FRACTIE UPDATE DECEMBER 2022

**ENGLISH FOLLOWS DUTCH**

Hierbij presenteren we jullie onze periodieke update van de asap fractie!

Ombudsfunctionaris

In deze derde cyclus werkte de USR aan de ombudsfunctionaris. We zijn erin geslaagd om stemrecht te krijgen voor dit belangrijke onderwerp om de sociale veiligheid voor studenten op de universiteit te verbeteren. We hopen dat deze nieuwe persoon zo snel mogelijk in functie is om een ​​nieuwe stap te zetten naar een meer sociaal veilige universiteit. Verder heeft de USR gekeken naar het belangrijke budget voor 2023. Het USR streeft naar een stabiele en financieel gezonde universiteit. We hopen dat het CvB onze aanbevelingen ter harte neemt. Tot slot heeft de USR meerdere vragen gesteld over de positie van internationale studenten in het onderwijs en over hun huisvesting. Het College van Bestuur onderkende het belang van het onderwerp en gaf ons een aantal belangrijke antwoorden waarmee we in de toekomst verder aan de slag gaan.

Training

We hebben samen met de rest van het USC een training gehad, om ons te versterken en ons voor te bereiden op ons jaar. We begonnen met een meer algemene training over de geschiedenis en wetten van de medezeggenschap. Daarna hebben we gekeken naar de verschillen met andere universiteiten. Omdat we een bijzondere universiteit zijn, zijn sommige regelingen anders dan bij andere universiteiten. Na de meer algemene training zijn we begonnen met het opstellen van een focusdocument, het formuleren van SMART-doelen en het werken aan onze lobbyvaardigheden, zodat we realistische plannen kunnen realiseren voor het einde van het academisch jaar. Het focusdocument van de hele USR vind je op numedezeggenschap.nl. Als laatste kregen we een training over communicatie, zowel binnen de USR, als met de Raad van Bestuur, als met de media. We hebben veel geleerd en de trainingen waren zeer nuttig voor dit jaar.

Toekomst van de medezeggenschap

We werken ook aan de toekomst van medezeggenschap. Namens asap spraken we met Daniël Wigboldus om te praten over de slechte situatie waarin we ons momenteel bevinden. Ook hadden we een interview met ANS, dat deel uitmaakte van een serie over de universiteit. asap en Akkuraatd benadrukten samen het belang van een sterke studentenraad.

Fractieplan

We hebben namens asap ons fractieplan afgemaakt, deze is te vinden op zowel onze LinkedIn pagina als onze officiële Instagram pagina!


We hereby present to you the periodic update of the asap fraction!

Ombudsfunctionaris

In this third cycle, the USC worked on the ombudsfunctionaris. We managed to obtain voting rights for this important subject to improve social safety for students at the university. It is our hope that this new person will be in place as soon as possible to set a new step towards a more socially safe university. Furthermore, the USC looked at the important budget for 2023. The USC aimed to reach for a stable and financially healthy university. We hope that the CvB will take our recommendations into account. Lastly, the USC asked multiple questions about the position of international students in education and in housing. Gladly, the Executive Board acknowledged the importance of the subject and gave us several important answers with which we will continue to work in the future.

Training

We had training with the rest of the USC, to strengthen us and prepare us for our year. We started with more general training about the history and laws about co-determination. After that we looked at the differences. Because we are a special university, some regulations are different then how it is stated in the WHW. After the more general training we got into setting up a focus point document, formulate SMART goals and work on our lobby skills, so we can accomplish realistic plans before the end of the academic year. The focus point document of the whole USC you can find on numedezeggenschap.nl . Lastly we got training about communication, both within the USC as with the executive board as with the media. We learned a lot and the training were very helpful skills to use during this year.

Future co-determination

We also worked on the future of co-determination. On behalf of asap we talked with Daniël Wigboldus to discus the poor situation we are currently in. We also had an interview with ANS that was part of a series about the university. asap and Akkuraatd emphasized the importance of a strong student council together.

Fraction plan

We finished our fraction plan on behalf of asap, it can be found on both our LinkedIn and official Instagram page!