Ontbinding asap

English follows dutch

Studentenpartij asap zal dit academische jaar ontbonden worden. Dit is een goed doordachte en weloverwogen beslissing. Studenten vinden die zich actief willen inzetten voor studentenparticipatie is de afgelopen jaren moeilijk gebleken en bleek dit jaar onmogelijk. Dit gold voor de verkiezingslijst, maar ook voor het bestuur en de commissies. De impact van COVID-19 en het gebrek aan enthousiasme voor medezeggenschap hebben nu geresulteerd in de ontbinding van asap. Vanaf 11 oktober zal asap officieel opgeheven worden. 

De ideeën waar asap mee ontstaan is, zijn er nog steeds. We zijn er zeker van dat het einde van asap niet het einde van deze ideeën zal betekenen. In dit academisch jaar zal de fractie zich blijven inspannen, met hetzelfde enthousiasme en dezelfde overtuiging als voorheen, met de volledige ondersteuning van de partij. Er zal dit jaar dan ook geen verkiezingslijst gepresenteerd worden en ook geen campagne gevoerd worden namens asap

asap kan met trots terugkijken op een geschiedenis binnen de medezeggenschap waar het een positieve impact heeft gehad op de Radboud Universiteit en haar studenten. Wij willen iedereen die zich ingezet heeft de afgelopen jaren voor asap of die op ons gestemd heeft enorm bedanken. Wij hopen dat nieuwe partijen zullen opstaan en wensen alle partijen die mee zullen doen aan de verkiezingen veel succes. 
– XIIe bestuur en fractie van asap


Student party asap will be dissolved this academic year. This is a well thought out and considered decision. Finding students who want to actively engage in student participation has proven to be difficult in recent years and to be impossible this year. This applied to the election list, but also to the board and committees. The impact of COVID-19 and the lack of enthusiasm for co-determination have now resulted in the dissolution of asap. asap will be officially dissolved from October 11th.

The ideas that originated asap are still there. We are sure that the end of asap will not mean the end of these ideas. In this academic year, the group will continue its efforts, with the same enthusiasm and conviction as before, with the full support of the party. No election list will be presented at the end of this year and no campaign will be conducted on behalf of asap.

asap can look back with pride on a history within the USC where it has had a positive impact on Radboud University and its students. We would like to say a huge thank you to everyone who has committed themselves to asap or who voted for us. We hope that new parties will rise and wish all parties that will participate in the elections the best of luck.

– XIIth board and group of asap