Achter de kieslijst: Julie (#9) en Fenna (#8)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2020 zichzelf voor. Voordat er van 2 t/m 4 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst en waarom kiezen zij voor asap? Vandaag zijn Julie van Immerseel en Fenna Kerkhof aan de beurt.

 English follows Dutch

 

Wie ben je?

Mijn naam is Julie van Immerseel, ik ben 21 jaar oud en studeer (medische) biologie. Sinds februari 2020 maak ik deel uit van het bestuur van de studievereniging voor (medische) biologiestudenten; BeeVee.  Hier vervul ik de functie van functionaris externe betrekkingen. Ik vind heel veel dingen leuk en ben daarom ook altijd druk bezig met veel verschillende dingen. Ik ben actief binnen meerdere commissies van BeeVee en ik sluit een drukke dag graag af met een biertje bij onze stamkroeg, de Malle Babbe. 

Waarom kies je voor asap?

Ik ben al bijna 3 jaar op verschillende manieren actief binnen mijn studievereniging. Zeker als bestuurslid heb ik gezien hoe leuk en belangrijk het is om me in te zetten voor meer dan alleen studeren. Juist wat je daarbuiten doet, maakt je studententijd. Als je daarbij ook nog wilt werken of je op andere manieren wilt ontwikkelen, is het erg belangrijk dat daar ook de ruimte voor wordt geboden vanuit de universiteit. Ik kan me dan ook volledig vinden in de visie van asap, die zich inzet voor de persoonlijke ontwikkeling van de student. Ik wil deze persoonlijke ontwikkeling voor iedereen mogelijk maken en daarom sta ik verkiesbaar namens asap.

 

Wie ben je?

Ik ben Fenna Kerkhof, 20 jaar en een geboren en getogen Nijmegenaar. Ik zit nu in het derde jaar van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs en ben op dit moment de voorzitter bij Postelein, de studievereniging van Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen. In mijn vrije tijd sta ik graag op het hockeyveld of in de danszaal of zit ik lekker op het terras met een speciaalbiertje. 

Waarom kies je voor asap?

Vanaf mijn eerste studiejaar heb ik actief dingen ondernomen naast mijn studie. Ik heb gemerkt hoe waardevol het is om dit te doen, maar ook zeker welke belemmeringen hierdoor op jouw pad kunnen komen. Ik vind het belangrijk dat de Radboud Universiteit studenten hierbij ondersteunt en hen de ruimte hiervoor biedt, waardoor jouw studententijd niet alleen om studeren en goede cijfers hoeft te draaien, maar ook om alle mogelijkheden die nog meer worden geboden voor een brede ontwikkeling. Daarom wil ik me dit jaar graag voor inzetten voor de actieve student namens asap.

Naast het inzetten voor de actieve student spreekt ook de visie en het verkiezingsprogramma van asap mij aan. Door het overzichtelijk en concreet weergeven van de doelen van asap wordt voor iedereen meteen duidelijk wat asap aankomend jaar wil bereiken.


 

 English

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (2 – 4 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote for asap?

 

Who is Julie van Immerseel?

My name is Julie van Immerseel, I am 21 years old and I study (medical) biology. Since February 2020 I am a member of the board of the study association for (medical) biology students; BeeVee. Here I fulfill the function of external relations officer. I like a lot and that is why I am always busy with many different things. I am active in several committees of BeeVee and I like to finish a busy day with a beer at our local pub, the Malle Babbe.

Why do you choose asap?

I have been active in various ways within my study association for almost 3 years. Certainly as a board member I have seen how fun and important it is to commit myself to more than just studying. It is exactly what you do next to your studies, what marks your student time. If you also want to have a side job or if you want to develop yourself in other ways, it is very important that the university also offers room for this. I therefore fully agree with the vision of asap, that shows commitment to the personal development of the student. I want to make this personal development possible for every student and that is why I want to be a candidate for asap.

 

Who is Fenna Kerkhof?

I am Fenna Kerkhof, 20 years old and a born and raised in Nijmegen. I am now in the third year of the Academic Teacher Study for Primary Education (ALPO) and I am currently the chairman of Postelein, the study association of pedagogical and educational sciences. In my spare time I like to be on the hockey field or in the dance hall or sit on the terrace with a beer. 

Why do you choose asap?

From my first year at university, I’ve been actively doing things alongside my studies. I’ve noticed how valuable it is to do this, but I’ve also experienced the obstacles that can come on your way. I think it’s important that Radboud University supports students in this and offers them the space to do so, so that your student time does not only have to revolve around studying and good grades, but also all the possibilities that are offered for a broad development. That is why this year I would like to dedicate myself to the active student on behalf of asap.

In addition to working for the active student, I also liked the vision of asap. By clearly and concretely displaying the goals of asap, it is immediately clear to everyone what asap wants to achieve next year.