Tienpuntenlijst 2019

De toelichtingen vind je onder de afbeelding.

asap zet zich al bijna acht jaar in voor jouw belangen en we zijn nog lang niet klaar. Elk jaar stelt asap een Tienpuntenlijst op, waarmee we laten zien welke plannen wij hebben voor de Radboud Universiteit. De Tienpuntenlijst is een belofte aan de Nijmeegse student: voor deze onderdelen gaan we ons in ieder geval keihard inzetten. Vanuit onze langetermijnvisie RU2020 hebben we onderstaande punten gekozen om in het collegejaar 2019-2020 prioriteit te geven.

#1 Een goede studiewerkplek voor elke student
Het aantal studenten dat aan de Radboud Universiteit studeert neemt in rap tempo toe terwijl het aantal studiewerkplekken gelijk blijft. Studeren op de campus wordt steeds populairder. Studentenpartij asap vindt dat er voldoende studiewerkplekken moeten zijn én dat deze werkplekken van goede kwaliteit moeten zijn. Goede kwaliteit betekent dat er een ergonomische stoel en een stopcontact aanwezig is op elke werkplek. Het laatste jaar heeft asap zich ingezet voor meer en goede studiewerkplekken, maar zij vindt dat er vooralsnog onvoldoende studiewerkplekken bij zijn gekomen.

Het afgelopen jaar heeft asap zich ingezet voor het gebruik van lege lokalen om overbelasting en piekdrukte in de Universiteitsbibliotheek (UB) rond tentamens tegen te gaan. Komend jaar wil asap efficiënter gebruikmaken van de beschikbare studiewerkplekken en de vindbaarheid hiervan vergemakkelijken, door de beschikbaarheid van vrije studiewerkplekken realtime inzichtelijk te maken. Op deze manier kunnen ruimten met studiewerkplekken geopend worden op basis van behoefte, met als voordeel dat lege ruimten niet onnodig worden verwarmd en verlicht. Om de druk op de bestaande studiewerkplekken op de campus te verminderen, wil asap dat de thuiswerkmogelijkheden worden uitgebreid: studenten moeten vanuit huis kosteloos toegang krijgen tot universitaire software (denk aan SPSS, R, etc.).

Naast de uitbreiding en verbetering van de fysieke studiewerkplekken, wil asap dat het studeren op de campus beter gefaciliteerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld door tijdens tentamenperiodes de Refter in het weekend te openen.

Studentenpartij asap heeft zich het laatste jaar ingezet voor poortjes bij de UB, maar de universiteit wil hier voorlopig niet in mee. Dit neemt echter niet weg dat asap wil dat er vanuit de Radboud Universiteit een passende oplossing komt voor het tekort aan goede studiewerkplekken, opdat studenten altijd een geschikte werkplek op de campus kunnen vinden. Daarom blijft asap zich onverminderd inzetten voor goede studiewerkplekken voor Radboudstudenten.

#2 Tentamens: van afrekenmoment naar leermoment
De Radboud Universiteit wil opleiden tot studenten die kritisch kunnen denken en onderzoeken, zodat afgestudeerden met gedegen inhoudelijke kennis een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Het doel is dus niet om handigheden en trucjes aan te leren om toetsen te halen. Niet het toetsresultaat staat centraal, maar het leren zelf. Hiervoor zijn tentamens nodig die aansluiten op het gegeven onderwijs en die zowel op inzicht als feitenkennis toetsen.

Resultaten moeten meer inzicht geven in waar een student staat en in welke vaardigheden en onderwerpen meer geïnvesteerd moet worden. Op die manier is een tentamen geen afrekenmoment maar een leermoment. Studentenpartij asap wil investeren in de kennis en kunde van docenten op het gebied van toetsing en feedback. Veel docenten hebben ruime ervaring met het maken van schriftelijke tentamens, maar niet met het toetsen van kennis en inzicht op andere manieren.

