Bereikt in 2018-2019

Ieder jaar presenteert asap een Tienpuntenlijst. De Tienpuntenlijst is een belofte aan de Nijmeegse student: voor deze onderdelen zet asap zich in ieder geval keihard in. Hieronder vind je wat asap in het jaar 2018-2019 heeft bereikt met behulp van jouw stem in de Universitaire Studentenraad. Ben je benieuwd naar de uitleg van deze Tienpuntenlijst? Klik dan hier!

#1 Zet persoonlijke ontwikkeling voorop

asap heeft zich het afgelopen jaar ingezet om persoonlijke ontwikkeling in zoveel mogelijk initiatieven de aandacht te geven. Daarnaast zijn enkele initiatieven zelfs opgezet puur om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

Honourslab voor studentbestuurders
Er is op initiatief van asap, samen met de vertegenwoordigers van de koepels in de USR, een voorzet gedaan voor een bestuursminor. Een minor speciaal voor studentbestuurders. Hierdoor is het voor studentbestuurders niet alleen mogelijk om meer kennis op te doen die ze kunnen gebruiken bij hun bestuursfunctie, maar ook om studiepunten te halen ondanks hun bestuursfunctie. Uiteindelijk is gekozen om het aan te bieden als een Honours Lab. Dit Honours Lab vindt doorgang in collegejaar 2019/2020. 

Onderwijskwalificatie voor studenten
Er is door asap gestart met het ontwikkelen van een traject om het voor student-assistenten mogelijk te maken een onderwijskwalificatie te behalen. Dit betekent dat je als student een certificaat behaalt waarmee je aantoont dat je op universitair niveau onderwijs mag geven. Deze onderwijskwalificatie is gelinkt aan de basis kwalificatie onderwijs (BKO) die universitair docenten moeten behalen. Je kunt dan als student al een gedeelte van je BKO halen waardoor je je al op onderwijs kunt profileren tijdens je studie. Dit is mogelijk vanaf het volgende collegejaar. 

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in het BSA
Samen met de USR heeft asap gewerkt aan een notitie over het BSA. asap heeft zich binnen de notitie sterk ingezet om persoonlijke ontwikkeling van de student ook binnen het BSA-traject te verstevigen. Dit is meegenomen in de besluitvorming rondom het BSA. 

Evaluatie en uitbreiding van de pilot flexibel studeren
In het verleden heeft asap zich ingezet om Flexibel Studeren mogelijk te maken, begin dit jaar is de pilot dan ook van start gegaan. Halverwege het jaar is de pilot geëvalueerd. De best-practices van verschillende faculteiten worden uitgerold op andere faculteiten én asap heeft gepleit om de doelgroep verder te verbreden, opdat meer studenten die zichzelf persoonlijk willen ontwikkelen daar de kans voor krijgen. Dit vind het komende collegejaar doorgang. Daarnaast vindt er komend collegejaar opnieuw een evaluatie plaats, waarin bepaald zal worden of en in welke vorm de pilot definitief geïmplementeerd gaat worden op onze universiteit.

Meer aandacht voor loopbaanoriëntatie in én buiten het curriculum
Dit jaar heeft asap met de USR samengewerkt om loopbaanoriëntatie op de kaart te zetten op de Radboud Universiteit. De eerste stappen zijn gezet en aanbevelingen worden overgenomen. Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar loopbaanoriëntatie in het curriculum en een online centraal platform voor stages. Daarnaast is asap met de Career Officers veel in gesprek om samen tot een nieuwe visie op loopbaanoriëntatie te komen. Dit zal ervoor zorgen dat de Radboud Universiteit ook in de toekomst meer aandacht gaat besteden aan loopbaanoriëntatie. 

Aandacht voor de incidentele bestuursmaanden
SOFv, BOS en asap hebben aandacht gevraagd voor de incidentele bestuursmaanden die dit jaar eerst niet uitgekeerd zouden worden. Daarnaast heeft zij een aanbevelingsbrief geschreven waarin onder andere gepleit wordt voor een structurele en dynamische aanpassing in regeling fonds. 

#2 Weblectures: onderdeel van goed onderwijs

Weblectures zijn een steeds belangrijker deel van ons onderwijs. Op sommige faculteiten wordt dit al uitgebreid gebruikt, op andere faculteiten is er helaas nog veel weerstand voor het gebruik van weblectures. Daar heeft asap zich het afgelopen jaar hard voor ingezet. Met het opnemen van de weblectures in verschillende beleidsstukken zijn afspraken gemaakt over het (verplicht) gebruik van weblectures.

