de bedoeling zijn dat studenten de dupe zullen worden van deze beslissing en dat in bijzondere gevallen studenten niet op afstand kunnen deelnemen aan (digitale) tentamens vanaf het volgende collegejaar. Dit botst namelijk met de visie van asap ten aanzien van flexibel en toegankelijk onderwijs.

Dit statement is geschreven door de fractieleden van asap: Jasper van Ulsen (fractievoorzitter), Jesse Dekker, Joris Schröder en Rick Spierings (vicevoorzitter USR). Mocht je vragen hebben n.a.v. het statement, neem dan gerust contact op met de fractie.