asap zoekt lijstkandidaten

English follows Dutch

XIe fractie van asap, v.l.n.r.: Nathalie van der Zande, Rizka Simons, Seray van Montfort en Marie-Sophie Simon

Zie jij altijd verbeterpunten voor de universiteit? Ben je daadkrachtig, heb je visie en lijkt het jou wat om de belangen van studenten te behartigen in het hoogste medezeggenschapsorgaan van onze universiteit in 2022-2023? asap is op zoek naar ambitieuze studenten die het verschil willen maken.

Over asap

asap is de scherpste studentenpartij in de Nijmeegse medezeggenschap en is momenteel met vier zetels vertegenwoordigd in de Universitaire Studentenraad (USR). asap staat voor een hoge mate van transparantie, het best mogelijke onderwijs en kansen voor iedere student om zichzelf te kunnen ontplooien. Met een sterke focus op een flexibele universiteit en een kritisch en fris karakter is asap al jaren een constante factor in de Universitaire Studentenraad.

Universitaire studentenraad (USR)

Studenten die het geluid van asap willen laten horen in de Universitaire Studentenraad, kunnen solliciteren voor een plek in de top vijf van de kandidatenlijst. Je komt daarmee op een verkiesbare plek en strijdt tijdens de verkiezingen om het vertrouwen van de student. In de aanloop naar de verkiezingsweek denk je mee voor ons verkiezingsprogramma en ben je betrokken bij de campagnevoorbereidingen.

Mocht je verkozen worden en die felbegeerde plek in de USR innemen, zorg je er onder andere voor dat de punten uit het verkiezingsprogramma van asap op de universitaire agenda terechtkomen. Binnen en buiten de vergaderingen met het College van Bestuur werk je samen met je collega-fractieleden aan het verwezenlijken van de gestelde doelen. In de verscheidene USR-werkgroepen krijg je de kans om je bezig te houden met onderwerpen die jou interesseren.

Uiteraard houd je je ook bezig met de actualiteit: je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de universiteit en bent in staat snel te handelen als de situatie daarom vraagt. Je schrijft bijvoorbeeld opiniestukken, gaat in gesprek met studenten en medewerkers van alle faculteiten om input te verkrijgen en je bent betrokken bij de studentenpartij asap.

Kom bij asap!

Ambieer je geen plek in de Universitaire Studentenraad, maar wil je wel graag een steentje bijdragen? Misschien dat een positie als lijstduwer dan beter bij je past. Je hebt een actieve rol tijdens de campagne en bent als volwaardig lid van asap van harte uitgenodigd om plaats te nemen in een commissie of aan te schuiven bij onze brainstorms. Ook buiten de Universitaire Studentenraad kan jij een rol van betekenis spelen.

Solliciteren

Ben je overtuigd en spring je graag aan boord om met asap te werken aan een betere universiteit? Stuur dan je cv en motivatie naar sollicitaties@asapnijmegen.nl (alleen voor de top vijf). We nodigen je dan op korte termijn uit voor een persoonlijk gesprek. Ambieer je een plek als lijstduwer? Mail dan een korte motivatiebrief naar secretaris@asapnijmegen.nl.

Heb je algemene vragen of kom je liever eerst langs voor een kop koffie? Neem dan contact op met Tom van der Wulp via secretaris@asapnijmegen.nl.


asap is looking for list candidates

XIth group of asap, f.l.t.r.: Nathalie van der Zande, Rizka Simons, Seray van Montfort and Marie-Sophie Simon

Do you always see points for improvement for the university? Are you energetic, do you have a vision and would you like to represent the interests of students in the highest representative body of our university in 2022-2023? asap is looking for ambitious students who want to make a difference.

About asap

asap is the sharpest student party in Nijmegen’s representative body and is currently represented with four seats in the University Student Council (USC). asap stands for a high degree of transparency, the best possible education and opportunities for every student to develop themselves. With a strong focus on a flexible university and a critical and fresh character, asap has been a constant factor in the University Student Council for years now.

University Student Council (USR)

Students who want to make the voice of asap heard in the University Student Council can apply for a place on the top five list of candidates. You will then be eligible for a spot on the list and will fight for the trust of the students during the elections. In the run-up to the election week, you will contribute ideas for our election programme and be involved in the campaign preparations.

If you get elected and take that coveted seat in the USC, you will make sure that the points from the election programme of asap end up on the university agenda. Inside and outside the meetings with the Executive Board, you work together with your fellow party members to achieve the objectives set. In the various USR working groups you will get the chance to deal with issues that interest you.

Of course, you also keep yourself busy with current affairs: you are aware of the latest developments at the university and are able to act quickly if the situation requires this. For example, you write opinion pieces, enter into discussions with students and staff from all faculties to obtain input, and you are involved in the student party asap.

Come to asap!

Do you not want a seat on the University Student Council, but would still like to make a contribution? Perhaps a position as list duplicator would suit you better. You will have an active role during the campaign and, as a full member of asap, you are cordially invited to join a committee or take part in our brainstorming sessions. You can also play a significant role outside the University Student Council.

Apply

Are you convinced and would you like to jump on board to work with asap on a better university? Then send your CV and motivation to sollicitaties@asapnijmegen.nl (only for the top five). We will then invite you for a personal interview as soon as possible. Do you aspire to be a list pusher? Then send a short letter of motivation to secretaris@asapnijmegen.nl.

Do you have general questions or would you prefer to drop by for a cup of coffee first? Contact Tom van der Wulp at secretaris@asapnijmegen.nl.