Verklaring stemming GV 3 juli 2017

Middels deze verklaring wil de fractie van asap duidelijkheid scheppen over de gang van zaken omtrent de stemming over de verdeling van het studievoorschot in de Gezamenlijke Vergadering (GV) van 3 juli 2017.

asap heeft als partij te kennen gegeven dat we tegen de verdeling van het studievoorschot zijn, zoals die voorgelegd is aan de GV. Dit standpunt is gebaseerd op de gesprekken met leden tijdens de algemene ledenvergadering. Doordat het onderwerp ontzettend groot en beladen is en de meningen van zowel de leden als fractieleden van elkaar verschilden, heeft asap besloten dat het onderwerp een “vrij onderwerp” was. Dat wil zeggen dat bij de stemming in de GV verwacht werd dat iedereen een goed afgewogen keuze zou maken in het belang van de studenten in Nijmegen.

Dit resulteerde in een stemming waarbij niet alle asap USR-leden dezelfde stem uitbrachten. Zo heeft Maarten besloten tegen te stemmen, en hebben Cas en Dennis voor gestemd. Bob was niet aanwezig om een stem uit te brengen (en iemand machtigen is helaas niet toegestaan) omdat de GV verplaatst was naar het moment dat hij op vakantie was, maar anders had Bob tegen gestemd.

Moge het dus duidelijk zijn dat de verdeling binnen de fractie 50/50 was en dat er dus absoluut niet gesproken kan worden dat asap vóór de begroting was, zoals door verschillende partijen gezegd wordt.

Wat betreft de stemming hebben Cas en Dennis voor gestemd, omdat ze ervan overtuigd waren dat de toezeggingen die het CvB heeft gedaan ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van de Nijmeegse medezeggenschap, daarmee het belang van alle studenten, positief gediend zou worden. De kwaliteit van de Nijmeegse medezeggenschap zou beter worden omdat de nieuwe studentenraad eerder bij het proces betrokken zal worden in het vervolg (dit is een van de toezeggingen). Hierdoor kan de nieuwe USR beter problemen aankaarten en kunnen ze veel eerder de discussie met het CvB starten. Zij kwamen tot deze conclusie nadat Dennis meerdere malen met mensen uit het bestuursgebouw samen heeft gezeten om over dit onderwerp te praten. Tijdens deze gesprekken kwam naar voren dat de toezeggingen echt nageleefd gaan worden en dat daardoor de nieuwe USR meer inspraak krijgt in op de verdeling van het studievoorschot. Dit zou er dus voor zorgen dat in de toekomst de leden van de USR het belang van de studenten beter kunnen dienen. Dennis heeft ervoor gekozen om het CvB te vertrouwen op hun woord en daardoor een goede gesprekspartner te blijven van het CvB. Hij hoopt, door zijn vertrouwen uit te spreken in de bedoelingen van het CvB, dat het in de toekomst mogelijk blijft om bij het CvB aan te kloppen met andere problemen waar studenten meezitten.

Cas heeft pas besloten om voor te stemmen tijdens de GV. Tijdens de GV werd een extra toezegging door het CvB gedaan dat de USR instemmingsrecht krijgt op het nieuwe beleid dat gevoerd gaat worden binnen de Radboud Honours Academy. Dit valt allemaal te lezen in onderstaande stemverklaring die Cas gegeven heeft tijdens de GV:
“Ik heb lang en hard getwijfeld over mijn stem. Dat het proces tot deze stemming niet goed is verlopen, en dat er een begroting ligt waar ik niet volledig achter kan staan, staat buiten kijf. Het is echter ook zo dat mevrouw de Koning meermaals haar excuus heeft aangeboden voor de gang van zaken, heeft toegezegd dat er in september al gesproken gaat worden over de invulling van ‘onderwijskwaliteit’. Daarnaast vind ik het instemmingsrecht op het beleid van honours zeer sterk. Op deze manier kunnen wij, als medezeggenschap ervoor zorgen dat er ofwel een honoursprogramma komt dat het geld waard is, ofwel een programma dat niet zo veel kost. Dit geeft mij voldoende vertrouwen dat dit proces zich niet herhaalt, en we nog nader tot elkaar kunnen komen. Ik stem dan weliswaar niet van harte voor, maar ben ervan overtuigd dat we voldoende in gesprek blijven dat een tegen stem niet nodig is.”

Maarten heeft tegen gestemd. Dit heeft Maarten gedaan omdat hij, in zijn rol als studentvertegenwoordiger, graag de mening van zijn achterban wilde verkondigen. Vanuit dit principe heeft Maarten ervoor gekozen om tegen te stemmen, omdat hij het idee kreeg dat een meerderheid van de studenten tegen de begroting was, zoals ook de FSR’en verkondigd hadden. Maarten heeft vaak te horen gekregen van studenten dat ze het niet eerlijk vinden dat zoveel geld naar zo weinig studenten gaat en deze mening heeft Maarten dan ook verkondigd in de GV.

Het komt erop neer dat er binnen de “studentenwereld” en asap twee stromingen te zien waren als het gaat om hoe met dit onderwerp omgegaan moet worden. Het werd bekeken vanuit een vertrouwenskwestie (dus dat het CvB haar woord gaat houden en de USR beter bij dit onderwerp gaat betrekken), of het kan bekeken worden als een principekwestie (waarin tegenstemming logischer was omdat het onrechtvaardig voelt dat zoveel geld naar een beperkt aantal studenten gaat, en omdat de achterban overwegend tegen was).

Een veelgehoord kritiekpunt is dat asap niet heeft gestemd volgens fractiediscipline. Dit kritiekpunt is volgens de fractie onterecht, omdat wij niet willen dat bepaalde USR-leden gedwongen worden om braaf mee/tegen te stemmen bij zo’n belangrijk onderwerp. Wij willen een fractie zijn, waarin we elkaar uitdagen, in discussie gaan met elkaar en elkaar de ruimte geven om een mening te vormen over lastige kwesties. De meerwaarde van een fractie die zich zo opstelt, is dat beslissingen goed afgewogen worden, doordat fractieleden elkaar scherp houden d.m.v. discussie. De fractie is van mening dat dit een goede methode is bij zware onderwerpen, omdat op deze manier de studentvertegenwoordigers van asap het beste worden voorbereid om de mening van studenten te vertegenwoordigen.

Reageer