Harmonisering van roosters: eerst uitdenken, daarna doorvoeren

Afgelopen collegejaar heeft asap zich in de Universitaire Studentenraad hardgemaakt voor een onderzoek naar de harmonisering van de roosters op onze universiteit. Waar iedere faculteit nu nog afzonderlijk een eigen rooster bepaalt, tentamenperiodes regelt en vakanties plant, zien wij idealiter een geharmoniseerd rooster voor de gehele Radboud Universiteit. Het College van Bestuur en de decanen van de verscheidene faculteiten spraken zich eerder positief uit over dit idee. Het harmoniseringstraject werd gestart, maar bracht een aantal obstakels aan het licht, welke eerst omzeild dienen te worden.

Een van de grootste voordelen van een geharmoniseerd rooster is dat studenten gemakkelijker onderwijs kunnen volgen aan andere faculteiten en de keuzevrijheid wordt vergroot. Daarnaast zou (eindelijk) meer interdisciplinair onderwijs kunnen worden ontwikkeld en aangeboden. Toch is het onverstandig de harmonisering in één ruk door te voeren: er is op de studiewerkplekken nu al sprake van een ‘piekdrukte’ rondom tentamens en als alle faculteiten in dezelfde week gaan tentamineren, verergert dit probleem mogelijk. Het aantal studiewerkplekken vormt daarmee vooralsnog een drempel op weg richting harmonisering. Mede op initiatief van asap wordt er al hard gewerkt aan het verbeteren en vermeerderen van studie- en tentamenfaciliteiten op de RU, maar asap vraagt om meer schot in de zaak, zodat werkplekken in de nabije toekomst geen belemmering meer vormen voor een geharmoniseerd rooster.

Aangezien faculteiten momenteel een verschillend aantal onderwijsweken opnemen in een periode, zouden curricula mogelijk moeten worden aangepast om harmonisering tot stand te brengen. Het onderwijs op enkele faculteiten zou gecompromitteerd moeten worden in minder weken en ook dat brengt een probleem met zich mee: enkele opleidingen zijn door de hoeveelheid contacturen niet in te passen in minder weken. Een nieuwe roostering zou verder gevolgen kunnen hebben voor de start van herkansingsweken en nakijktermen. Dergelijke wijzigingen zouden uiteraard nooit onwenselijke situaties moeten opleveren voor studenten.

Het proces richting het harmoniseren van het universiteitsrooster heeft een aantal reeds bestaande problemen explicieter aan het licht gebracht. Voordat het harmoniseringstraject de uitvoeringsfase in kan gaan, dienen deze problemen te worden opgelost. Daarbij staat wat asap betreft het belang van de student voorop. Harmonisering leidt tot het bevorderen van interdisciplinair onderwijs en de keuzevrijheid. Wij zullen ons dan ook blijven inzetten om harmonisering van de roosters mogelijk te maken, maar wel op de juiste voorwaarden.