Achter de kieslijst: Melanie (#5) en Rick (#4)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2020 zichzelf voor. Voordat er van 2 t/m 4 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst en waarom kiezen zij voor asap? Vandaag zijn Melanie van der Vegt (#5) en Rick Spierings (#4) aan de beurt.

 English follows Dutch

 

Wie ben je?

Ik ben Melanie, 19 jaar jong en tweedejaars Science studente. De afgelopen twee jaar ben ik vooral actief geweest bij mijn studievereniging Leonardo da Vinci. Hier neem ik dit jaar ook deel in het bestuur en vervul ik de functie Commissaris Extern. Buiten mijn studie en studievereniging doe ik af en toe een sportlesje mee bij het RSC (mijn favoriet is H.I.I.T-en) en borrel ik graag wat af in de studentenkantines van het Huygens maar ook in de TKB. 

 

Waarom kies je voor asap?

Ik heb gekozen voor asap omdat asap staat voor ‘de actieve student’. Zelf vind ik het ontzettend belangrijk dat alle studenten zich ook ontwikkelen en ontplooien -ieder op hun eigen manier- buiten de collegebanken. Door dit te faciliteren voor studenten hoop ik dat meer studenten zich geïnspireerd voelen om ook ‘actief’ te worden buiten hun studie om. 

Daarnaast heeft asap alles duidelijk op een rijtje en zijn haar speerpunten en doelen duidelijk en gemakkelijk te vinden. Ik vind het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is waarvoor hij of zij stemt en ik denk dat asap dit goed weet over te brengen.

 

Wie ben je?

Mijn naam is Rick Spierings, 24 jaartjes oud en sinds september volg ik een pre-master geschiedenis aan de Radboud Universiteit nadat ik de docentenopleiding geschiedenis heb afgerond aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen. Het uitgangspunt van mijn vorige opleiding was dat de student werd gezien als partner in de vorming van het onderwijs. Dit had al snel als gevolg dat ik mij verbonden voelde met onderwijs. Tussen de vele stages door heb ik mijzelf 2 jaar kunnen inzetten als lid binnen de medezeggenschap op de Han als lid en anderhalf jaar als voorzitter van de facultaire medezeggenschapsraad van de faculteit educatie. Buiten de voorzitterstaken waren voornamelijk mijn aandachtspunten de organisatieverandering, cultuurverandering binnen de Han en de nadere invulling van de kwaliteitsafspraken en de studievoorschotmiddelen binnen de faculteit educatie. Daarnaast was ik lid van het College van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie van de Han. Als lid van de medezeggenschap en met name tijdens het voorzitterschap van de faculteitsraad heb ik ervaring opgedaan om de stem van de student te laten horen in tijden dat een organisatie snel verandert. In de vrije tijd die overblijft staat het contact met vrienden op de eerste plek en vind je ons regelmatig borrelend en pratend in een café of restaurant (de horeca uitgaven zijn aanzienlijk geslonken door de coronacrisis). 

Waarom kies je voor asap?

Ik geloof in de actieve rol die studenten op zich kunnen nemen in het reilen en zeilen van de Radboud Universiteit. Onderwijs maken studenten en onderwijzers samen. Hoewel mijn lidmaatschap nog maar kort is voel ik mij verbonden met asap waar constructieve en professionele medezeggenschap hoog in het vaandel staat. asap zet zich in voor een gedegen studentenbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling waarbij het welzijn van studenten een voorwaarde is tot studiesucces en zelfontplooiing. De student is in de afgelopen jaren onder druk komen te staan door de verandering in de financiering en de toenemende prestatiedruk vanuit de maatschappij. Het is mijn standpunt dat het hoger onderwijs een rol heeft in het ontwikkelen van een passende begeleiding voor de studenten. Deze begeleiding moet er niet alleen op gericht zijn om problematiek te verhelpen, maar juist te voorkomen. De juiste voorlichting voor studenten en een heldere zorgstructuur moet ervoor zorgen dat de student ook zelf de regie in handen neemt. Voorkomen is beter dan genezen. Als lid van asap wil ik daarom mijn steentje bijdragen aan het studentenwelzijn. 

