Achter de kieslijst: Hans (#3) en Annemarijn (#2)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2019 zichzelf voor. Voordat er van 3 t/m 6 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst van asap en waarom maken zij zich hard voor de medezeggenschap? Twee dagen na de bekendmaking van ons verkiezingsprogramma stellen Hans Kunstman en Annemarijn Blom zichzelf voor.

Prefer to read this article English? Please scroll down.

Over mij
Mijn naam is Hans Kunstman, ik ben 22 jaar oud en studeer Politicologie. Dit jaar mag ik voorzitter zijn van de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Managementwetenschappen. Ik ben vier jaar actief in de medezeggenschap, omdat ik geloof dat wij als studenten de universiteit echt beter kunnen maken. Dat heb ik dit jaar onder andere gedaan door me in te zetten voor meer studiewerkplekken in het Elinor Ostromgebouw. Door onze inzet worden er de komende tijd nieuwe werkplekken en groepsruimtes gerealiseerd. Komend jaar wil ik hetzelfde doen voor de rest van de universiteit. Studeren op de campus is fijn en nuttig, daarom is punt 1 op de Tienpuntenlijst van asap: “Een goede studiewerkplek voor elke student”. Naast medezeggenschap en studie besteed ik mijn tijd graag aan wielrennen in de prachtige omgeving van Nijmegen. Verder vind ik het leuk om romans te lezen en ga ik graag eten of een drankje drinken met mijn vrienden.

Waarom asap?
Dit jaar heb ik asap leren kennen als een partij die zich op een constructieve manier inzet voor studenten. Die stijl van universiteitspolitiek past bij mij, met een duidelijke boodschap en een pragmatische instelling bereik je het meest. Daarnaast spreken de uitgangspunten van asap me aan. Studenten moeten de ruimte hebben om ook buiten hun studie ervaring op te doen. Dat kan op heel veel manieren en de universiteit moet studenten volop de ruimte bieden om hierin zelf keuzes te maken. In onze Tienpuntenlijst komt dit terug in punt 9: “Stimuleer brede ontwikkeling”. Volgend jaar gaan we ons hard maken voor iedereen die verder wil kijken dan de grenzen van zijn opleiding. Verder vind ik het goed dat asap zich inzet voor het welzijn onder studenten. Onze generatie wordt van verschillende kanten onder druk gezet om te voldoen aan verwachtingen, dat kan soms tot problemen leiden. asap heeft een rol gespeeld in het bespreekbaar maken van deze problemen en het zoeken naar oplossingen. Met punt 4: “Welzijn, voorwaarde voor goed studeren” zetten we het goede werk van afgelopen jaren voort. Ik heb enorm veel zin om volgend jaar aan de slag te gaan met de nieuwe Tienpuntenlijst, dus ik hoop dat we op jouw stem kunnen rekenen!

Over mij
Mijn naam is Annemarijn, ik ben 19 jaar oud en ik studeer Wiskunde. Het afgelopen jaar heb ik plaatsgenomen in het bestuur van de wiskundestudievereniging Desda; hier heb ik de functie van voorzitter mogen vervullen. Ik hou niet van stilzitten en ben daardoor altijd lekker bezig met veel verschillende dingen. Naast het studeren en de studievereniging vind ik het nog wel eens fijn om te sporten en geniet ik zo nu en dan wel eens van een lekker biertje. ’s Middags in de kantines in het Huygensgebouw, ’s avonds het liefst in de TKB, maar soms neem ik ook een kijkje in andere kroegen.

Waarom asap?
Gedurende mijn bestuursjaar kreeg ik veel meer mee van wat er achter de schermen op de universiteit gebeurt en daar wou ik meer bij betrokken raken; zodoende zit ik bij asap. asap heeft haar punten duidelijk en overzichtelijk op een rijtje: daar houd ik wel van. De punten variëren mooi tussen concreet en wat breder. Een concreet punt waar ik mij heel erg in kan vinden, is punt 5: “Maak een pick-up point op de campus”, want als studentbestuurder merk ik dat ik het grootste deel van mijn tijd op de campus spendeer. Het is niet alleen praktisch voor de studenten, maar ook duurzamer! Een punt waar ik mij ook graag mee bezig wil gaan houden volgend jaar, in lijn met afgelopen jaar, is punt 1: “Een goede studiewerkplek voor elke student”, want iedere student moet op een prettige manier kunnen studeren. Ik vind het belangrijk dat studenten hun mening kunnen geven over de universiteit en dat er ook echt wat mee gebeurt. asap is een mooi platform om studenten te betrekken bij het verbeteren van de universiteit, daar wil me graag voor inzetten!

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (3 – 6 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote? Two days after revealing our Bullet Points 2019, it’s time to get to know Hans Kunstman and Annemarijn Blom.

About me
My name is Hans Kunstman, I am 22 years old and I study Political Science. This year, it is my pleasure to be chairman of the Faculty Student Board of the Nijmegen School of Management. I have been active in university politics for four years because I believe that students can really improve university. This year I’ve done that by committing myself to increase the amount of study workspaces in the Elinor Ostrombuilding. Because of our effort to do so, the faculty will realize new workplaces and group spaces in the near future. Next year I want to do the same for the rest of the university. Studying on-campus is nice and useful, therefore point 1 of our Bullet Points is: “A proper study workspace for every student”. Besides university politics and studying, I spend my time on cycling in the beautiful surroundings of Nijmegen. I also like to read and to eat or have a drink with my friends.

Why asap?
This year, I got to know asap as a party that represents students in a cooperative way. This style of university politics fits me, a clear message combined with a pragmatic mentality is most effective. Also, asap’s key points speak to me. Students should enjoy the flexibility to gain experience outside of their curriculum. There are many ways to do so and I think that the university has to offer students freedom of choice. In our Bullet Points we propose at point 9: “Stimulate broad development”. We will do our very best to improve flexibility for all of you that want to look further than the borders of your study. Furthermore, I think that asap is doing good addressing problems related to students’ wellbeing. Our generation experiences a lot of pressure to meet different sorts of expectations, this can sometimes cause problems. asap has contributed to make these problems negotiable and to look for solutions. In point 4, “Wellbeing, precondition for studying well”, we continue the good works of past years. I look forward to working on the realization of our Bullet Points for 2019 and I hope we can count on your vote!

About me
My name is Annemarijn, I’m 19 years old and I study mathematics. The past year I’ve been on the board of the mathematics study association Desda; I fulfilled the position of chair. I don’t like to do nothing, so I’m always busy with a lot of different things. Besides studying and my study association, I like to sport sometimes and enjoy a beer now and then. In the afternoon in the canteens of the Huygens building, in the evening in the TKB, but sometimes I’m also in other cafés!

Why asap?
During my board year, I learned a lot about what’s happening behind the scenes of the university and I wanted to get more involved, so I joined asap. asap is very clear about her views: I like that. The points variate from concrete to abstract. A concrete point that’s really appealing to me, is point 5: “Make a pick-up point on campus”, because as a board member I notice that most of my time I’m on campus. It’s not only practical for students, it’s also more sustainable! Another point I would like to work on next year, in line with last year, is point 1: “A proper study workspace for every student”. Because every student should be able to study in a pleasant way. I think it’s important that students can give their opinion about our university and that something will happen with it. asap is a nice platform to involve students with improving the university; I want to be committed to that!