Tienpuntenlijst 2018

asap zet zich ieder jaar in voor jouw belangen en we zijn nog lang niet klaar. Elk jaar stelt asap een Tienpuntenlijst op, waarmee we laten zien welke plannen wij hebben voor de Radboud Universiteit. De Tienpuntenlijst is een belofte aan de Nijmeegse student: voor deze onderdelen gaan we ons in ieder geval keihard inzetten. In 2018-2019 hebben wij ons voor onderstaande punten ingezet. De toelichtingen van deze punten vind je onder de afbeelding. Benieuwd wat we hebben bereikt? Klik dan hier!

#1 Zet persoonlijke ontwikkeling voorop
De druk op studenten om hun bul nominaal te behalen is groot, en op deze manier is er steeds minder ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. asap maakt zich er hard voor dat de universiteit de persoonlijke ontwikkeling van haar studenten voorop zet. De universiteit heeft de taak om studenten te prikkelen en te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen zonder in rendementsdenken te vervallen, zoals het ophogen van het bindend studieadvies. Dat wil niet zeggen dat uitloop aangemoedigd wordt, maar er moet wel erkend worden dat er buiten de collegebanken ook ontwikkeling plaatsvindt. Juist deze persoonlijke ontwikkelingen zorgen voor een goede basis voor een leven wat bij de student past en waar deze gelukkig in kan worden.

Persoonlijke ontwikkeling kan in oneindig veel verschillende vormen: in de vorm van praktische vaardigheden, in de vorm van relaties met anderen en door over jezelf te leren. Deze persoonlijke ontwikkeling zorgt er ook voor dat de student beter klaargestoomd is voor de rest van zijn of haar leven. Iedere student moet, tijdens en naast zijn studie, het meeste uit zichzelf kunnen halen en moet hiervoor de erkenning krijgen die hij of zij verdient. Óók als iemand daar studievertraging mee oploopt. 

#2 Weblectures: onderdeel van goed onderwijs
Weblectures zijn niet weg te denken uit het moderne onderwijsklimaat. Het wordt dan ook tijd dat de Radboud Universiteit dit inziet en er heldere afspraken worden gemaakt over het gebruik van weblectures. Hoewel de discussie over weblectures al geruime tijd wordt gevoerd, wordt een groot deel van de colleges nog altijd niet opgenomen en online gezet, dit gaan we dit jaar bereiken door het anders in te steken en streefpercentages af te spreken met de universiteit. Aan technische mogelijkheden hoeft geen gebrek te zijn: in diverse collegezalen is reeds opnameapparatuur aanwezig en beeldmateriaal kan gemakkelijk via Blackboard worden verspreid. asap is van mening dat weblectures de onderwijskwaliteit ten goede komen: als een student door omstandigheden niet aanwezig kan zijn bij een college, is dat momenteel vaak onherroepelijk gemiste stof. Door colleges online aan te bieden, hoeven studenten niet meer achter te raken.

Hiernaast wordt het volgen van extra vakken vergemakkelijkt. Twee vakken die met elkaar conflicteren, kunnen op deze wijze toch allebei worden gevolgd. Bovendien dragen weblectures enorm bij aan de mogelijkheid tot flexibel studeren: ook studenten die door bijvoorbeeld extracurriculaire activiteiten of het runnen van een eigen onderneming een college liever op een ander moment zouden willen volgen, krijgen op deze manier de gelegenheid baas over eigen planning te zijn.

Bovendien is asap ervan overtuigd dat studenten meer uit hoorcolleges kunnen halen als de te verwerken stof langer beschikbaar is. Er komt weer ruimte om écht te luisteren en de stof op te nemen. De mogelijkheid tot het raadplegen van de stof op een later tijdstip kan ook bevorderend werken ten tijde van tentamenvoorbereiding. Als een student een bepaald onderdeel niet volledig meester is, kan de desbetreffende opname als naslagwerk dienen.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid laat zien dat deze vorm van digitalisering te bewerkstelligen is. Ongeveer 80 procent van de colleges aan die faculteit wordt opgenomen. asap eist een pro-actievere houding van de universiteit ten aanzien van weblectures en ziet graag dat zij docenten laat inzien dat weblectures onderdeel zijn van onderwijskwaliteit. 