Op onze universiteit zijn al verschillende curricula ingericht met een ‘feedbackcultuur’ in plaats van een ‘toetscultuur’. Bij deze opleidingen wordt het leren van beoordelingsmomenten dus al in praktijk gebracht. Hierbij staat niet het meten van voortgang, maar zelfreflectie en leren van toetsmomenten centraal. Dit is een waardevolle aanvulling op de bestaande methoden van tentaminering, waarbij er in sommige gevallen te veel toetsen en deadlines zijn.

Studentenpartij asap is van mening dat de Radboud Universiteit zich komend jaar versterkt moet inzetten om deze ervaringen en kennis toe te passen bij andere opleidingen.

#3 Zinvol internationaliseren
De afgelopen jaren is het aantal internationale studenten op de Radboud Universiteit toegenomen. Internationalisering kan een grote verrijking zijn voor onderwijs, onderzoek en de cultuur op onze campus. Daarbij is het belangrijk dat internationalisering beargumenteerbaar iets toevoegt aan het onderwijs en voldoet aan de aspecten van een international classroom. Studenten van verschillende achtergronden (qua cultuur, taal, opleiding en ervaring) kunnen het onderwijs verbeteren doordat zij met en van elkaar leren, mits de inhoud een universeel en internationaal perspectief heeft op het onderwerp. Om the international classroom en internationalisering op de universiteit tot een succes te maken wil asap aandacht voor drie aspecten. De Radboud universiteit moet: a) internationale studenten voldoende ondersteunen en faciliteren, b) zorg dragen voor een betere integratie van internationale studenten, en c) aandacht schenken aan de rol van taal.

  • a) De Radboud Universiteit moet niet meer internationale studenten naar de universiteit halen dan zij kan ondersteunen en faciliteren. De komst van meer internationale studenten mag niet leiden tot een tekort aan studentenwoningen, zoals in Groningen. Ook mag de stijging in het aantal internationale studenten de ondersteuning van deze groep studenten niet onder druk zetten.
  • b) Een belangrijk onderdeel van het student zijn is contact met andere studenten. Uit de Internationale Studenten Barometer is gebleken dat 37% van de internationale studenten aangeeft er niet in te slagen om vriendschap op te bouwen met Nederlandse studenten. De universiteit moet meer inzetten op het integreren van internationale studenten door internationale studenten beter wegwijs te maken binnen het studentenleven en door studentenorganisaties meer te ondersteunen bij het verwelkomen van internationale studenten.
  • c) Wanneer internationale studenten in Nijmegen willen studeren, maakt de Engelse taalbeheersing onderdeel uit van de toelating. Voor een meertalige inclusieve campus is beheersing van de Nederlandse en Engelste taal geen noodzaak, maar wel wenselijk. Studentenpartij asap pleit daarom voor aandacht voor de Nederlandse taalvaardigheid van internationale studenten, zodat zij gesprekken zowel binnen als buiten de collegezaal beter kunnen begrijpen. Concreet wil asap dat de Radboud Universiteit het Taalcafé op de campus, zoals door ISN geïnitieerd, uitbouwt en dat zij start met het aanbieden van een gratis cursus Nederlands voor anderstaligen (NT2-cursus). Ook vraagt asap om meer aandacht voor de Engelse taalbeheersing op academisch niveau onder Nederlandstalige studenten. Het is niet vanzelfsprekend dat Nederlandse studenten bij aanvang van een academische opleiding comfortabel zijn met het spreken in het Engels. Studentenpartij asap is van mening dat de verbetering van de Engelse taalvaardigheid van studenten ook actief door de universiteit ondersteund moet worden. Want hoewel taalvaardigheid primair de verantwoordelijkheid van de student is, zou aandacht voor Engelse taalvaardigheid kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en succesvolle doelgerichte internationalisering.
#4 Welzijn, voorwaarde voor goed studeren
Studentenwelzijn is, mede door inzet van asap, door de Radboud Universiteit erkend als een belangrijk punt van aandacht. In 2015 is op advies van de fractie van asap een enquête uitgezet onder studenten. Hieruit bleek dat een groot deel van de studenten te veel stress en druk ervaart. Naar aanleiding van deze enquête zijn er de afgelopen jaren stappen gezet om tot een betere ondersteuning te komen voor studenten die last hebben van mentale gezondheidsklachten. Studentenpartij asap is positief over de begeleiding en zorg die aan studenten geboden wordt, maar ziet nog wel punten voor verbetering.

