Achter de kieslijst: Joris (#3) en Jesse (#2)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2020 zichzelf voor. Voordat er van 2 t/m 4 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst en waarom kiezen zij voor asap? Vandaag zijn Joris Schröder (#3) en Jesse Dekker (#2) aan de beurt.

 English follows Dutch

 

Wie ben je?

Ik ben Joris Schröder, 22 jaar en student Engelse taal en cultuur. Ik loop inmiddels al zo’n 5 jaar rond in het prachtige Nijmegen en ben de afgelopen jaren ook veel actief geweest naast mijn studie. Vanaf mijn 1e jaar was ik meteen betrokken bij mijn studievereniging (G.A.G.) en was altijd te vinden op de activiteiten en actief in commissies. In mijn 2e jaar werd ik dan ook penningmeester van deze vereniging. Het jaar daarna werd ik voorzitter van de Facultaire studentenraad Letteren. Hierna kwam even een rustjaartje, hierin ben ik alleen nog maar actief geweest bij mijn theatervereniging en als lid van de opleidingscommissie. Afgelopen jaar ben ik opnieuw in de besturen gesprongen als bestuurslid politiek bij de Jonge Democraten en als Producer bij mijn theatervereniging. In al deze jaren heb ik veel geleerd over hoe het is om samen met een groep te besturen en om samen aan de slag te gaan om iets neer te zetten en iets te bereiken. Verder ben ik dol op koken, theater gamen en mijn konijn Barry.

Waarom kies je voor asap?

Ik had begin dit jaar spijt van het feit dat ik niet voor de USR ben gegaan. Dit zou waarschijnlijk mijn laatste jaar en dus ook mijn laatste kans zijn. Nu is hier verandering in gekomen waardoor ik alsnog het USR jaar kan doen wat ik graag wou. Mijn keuze hierin om voor asap te gaan is hierin ook duidelijk. Voor mij is asap een partij die kansen aangrijpt en durft te onderhandelen. Het is een partij waar veel idealen achter schuilen maar ook een partij die niet bang is om realistisch en kritisch naar deze idealen te kijken. asap is een diverse groep studenten die allemaal 1 ding gemeen hebben: Het willen verbeteren van de universiteit. Dat is iets waar ik ook voor wil gaan. Na mijn jaar in de USR wil ik eerlijk kunnen zeggen dat ik positieve veranderingen teweeg heb gebracht en dat ik iets heb bereikt, maar nog belangrijker dat wij iets hebben bereikt als asap.

 

Wie ben je?

Hallo! Mijn naam is Jesse Dekker ik ben 21 jaar en derdejaars student Nederlands recht en Notarieel recht. Deze beide bachelors rond ik naar alle waarschijnlijkheid af over twee jaar, want ik maak tijd voor een plek in de USR! Sinds twee jaar ben ik actief bij de Wetswinkel Nijmegen, waar ik gratis juridisch advies verleen aan iedereen die langs komt met een juridisch probleem. Hiernaast heb ik sinds kort een bijbaan bij Hekkelman Advocaten en Notarissen, zodat ik ook daar vast wat juridische ervaring opdoe. 

Naast alle serieuze activiteiten maak ik ook graag tijd vrij voor ontspanning. Ik ga graag een dagje shoppen, uit eten of borrelen met vrienden, uit in Nijmegen of een avondje bankhangen met Netflix. Naast al deze activiteiten ga ik ook graag op vakantie, als de financiën het natuurlijk toelaten!

Waarom kies je voor asap?

