Achter de kieslijst: Ohlin (#5) en Auke (#4)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2019 zichzelf voor. Voordat er van 3 t/m 6 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst van asap en waarom maken zij zich hard voor de medezeggenschap? Vlak voor het weekend zijn Ohlin Cremers en Auke van Wersch aan de beurt.

Prefer to read this article English? Please scroll down.

Over mij
Mijn naam is Ohlin Cremers, ik ben 22 jaar oud en op dit moment vierdejaars Tandheelkundestudent. Bij mijn studievereniging, de Tandheelkundige FaculteitsVereniging, zet ik me al meerdere jaren in voor het onderwijs en ben ik afgelopen jaar Vice-Praeses geweest van de vereniging. Het grootste deel van mijn tijd overdag ben ik daarom ook te vinden in het Tandheelkundegebouw, maar in de middag- en avonduren kun je me zeker ook tegenkomen op het terras met wat vrienden, in de sportschool of in de stad.

Waarom asap?
Ik ben lid geworden van asap, omdat het open en toegankelijke karakter van de partij mij aanspreekt en de manier waarop zij zich eerlijk en transparant inzet voor de studenten op de Radboud Universiteit. Verder vind ik de Tienpuntenlijst een sterk onderdeel die op een duidelijke en overzichtelijke manier de punten van asap neerzet. Het leek me daarom ook een leuke uitdaging om dit jaar mijn bijdrage hieraan te mogen leveren. asap streeft onder meer naar een universiteit waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de student centraal staat en dit samen met het eigen welzijn een belangrijk onderdeel moet vormen van het academisch onderwijs. asap wil zich daarom ook inzetten voor meer aandacht voor welzijn binnen het curriculum, zodat problemen met betrekking tot welzijn preventief in plaats van achteraf aangepakt kunnen worden. Dit vind ik een erg goed punt, omdat studenten niet optimaal kunnen studeren en ook niet optimaal kunnen genieten van hun studententijd als ze niet lekker in hun vel zitten. Verder merk ik uit eigen ervaring dat jezelf ontwikkelen tijdens je studie een ontzettend belangrijk onderdeel is van je studententijd, maar hier helaas toch niet altijd genoeg ruimte voor wordt gegeven binnen het bestaande onderwijs. Om deze reden vind ik het erg goed dat asap ernaar streeft om binnen het onderwijs meer ruimte te creëren voor deze ontwikkeling.

Over mij
Ik ben Auke van Wersch, 21 jaar oud en derdejaarsstudent Bestuurskunde. Het afgelopen semester heb ik een Erasmusprogramma gedaan in Boedapest. Naast mijn studie ben ik de afgelopen jaren actief geweest bij studievereniging BOW, roeivereniging Phocas en de politieke jongerenorganisatie de Jonge Democraten. Bij de Jonge Democraten heb ik geleerd dat het belangrijk is om je als persoon open en transparant op te stellen voor geluiden die zich afspelen binnen de maatschappij. Evengoed ben ik in Nijmegen geregeld te vinden op de Campus, het Waalstrandje of Villa van Schaek, waar ik graag kom voor een biertje!

Waarom asap?
Het duidelijke en toegankelijke karakter van asap heeft mij er toe doen bewegen om lid te worden van deze studentenpartij. De duidelijkheid uit zich in de Tienpuntenlijst, een lijst waar asap haar aandachtspunten voor het aankomend jaar uiteenzet. De toegankelijkheid komt naar voren in de vele brainstormmiddagen over de richting van de partij. Persoonlijk vind ik dat studeren veel meer moet zijn dan alleen het volgen van colleges, leren voor tentamens en goede cijfers halen. De student moet in zijn studietijd voldoende mogelijkheden hebben om zich als persoon op een groot aantal gebieden te kunnen ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat de afstand tussen de verschillende faculteiten die de Radboud Universiteit rijk is, niet wordt vergroot, maar eerder verkleind. Tevens heb ik in m’n bijbaan bij Brightspace Support gemerkt dat er ontzettend veel ongebruikte ICT-mogelijkheden zijn voor student en docent. Het is belangrijk dat er voldoende ondersteuning is voor docenten op het gebied van ICT en dat er mogelijkheden zijn om kennis te delen. Aankomend jaar wil ik mij samen met asap onder meer gaan inzetten om de afstand tussen de faculteiten te verkleinen en het gebruik van digitale voorzieningen te verbeteren!

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (3 – 6 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote? Right before the weekend starts it’s time for Ohlin Cremers and Auke van Wersch.

About me
My name is Ohlin Cremers, I am 21 years old and currently a fourth year Dentistry student. At my study association, the Dental Faculty Association, I have been committed to education for several years and I have been the Vice-President of the association last year. That is why I spend most of my time during the day in the Dentistry building, but in the afternoon and evening hours you can certainly find me on the terrace with some friends, in the gym or in the city at night.

Why asap?
I became a member of asap, because the open and accessible character of the party appeals to me and also the way in which it is honestly and transparently committed to the students at Radboud University. I also think the bullet points are a strong component that set out the points of asap in a clear and well-arranged manner. I therefore thought it would be a nice challenge for me to make my contribution to the party this year. asap aims, among other things, to a university where the personal development of the student is central and this, together with the own well-being of the student, must form an important part of academic education. asap therefore also wants to devote more attention to well-being within the curriculum, so that problems related to well-being can be tackled preventively instead of afterwards. I think this is a very good point, because students cannot study optimally and also cannot optimally enjoy their student life if they are not feeling well. Furthermore, I notice from personal experience that developing yourself during your studies is a very important part of your student life, but unfortunately there is not always given enough room for this within existing education. For this reason, I think it is very good that asap aims to create more room for this development within education.

About me
My name is Auke van Wersch, 21 years old and I am a third-year student in Public Administration. Last semester I have done an Erasmus program in Budapest. Besides being busy with my studies, I have been active in a few student organisations over the last years: Study Association BOW, rowing association Phocas and the political youth organisation the Young Democrats. At the Young Democrats I have learned that it is important to have an open and transparent attitude as a person. You can find me in Nijmegen at the campus, ‘het Waalstrandje’ or Villa van Schaek, the place where I love to drink some beers!

Why asap?
The clear and accessible nature of asap has convinced me to become a member of this student party. The clarity is expressed in the Bullet Points, a list where asap sets out its main points for the upcoming year. The accessibility emerges in the many brainstorming afternoons about the direction of the party. I personally think that studying should be much more than just attending lectures, learning for exams and achieving good grades. The student must have sufficient opportunities during his study time to be able to develop as a person. It is therefore important that the distance between the various faculties that Radboud University has does not increase, but rather decreases. In my side job at Brightspace Support I noticed that there is a lot of unused IT potential for both students and teachers. It is really important that there is sufficient IT support for teachers and the possibility to share knowledge and experience. Next year, I want to work with asap to reduce the distance between the different faculties and improve the use of digital facilities!