Inschrijfformulier

Voornaam
Achternaam
Zonder de 's' invoeren
Het lidmaatschap kan jaarlijks vóór 1 juli opgezegd worden. Indien dit niet gebeurt, wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar (€12,00) verlengd.
Land waaruit de rekening afkomstig is
Aanvinken indien gewenst
Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden, zoals hieronder weergegeven. Een opgemaakt document is te vinden op: https://asapnijmegen.nl/documenten-asap

Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op studentenpartij asap.

Privacystatement en privacybeleid
In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door studentenpartij asap.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt studentenpartij asap persoonsgegevens?
Studentenpartij asap verwerkt persoonsgegevens van haar leden en alumni.

Waarvoor verwerkt studentenpartij asap persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van studentenpartij asap, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorgen wij voor de financiële administratie en afschrijvingen en houden we je op de hoogte via de nieuwsbrief. Als je eenmaal lid bent van studentenpartij asap, willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en e-mailgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Verwerkt studentenpartij asap ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dat moet op basis van de wet, met toestemming van jou, of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval worden deze gegevens alleen verwerkt als dat noodzakelijk is. Je kunt hierbij denken aan dieetwensen bij een activiteit waar we gezamenlijk eten. Studentenpartij asap controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat studentenpartij asap met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk bewaard binnen de vereniging. Zij worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verworven.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
In principe kunnen alleen de secretaris en penningmeester bij je persoonsgegevens. Ook heb je zelf natuurlijk recht op inzage. Mocht je dit willen, kan je contact opnemen met het bestuur. Zij kunnen je dan vertellen welke gegevens bij ons zijn opgeslagen. Bij hoge uitzondering kunnen leden in het bijzonder worden genoemd tijdens een ALV of bestuursvergadering. Dit zal in de notulen, na afhandeling van en binnen redelijke termijn, worden geanonimiseerd.

Met wie deelt studentenpartij asap persoonsgegevens?
Studentenpartij asap deelt haar persoonsgegevens met de volgende instanties:
• Mailchimp: naam, e-mailadres;
• Conscribo: lidmaatschapsgegevens en bankgegevens.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie, zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is studentenpartij asap gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering, dataportabiliteit, afschermen van en bezwaar aantekenen op de verwerking van je persoonsgegevens.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten kun je terecht bij het bestuur en kan je een mailtje sturen naar secretaris@asapnijmegen.nl.

OPT-OUT
Wanneer je wilt dat bepaalde persoonsgegevens van jou niet worden opgeslagen of verwerkt, of wanneer je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kan je contact opnemen met het bestuur. Stuur voor vragen of opmerkingen een e-mail naar secretaris@asapnijmegen.nl.

Wijzigingen privacybeleid
Studentenpartij asap behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via de website.

Disclaimer
De inhoud van www.asapnijmegen.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel studentenpartij asap tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt studentenpartij asap expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

d.d. 24-05-2018