Achter de kieslijst: Lotte Julie (#13) en Luc (#12)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2019 zichzelf voor. Voordat er van 3 t/m 6 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst van asap en waarom maken zij zich hard voor de medezeggenschap? Vandaag zijn Lotte Julie Kranendonk en Luc Spronk aan de beurt.

Prefer to read this article English? Please scroll down.

Over mij
Mijn naam is Lotte Julie Kranendonk, ik ben 22 jaar oud en vierdejaarsstudent Religiewetenschappen (faculteit FTR). Ik ben lid bij de N.S.V. Carolus Magnus en bij Dispuut S.A.G.A. en werk bij De Waagh in de bediening. In m’n vrije tijd vind je me vaak in het sportcentrum of aan de bar.

Waarom asap?
De afgelopen vier jaar heb ik veel extracurriculaire activiteiten ondernomen. Ik heb me ingezet voor vele commissies binnen de studentenvereniging en het dispuut en werk daarnaast ongeveer drie dagen in de week. Ik vind het ontzettend belangrijk om me breed te ontwikkelen buiten mijn studie om. Helaas heb ik niet altijd het gevoel gehad dat de universiteit me hier ook de ruimte voor bood. Ik zou graag zien dat de universiteit de actieve student beter faciliteert. Daar wil ik me dit jaar graag voor inzetten namens asap.

 

 

 

 

Over mij
Ik ben Luc Spronk, 19 jaar en studeer International Business Administration hier in het mooie Havana aan de Waal. Het afgelopen jaar heb ik mij met hart en ziel ingezet voor studenten, zowel formeel als informeel, bij Synergy, NSHV en NSTTV Akris. Ik haal veel plezier en energie uit het organiseren van activiteiten, waarna ik op mijn beurt merk dat deze inzet ook anderen plezier brengt. Tot nu toe ben ik actief geweest bij kleinere verenigingen, maar nu wil ik mij inzetten om de hele universiteit te verbeteren! Bij asap ben ik in de positie om mij in te zetten voor studenten over de hele campus, zodat zij op een prettige manier kunnen studeren en genieten van hun tijd als student op de campus.

Waarom asap?
asap is een studentenpartij die zich focust op goed onderwijs, transparantie en persoonlijke ontwikkeling. Dit laatste is voor mij nadrukkelijk belangrijk. Zelf heb ik de conclusie getrokken dat de studententijd niet per se gaat om je studie, het gaat vooral om alles wat je er omheen doet. Dit kan zijn in de vorm van actief lidmaatschap bij een studie-, sport- of studentenvereniging, een bijbaantje, vrijwilligerswerk, taalcursussen of enig andere manier waarop je je kan ontwikkelen. Net zoals asap vind ik het belangrijk dat de RU dit erkent en het studenten mogelijk maakt om dergelijke activiteiten te kunnen ondernemen, hier wil ik mij voor inzetten. Daarom sta ik verkiesbaar voor asap.

 

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (3 – 6 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote?

About me
My name is Lotte Julie Kranendonk, I’m 22 years old and I’m a fourth year student in Religious Studies (Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies). I’m a member of N.S.V. Carolus Magnus and sorority S.A.G.A. and work at De Waagh as a waitress. I spend most of my spare time in the gym and going out.

Why asap?
The last four years I’ve participated in a lot of extracurricular activities. I took part in many committees within the student association and the sorority and I also work about three days a week. I think it’s very important to develop myself broadly outside of my studies. Sadly, I haven’t always felt that the university gave me this opportunity. I would like to see the university facilitating active students a little better. That’s what I want to achieve with asap the upcoming year.

 

 

 

 

About me
I am Luc Spronk, 19 years old and student International Business Administration in the beautiful ‘Havana aan de Waal’. In the past year, I have given my heart and soul to my fellow students,both formal and informal, at Synergy, NSHV and NSTTV Akris. I get a lot of pleasure and energy from organizing activities, after which in turn I notice that this commitment als brings pleasures to others. Until now, I have been active in smaller associations, but now I am devoted to improve the entire university! At asap I am in a position to commit myself  for students all over the campus, so that they can study and enjoy their time as student

Why asap?
asap is a student party that focuses on good education, transparency and personal development. For me, personal development is the most important one. I have concluded that the student time is not necessarily about your studies, it is mainly about everything you do next to it. This could be in the form of active membership in a study, sports or student association, a part time job, volunteer work, language courses or any other way you can develop yourself. Just like asap, I think it is important the RU recognizes this and makes it possible for students to be able to undertake such activities. That is why I am eligible for asap.