Liveblog Proctoring

  Click here to read this page in English

Om tentamens die fysiek geen doorgang kunnen vinden alsnog te laten plaatsvinden, overweegt de Radboud Universiteit om proctoring – een verregaande vorm van videosurveillance – in te zetten tijdens de vierde en laatste periode van dit collegejaar. Afgelopen maand zijn al enkele tentamens met Proctorio afgenomen in de vorm van een pilot. Het college van bestuur beraadt zich momenteel over definitieve implementatie. Online proctoring is vanwege de privacy-inbreuken uiterst onwenselijk en het gebruik van Proctorio wordt door de fractie van asap dan ook afgekeurd.

Proctoring kan echter mogelijk als laatste redmiddel dienen om studievertraging bij een grote groep studenten te voorkomen, maar daar moeten dan wel strenge voorwaarden aan verbonden zijn. Zo is het onder meer van groot belang dat:

  • objectief wordt vastgesteld of alle alternatieve vormen van toetsen zijn geëxploreerd en of online proctoring inderdaad de enig overgebleven oplossing is om een tentamen doorgang te laten vinden (en studenten inzicht krijgen in die afweging);
  • studenten die (1) niet over een geschikte ruimte of de benodigde apparatuur beschikken en/of (2) principiële bezwaren hebben tegen het maken van een tentamen met Proctorio op een eigen device of in de privésfeer, de mogelijkheid krijgen om op de campus deel te nemen aan het tentamen, uiteraard mits de overheidsmaatregelen daar de ruimte toe bieden;
  • de verwerking en opslag van persoonsgegevens ten minste voldoet aan de AVG en studenten adequaat geïnformeerd worden over deze verwerking.

De impact van (verdere) implementatie van online proctoring is dusdanig groot, dat de consequenties aan de goede gang van zaken binnen de universiteit raken. De centrale medezeggenschap is het dan ook met asap eens dat er minimaal adviesrecht van toepassing zou moeten zijn op dit dossier. Gesprekken hierover hebben nog niet tot een bevredigend resultaat geleid. De fractie blijft de komende dagen streng toezien op eventuele implementatie van proctoring aan de Radboud Universiteit. Blijf via onze liveblog hieronder op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

LIVEBLOG
Gestart op: maandag 20 april 2020
Laatste update: donderdag 2 juli 2020
Deze liveblog is inmiddels gesloten

02.07 Extra overlegvergadering inzake online proctoring

 

Het college van bestuur heeft de Gezamenlijke Vergadering uitgenodigd voor een extra overlegvergadering op maandag 24 augustus, waarin onder meer gesproken zal worden over toekomstig gebruik van online proctoring. Dat betekent dat dit weliswaar de laatste update van onze liveblog is, maar dat de (fundamentele) discussie nog zeker niet ten einde is.

 

10.06 CvB staat online proctoring toe tot eind collegejaar

 

De Radboud Universiteit heeft vandaag middels een nieuwsbericht medegedeeld dat het college van bestuur heeft besloten online proctoring onder strikte voorwaarden toe te staan tot aan het eind van het lopende collegejaar.

 

05.06 UGV zet stap naar Stichting Katholieke Universiteit

 

De OR en de UGV verzoeken het stichtingsbestuur van de Radboud Universiteit om met het college van bestuur en Presidium-GV (dagelijks bestuur van de centrale medezeggenschap) het gesprek aan te gaan over de (on)wenselijkheid van de inzet van online proctoring en over de bevoegdheden van de medezeggenschap in dit dossier. Zowel de OR als de UGV menen adviesrecht te hebben. In dat geval kan het college van bestuur de brief met het negatieve advies niet zomaar naast zich neerleggen.

 

03.06 Ondernemingsraad (OR) en Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV) adviseren negatief over proctoring

 

De UGV heeft het college van bestuur per brief op de hoogte gesteld van het negatieve advies inzake online proctoring. Er is onvoldoende aangetoond dat door faculteiten een zorgvuldige afweging is gemaakt (noodzakelijkheidsbeginsel) bij de keuze voor tentamineren met Cirrus en Proctorio. Opvallend is dat een kwart van de aangevraagde toetsen een deelnemersaantal kleiner dan 50 heeft – hoe kan het dat daar geen alternatieven voor zijn gevonden? Daarnaast kan op basis van de verstrekte informatie niet worden ingeschat of aan alle eisen van de AVG wordt voldaan (en daarmee of er sprake is van een rechtvaardigheidsbeginsel).

 

02.06 Richting een nieuw advies

 

De fractie heeft intern wederom aandacht gevraagd voor de borging van proportionele inzet van online proctoring middels Proctorio. Er zijn, ook vanuit de Ondernemingsraad, sterke bedenkingen over de legitimiteit van aanvragen voor tentamens met proctoring. Daarnaast stapelen de voorbeelden van docenten die nog andere tentamenvormen in de kast hebben liggen zich op. Dat is de omgekeerde wereld, want Proctorio zou niet vóór andere mogelijkheden in beeld moeten komen, maar pas daarna. Het is de vraag of het college haar boodschap succesvol in de organisatie heeft kunnen laten afdalen. Later vandaag komt de Gezamenlijke Vergadering bijeen om een advies te formuleren.

