Achter de kieslijst: Meghan (#11) en Lavinia (#10)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2019 zichzelf voor. Voordat er van 3 t/m 6 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst van asap en waarom maken zij zich hard voor de medezeggenschap? Psychologe Meghan Detrick en assessor Lavinia Martis sluiten de week af.

Prefer to read this article English? Please scroll down.

Over mij
Ik ben Meghan Detrick, 24 jaar oud en ik studeer Psychologie. Dit collegejaar ben ik actief geweest als Voorzitter van het Stedelijk Bestuur Nijmegen van de Sectie Psychologie Studenten van het Nederlands Instituut van Psychologen (SPS-NIP). Ik hoop in mei of juni klaar te zijn met mijn Bachelor en wil volgend jaar graag starten met de Master Medische Psychologie. Naast het studeren ben ik veelal bij mijn vriendinnetje, vrienden en mijn onwijs leuke hockeyteam in Beuningen te vinden. Ik kom uit een gezin van vier en ben daarom ook enorm gehecht aan mensen om mij heen. Wat ik het liefste doe met vrienden is bordspelletjes onder het genot van een speciaalbiertje.

Waarom asap?
Omdat het op onze universiteit soms moeilijk is om flexibel te studeren en veel dingen naast je studie te doen zonder vertraging op te lopen, vind ik het belangrijk dat de universiteit aandacht besteedt aan actieve studenten, flexibel studeren en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling naast je studie. Deze uitgangspunten vind ik bij asap volop terug.  Daarnaast vind ik het belangrijk dat wij studenten via asap de mogelijkheid bieden om laagdrempelig (en anoniem) problemen omtrent omgeving of beleid aan te geven. Ik ben er dan ook zeker van dat alle leden van asap tot het uiterste willen gaan om studenten hierbij verder te helpen. Ik heb de leden van asap zelf leren kennen als een grote groep enthousiaste, gemotiveerde en gevarieerde groep studenten; dit is dan ook naar mijn mening meteen onze kracht. Wij weten onze krachten vanuit verschillende disciplines goed te bundelen en op deze wijze studentenbelangen te behartigen. Onze diversiteit zorgt ervoor dat wij probleemstukken vanuit verschillende hoeken kunnen aanpakken en zo tot de meest pragmatische oplossingen kunnen komen.

Over mij
Ik ben Lavinia Martis, 23 jaar en ik studeer Geneeskunde. Dit collegejaar ben ik als student-assessor de vertegenwoordiger van de studenten van de medische faculteit bij de Raad van Bestuur van het Radboudumc. In oktober van dit jaar start ik met de master Geneeskunde en ga ik coschappen lopen. Naast studeren en het actief zijn in de medezeggenschap heb ik gelukkig ook nog tijd voor mijn hobby’s en interesses. Ik dans een keer per week, rij in het weekend paard en heb ook nog tijd voor feestjes en gezellige dingen met vrienden. Om toch een beetje tot rust te komen, zijn de vrijdagmiddagen op het terras van de Aesculaaf voor mij echt de beste afsluiting van een drukke week.

Waarom asap?
Ruimte voor activiteiten naast je studie en zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je keuzes; dat zijn dingen die ik belangrijk vind. Bij asap vind ik deze uitgangspunten terug. Tijdens mijn hele bachelor heb ik me beziggehouden met de medezeggenschap op de medische faculteit. Dit jaar als assessor heeft mijn ogen geopend: ik zie hoe studenten van verschillende faculteiten verbonden zijn door interfacultaire programma’s of extracurriculaire activiteiten. Bij deze activiteiten hoor je tijdens de uitwisseling van zogenaamde best practices. Samen kunnen we zorgen dat dingen verbeteren voor iedereen op de universiteit. Vorig jaar is er een goede stap gezet richting het betrekken van de medische faculteit bij alle universitaire zaken. Door mijn plek op de lijst wil ik hieraan blijven bijdragen.

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (3 – 6 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote?

About me
My name is Meghan Detrick, I am 24 years old and I study Psychology. This academic year I have been active as President of the Board of Nijmegen of the Section Psychology Students of the Dutch Institute of Psychologists (SPS-NIP). I hope to finish my Bachelor in May or June and would like to start the Master of Medical Psychology next year. In addition to studying, I can often be found with my girlfriend, friends and my unbelievably fun hockey team in Beuningen. I come from a family of four (kids) and I am therefore very attached to people around me. My favorite thing to do with friends is playing board games while enjoying a special beer.

Why asap?
Because it is sometimes difficult at our university to study flexibly and do many things alongside your studies without being delayed, I think it is important that the university pays attention to active students, flexible study programmes and room for personal development alongside your studies. These principles can all be found at asap. In addition, I think it is important that we offer students the opportunity to indicate problems regarding the environment or policy in an easy and/or anonymous way. I am therefore sure that all members of asap want to do their utmost to help students with this. I got to know the members of asap myself as a large group of enthusiastic, motivated and varied group of students, which in my opinion is our greatest strength. We know how to combine strengths from different disciplines and thus serve student interests best. Our diversity ensures that we can tackle issues from different angles so we can eventually come up with the most pragmatic solutions.

About me
My name is Lavinia Martis, I’m 23 years old and studying medicine. This academic year I am the student assessor of the medical faculty. I represent all the students of the faculty at meetings with the dean and board of the Radboudumc. In October I start my clinical rotations of my master’s degree. Besides being a student and taking an active role in the student participation of the medical faculty, I have time for hobbies like dancing, horse riding and (social activities) parties with friends. To end my week on an high note, going out for drinks at the Aesculaaf is one of my favourite things to do.

Why asap?
Room for activities besides your studies and being responsible for your own choices are things I value during my studies. With asap I see that these subjects are important and carried out through the campus and teaching. During my bachelors I have gained knowledge of the student participation at the medical faculty and as a studentassessor I have broadened my horizon at a university level. This is something I want to continue to do. I see how students of different faculties are connected through interfaculty education and extracurricular activities. Together we can make sure that we make a difference. Last year, a big step was taken by involving the medical faculty in all university proceedings. I hope to contribute to that with my place on the list.