Achter de kieslijst: Gina (#11) en Maarten (#10)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2020 zichzelf voor. Voordat er van 2 t/m 4 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst en waarom kiezen zij voor asap? Vandaag zijn Gina Advena en Maarten Cornelissen aan de beurt.

 English follows Dutch

 

Wie ben je?

Mijn naam is Gina en ik studeer International Business Communication. Oorspronkelijk kom ik uit Duitsland, maar ik heb het geluk gehad om een ​​paar andere landen mijn thuis te noemen. In dat proces werd ik verliefd op Brazilië en China. In Nijmegen vind je mij vooral als actief lid van Babylon of bij een van de internationale evenementen op de uni. Elke minuut dat ik daar niet rondren zing ik allerlei soorten muziek of werk ik op festivals. Terwijl ik dat doe, probeer ik nog steeds het Nederlandse leven in te duiken om erachter te komen waar bitterballen precies van gemaakt zijn.

Waarom kies je voor asap?

Toen ik eenmaal bestuurslid werd van ESN Nijmegen, ontdekte ik dat er achter de schermen veel gebeurt bij de Radboud Universiteit. Nadat ik de vele manieren tegenkwam om actief te worden, was het moeilijk om hiermee te stoppen. Ik vond asap daar de beste plek voor. Omdat ik bestuurslid was en naast mijn studie werkte, waardeer ik de visie van asap op actieve studenten. Ik ben er sterk van overtuigd dat extra curriculaire activiteiten een grote aanvulling zijn op iemands leven en ontwikkeling en daarom moeten worden gefaciliteerd (het beste voorbeeld is mijn introductie trouwens – ik gebruik slechts één zin over mijn diploma). Daarnaast zie ik nog veel potentie in het streven naar harmonisatie van internationale studenten en de Nederlanders aan de Radboud Universiteit. asap was zo proactief bij het opnemen van internationals op de stemlijst en daarom beschouw ik asap als de beste partij om internationale zaken in de USR te pushen. Er is nog veel dat we kunnen verbeteren, maar ik ben erg gemotiveerd om te helpen.

 

Wie ben je?

Mijn naam is Maarten Cornelissen, ik ben 22 jaar en op dit moment vierdejaars Geografie, Planologie en Milieu. In 2015 ben ik vanaf het platteland van Noord-Holland naar Nijmegen verhuisd om hier te gaan studeren. In mijn vrije tijd roei ik een paar keer per week bij Phocas, waar ik in 2018/2019 voorzitter & commissaris nieuwbouw was. Nu ben ik daar nog voorzitter van de adviescommissie, lid van de nieuwbouwcommissie en wedstrijdcommissie en actief in diverse werkgroepen. Naast mijn studie en activiteiten bij Phocas ben ik actief voor de huurdersorganisatie van de SSH& (SPH) en D66. Verder ben ik vaak te vinden op mijn racefiets, in het sportcentrum, met mijn neus in een boek of op een festival.

Waarom kies je voor asap?

asap zet zich in voor de actieve student die meer in hun studententijd zoeken dan alleen colleges, en dat spreekt mij aan. De universiteit moet voor mij meer bieden dan alleen onderwijs. Het is de universiteit haar taak om studenten zo ontwikkeld mogelijk af te leveren als voorbereiding op de rest van hun leven. Je studententijd is hier een geweldig middel voor en de universiteit moet haar best doen om je zoveel mogelijk kansen aan te bieden, zonder verplichtingen maar met veel keuze en van hoge kwaliteit. Ik geloof dat studenten beter voorbereid zijn op hun verdere leven en de arbeidsmarkt wanneer ze zich breed ontwikkelen door naast hun studie bezig te zijn met sport, cultuur, het verenigingsleven of hun persoonlijke of professionele ontwikkeling via een door henzelf gekozen weg.


 

 English

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (2 – 4 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote for asap?

 

Who is Gina Advena?

Hi there, my name is Gina and I am a student of International Business Communication. Originally, I am from Germany, but I have been fortunate enough to call a few other places my home. In that process, I fell in love with Brazil and China. In the city of Nijmegen, you mostly find me running around as an active member for Babylon or running to and from international events at uni. Every minute I don’t run around, I sing all sorts of music or work on artist festivals. While doing that, I am still trying to dive into the Dutch life to figure out what exactly bitterballen are made of.

Why do you choose asap?

Once I became a board member of International Student Network Nijmegen, I discovered that there is a lot happening behind the scenes at Radboud. After encountering the many ways to be active, it was hard for me to stop being active. I found asap to be the best place for that. Because I was a board member and worked next to my studies, I value asap’s stands on active students. I strongly believe that extra-curricular activities are a big ad-on to one’s life and development and should therefore be facilitated (the best example is my introduction by the way – I spent only one sentence about my degree). Additionally, I still see a lot of potential in the undertakings of harmonising international students and the Dutch at Radboud University. asap was as proactive as to include internationals on the voting list which is why I consider asap to be the best party to push international matters in the USR. There is still a lot we can improve, but I am very motivated to help.

 

Who is Maarten Cornelissen?

My name is Maarten Cornelissen, I am 22 years old and currently in the fourth year of the study Geography, Planning and Environment. In 2015 I moved from the countryside of North Holland to Nijmegen to study here. In my spare time I row a few times a week at Phocas, where I was chairman & commissioner of the building process in 2018/2019. Now I am still the chairman of the advisory committee, a member of the building process committee and competition committee, and active in various working groups. In addition to my studies and activities at Phocas, I am active for the tenants organisation of the SSH& (SPH) and D66. Furthermore, I can often be found on my racing bike, in the sports centre, with my nose in a book or at a festival.

Why do you choose asap?

asap is dedicated to active students who are looking for more in their student time than just lectures, and that appeals to me. For me, the university has to offer more than just education. It is the university’s job to help students develop themselves as much as possible in preparation for the rest of their lives. Your student time is a great tool for this, and the university must do its best to offer you as many opportunities as possible, without obligations but with a lot of choice and high quality. I believe that students are better prepared for the rest of their lives and the job market when they develop broadly by engaging in sports, culture, club life or their personal or professional development alongside their studies.