 

30.05 Extra overleg Gezamenlijke Vergadering met CvB


Aanstaande dinsdag 2 juni overlegt de Gezamenlijke Vergadering informeel met het college van bestuur over proctoring, ditmaal naar aanleiding van de pilot Online proctoring Cirrus met Proctorio. Het advies dat bij de pilot is gevoegd, heeft de vragen en onduidelijkheden niet weg kunnen nemen. De fractie zal het college opnieuw kritisch ondervragen in een uiterste poging om proctoring tot een absoluut minimum te beperken.

 

27.05 Aanvullende vragen na afwijkende signalen

 

Uit interne communicatie blijkt dat snelle besluitvorming inzake de implementatie van proctoring noodzakelijk is, omdat docenten nog voldoende tijd over moeten hebben om over te schakelen naar een alternatief als er geen ‘go’ voor Proctorio wordt gegeven. Dit onderstreept de zorgen die afgelopen maandag geuit zijn tijdens de overlegvergadering met het college van bestuur: als Cirrus met Proctorio het laatste redmiddel is, hoe kán het dan dat docenten nog over kunnen schakelen naar een alternatief? De fractie van asap stelt via het Presidium-GV aanvullende vragen.

 

25.05 Overlegvergadering met CvB: kritische uitlatingen omtrent transparantie

 

Fractievoorzitter Thom Teulings stelt dat het opvalt dat er omtrent Proctorio erg in beslotenheid wordt geopereerd, zeker daar het aan de besluitvorming raakt, en voelt het college aan de tand. Hij maakt zich niet alleen in zijn rol als medezeggenschapper, maar ook als student zorgen over het proces. Het is volstrekt onduidelijk op welke wijze examencommissies de afweging voor het wel of niet afnemen van een tentamen met Proctorio maken. Hij roept op tot duidelijkheid en transparantie, kaart opnieuw aan dat studenten recht hebben op inzage in deze afweging en vraagt het college hoe openheid van zaken gaat worden gegeven door daarin te faciliteren. Het college zegt toe dat de besluiten van de examencommissies openbaar inzichtelijk worden gemaakt.

 

14.05 Nadruk op mogelijkheden op de campus

 

In een klankbordsessie over online proctoring met Cirrus en Proctorio is opnieuw aandacht gevraagd voor studenten die niet over een ruimte of over de gevraagde apparatuur beschikken waar(mee) zij een tentamen met videosurveillance kunnen maken en voor studenten die principiële bezwaren hebben tegen het maken en opslaan van video-opnames in de privésfeer. Beide groepen zouden de mogelijkheid moeten krijgen om het tentamen (onder vergelijkbare omstandigheden) op de campus te maken. Voor de eerste groep zijn reeds maatregelen getroffen, studenten met bezwaren zijn later in het traject onderwerp van discussie.

 

27.04 Ongevraagd advies Universitaire Studentenraad: negen voorwaarden aan proctoring

 

De Universitaire Studentenraad adviseert unaniem om proctoring noch in een pilot noch in het onderwijs toe te passen. Alleen in het hoogst uitzonderlijke geval dat alternatieve toetsvormen niet geschikt zijn bevonden, kan proctoring worden overwogen. Docenten en/of examencommissies moeten een onderbouwde aanvraag indienen bij het college van bestuur wanneer zij proctoring wensen in te zetten bij een tentamen. De aanvraag zou vervolgens door een onafhankelijke commissie beoordeeld moeten worden. Tevens worden strenge eisen aan de verwerking en opslag van persoonsgegevens gesteld.

 

22.04 Oproep tot borging proportionele inzet proctoring

De fractie van asap zoekt contact met alle leden van de Gezamenlijke Vergadering en roept om op kritisch toe te zien op implementatie van proctoring. In overweging nemende dat online proctoring mogelijk als laatste reddingsboei kan dienen om studievertraging voor een grote groep studenten te voorkomen of te minimaliseren, zou het onverstandig zijn om online proctoring in dit stadium direct en enkel een halt toe te roepen. In een advies zou een grote focus moeten worden gelegd op de borging van proportionele inzet van dergelijke methoden. Een mogelijkheid zou zijn om een speciale commissie in het leven te roepen, die objectief vaststelt of alle (bijv. door het Teaching and Learning Centre aangedragen) alternatieve vormen van toetsing zijn geëxploreerd en online proctoring inderdaad de enig overgebleven oplossing is om een tentamen doorgang te laten vinden. Daarnaast moet er gezorgd worden voor volwaardige mogelijkheden op de campus voor studenten die niet beschikken over de benodigdheden voor afname van een tentamen met videosurveillance of principiële bezwaren hebben, uiteraard enkel indien de overheidsmaatregelen daar ruimte toe bieden. Tenslotte vraagt de fractie om het college van bestuur te verzoeken de Ondernemingsraad en de Universitaire Studentenraad te betrekken bij de finale besluitvorming omtrent de implementatie van online proctoring op de korte termijn.

 

20.04 Overlegvergadering met college van bestuur (CvB)

Proctoring staat in het kader van de coronacrisis ter bespreking op de agenda. Leden van de Gezamenlijke Vergaderingen uiten hun zorgen naar aanleiding van berichtgeving over de mogelijke inzet van videosurveillance bij digitale tentamens.