Fractie-update juni

Prefer to read this in English? Please, click here.

De fractie is begonnen aan de laatste cyclus van het academische jaar, en wat staat er veel op de agenda! Het jaarverslag, de hoofdlijnen van onze begroting, het meer-jaren-investeringsplan, de bekostiging van de premasters en nog wat onderwerpen staan allemaal geagendeerd voor de UGV de komende weken. Voor de USR zijn het ook drukke weken. We hebben het studentenstatuut, de certificaten voor studentbestuurders en de regeling voor stopsporters en studentenbegeleiding ter instemming voorgelegd gekregen. Wil jij nou meepraten over deze onderwerpen? Er is altijd ruimte in onze schaduwfractie of benader ons!

De afgelopen periode heeft Rick zich hard ingezet om onze reglementen een flinke oppoetsbeurt te geven. Er was speciaal een werkgroep opgericht die een goed verloop van dit traject moest bewerkstelligen. Samen met een aantal andere leden hebben ze een aantal termen vernieuwd en is er een Huishoudelijk Reglement geïntroduceerd waarbij de werkwijze van onze centrale medezeggenschap beter wordt uitgelegd. Hierin wordt bijvoorbeeld uiteengezet wat het presidium-GV en wat commissievergaderingen nu precies doen. Een grote olifant in de kamer is natuurlijk de positie van de Benoemde Leden in de USR; de Politiek Commissarissen, kortweg PoCo’s. AKKUraadt heeft zich lang op het standpunt gesteld dat deze PoCo’s de USR dienden te verlaten en dat de raad enkel uit gekozen leden moest bestaan. Dit jaar hebben de leden van de USR de positie van de PoCo’s uitgebreid gesproken, en hebben alle argumenten en situaties op tafel gelegd. De fractie kijkt terug op een constructieve discussie. We waren met zijn allen van mening dat wij met de huidige samenstelling kunnen doorgaan, met wat kleine wijzigingen.

Dat het reglement dit jaar gewijzigd wordt betekent niet dat er volgend jaar niks meer hoeft te gebeuren.  We zullen nog enige tijd met elkaar moeten bediscussiëren wat er voor de medezeggenschap verandert met oog op het identiteitsvraagstuk en in welk mate wij willen afwijken van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschap. De reglementen liggen in ieder geval deze cyclus voor ter instemming.

Campusplan

De komende cyclus staat in het teken van het campusplan. Hoewel dit niet op de agenda van de Gemeenschappelijke vergadering staat, zal er de komende weken worden gesproken en nagedacht over het campusplan voor de komende periode. Het campusplan is een jaarlijkse praktische uitwerking van de campusstrategie. De komende tijd dienen keuzes gemaakt te worden over wat het komende jaar gerealiseerd dient te worden en wat de korte-termijn ambities van het CvB zijn.

Op maandag 7 juni zijn middels een fietstocht over de campus ideeën opgedaan over het campusplan. Daarnaast is op 14 juni een heidag georganiseerd samen met het College van Bestuur, om ideeën uit te wisselen en op te doen aangaande het campusplan. De fractie van asap heeft hier haar ideeën over het campusplan kunnen uiten. Hopelijk neemt het CvB de ideeën van de hele USR, waaronder asap, over. Natuurlijk is input altijd nog mogelijk en zeker ook gewild. Mocht je ideeën hebben over wat er komend jaar op de campus moet gebeuren, laat het de fractieleden dan vooral weten! De fractie zal dit communiceren naar het CvB, zodat deze ideeën wellicht meegenomen kunnen worden in het campusplan.