#3 Maak duurzame opties toegankelijker
De Radboud Universiteit heeft een belangrijke maatschappelijke functie te vervullen, zeker als het om duurzaamheid gaat. Hoewel de RU stappen zet richting een duurzamere universiteit, ziet asap dat er nog een hoop moet gebeuren en dat studenten hier tot op heden onvoldoende bij zijn betrokken. Volgens asap zijn op dat gebied nog voldoende kansen te benutten. Het afleveren van studenten die zich bewust zijn van de positieve gevolgen van een duurzame levenswijze zorgt er ook voor dat de RU ook buiten de campus bijdraagt aan de ontlasting van het milieu.

Om dit te bereiken zien wij als asap graag dat de RU duurzame keuzes van haar studenten meer faciliteert. Hier is een rol weggelegd voor het onderwijs, maar ook voor de organisatie van de universiteit. Onderwijs biedt de mogelijkheid om studenten bewuster te maken van de impact die vakgebieden op duurzaamheid kunnen hebben. Daarnaast heeft de universiteit als organisatie een plicht om duurzame keuzes aantrekkelijk te maken voor studenten, werknemers en faculteiten. Zo moeten faculteiten bijvoorbeeld nog steeds zelf scheidingsbakken aanschaffen. Er moet ook kritisch worden gekeken naar de duurzaamheid van afdelingen en medewerkers. Zo zou de universiteit duurzaam reizen moeten aanmoedigen. 

#4 Integreer internationale studenten
De afgelopen jaren is het aantal internationale voltijdstudenten sterk toegenomen op de Radboud Universiteit. Een groot deel van deze groep zou graag actiever deelnemen aan het Nijmeegse studentenleven, maar stuit nog geregeld op (taal)barrières of blijkt onvoldoende op de hoogte te zijn gesteld van het aanbod. asap ziet daarom graag dat de universiteit internationals meer ondersteuning biedt en integratie faciliteert, bijvoorbeeld door gratis intensieve taalcursussen aan te bieden. Bovendien moet de informatievoorziening worden uitgebreid. Internationale studenten zijn vaak minder bekend met het studentenleven dan Nederlandse studenten die in Nijmegen aan een opleiding beginnen.

Daarnaast is er een taak weggelegd voor de universiteit om studentenorganisaties te ondersteunen bij het verwelkomen van internationale studenten. Dit gaat verder dan de omschakeling naar tweetalige communicatie alleen: studentenorganisaties staan over het algemeen te trappelen om internationals te betrekken, maar missen middelen of kanalen om ze daadwerkelijk te bereiken. Niet alleen internationale studenten zijn gebaat bij het inzetten op integratie. Ook voor Nederlandse studenten kan contact met internationale studenten een verrijking zijn.  Samen kunnen ze het meeste uit hun studententijd halen.

#5 Bescherm de vrije keuzeruimte
asap vindt het van groot belang dat elke student zich breed kan oriënteren. Ieder curriculum zou dan ook uit een minimumaantal EC moeten bestaan dat volledig vrij in te vullen is. De universiteit streeft al jaren het doel na een brede universiteit de zijn en dit raakt de kern: ruimte bieden aan een bredere ontwikkeling of misschien juist een verdere specialisatie. Hoewel een vrije invulling van de keuzeruimte vanzelfsprekend zou moeten zijn, lijkt er een trend te zijn waarin studenten steeds vaker ontmoedigd worden om vakken aan andere faculteiten te volgen. Een zorgelijke ontwikkeling, die asap een halt toe wil roepen.

