Achter de kieslijst: Mischa (#15) en Matthijs (#14)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2020 zichzelf voor. Voordat er van 2 t/m 4 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst en waarom kiezen zij voor asap? Mischa van Uden en Matthijs Paul bijten het spits af.

 English follows Dutch

 

Wie ben je?

Mijn naam is Mischa van Uden, ik ben 23 jaar oud en op dit moment vijfdejaars student Recht & Management. Op dit moment doe ik een bestuursjaar bij de N.S.V. Ovum Novum waarin ik de functie van penningmeester sociëteit op me heb genomen. Ik beheer dit jaar de financiën van onze sociëteit en zorg daarnaast met 5 andere bestuursleden ervoor dat er allemaal activiteiten worden georganiseerd binnen onze vereniging. Door dit bestuursjaar ben ik op dit moment vooral te vinden op de sociëteit. 

Waarom kies je voor asap?

Door actief lid te zijn bij mijn studie- en studentenvereniging heb ik mij op veel gebieden kunnen ontwikkelen. Niet alleen de studie is tijdens je studententijd belangrijk, maar juist ontwikkeling buiten je studie vind ik belangrijk. Het is echter moeilijk om je buiten de studie op veel gebieden te ontwikkelen en ondertussen zonder vertraging je studie door te komen. Ik zelf denk dat de universiteit nog extra ruimte kan creëren voor actieve studenten, zodat studenten van de Radboud Universiteit zich op meerdere vlakken kunnen ontwikkelen. asap is de partij binnen Nijmegen die zich daar onder andere voor inzet en dat is reden waarom ik me heb aangesloten bij asap. Naast dat asap opkomt voor de actieve student is het ook een partij die zich inzet voor het welzijn van de student. Dit vind ik een belangrijk punt, want een student die zich mentaal goed voelt, kan beter studeren en zich daarnaast goed ontwikkelen. Om onder andere deze redenen stel ik mij verkiesbaar voor asap.

 

Wie ben je?

Ik ben Matthijs, 23 jaar en doe op dit moment de master Geschiedenis en Actualiteit. Daarvoor heb ik de bachelor Geschiedenis – ook aan de Radboud Universiteit – afgerond. Naast mijn studie ben ik actief in het studentenleven: ik ben lid van de OLC, bij NSKV SkunK zit ik nu voor het tweede jaar in het bestuur, bij de NSSR ben ik vorig jaar penningmeester geweest en ik heb in meerdere commissies gezeten bij deze twee verenigingen en bij mijn studievereniging GSV Excalibur. Daarnaast heb ik mij ook hard gemaakt voor de Nijmeegse studenten sportwereld bij Studentensport Nederland en de nationale Studentenkorfbalcommissie. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om gezellig een terrasje te pakken (dus nu heb ik het zwaar), een boek te lezen of muziek te luisteren.

Waarom kies je voor asap?

Voor mij is het logisch dat ik gekozen heb voor asap, omdat ik me graag inzet voor een actief studentenleven naast de studie, waarvoor voldoende faciliteiten en een bruisende campus nodig zijn. Het is voor mij bijvoorbeeld erg belangrijk dat er genoeg ruimte is om te sporten op het RSC. De constructieve manier waarop asap haar doelen bereikt in de medezeggenschap, waarbij zo veel mogelijk meningen meegenomen worden, is in mijn ogen de beste wijze om studenten het beste te vertegenwoordigen. Daarom probeer ik ook mijn steentje bij te dragen om de fijne campus te behouden en goed onderwijs te faciliteren.


 

 English

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (2 – 4 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote for asap?

Who is Mischa van Uden?

My name is Mischa van Uden, I am 23 years old and currently a fifth-year student of Law & Management. At the moment I am doing a board year at the N.S.V. Ovum Novum in which I took on the position of treasurer of the society. This year I manage the finances of our society and together with five other board members I make sure that all activities are organised within our society. Because of this board year I am at the moment mainly to be found at the society. 

Why do you choose asap?

By being an active member of my study and student association I have been able to develop myself in many areas. Not only the study is important during your time as a student, but development outside your study is also important to me. However, it is difficult to develop yourself in many areas outside of your studies and to get through your studies without delay. I myself think that the university can create extra space for active students, so that students at Radboud University can develop themselves in several areas. asap is the party within Nijmegen that is committed to this and that’s why I joined asap. In addition to asap standing up for the active student, it is also a party that is committed to the well-being of the student. I think this is an important point, because a student who feels mentally good, can study better and also develop well. For these reasons, among others, I am running for asap.

 

Who is Matthijs Paul?

I’m Matthijs, 23 years old and currently enrolled in the master History and Current Affairs. Before that, I completed the Bachelor of History – also at Radboud University. In addition to my studies, I have an active student life: I am a member of the OLC, at NSKV SkunK I am now on the board for the second year, at the NSSR I was treasurer last year and I have been a part of several committees at these two associations and at my study association GSV Excalibur. In addition, I have also worked for the Nijmegen student sports world at Studentensport Nederland and the national Student Korfball Committee. In my spare time I like to hang out in the city center (so now I’m having a hard time), read a book or listen to music.

Why do you choose asap?

For me it is logical that I chose asap, because I like to dedicate myself to an active student life next to study, which requires sufficient facilities and a vibrant campus. For me, for example, it is very important that there is enough space to play sports at the RSC. In my opinion, the constructive way in which asap achieves its goals (as many opinions as possible are taken into account) is the best way to represent students. That is why I also try to do my bit to maintain the fine campus and facilitate good education.