Verslag 116e Gezamenlijke Vergadering

Maandag 6 maart 2017 was er om 13:30 weer een gezamenlijke vergadering (gv) waar de fractie van asap de mogelijkheid heeft gehad om een paar vragen te stellen aan het College van Bestuur (CvB) van de Raboud Universiteit. Om het te beginnen werd even gekeken naar de actiepunten van de vorige keer. Tijdens de vorige gv heeft het CvB toegezegd te gaan kijken naar de toepassing van de ISO-notitie waarbij er gekeken wordt naar het ondersteunen van beginnende studenten, wat ook een punt is op de tienpuntenlijst van asap. Het CvB heeft tijdens de gv van 6 maart gezegd er op centraal niveau een onderzoek moet komen om te kijken naar hoe de begeleiding van beginnende docenten geprofessionaliseerd kan worden. Met deze mededeling is de fractie van asap zeer tevreden en kijken enthousiast uit naar het resultaat van het onderzoek. Een andere actiepunt waar het CvB aan gewerkt heeft is het uitvoeren van notitie Flexibelstuderen van asap-fractie lid Bob. Het CvB meldt dat de geboekte voortgang veelbelovend is, maar dat Bob, samen met de medeauteurs, betrokken moet blijven bij het project om de stem van studenten te laten horen. Asap-fractielid Bob zal daarom ook betrokken blijven bij het proces rondom flexibelstuderen.
Voor het probleem rond péage bij FNWI heeft het CvB de volgende uitspraak gedaan. Ze zullen blijven zoeken naar de beste oplossing voor zowel student als medewerker, maar het CvB heeft nooit de belofte gedaan om terug te gaan naar het huidige systeem. Kortom, de fractie van asap zal de ontwikkelingen rond péage bij FNWI goed in de gate houden, zodat de studenten bij FNWI, zoals beloofd, de beste oplossing krijgen.

Een groot thema van de gv was internationalisering. Aan de hand van dit onderwerp hebben asap-fractieleden Maarten en Cas meerdere vragen voorbereid ten opzichte van het taalbeleid op de universiteit. Zo wordt er, na een vraag van asap-fractielid Maarten, gekeken hoe de campus een betere plek kan worden voor internationale studenten. Hierbij is er ook gekeken naar de omstandigheden binnen de SSH& complexen. Nu valt het op dat daar veel internationale gangen zijn en dat zorgt ervoor dat de internationale studenten bijna niet in contact komen met de Nederlandse studenten en de Nederlandse cultuur. Dit wordt gezien als een probleem en het CvB wil, in samenwerking met de USR, kijken naar mogelijke oplossingen voor dit probleem. Namens asap gaan fractieleden Maarten en Cas zich over dit probleem buigen. Verder merkt het CvB op dat het steeds beter gaat met de internationalisering van de campus. Dit succes wordt mede toegedicht aan het toegenomen aantal Engelstalige bachelorprogramma’s.

Ook is het onderwerp ICT in het onderwijs gepasseerd. Hierbij viel op dat de gegeven presentatie over de voortgang van het proces (of de universiteit bijvoorbeeld digitaal kan gaan toetsen en de voortgang van Blackboard) goed op schema loopt en dat de dialoog tussen medewerker, student en docent naar wens verloopt. Er zijn nog wat vragen over de training van docenten in het gebruik van ICT in het onderwijs en of er wel voldoende tijd wordt vrijgemaakt voor de docenten om de nieuwe ICT-systemen te leren kennen, maar het CvB zegt dat er nog voldoende tijd is om deze problemen op te lossen en dat ze daarover in gesprek zullen gaan met de faculteitsbesturen.
Het volgende punt op de agenda is de informatievoorziening aan studenten. Asap-fractielid Cas heeft overzicht gemaakt en toegelicht van wat er in de gv gebeurd is omtrent de contactstrategie voor studenten. In een stuk van het CvB is oorspronkelijk gezegd dat er in 2016 voor het eerst gesproken is voor een contactstrategie. Het eerste punt hierover zijn de websites van de Radboud Universiteit. In het commentaar dat de gv vervolgens toestuurt wordt er gesproken over een overzicht aan informatiestrategieën, welke in mei gereed zou zijn, maar welke de gv nooit is toegekomen. Asap-fractielid Cas denkt hierbij aan communicatie- en communicatie- en informatiewetenschappen. Kennelijk zijn wij bij de RU goed in communicatie aangezien deze opleidingen hoog aangeschreven staan. Asap-fractielid Cas vindt het daarom raar dat er al een jaar aan deze communicatiestrategie gewerkt wordt.
Rector magnificus Han van Krieken zegt dat de website en de communicatiestrategie twee aparte dingen zijn. Hij geeft toe dat de website zoals die nu is niet gebouwd is op wat de vrager nodig heeft. De contactstrategie bestaat uit een aantal concrete dingen, namelijk dat info vooral uit opleidingen is en niet vanuit de universiteit. Er moet duidelijker worden wie de afzender is van bepaalde info. Als je deze strategie ziet dan moet dat vervolgens vertaald worden in de instrumenten die hiervoor gebruikt moeten worden.
Asap-fractielid Cas vindt dat de communicatiestrategie als zodanig is nooit duidelijk aan de gv op papier toegekomen is. Zowel in de USR als in de OR leven er een paar vragen over bijvoorbeeld de inrichting van de portal. Alle campus brede info van de universiteit is op het tweede tabblad van de portal. Dit roept vragen op in het kader van informatievoorziening die je als campusuniversiteit wil bieden. Aangezien de commissie geen uitgebreide communicatiestrategie heeft gekregen is men niet in gesprek kunnen gaan over waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn en dit betreurt de commissie ten zeerste.
Iemand uit de OR heeft de presentatie wel gezien en zij vond de presentatie niet helder. Er was ook te weinig ruimte voor vragen. Er is behoefte aan het voeren van een bespreking hierover. Dhr. van Krieken stelt voor om schriftelijke vragen in te sturen. Asap-fractielid Cas vindt dat er ontevredenheid is hoe de RU communiceert en denkt dat de commissie dan ook met een aantal vragen zal komen.

Reageer