Achter de kieslijst: Thom (#1)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2019 zichzelf voor. Voordat er van 3 t/m 6 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst van asap en waarom maken zij zich hard voor de medezeggenschap? Lijsttrekker Thom Teulings is vandaag als laatste aan de beurt.

Prefer to read this article English? Please scroll down.

Over mij
Hoi! Mijn naam is Thom Teulings, ik ben 23 jaar jong en sinds september pre-masterstudent Bestuurskunde. Eerder heb ik de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen afgerond. De afgelopen jaren ben ik onder meer actief geweest bij Babylon, Start Up Mix Students en natuurlijk asap. Ik zou graag willen zeggen dat ik in mijn vrije tijd bezig ben met sporten, maar de realiteit is dat ik slechts sponsor ben van het sportcentrum. Het liefst duik ik met vrienden de stad in om me aan wat speciaalbiertjes te wagen of boek ik een impulsvakantie. Geen zorgen; mocht ik in de Universitaire Studentenraad verkozen worden, zal ik mijn keuzes altijd zorgvuldig afwegen.

Mijn visie op het onderwijs aan de Radboud Universiteit is dat innovatie en kennisdeling te allen tijde moeten worden nagestreefd en dat de invulling en vormgeving van onze lesmethoden zo goed mogelijk dient aan te sluiten op de wensen van de student. Zo is er een groeiende behoefte onder studenten om buiten de gebaande paden van de eigen opleiding te gaan en het blikveld te verruimen. Bovendien vragen de grote maatschappelijke problemen van nu om een andere aanpak, waarbij de oplossing steeds minder vaak disciplinair te vinden is en over grenzen heen kijken een vereiste wordt. Dit onderstreept niet alleen het belang van voldoende toegankelijk interfacultair onderwijs, maar ook de noodzaak om te investeren in interdisciplinaire onderwijsvormen.

Ik draag graag een steentje bij aan een cultuur waarin persoonlijke ontwikkeling vooropstaat, excellentie niet de norm is en er geen ruimte is voor onnodige schoolse maatregelen.

Waarom asap?
Toen de medezeggenschap drie jaar geleden weer begon te kriebelen, ben ik lid geworden van asap. Het open en toegankelijke karakter van de partij speelde een belangrijke rol in mijn keuze. Daarnaast waardeer ik het dat onze partij ieder jaar een overzichtelijk en duidelijk beeld van onze doelen weet te schetsen in de vorm van een Tienpuntenlijst. asap zet zich al jaren in voor een goed en flexibel studieklimaat, waarin studenten volop de ruimte krijgen om zichzelf binnen en buiten hun studie te ontwikkelen. Daarbij is het essentieel dat de student baas is over eigen studieplanning (hulde aan de weblectures!) en dat initiatieven van actieve en ondernemende studenten niet als een last worden gezien, maar toegejuicht en omarmd worden. Uit eigen ervaring weet ik dat dit helaas nog (te) vaak niet het geval is. Dit vereist volgens asap een cultuurverandering. Eentje waarbij persoonlijke ontwikkeling vooropstaat, excellentie niet de norm is en er geen ruimte is voor onnodige schoolse maatregelen. Daar draag ik graag een steentje aan bij. Je kunt mij helpen deze doelen te bereiken door tijdens de universitaire verkiezingen een stem op mij uit te brengen. Ik hoop van harte dat ik op je vertrouwen kan rekenen.

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (3 – 6 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote? Last but not least, leading candidate Thom Teulings is up.

About me
Hi! My name is Thom Teulings, I am 23 years young and I have been a student in Public Administration ever since obtaining my bachelor’s degree in International Business Communication last year. Over the past years I have been an active member of Babylon, Start Up Mix Students and obviously asap. I would love to be able to say that I spend most of my spare time working out in the gym, but the reality is that I am not much more than a sponsor of the sports centre. My favourite activities include having a few specialty beers with friends and I particularly enjoy to impulsively book a trip. Don’t worry; if I prove lucky enough to obtain a seat in the University Student Council, I promise to always carefully consider the options.

My vision on the education at Radboud University is that innovation and knowledge sharing should always be pursued and that the design and implementation of teaching methods should be in line with students’ demands. For example, there is a growing need among students to go beyond the beaten track of their own study programme and to broaden their horizons. Moreover, today’s major societal problems demand a different approach, whereby the solution is becoming less and less disciplinary and being able to look across borders becomes a requirement. Not only does this show the importance of sufficiently accessible education across faculties, it also underlines the need to invest in interdisciplinary education.

I would love to contribute to a culture in which personal development is prioritised, excellence is not the standard and where there is no room for unnecessary schoolish measures.

Why asap?
When my interest in co-determination and student participation sparked three years ago, I became a member of asap. The open and accessible nature of the party played a large role in my decision to do so. Furthermore, I appreciate the fact that every year our party paints a clear picture of our goals in the form of our Bullet Points. For almost a decade already, asap has been committed to a good and flexible study climate, in which students are given ample space to develop themselves within and besides their studies. It is essential that students are in charge of their own study planning (long live weblectures!) and that initiatives of active and enterprising student are welcomed and embraced rather than seen as a burden. Unfortunately, I know from my own experience that this is usually not the case. According to asap, a culture change is required. One in which personal development is prioritised, excellence is not the standard and there is no room for unnecessary schoolish measures. I would love to contribute to that. You can help me achieve these goals by voting for me during the university elections. I sincerely hope that I can count on your trust.