Weblectures zijn opgenomen in de kwaliteitsafspraken
Investeringen in weblectures als onderdeel van onderwijskwaliteit zijn opgenomen in de kwaliteitsafspraken. De kwaliteitsafspraken zijn afspraken over de besteding van het geld dat is vrijgekomen bij het afschaffen van de basisbeurs van studenten. Dit betekent dus dat er op onze universiteit is afgesproken dat er meer geïnvesteerd wordt in de weblectures. 

Weblectures als randvoorwaarde voor flexibel studeren
Er zijn door asap vragen gesteld over weblectures naar aanleiding van de evaluatie pilot flexibel studeren. Hieruit bleek dat weblectures onmisbaar zijn om deze pilot te laten slagen. Hierbij is dus druk uitgeoefend om de best-practices met betrekking tot weblectures verder te verspreiden over de campus. Dit wordt volgend collegejaar opnieuw geëvalueerd. De fractie van asap zal dit overdragen aan haar opvolgers. 

Meer enthousiasme voor weblectures onder docenten
De USR is op initiatief van asap in gesprek gegaan om te bekijken hoe docenten meer geënthousiasmeerd kunnen worden om gebruik te maken van weblectures. Mede hierdoor zal binnen het nieuwe Radboud Teaching and Learning Centre aandacht komen om het gebruik van weblectures te bevorderen. 

#3 Maak duurzame opties toegankelijker

Op onze universiteit zijn al veel duurzame initiatieven gestart de afgelopen jaren. Voor studenten (en medewerkers) zijn deze duurzame opties niet altijd even aantrekkelijk. De fractie van asap heeft zich het afgelopen jaar ingezet om in ieder geval enkele van deze opties wél toegankelijk te maken.

Duurzame vegetarische opties bij de Refter goedkoper
Mede op initiatief van asap, in samenwerking met het facilitair bedrijf, zijn duurzame, vegetarische opties in de Refter goedkoper aangeboden sinds de opening van de Refter. Dit maakt, door het afschaffen van Meat Free Monday, dat duurzame, vegetarische opties niet meer verplicht zijn (waardoor een negatief imago gecreëerd werd) maar wel toegankelijker en aantrekkelijker zijn geworden. Zo is er nu een ruim aanbod vegetarische en veganistische opties en worden allergieën aangegeven. Waar mogelijk is zelfs de duurzamere optie goedkoper dan de ‘reguliere’ optie. 

Verminderen van gebruik van plastic flesjes
Er is een rondvraag gesteld over het verminderen van het gebruik van plastic flesjes op de campus, waarmee duurzaamheid gestimuleerd wordt. Daarnaast werk asap aan andere alternatieven, zoals buiten watertappunten, om het zo makkelijk mogelijk te maken. 

Koffiebekers makkelijk te scheiden
Er is mede op initiatief van asap een rondvraag gesteld over het kunnen scheiden van de koffiebekers op onze universiteit; de koffiebekers blijken allemaal verschillende materialen te bevatten waardoor ze niet allemaal op eenzelfde manier hergebruikt en verwerkt kunnen worden. asap pleit voor eenzelfde soort koffiebekers waardoor scheiden wel mogelijk is. 

Subsidies voor duurzame reizen
Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar het vlieggedrag van werknemers en studenten aan de radboud universiteit. asap pleit voor minder gebruik van het vliegtuig en meer bewuster gebruik van duurzame vervoersmiddelen. Hier wordt in het vervolg van dit  en het komende collegejaar vervolg aan gegeven. Daarnaast is asap in gesprek om duurzamere opties ook toegankelijker te maken door (extra) subsidies te verlenen aan onder andere studieverenigingen wanneer zij een studiereis met een bus of trein plannen in plaats van met het vliegtuig. 

Meer afvalscheiding en papierbakken
De fractie van asap is bezig geweest uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om meer afvalbakken te plaatsen. Zo zijn er nu meer afvalbakken geplaatst en zijn wij constant in gesprek om te kijken waar nog meer afvalbakken geplaatst moeten worden. Daarnaast is het door samenwerking van asap en het SOFv mogelijk om op de universiteit nu beter papier te scheiden door papierbakken (bijvoorbeeld in de UB).

