Dit heeft asap bereikt

Ieder jaar presenteert asap een Tienpuntenlijst. De Tienpuntenlijst is een belofte aan de Nijmeegse student: voor deze onderdelen zet asap zich in ieder geval keihard in. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij! Hieronder vind je wat asap, naast de Tienpuntenlijst, in het jaar 2018-2019 onder andere heeft bereikt met behulp van jouw stem in de Universitaire Studentenraad. Eerder lieten we je al weten wat we van de Tienpuntenlijst hebben bereikt. Gemist? Klik dan hier!

Flexibel studeren
Vorig collegejaar is, door onder andere de inzet van asap, de pilot flexibel studeren begonnen. Hierdoor is het voor studenten met grote taken naast hun studie (denk aan studenten met een bestuursfunctie, mantelzorgers of ziekte) gemakkelijker geworden om hun studie te volgen. Dit jaar is deze pilot geëvalueerd, waarbij er gezorgd is dat de pilot voor meer studenten opengesteld wordt. Zo kunnen komend jaar ook studenten met een eigen bedrijf bijvoorbeeld aanspraak maken op flexibel studeren. Daarnaast heeft asap ervoor gezorgd dat ook hier de noodzaak van weblectures op de kaart werd gezet.

Duidelijke afspraken over tentamens en deadlines in vakanties
Er is door een rondvraag van asap duidelijkheid over deadlines en tentamens in de vakantie. Door dit bij het College van Bestuur aan te kaarten zijn er afspraken gemaakt dat er geen deadlines en tentamens meer mogen vallen in de officiële vakanties. Hier gaat het CvB het komende jaar strikt op toezien.

Informatiepakket over welzijn
Op initiatief van asap is de USR bezig met het opstellen van een ‘handreiking’ voor verenigingen die iets met het welzijn van hun leden willen doen, in welke vorm dan ook. Veel verenigingen willen dit wel, maar weten niet hoe. Dit document zal alle verschillende opties op en rij zetten, van kleine tot grotere dingen, en verenigingen daarmee advies geven over wat ze kunnen doen en hoe.

Welzijnsweek
Binnen de USR wordt de welzijnsweek van dit jaar geëvalueerd en wordt er gekeken naar een vorm waarin dit behouden kan blijven om zo aandacht en bewustwording voor welzijn te blijven creëren. Het is nog niet duidelijk of de welzijnsweek nog een keer georganiseerd gaat worden, maar de USR maakt zich hier hard voor.

Functionele mailboxen verenigingen
Samen met het SOFv is asap het gesprek aangegaan over de functionele mailboxen. Veel studieverenigingen en de medezeggenschap maken gebruik van deze mailboxen, maar onder meer door de AVG werd dit erg ingewikkeld en ontransparant. asap en SOFv hebben opnieuw heldere afspraken gemaakt over de omgang met deze mailboxen. Zo is het niet meer mogelijk dat medewerkers van de universiteit die de mailbox beheren onbedoeld mee zouden kunnen kijken in de mailbox.

Radboud Honours Academy
Dit jaar heeft de GV ingestemd met het meerjarenplan van de Radboud Honours Academy. asap heeft zich ingezet om de medezeggenschap en de kwaliteit binnen de RHA sterk te verbeteren. Op initiatief van asap worden de programmaraden van de RHA in het vervolg voor studenten door studenten verkozen. Ook krijgt de medezeggenschap op facultair niveau inzicht in de financiën van de facultaire hounoursprogramma’s.  

Interstedelijk Studenten Overleg

De USR is lid van het Interstedelijk Studenten Overleg waarin asap zich hard maakt voor de belangen van de (Radboud)student. asap kan via het ISO advies geven over het hoger onderwijs. Daarnaast is asap binnen het ISO bezig met een aanbevelingsbrief voor de scholing van de medezeggenschap die eind van het jaar gepubliceerd wordt.

Tussentijdse wijzigingen regeling FONDS
Dit jaar is asap betrokken bij een aantal wijzigingen van regeling FONDS waardoor het makkelijker is voor studenten om bestuursmaanden te krijgen.

Stuurgroep bachelor uitstroom en master instroom
Binnen de stuurgroep bachelor uitstroom master instroom, zet asap zich in om de kwaliteit van de masters te verbeteren en om meer in te zetten op inter- en multidisciplinaire mogelijkheden binnen het masteraanbod van de Radboud Universiteit.

Ophoging Profileringsfonds
Zoals hier al uitgebreid te lezen viel, maakte Daniël Wigboldus, de voorzitter van het College van Bestuur, bekend dat het Profileringsfonds met 104.000 euro zal worden opgehoogd. Dit betekent dat er meer geld beschikbaar komt voor studentbestuurders en studenten die studievertraging oplopen door persoonlijke omstandigheden zoals ziekte, zwangerschap of mantelzorg. Samen met de koepelvertegenwoordigers heeft asap dit kunnen bereiken!

Onderzoek duurzame promotie
In samenwerking met het SOFv, vroeg asap aandacht voor de mogelijkheden van duurzame promotie op onze campus. Niet alleen asap en het SOFv, maar ook het College van Bestuur zelf gaven aan graag alles te willen doen om promotie in alle vormen zo duurzaam mogelijk te willen uitvoeren. De samenwerking werd ook hier gevonden, waardoor het College van Bestuur samen met asap en de koepels de mogelijkheden gaat onderzoeken, zodat we in de toekomst hopelijk nóg duurzamer worden.

Duurzaamheidscertificaat
De USR heeft in samenwerking met studenten en het Green Office een initiatiefvoorstel geschreven omtrent een duurzaamheidscertificaat. Het doel van dit certificaat is primair om duurzaamheid meer te verweven in het curriculum van studenten. Ook willen we dat dit certificaat leidt tot een grotere vraag naar vakken die gaan over duurzaamheid en voortkomend daaruit een groter aanbod ervan. Zo krijgt duurzaamheid op de universiteit pas echt een centrale plaats; namelijk in het onderwijs.

Duurzaamheidsinventarisatie
De USR heeft aan het begin van het jaar onderzocht wat de faculteiten doen aan duurzaamheid. Er werd duidelijk dat er veel plannen lagen maar er was geen cohesie tussen en communicatie tussen de verschillende faculteiten en afdelingen. De USR heeft haar resultaten gepresenteerd aan de duurzaamheids directrice van de Radboud Universiteit. Volgend jaar worden er concrete plannen gemaakt om tot een eenduidiger) beleid te komen.