Om mentale gezondheidsklachten te voorkomen is het belangrijk dat studenten in staat zijn om te herkennen wanneer de stress en druk die zij ervaren te groot worden. Een zekere mate van stress is normaal, maar langdurige stress kan voor problemen zorgen. Studentenpartij asap vindt het belangrijk dat studenten leren om eventuele problemen te herkennen en hiermee om te gaan. Er moet niet alleen ingezet worden op ondersteuning van studenten die reeds klachten ondervinden, maar ook op het voorkomen van problemen. Dat kan onder andere door studenten bewust te maken van de voortekenen van dergelijke problemen en hoe om te gaan met stressverschijnselen. Daarnaast vindt asap dat studenten aan het begin van hun studie goed voorgelicht moeten worden over het aanbod van begeleiders en ondersteuning; het is nog té vaak onduidelijk voor studenten bij wie zij terecht kunnen met hun klachten.

Studentenpartij asap ziet goede mentale gezondheid als een voorwaarde voor fijn en succesvol studeren. De Radboud Universiteit vindt het belangrijk dat studenten met plezier studeren en zich prettig voelen. Het eigen welzijn blijft een verantwoordelijkheid van de student, maar volgens asap moet de universiteit de student hier wel in ondersteunen.

#5 Een pick-up point op de campus
Studenten zijn vaak te vinden op de campus van de universiteit en dan kan het lastig zijn om op het bezorgmoment van online bestellingen thuis te zijn. Studentenpartij asap wil dat het mogelijk wordt om je pakketje op de campus te laten bezorgen. Zo kunnen studenten voorkomen dat zij hun pakketjes mislopen, op de campus hun bestelling ophalen en zo voorkomen dat de pakketbezorger meerdere keren tevergeefs naar hun huis moet rijden. De Radboud Universiteit is al bezig om het verkeer en de uitstoot op de campus te verminderen, met het doel: ‘Last Mile Zero Emission’ (naar een campus zonder verkeersuitstoot). Door het pick-up point op de campus via het bestaande logistieke systeem van de Radboud Universiteit te laten verlopen, hoeft een dergelijke dienst geen extra verkeersstromen of uitstoot op de campus op te leveren. Sterker nog, zowel de verkeersstromen in de stad als de uitstoot zal verminderen.

Het maken van een pick-up point op de campus past in de bredere visie van asap om de faciliteiten verder uit te bouwen en de positie van de Radboud Universiteit als campusuniversiteit te versterken. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan ruimere openingstijden van de studie- en eetfaciliteiten en een uitbreiding van de sport- en cultuurvoorzieningen.

#6 Verbeter gebruik van digitale voorzieningen
De afgelopen jaren zijn de ICT-mogelijkheden voor docenten mede dankzij het programma ‘ICT in het Onderwijs’ fors toegenomen. Helaas worden veel tools en andere innovaties nog onvoldoende benut. Mogelijkheden als een koppeling maken tussen cijfers in Brightspace en Osiris, het opbouwen van een digitaal portfolio in Brightspace en het inzetten van veilige digitale opslag als alternatief voor Google Drive worden nog nauwelijks gebruikt.

Studentenpartij asap heeft zich de afgelopen jaren ingezet om digitale voorzieningen te verbeteren. Nu wil asap zich verder inzetten om meer en betere docentondersteuning te realiseren, opdat docenten en studenten eindelijk optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die zijn gecreëerd.

