Onderzoek naar prestatiedruk op Radboud Universiteit

‘We concurreren met onszelf. Dat maakt dat je nooit klaar bent’. Zo kopt de NRC in een artikel van Paul Verhaeghe, klinisch psycholoog. ‘Het nieuwe mensbeeld is dat van perfectie. Het is uitputtend. Van je eigen schaduw kun je niet winnen’. De ‘meetcultuur’ leidt bovendien tot onderwijs dat erop gericht is studenten te laten slagen. Zij ervaren als een gevolg veel stress.

Bovenstaande zal menig student niet vreemd in de oren klinken. Ook op de Radboud Universiteit horen we steeds vaker dat studenten last hebben van stress. En dan met name van stress ingegeven door prestatiedruk. De gevolgen van die prestatiedruk worden steeds duidelijker: steeds meer studenten kampen met een burn-out en andere stress-gerelateerde gezondheidsproblematiek. Maar wat zijn nou de oorzaken van die prestatiedruk? Verhaeghe noemt vooral het perfectionisme als oorzaak:

‘Het individualisme is een goed idee. Stress moeten we ook niet demoniseren, dat kan op zich best aangenaam zijn. Maar we zijn doorgeschoten in perfectionisme. Een dodelijke combinatie: het individuele, het concurrentiële, prestatiegerichte, met als mogelijk eindpunt perfectie. Dan wordt het wel heel zwaar. Zelfs vakantie is een prestatie geworden.’

De fractie van studentenpartij asap heeft zich de afgelopen maanden binnen de Universitaire Studentenraad beziggehouden met een onderzoek naar de oorzaken van prestatiedruk onder studenten. Want in tegenstelling tot het vele onderzoek dat is gedaan naar de gevolgen van prestatiedruk, zijn de oorzaken nog maar amper in beeld gebracht. Middels focusgroepen is binnen de verschillende faculteiten in kaart gebracht welke oorzaken van prestatiedruk onze studenten ervaren. Maar met name ook de rol die de Radboud Universiteit hierin speelt.

Een kleine vooruitblik naar de resultaten van deze focusgroepen leert ons dat prestatiedruk verschillende oorzaken heeft. En dat niet alleen: ook de verschillen tussen de faculteiten zijn groot. Zo lijkt de prestatiedruk bij de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica lager te liggen dan op andere faculteiten. Dit zou met name komen doordat voor studenten aan deze faculteit ‘CV-building’ in mindere mate van belang is. Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid lijkt het omgekeerde te spelen: alleen studeren is niet langer goed genoeg. Door de docenten aan deze faculteit wordt dit ook nog eens benadrukt. Dat laatste komt overigens niet alleen bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor.

De resultaten worden op dit moment verder uitgewerkt en daarna aangeboden aan het College van Bestuur. Het doel van het onderzoek is om inzicht te verwerven in de oorzaken van prestatiedruk op de Radboud Universiteit. Zo kunnen we in de toekomst bij het maken van beleid en keuzes voor onze universiteit meer rekening houden met de oorzaken van prestatiedruk, zodat de gevolgen hopelijk minder zullen voorkomen. De uiteindelijke resultaten zullen te zijner tijd in ieder geval ook via de site van studentenpartij asap met jullie worden gedeeld.

P.S. Heb jij aanvullende informatie die ons kan helpen bij ons onderzoek? Schroom niet contact met ons op te nemen via de website, Facebook of gewoon ‘live’ op de universiteit.