Meer ondersteuning bij duurzaamheid voor studieverenigingen
Samen met het SOFv is asap druk bezig geweest om het duurzuurheidsconvenant uit te breiden en verenigingen handvatten te bieden op het gebied van duurzaamheid. Er is bijvoorbeeld een quick scan en factsheet beschikbaar gemaakt voor verenigingen. We blijven actief in gesprek met zowel Student Life als het Green Office om te kijken hoe de universiteit verenigingen het beste kunnen ondersteunen.

Duurzaamheidscertificaat voor studenten
In de werkgroep duurzaamheid heeft asap gewerkt aan een certificaat om studenten te belonen en te stimuleren om ‘duurzame’ vakken te volgen. asap is hard bezig om volgend jaar een pilot te starten op de faculteit der Managementwetenschappen en de faculteit Natuurkunde, Wiskunde en informatica. Na volgend jaar zal bij succes deze pilot uitgebreid worden naar de andere faculteiten.

#4 integreer internationale studenten

Internationale studenten voelen zich nog te vaak eenzaam op onze campus. asap Heeft het afgelopen jaar, samen met de internationale leden van asap, ingezet voor een betere integratie van internationale studenten. Hoewel het een lastig te meten onderwerp is, is de fractie er van overtuigd toch een aantal mooie dingen te hebben bereikt.

Overleg met de internationaliseringscoördinator
Gedurende het jaar is op initiatief van asap maandelijkse overleg ontstaan tussen de internationalisering coördinator, International Student Network en een lid van de  asap-fractie. Hierdoor zijn gedurende het jaar veel dingen bijgesteld in het voordeel van internationale studenten. Uit dit gesprek is onder meer het initiatief naar voren gekomen om een ‘wiki’ voor internationale studenten te ontwikkelen, waardoor zij gemakkelijk aan de nodige informatie kunnen komen die als internationale student gewenst is op het juiste moment. Daarnaast zijn overwegingen van deze bijeenkomsten meegenomen in beleid en besluitvorming rondom internationalisering.

Aandacht voor positie van internationale studenten in taalbeleid
Door de fractie van asap is in de discussie rondom taalbeleid op de universiteit en in de medezeggenschap uitgebreid aandacht besteed aan de positie van internationale studenten.

Huisvesting van internationale studenten
Er is mede op initiatief van asap veel aandacht geweest voor het huisvesten van internationale studenten op en buiten de campus.

Een internationaliseringssymposium
Veel verenigingen worstelen met internationalisering. Hoe ga je daar goed mee om? Samen met International Office en Student Life is het initiatief ontstaan om een symposium te organiseren voor verenigingen over hoe zij kunnen omgaan met internationalisering. Vanuit de USR neemt asap samen met de benoemde leden het initiatief in de organisatie en Student Life en International Office zullen ondersteuning bieden. Het doel is een betere integratie van studenten binnen het Nijmeegs studentenleven.

Thema-avonden voor internationale studenten
Op initiatief van asap wordt uitgezocht of het mogelijk is om eens in de zoveel tijd een thema-avond in de refter te laten plaatsvinden met als thema één land. Op deze avonden zou het dan mogelijk zijn kennis te maken met de culturen (en natuurlijk het eten) van dat betreffende land, zodat internationale studenten niet alleen kennis maken met onze cultuur, maar wij ook letterlijk en figuurlijk kunnen proeven van hun cultuur.

Radboud by Night
De fractie van asap heeft hard meegewerkt aan het organiseren van Radboud by Night waar veel internationale studenten (in totaal 2000 bezoekers) gratis aan hebben kunnen deelnemen. Veel internationale studenten hebben dit evenement enorm gewaardeerd!

#5 Bescherm de vrije keuzeruimte

De vrije keuzeruimte op onze universiteit is belangrijk om je als student te kunnen ontwikkelen in de richting die jij interessant vindt. Het is op onze universiteit vaak al wel mogelijk om op je eigen faculteit een keuzevak te volgen, maar op andere faculteiten is dit lastiger. Daar heeft asap zich dit jaar voor ingezet. Daarnaast heeft asap zich ingezet om de keuzeruimte die er is, te behouden (ondanks de dreiging dat een deel van de keuzeruimte zou vervallen).

Harmonsering van de jaarroosters: eerst uitwerken, dan doorvoeren.
Rondom het harmonisering van de roosters is er veel discussie geweest dit jaar. asap staat nog steeds achter het harmoniseren van de roosters in de toekomst, maar dan moeten er eerst oplossingen gevonden worden voor de problemen die harmonisering nu zou opleveren. Hierover is een uitgebreid media bericht geschreven dat je hier kunt vinden.