Studentenpartij asap wil dit het komende jaar realiseren door het instellen van een centraal advies- en besluitvormingsorgaan met betrekking tot de doorontwikkeling van Brightspace. In dit orgaan dienen zowel studenten als docenten vertegenwoordigd te zijn; zij zijn immers de voornaamste gebruikers van Brightspace. Dit orgaan moet ervoor zorgen dat er continuïteit is wat betreft de doorontwikkeling van Brightspace, maar ook dat er afstemming is tussen de faculteiten over de doorontwikkeling van de digitale leeromgeving. Hierdoor blijft Brightspace voor iedere student aan de Radboud Universiteit gestructureerd en optimaal ontwikkeld, en ontstaan er geen verschillen tussen faculteiten. Daarnaast kan dit orgaan advies geven over een optimale inrichting van cursussen. Op basis van dit advies zouden ondersteuners docenten individueel feedback moeten geven over de wijze waarop de online leeromgeving per vak is ingericht. Daarnaast dient de universiteit faciliteiten in te richten waarbij de docent de benodigde aanpassingen vervolgens in opdracht kan laten uitvoeren; dit kan volgens asap voor veel verbetering van het gebruik van de online leeromgeving zorgen.

Ook pleit asap voor aandacht voor digitalisering van het onderwijs in trajecten bij bijvoorbeeld het behalen van een onderwijskwalificatie voor docenten. Kennis en praktische vaardigheden met betrekking tot de digitale leeromgeving zouden standaard onderdeel moeten zijn bij het behalen van de Basis Kwalificatie Onderwijs en de Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs voor docenten. Daarnaast zou er gestreefd moeten worden naar regelmatige bijeenkomsten voor docenten, op het niveau van de vakgroep, met betrekking tot digitalisering. Op deze bijeenkomsten kunnen ondersteuners nieuwe inzichten, best practices en kansen voor de toekomst delen met docenten. Wanneer docenten vervolgens enthousiast zijn om deze innovaties toe te passen in hun onderwijs, moet het mogelijk zijn om dit in te laten richten door ondersteuners.

#7 Duurzaam voor én achter de schermen
Binnen het thema duurzaamheid wil asap zich komend collegejaar inspannen voor de volgende vier zaken, waarvan twee voor de schermen en twee achter de schermen. Hetgeen dat voor de schermen gebeurt valt op, er wordt op gelet en het inspireert ook anderen. Dat wat achter de schermen gebeurt gaat over de bedrijfsvoering van de universiteit en valt minder op, maar draagt des te meer bij aan het verduurzamen van de universiteit. Studentenpartij asap wil:

Voor de schermen

  • Een campus die letterlijk en figuurlijk een stukje groener is, door daken van gebouwen te vergroenen met begroeiing (groendak) en door op de campus meer gebruik te maken van plantenbakken. Ook moet het aantrekkelijker worden om buiten te studeren, bijvoorbeeld door in de buitenlucht overdekte werkplaatsen met WiFi te realiseren.
  • Het voor verenigingen mogelijk maken om centraal, bij de universiteit, duurzame inkopen te doen. Denk daarbij aan duurzame drinkbekertjes, die de universiteit nu zelf al met schaalvoordeel inkoopt. Ook zou de universiteit verenigingen moeten ondersteunen bij het organiseren van duurzame activiteiten en groepsreizen.

Achter de schermen

  • Dat de Radboud Universiteit actief de mogelijkheden blijft onderzoeken om met (een deel van) haar vermogen te bankieren bij een bank die niet of nauwelijks investeert in de fossiele industrie, binnen de geldende ratingseisen van het Ministerie van OCW.
  • Aandacht vragen voor transparante verslaglegging op het gebied van duurzaamheid door de universiteit. Zo rapporteert de universiteit nog niet aan de hand van de Sustainable Development Goals, terwijl dit wel extra inzichten kan opleveren.

Op het gebied van duurzaamheid heeft de Radboud Universiteit de laatste jaren stappen in de goede richting genomen. Studentenpartij asap vindt het belangrijk dat deze lijn wordt doorgezet en zal daarom komend jaar wederom, en in aanvulling op bovenstaande, continu monitoren of de ambities van de universiteit op het gebied van duurzaamheid ambitieus genoeg zijn en of deze haar weerslag vinden in beleidsoverwegingen- en besluiten. Daarbij zal de vergelijking worden gemaakt met (het beleid van) andere duurzame(re) universiteiten.

