Fractie asap stemt in met Meerjarenplan Honours

Vandaag lag het Meerjarenplan van de Radboud Honours Academy ter instemming voor aan de Universitaire Gezamenlijke Vergadering. De fractie van studentenpartij asap heeft met het plan ingestemd.

Einde collegejaar 2016-2017 stemde de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) in met de hoofdlijnen van de begroting. Eventuele instemming over het plan was ter discussie komen te staan door een verhoging van het Honoursbudget. Duidelijkheid over de besteding van het Honoursbudget was er niet: de RHA had geen duidelijke visie, waardoor het lastig was te oordelen over de doelmatige besteding van het Honoursbudget. Met onder meer de toezegging dat er een meerjarenplan van de Radboud Honours Academy ter instemming voor zou komen te liggen bij de UGV, werd ingestemd met de begroting.

“De Honours Academy is opengebroken voor alle studenten” – Xander van Ulsen, fractievoorzitter

Een veel gehoord en breed gedragen kritiekpunt op de RHA is dat het enkel open staat voor studenten met de hoogste cijfers. Volgens Xander van Ulsen, fractievoorzitter van asap, biedt het meerjarenplan van de RHA meer ruimte voor verschillende studenten: “De Radboud Honours Academy gaat inzetten op meer studenten die het Honoursonderwijs volgen. Zo zullen alle studenten in het eerste jaar, ongeacht hun cijferlijst een uitnodiging krijgen voor deelname aan de RHA. Om honoursonderwijs uiteindelijk te mogen volgen is het niet meer van belang of je uitsluitend hoge cijfers hebt behaald. Leidend zal de motivatie van jou als student zijn. Op verschillende manieren zal je kunnen opvallen wanneer je Honoursonderwijs wil volgen, maar je motivatie om jezelf persoonlijk te ontwikkelen naast je studie met behulp van het Honoursonderwijs wordt daar de allerbelangrijkste factor in. Naar het idee van asap is de Honours Academy op deze wijze opengebroken voor alle studenten.

Hoewel het totaalbedrag dat bestemd is voor de RHA op totaal wegvalt bij de enorme bedragen die omgaan binnen de Universiteit, is een doelmatige transparante besteding van het geld voor asap als vanzelfsprekend van belang. Van Ulsen: “Als leden van de Universitaire Studentenraad is het natuurlijk onmogelijk om te oordelen over de kwaliteit van alle honoursprogramma’s en de besteding van het geld op decentraal niveau. Op vragen over de medezeggenschap binnen de Honours Academy en de besteding van de decentrale gelden heeft het college gelukkig toegezegd dat in iedere programmaraad van de Honours Academy twee door studenten benoemde studentleden komen om mee te praten over de inhoud van het desbetreffende honoursprogramma. Met bovenstaande wijzigingen ontstaat er een krachtige medezeggenschap.  Ook heeft het College van Bestuur toegezegd dat de besteding van de decentrale gelden duidelijk verwerkt zullen worden in de financiële stukken die voor de FGV’s komen te liggen, zo krijgen de Facultaire Studentenraden de kans om te oordelen over de doelmatige besteding. Als asap hebben wij er vertrouwen in dat de medezeggenschap op decentraal niveau goed zal kijken naar de besteding van de Honoursgelden.”

Sinds het begin heeft asap aangegeven waarde te hechten aan een goed meerjarenplan met duidelijke doelen en beleid voor de RHA en door telkens het belang te benadrukken van een open houding naar álle studenten toe, een solide plaats voor (student)medezeggenschap over de RHA en een transparante weergave van de financiën. De doelen van het beleid zijn duidelijk weergegeven in het meerjarenplan en ook met de toezeggingen die zijn gedaan tijdens de vergadering heeft asap er vertrouwen in dat de Radboud Honours Academy eindelijk een goede plek kan innemen binnen de Radboud Universiteit.