Verbeteren van syllabus

Er is een opzet gemaakt voor het verbeteren van syllabus, zodat de beschikbare vrije keuze minoren per faculteit en universiteitsbreed beter inzichtelijk en makkelijker te vinden worden.

#6 Studentenbegeleiding: niet van het kastje naar de muur

Inzicht studiebegeleiding
Er is een visie op studentenbegeleiding geschreven op de Radboud Universiteit, waar asap menig keer kritisch naar gekeken heeft. Mede op initiatief van asap komt er een organogram van de studentenbegeleiding op de Radboud Universiteit waardoor voor iedere student inzichtelijk wordt welke mogelijkheden van begeleiding er zijn en met welke problemen iedere student bij wie terecht kan. Daarnaast wordt elke rol van begeleiding beter uitgelegd.

Mentoraat
 asap schrijft een notitie en een artikel over studiebegeleiding in de opleiding zelf, in de vorm van een mentoraat/ coaching. Hierin wordt vooral benadrukt dat er voor iedere student een goede vorm van mentoraat aangeboden moet worden, in tegenstelling tot hoe het nu is waar veel studenten weinig toegevoegde waarde in zien.

Online vragenlijsten voor studiebegeleiding
Er zijn meerdere rondvragen gesteld in de Gezamenlijke Vergadering met het College van Bestuur ter verbetering van het welzijn en de studiebegeleiding van studenten. Door de inzet van asap onderzoekt het College van Bestuur of het mogelijk is dat er online vragenlijsten komen die de student kan helpen bij het maken van de keuze voor studiebegeleiding.

Wachttijden studentendecanen
De fractie van asap heeft gevraagd naar de lange wachttijden bij de studentendecaan, deze worden nu onder het licht gehouden.

#7 Meer goede studiewerkplekken

Er is door asap dit jaar veel aandacht besteedt aan de studiewerkplekken, omdat er vanuit studenten steeds meer vraag is naar goede studiewerkplekken en er veel geluiden zijn dat er te weinig studiewerkplekken zijn. Eerder werd het idee van poortjes in de UB door het college van bestuur afgeschoten, maar dit heeft er wel toe geleid dat de fractie van asap dit jaar een aantal andere concrete dingen heeft kunnen bereiken:

Meer beschikbare studiewerkplekken
In de weekenden zijn er voortaan meer studiewerkplekken beschikbaar doordat naast de UB ook het Grotius gebouw én het Elinor Ostromgebouw geopend zijn in de weekenden rond tentamens.

Inzicht in studiewerkplekken
Tegenwoordig is er voorafgaand aan elke tentamenperiode een overzicht van de studiewerkplekken beschikbaar, met daarbij: de openingstijden, geopende eet- en drinkvoorzieningen en andere faciliteiten. Hierdoor is een betere spreiding van studenten over de campus mogelijk gedurende de tentamenweken.

Notitie ergonomie en studiewerkplekken
Op initiatief van asap heeft het College van Bestuur vorig jaar opdracht gegeven te schrijven aan een notitie over de ergonomie van de studiewerkplekken op onze universiteit. Deze voldoen namelijk op veel plekken niet aan de norm. asap heeft meegeschreven aan deze notitie en volgend jaar pakt het College van Bestuur de adviezen op. Door de vele rondvragen en gesprekken van asap is de hierboven genoemde notitie uitgebreid met actuele cijfers van studiewerkplekken op de universiteit. Dit heeft tot een volgende (toekomstige) concrete verbetering geleid op onze universiteit;

  • Een onderzoek naar: het realtime inzichtelijk maken van beschikbare studiewerkplekken voor studenten. Vanaf september 2020 is het mogelijk om alle studenten real-time inzicht te geven in de beschikbare studiewerkplekken;
  • Op initiatief van asap wordt er komend jaar een ‘week van de ergonomie’ georganiseerd.

30 minuten tijd om pauze te houden!
Afgelopen collegejaar was door het college van bestuur besloten dat de ‘lockschermen’ op de computers na 15 minuten in gingen. Dit is, mede op initiatief van asap, weer veranderd naar 30 minuten zodat iedereen voldoende tijd heeft om koffie en eten te halen in de welverdiende pauze.

