Organisatie

English follows Dutch

De basis van de vereniging zijn het bestuur, de fractie en betrokken leden die zich inzetten voor medezeggenschap. Het bestuur houdt zich bezig met het besturen van de vereniging en de uitvoering van verenigingsactiviteiten. Het is verantwoordelijk voor een diverse, representatieve kieslijst en voor een helder en actueel verkiezingsprogramma. De fractie verkondigt de mening van asap in de Universitaire Studentenraad (USR).

Om onze visie waar te maken hebben we leden die zich willen inzetten voor de medezeggenschap, zowel op inhoudelijk als organisatorisch niveau. De inhoudelijke invulling wordt gekoppeld aan de vier kernpunten van asap. Leden kunnen onder andere op georganiseerde momenten meedenken met waar de fractie op het moment in de USR mee bezig is. Doordat leden ook zelf met ideeën komen, zorgen zij ervoor dat de fractie een breed en actueel beeld heeft van wat er speelt op de Radboud Universiteit. Daarnaast helpen leden aan de organisatorische kant met de voorbereiding en uitvoering van de campagne. Ook kunnen leden zitting nemen in commissies voor activiteiten, promotionele en overige zaken.

Om onze visie waar te maken hebben we leden die zich willen inzetten voor de medezeggenschap, zowel op inhoudelijk als organisatorisch niveau.

 


 English

The core of the association is made up by the board, the group and involved members who are committed to student participation. The board is engaged with managing the association and the execution of association activities. It is responsible for a diverse and representative election list and for a clear and up-to-date election programme. The group will put the opinion of asap forward in the University Student Council.

To realise our vision we have members who want to commit themselves to student participation, on both a substantive and an organisational level. The substantive implementation will be linked to the four key points of asap. Members can, among other things, think along with topics the group is working on in the USR on organised occasions. Because members come up with ideas themselves as well, they give the group a broad and topical image of what’s happening at Radboud University. Besides this, members contribute on an organisational level by helping with the preparation and the execution of the campaign. If there is enough support and enthusiasm, members can help with activities, promotion and other occupations.