#8 Makkelijker antwoord op je vragen
Studentenpartij asap spant zich in voor snelle en effectieve ondersteuning van studenten. Afgelopen jaar gebeurde dit door het belang van de doorverwijzende functie van studieadviseurs te agenderen (‘niet van het kastje naar de muur’). Komend jaar wil asap zich inzetten voor het verduidelijken van de informatievoorziening door de universiteit, zodat studenten gemakkelijker antwoord kunnen krijgen op hun vragen.

Op dit moment is de website van de Radboud Universiteit nog onduidelijk opgebouwd en kan het veel moeite kosten om antwoorden op vragen te vinden. Gelukkig wordt er gewerkt aan een nieuwe website, waarbij asap zal blijven monitoren op de bruikbaarheid ervan voor studenten. Een ‘veelgestelde vragen’ pagina (Frequently Asked Questions, FAQ), ontwikkeld door studieadviseurs en andere studentenbegeleiders, zou volgens asap een waardevolle toevoeging op de huidige informatievoorziening zijn. Een dergelijke functie is gemakkelijk en snel in te voeren en kan ervoor zorgen dat studenten niet meer voor kleine vragen naar studieadviseurs gaan.

Daarnaast wil asap dat er een chatbot wordt ontwikkeld, in aanvulling op de nieuwe website. Een chatbot kan studenten en medewerkers wegwijs maken op de websites van de Radboud Universiteit. Het kan daarmee een geschikte manier zijn om op elk moment van de dag (de pagina met) de juiste informatie te vinden. Tevens kan een chatbot direct in een chat antwoord geven op veelgestelde vragen of je doorverwijzen naar de juiste contactpersoon, door middel van voorgeprogrammeerde en geautomatiseerde antwoorden.

Soms is de informatievoorziening op de website niet voldoende en is online persoonlijk contact gewenst. Hiervoor zou een online spreekuur met studentenbegeleiders een goede uitkomst zijn. Op die manier hoef je niet voor een kleine vraag naar de studieadviseur toe te gaan, maar is er wel persoonlijk contact. De universiteit beschikt al over het juiste systeem, maar gebruikt dit nog onvoldoende voor studenten. Studentenpartij asap wil dit uitproberen met studieadviseurs.

Mochten studenten toch een fysieke afspraak willen, dan moet dit gemakkelijk te regelen zijn. Daarom wil  asap dat er een online afsprakenagenda beschikbaar komt voor alle studieadviseurs. Bij de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en de Medische Faculteit is dit bijvoorbeeld nog niet mogelijk. Een online afsprakenagenda maakt het bovendien mogelijk om ontstane gaten op korte termijn te laten opvullen door studenten die snel advies willen hebben. Daarnaast wil  asap een ‘afspraaklengte- indicator’ invoeren bij de online afsprakenagenda van studieadviseurs. Waar het nu vaak enkel mogelijk is om een afspraak van 15 of 30 minuten in te plannen, kan met deze tool een tijdsduur gekozen worden die dicht ligt bij de gemiddelde duur van een afspraak over een dergelijk onderwerp, bijvoorbeeld een tijdslot van 10 of 20 minuten. Hierdoor kan de tijd van de studieadviseur én de online afsprakenagenda beter worden benut.

Kortom, er zijn veel mogelijkheden om de informatievoorziening op de Radboud Universiteit te verbeteren, opdat vragen van studenten makkelijker kunnen worden beantwoord; bijvoorbeeld door het realiseren FAQ-secties, het ontwikkelen van een chatbot, het instellen van een online spreekuur en het op alle faculteiten beschikbaar maken van een online afsprakenagenda met lengte-indicator.

#9 Stimuleer brede ontwikkeling
Studenten zijn sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 meer geneigd om hun studie zo snel mogelijk af te ronden, zonder daarbij extra uitdagingen aan te gaan. Nominaal studeren zou niet leidend moeten zijn in (de begeleiding van) de studieloopbaan van een student. Studenten moeten juist de ruimte krijgen om zich breder te ontwikkelen. De universiteit is een plek waar studenten zich kunnen en moeten ontwikkelen en voorbereiden op de rest van hun loopbaan. Studenten kunnen zich op tal van manieren actief inzetten naast hun studie en voor die activiteiten moet voldoende erkenning zijn. Denk hierbij aan onder meer mantelzorg, topsport of het runnen van een onderneming.