Dit is echter niet de enige barrière die momenteel wordt opgeworpen: de keuze kan op papier wel vrij zijn, maar als roosters van verschillende faculteiten met elkaar conflicteren, wordt interfacultair onderwijs vermoeilijkt. Harmonisering van het onderwijsrooster speelt een belangrijke rol in het vergemakkelijken van het optimaal benutten van de aangeboden vrije keuzeruimte. Interfacultair onderwijs is iets wat gekoesterd zou moeten worden: de beste innovaties ontstaan immers bij een vrije uitwisseling van ideeën. Het is daarom van groot belang dat studenten van verschillende vakgebieden met elkaar in aanraking kunnen komen, zodat iedere student overal op de universiteit vakken kan volgen. Om de student te helpen zich breder te oriënteren, zou elke faculteit een lijst op kunnen stellen met vakken waar zij bijzonder trots op is (bestevakkengids). Deze bundeling maakt het onderwijs aan de faculteit in kwestie overzichtelijk. Daarnaast zouden studiegidsen volgens een vast en uniform format beschikbaar moeten worden gepubliceerd.

Aangezien asap grote waarde hecht aan het slaan van een brug tussen het wetenschappelijk onderwijs en de arbeidsmarkt, ziet asap graag dat de universiteit opleidingen aanmoedigt het curriculum zo in te richten, dat een groot deel van de vrije ruimte binnen één en hetzelfde semester kan worden ingezet. Studenten die in het kader van loopbaanoriëntatie een stage willen lopen, komen dan niet in de problemen met de rest van hun vakkenpakket. 

#6 Studentenbegeleiding: niet van het kastje naar de muur
Er zijn in het verleden steeds meer functies binnen de studentenbegeleiding gekomen. Vaak is dit probleemgestuurd gebeurd: ieder probleem werd opgelost door een nieuwe functie in het leven te roepen. Dit maakt dat de studentenbegeleiding nu als onoverzichtelijk en versnipperd wordt ervaren. asap ziet graag een vermindering van functionarissen in de studentenbegeleidingsketen. Op deze manier wil asap de studentenbegeleiding overzichtelijker en de hulp daarmee daadkrachtiger maken, zonder onderdelen van de begeleiding te doen laten verdwijnen.

asap ziet hierin een belangrijke rol voor de studieadviseur: die moet je meteen kunnen doorverwijzen en zorgen dat je eenvoudig terechtkomt waar je moet zijn. Dit vermindert wachttijden en maakt dat studenten sneller en effectiever worden geholpen. Studieadviseurs dienen op de hoogte te zijn van de ondersteuning die de Radboud Universiteit haar studenten biedt, zodat deze ten volle kunnen wordt benut. Gezien de belangrijke rol van studieadviseurs, vindt asap dat de kwaliteit gemonitord moet worden en studenten hierin mee moeten kunnen denken. Dat studieadviseurs kwalitatief goed moeten zijn, staat immers buiten kijf. 

#7 Meer goede studiewerkplekken
Het aantal studenten aan de universiteit is de afgelopen jaren hard gestegen. Daarnaast harmoniseren steeds meer faculteiten hun jaarrooster, waardoor de beschikbaarheid van studiewerkplekken tijdens de tentamenweken nog verder afneemt. Steeds duidelijker komt naar voren dat er een tekort aan werkplekken is. Er zullen dan ook afspraken gemaakt moeten worden over het aantal studiewerkplekken dat per student beschikbaar moet zijn. asap zal zich dan ook hard maken voor voldoende beschikbaarheid van studiewerkplekken. Idealiter zijn deze werkplekken verspreid over de campus en toegankelijk gedurende de week.

Bovendien zijn studiewerkplekken nog niet altijd goede en gezonde werkplekken. Zo ontbreken stroompunten regelmatig en voldoen studiewerkplekken nog niet altijd aan de minimale eisen om ergonomisch te kunnen werken. Voor studenten die een aanzienlijk deel van de dag op deze manier doorbrengen is dit onaanvaardbaar. Bij het realiseren van nieuwe werkplekken zullen basisvoorzieningen en ergonomie dan ook sterke randvoorwaarden vormen. 