Ik ben al geruime tijd bekend met medezeggenschap. Tijdens mijn middelbare schoolperiode heb ik al drie jaar in de medezeggenschapsraad van de school mogen zitten en dit collegejaar heb ik plaats mogen nemen in de Onderwijscommissie van Rechtsgeleerdheid. Bij beide functies heb ik natuurlijk veel geleerd over medezeggenschap. Daarnaast is ook een passie naar boven gekomen. Ik denk graag mee over onderwijs en hoe dit verbeterd kan worden. Ik heb gezien wat voor problemen er spelen, zowel op opleidings- als op instellingsgebied. Juist om de reden dat ik het opleidingsveld dit jaar al heb mogen helpen verbeteren wil ik mij volgend collegejaar graag inzetten voor asap om het onderwijs op de gehele universiteit te verbeteren. De reden dat ik asap als partij heb gekozen is simpel. asap schetst een duidelijk beeld van hun onderwijsvisie. Het plan is duidelijk, helder en goed te begrijpen. De punten waar asap voor staat zijn helder en belangrijk. Het is belangrijk een goed studieklimaat te creëren waarin iedere student zich optimaal kan ontplooien. Door te werken aan duurzaamheid, maar ook aan werkplekken en het terugbrengen van de schoolse indeling van het onderwijs kan worden bereikt dat iedere student in elke omstandigheid het beste uit zichzelf kan halen en dat de universiteit altijd blijft meedenken aan de toekomst van de studenten én de wereld. Zelf ervaar ik de schoolse indeling van het onderwijs als vervelend en zie ik waar de universiteit winst kan behalen als het gaat om duurzaamheid en het creëren van nieuwe studiewerkplekken. asap zet niet voor niks in op grote verandering om al hun punten te realiseren. Dit is nodig, want zonder een drastische verandering van de cultuur kan de universiteit niet écht worden verbeterd. Graag draag ik volgend collegejaar bij aan de verandering van de onderwijscultuur. Met veel stemmen kan asap in de USR het verschil maken en kan ik me inzetten voor de vooruitgang!


 

 English

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (2 – 4 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote for asap?

 

Who is Joris Schröder?

I’m Joris Schröder, 22 years old and a English language and culture student. I have been walking around the beautiful city of Nijmegen for about 5 years now and in recent years I have been very active next to my studies. From my first year on I was immediately involved in my study association (G.A.G.). I was always present at activities and active within its committees. In my second year I became treasurer of G.A.G.. The year after that I became chairman of the Student Council of the Faculty of Arts. After this I took a short sabbatical, in which I was only active in my theatre association and as a member of the education committee. Last year I joined the boards again as a member of the political board of the Young Democrats and as a Producer for my theatre association. In all these years I learned a lot about what it’s like to be on the board together with a group and to work together to put something down and achieve something. Furthermore I love cooking, theatre gaming and my rabbit Barry.

Why do you choose asap?

I regretted not going for the USR at the start of this study year. This year would have probably been my last year and my last chance to join it. Now this has changed and I can still do the USR year what I wanted. My choice here to run for asap is also clear. For me, asap is a party that seizes opportunities and dares to negotiate. It is a party that hides a lot of ideals but also a party that is not afraid to look at these ideals realistically and critically. asap is a diverse group of students who all have one thing in common: wanting to improve the university. That is something I also want to go for. After my year in the USR I want to be able to honestly say that I have brought about positive changes and that I have achieved something, but more importantly, that we have achieved something as asap.

 

Who is Jesse Dekker?

Hello! My name is Jesse Dekker. I’m 21 years old and a third-year student of Dutch law and notarial law. I’ll probably finish both these bachelors in two years, because I’m making time for a place in the USR! Since two years I am active at the Wetswinkel Nijmegen, where I give free legal advice to anyone who comes by with a legal problem. In addition, I recently started a part-time job at Hekkelman Attorneys and Notaries, so I will probably gain some legal experience there as well. 

In addition to all the serious activities, I also like to make time for relaxation. I like to go shopping, have dinner or drinks with friends, go out in Nijmegen or spend an evening at the bank with Netflix. Besides all these activities I also like to go on holiday, if finances allow it of course!

Why do you choose asap?

I have been familiar with student participation for quite some time now. In secondary school I was in the school’s student council for three years and this academic year I was allowed to be a part of the Education Committee of Law. Of course, I learned a lot about student participation in both positions. With those experiences a passion has also come to the surface. I like to think about education and how this can be improved. I have seen what kind of problems there are, both in the field of education and in the field of institutions. Because of the reason that I have already been able to help improve the field of education within law this year, I would like to dedicate myself next academic year to asap to improve education at the entire university. The reason I chose asap as a party is simple. asap sketches a picture of their educational vision in a clear election program. The points that asap stands for are straightforward and easy to understand. It is important to create a good study climate in which every student can develop optimally. By working on sustainability, but also on workplaces and reducing the strict layout of education, it can be achieved that every student is able to get the best out of themselves in every circumstance. I myself experience the strict layout of education very much and see where the university can make a profit when it comes to sustainability and the creation of study workplaces. Asap is committed to make major changes in order to achieve all their points. This is necessary, because without a drastic change of culture, the university cannot really be improved. I would like to contribute to the change of the educational culture next academic year. With a lot of votes asap in the USR can make the difference and I will commit myself to the progress!