Meer buitenwerkplekken
In samenwerking met het Green Office, Facilitair Bedrijf en het Universitair Vastgoed Bedrijf wordt er geschreven aan een notitie door de usr om meer buitenwerkplekken te faciliteren. Deze plekken zijn niet enkel om te ontspannen maar hier kan ook gewerkt en gestudeerd worden. Zo worden studenten en medewerkers gestimuleerd om meer buiten te werken.

#8 Goed Engels, maar niet ten koste van Nederlands

asap heeft veel aandacht besteed aan taal op de universiteit. Denk aan het Engels van docenten en studenten, maar ook het Nederlands van (internationale) studenten.

Nieuw taalbeleid
In de gezamenlijke vergadering is de notitie taalbeleid van de universiteit besproken. In deze notitie staat beschreven wat het beleid van onze universiteit de komende jaren wordt op het gebied van de Nederlandse en Engelse taal. Hierin is onder andere vastgelegd dat iedere student een diagnostische taaltoets moet doen in de voertaal van zijn opleiding. Een lid van de asap-fractie neemt momenteel zitting in de stuurgroep Taalbeleid. Daar wordt onder meer besproken om ook wat meer training tegenover deze taalvereisten te zetten. Verder heeft asap zich binnen de notitie ingezet om taalcursussen voor studenten en met name internationale studenten toegankelijker en goedkoper te maken.

Meer aandacht voor het accent van de docent
Een goede beheersing van het Engels is een vereiste van docenten geworden. Uit onderzoek is echter gebleken dat Nederlandse studenten zich voornamelijk storen aan het Nederlandse accent dat veel docenten hebben in het Engels. Om deze reden zijn er nu trainingen voor docenten waardoor zij zichzelf kunnen trainen in het accentloos Engels praten.

Medezeggenschap over taalbeleid van de opleiding
Tevens is er, op initiatief van asap, voor gezorgd dat de opleidingscommissies van iedere opleiding actief betrokken worden om de voertaal van hun opleiding te heroverwegen. Het heroverwegen per opleiding was al opgenomen in de notitie, maar studenten in opleidingscommissies hadden hier geen rol in gekregen. Het is nu aan de medezeggenschap om mee te denken over de voertaal. Een voor asap belangrijk aspect is dat de taalkeuze onderbouwd dient te zijn op basis van de inhoud van de opleiding en niet langer een simpele keuze tussen twee opties is.

#9 Schep orde in de subsidiemogelijkheden

Overzicht van subsidies
In samenwerking met het SOFv is op initiatief van asap een overzicht gemaakt van de subsidies die beschikbaar zijn voor studenten van de Radboud Universiteit en onderzoek gedaan of de ‘potjes’ opkomen. Dit overzicht wordt naar alle waarschijnlijkheid nog dit collegejaar gepubliceerd op de website van asap. Daarnaast zijn er kleine aanpassingen gemaakt op de huidige website zodat het zoeken en vinden van de juiste subsidies makkelijker gaat. asap blijft in contact met Student Life en Dienst Marketing en Communicatie om ook de nieuwe website zo goed mogelijk vorm te geven.

#10 Excellentie is niet de norm

Focusgroepen over prestatiedruk
Op initiatief van asap zijn er onder de studenten van alle faculteiten focusgroepen over prestatiedruk gehouden. In deze focusgroepen werd onderzocht welke factoren meespelen bij de ervaren prestatiedruk onder studenten en welke factoren aangepakt kunnen worden. De resultaten hiervan worden aan het College van Bestuur aangeboden. Tevens zijn de resultaten verwerkt in een notitie.

Time out! voorstelling
De voorstelling ‘time out!’ wordt op mede-initiatief van asap nogmaals naar de universiteit gehaald. De voorstelling is gericht op excellentie en prestatiedruk en werd ook tijdens de afgelopen well-being week gespeeld.

College tour over de ‘actieve student’
asap heeft een collegetour georganiseerd met de rector magnificus Han van Krieken. Tijdens het college tour is aandacht besteedt aan ‘de actieve student’ en hoe dit zich verhoudt tot excellentie en prestatiedruk.

Toegankelijke Radboud Honours Academy
In de discussie over de invulling van de Radboud Honours Academy is mede op initiatief van asap ervoor gezorgd dat niet alleen excellente studenten toegang hebben tot het Honours onderwijs, maar alle studenten met voldoende tijd en motivatie. Studieresultaten zijn dus niet meer leidend. Dit maakt de Honours Academy toegankelijker, maar zorgt er ook voor dat de focus op excellentie op onze universiteit minder naar voren komt.