Studentenpartij asap wil dat er meer mogelijkheden tot individuele ontwikkeling binnen onderwijsprogramma’s komen, gericht op de (academische) toekomst van een student. Zo pleit asap ervoor dat het vanaf volgend jaar ook voor studenten mogelijk wordt om zich te ontwikkelen op het gebied van onderwijs. Waar het in veel opleidingen al standaard is om onderwijs te krijgen over onderzoeksvaardigheden en/of bestuursvaardigheden, blijven onderwijsvaardigheden achter. Studentenpartij asap wil het volgend jaar mogelijk maken dat studenten zich tijdens hun opleiding al kunnen profileren in het geven van onderwijs middels het behalen van een onderwijscertificaat. Ook wil asap zich inzetten voor meer waardering voor bestuurswerk door onder andere het handhaven en verder uitbreiden van de bestuurscertificaten, zoals deze nu uitgereikt worden bij een diploma indien een student bestuurswerk heeft verricht.

Zoals hierboven beschreven, zijn er talloze mogelijkheden denkbaar, binnen, maar ook buiten de academie voor studenten om zich te ontwikkelen. Het curriculum is er echter nog onvoldoende op ingericht. Denk bij brede ontwikkeling aan mogelijkheden als het doen van een bestuursjaar, het volgen van een tweede studie of extracurriculaire vakken, op hoog niveau sporten of culturele activiteiten.

Wanneer je als student van het reguliere pad afwijkt, is de kans groot dat je obstakels tegenkomt waarbij je als student zelf voor oplossingen moet zorgen. Denk hierbij aan het omgaan met opgelopen studievertraging, onduidelijkheid over de mogelijkheden en het goed plannen van studie in combinatie met nevenactiviteiten. Studentenpartij asap heeft zich ingezet voor de pilot ‘Flexibel Studeren’ en blijft dat doen. De pilot creëert voor studenten meer ruimte om de studie te combineren met brede ontwikkeling. Wat betreft asap moet de doelgroep voor Flexibel Studeren uitgebreid worden, bijvoorbeeld door deze pilot ook beschikbaar te stellen voor studenten die meer dan één studie volgen.

Studentenpartij asap streeft naar een universiteit waar de ontwikkeling van de student centraal staat en waarin beleid zich richt op het actief stimuleren van activiteiten naast de studie. Komend jaar wil asap zich inzetten om belemmeringen die een brede ontwikkeling van studenten bemoeilijken weg te nemen

#10 Dring de verschoolsing verder terug
Aanwezigheidsplicht, weblectures die niet standaard beschikbaar zijn en ‘huiswerkcontrole’ zijn voorbeelden van schoolse regels binnen het onderwijs op de Radboud Universiteit. Studentenpartij asap is van mening dat de Radboud Universiteit kritisch moet blijven kijken naar het nut van schoolse maatregelen in het onderwijs. De universiteit moet haar academische waarden van zelfontplooiing en honger naar kennis stimuleren. Deze omgeving wordt volgens asap gecreëerd door studenten zelf verantwoordelijk te maken voor de leermomenten en -methoden.

Studenten op de universiteit moeten ruimte krijgen om een eigen leer- en studiestrategie te ontwikkelen. Dit past bij de levensfase van het volwassen worden. Studentenpartij asap is tegen schoolse maatregelen. Zij vindt dat studenten onderwijs zouden moeten volgen omdat het bijdraagt aan hun ontwikkeling en niet slechts omdat ‘het moet’. Schoolse maatregelen zijn symptoombestrijding als de universiteit studenten niet begeleidt bij het vinden van een effectieve studiestrategie.

Studentenpartij asap realiseert zich dat de Onderwijs- en Examenregelingen door de facultaire medezeggenschap worden vastgesteld. Daarom wil asap in goede samenspraak met de facultaire studentenvertegenwoordiging werken aan het terugdringen van schoolse maatregelen. Op die manier hebben alle studenten aan de Radboud Universiteit in gelijke mate de ruimte om hun eigen ontwikkeling door te maken zonder daarbij te worden beperkt door betuttelende regels.