Normaliter zijn campagnes voor mij een uitgelezen kans om in gesprek te raken met een brede groep kiezers. Hoewel asap bestaat uit een gemêleerde groep studenten vind ik het belangrijk én interessant om in verkiezingstijd het gesprek ook buiten de partij te zoeken. Ik wil als vertegenwoordiger toegankelijk zijn voor álle studenten waarbij de persoonlijke en informele gesprekken het beste bij mij passen. Door de coronacrisis zal dit er anders uitzien. Ik hoop dat wij met elkaar een weg kunnen vinden om dit gesprek toch met kiezers te voeren via andere kanalen, er is een hoop mogelijk in de digitale wereld. Want ik haal mijn voldoening en inspiratie uit een goed gesprek met nieuwe ideeën.


 

 English

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (2 – 4 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote for asap?

 

Who is Melanie van der Vegt?

I’m Melanie, 19 years old and a second year Science student. For the past two years I’ve been mostly active in my study association Leonardo da Vinci. This year I also participate in its board of directors and I fulfill the position of External Commissioner. Outside my studies and study association I occasionally take a sports lesson at the RSC (my favorite is H.I.I.T.) and I like to have drinks in the studentcafetaria’s of the Huygens but also at the pub TweeKeerBellen. 

Why do you choose asap?

I chose asap because asap stands for ‘the active student’. Personally, I think it’s very important that all students also develop and unfold – each in their own way – outside the lecture halls. By facilitating this for students I hope that more students will feel inspired to become ‘active’ outside their studies as well. 

In addition, asap has everything clearly listed and its goals are clear and easy to find. I think it is important that it is clear to everyone what he or she is voting for and I think asap knows how to communicate this well.

 

Who is Rick Spierings?

My name is Rick Spierings, 24 years old and since September I have been following the pre-master History at Radboud University after completing the study history teacher at  HAN University of Applied Sciences. The starting point of my previous education was that the student was seen as a partner in the formation of education. This soon resulted in me feeling connected to education. In between many internships, I was able to put myself to work for two years as a member of the HAN student participation council and one and a half years as chairman of the education faculty student participation council. In addition to my duties as chairperson, my main focus areas were organisational change, cultural change within the HAN organisation and the further implementation of the quality agreements and study advances within the Faculty of Education. In addition, I was a member of the Examination Appeals Board and the HAN Dispute Advisory Committee. As a member of the Student Participation Committee and especially during the chairmanship of the Faculty Council, I have gained experience to make the student voice heard in times when an organisation is changing rapidly. In the free time that remains, contact with friends is the first priority and you will find me regularly having a drink and talking in a café or restaurant (but my restaurant expenses have shrunk considerably due to the corona crisis). 

Why do you choose asap?

I believe in the active role students can take within Radboud University. Education is something students and teachers create together. Although my membership to asap has only been for a short time, I feel connected to asap where constructive and professional student participation is of a great importance. asap is committed to thorough student guidance and personal development in which the wellbeing of students is a condition for study success and self-development. In recent years the student has come under pressure due to the change in funding and the increasing pressure from society for performance. It is my view that higher education has a role to play in developing appropriate guidance for students. This guidance should not only be aimed at solving problems, but also at preventing them. The right information for students and a clear care structure should ensure that the student also takes control. Prevention is better than cure. As a member of asap, I therefore want to contribute to student welfare. 

Normally, campaigns are an excellent opportunity for me to enter into dialogue with a broad group of voters. Even though asap consists of a mixed group of students, I find it important and interesting to seek dialogue outside the party during election time. As a representative, I want to be accessible to all students where the personal and informal conversations suit me best. Because of the corona crisis this will look different. I hope that together we can find a way to have this conversation with voters through other channels; there is a lot possible in the digital world. Because I get my satisfaction and inspiration from a good conversation with new ideas.