#8 Goed Engels, maar niet ten koste van Nederlands
De universiteit investeert veel om zich te kunnen profileren als internationale universiteit. Al jaren ligt er een focus op het aantrekken van internationale studenten. Momenteel is 11% van de studenten een internationale voltijdsstudent die hier een volledige bachelor of master doet. Internationalisering van onze universiteit is dus volop aan de gang. Dit heeft consequenties: steeds vaker wordt voor de collegezaal en in de communicatie gebruikgemaakt van het Engels. asap heeft gemerkt dat studenten geregeld taalbarrières ervaren. Dit dient te allen tijde voorkomen te worden, zeker in het onderwijs. Daarom zouden docenten en personeelsleden die veel met studenten in aanraking komen geholpen moeten worden met hun Engelse taalvaardigheid. Daarnaast kunnen docenten onder andere op didactisch gebied ondersteund worden wanneer zij in het Engels onderwijs gaan geven. Hierbij moeten de studenten zelf natuurlijk ook niet vergeten worden, want ook zij hebben er baat bij wanneer ze bij gebruik van het Engels geen taalbarrières ervaren.

In sommige gevallen kan beter overgeschakeld worden naar het Engels. Er moet echter niet voorbij worden gegaan aan het belang van Nederlandse taalvaardigheid. asap zet zich er dan ook voor in om de Engelse taal louter toe te passen daar waar dit waardevol is voor studenten. 

#9 Schep orde in de subsidiemogelijkheden
De universiteit biedt veel mogelijkheden ter ondersteuning van de student, haar verenigingen en activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reissubsidies, organisatie- en projectsubsidies en leningen. Het aanvragen van deze subsidies en beurzen is echter vaak onnodig ingewikkeld en omslachtig. Het blijkt dat studenten hierdoor financiering mislopen en innovatieve initiatieven niet worden uitgewerkt vanwege gebrek aan financiering. Als gevolg hiervan houdt de universiteit middelen over die beter benut hadden kunnen worden. Bovendien vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van deze middelen hierbij ook meteen.

asap pleit daarom voor duidelijke voorwaarden: een heldere procedure en transparantie bij de toewijzingen, zodat studenten weten waar ze aan toe zijn en er geen geld blijft liggen. Bij duidelijke voorwaarden blijft er namelijk meer ruimte voor vernieuwende initiatieven waar uiteindelijk iedere student van kan profiteren. 

#10 Excellentie is niet de norm
Steeds meer studenten kampen met burn-out klachten door stress en een te hoge werkdruk. asap vindt dit een ongewenste ontwikkeling. Eén van de belangrijkste factoren die bijdraagt aan deze ontwikkeling is de hoge prestatiedruk die studenten ervaren: alles wat studenten doen, moeten zij zo goed mogelijk doen. Studenten die excelleren worden vaak op een podium gezet. Dit werkt contraproductief voor andere studenten. De universiteit reikt prijzen uit aan de beste student en legt studenten steeds meer tijdsdruk op door bijvoorbeeld het verhogen van het Bindend Studieadvies. Dit rendementsdenken verhoogt de prestatiedruk onder studenten en versterkt de ervaren prestatiecultuur. De universiteit moet zelf deze nadruk op excelleren nuanceren.

asap pleit voor een cultuurverandering, waarin excellentie in de vorm van hoge cijfers niet de norm is waar studenten naar moeten streven. Het gaat niet om de meetbare prestaties van studenten, maar om de persoonlijke ontwikkeling en de vaardigheden die men opdoet tijdens het studeren. Door minder druk op hoge cijfers en minder tijdsdruk te leggen, zal de werkdruk die studenten ervaren omlaag gaan, en zo zal de gezondheid van studenten beter worden en blijven. Studenten vergelijken zich niet meer telkens met anderen en met de norm van excellentie, maar met zichzelf en hun eigen ontwikkeling.