Achter de kieslijst: Thom (#7) en Baukje (#6)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2020 zichzelf voor. Voordat er van 2 t/m 4 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst en waarom kiezen zij voor asap? Vandaag zijn Thom ten Westeneind en Baukje van Iersel aan de beurt.

 English follows Dutch

 

Wie ben je?

Mijn naam is Thom ten Westeneind, ik ben 23 jaar, vierdejaarsstudent Rechtsgeleerdheid en voorzitter van JFV. Het grootste gedeelte van mijn tijd breng ik door in het Grotiusgebouw. Daarnaast kan je me vaak vinden in de stad of bij vrienden. 

Waarom kies je voor asap?

De afgelopen drie jaar heb ik veel extra curriculaire activiteiten gedaan. Zo heb ik mij ingezet voor vele commissies van een studievereniging en ben ik vrijwilliger bij een rechtswinkel. Het is naar mijn mening dan ook belangrijk dat studenten zich ontwikkelen op meerdere gebieden en zo de mogelijkheid moeten krijgen om naast academische vaardigheden ook andere vaardigheden te ontwikkelen. Tot mijn verbazing merk ik dat de universiteit hier niet altijd de ruimte voor biedt. Hier zou ik graag verandering in zien en hiervoor wil ik me dit jaar graag namens asap voor inzetten.

 

Wie ben je?

Mijn naam is Baukje van Iersel, 21 jaar en ik zit nu in het tweede jaar van de studie Tandheelkunde. Ik ben actief lid van onze studievereniging, de Tandheelkundige FaculteitsVereniging. Sinds dit jaar ben ik voorzitter van de sociëteit ’t Dappenglaasje. Ik houd van gezelligheid en mensen om mij heen, ik kijk dan ook uit naar het moment waarop dat de huidige maatregelen niet meer nodig zullen zijn.

Waarom kies je voor asap?

Ik heb gekozen voor asap omdat ik mij goed kan vinden in hun visie. Persoonlijke ontwikkeling naast het curriculum zorgt dat je jezelf kan onderscheiden en verder kan ontplooien. Ik denk dat dit heel waardevol is, ook na je studietijd. Asap wil de universiteit motiveren om studenten hiervoor de ruimte geven en zorgen dat studenten de juiste begeleiding krijgen. Daarnaast zet asap zich in voor een levendige campus waar voldoende faciliteiten zijn om te studeren én om te kunnen ontspannen. Zelf merk ik dat een goede balans tussen studie en ontspanning heel belangrijk is en wil mij hier dan ook graag voor inzetten.

Door social distancing zitten we niet meer samen in de collegezalen en mogen we niet meer bij elkaar op bezoek, toch vinden we samen alternatieven om met elkaar in contact te blijven. Voor de aankomende campagne geldt dit ook. Ik wil zo effectief mogelijk gebruikmaken van mijn sociale media-kanalen en op die manier zoveel mogelijk mensen bereiken.


 

 English

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (2 – 4 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote for asap?

 

Who is Thom ten Westeneind?

My name is Thom ten Westeneind, I’m 23 years old, a fourth-year law student and chairman of the JFV. I spend most of my time in the Grotius Building. In addition, you can often find me in the city or with friends. 

Why do you choose asap?

Over the past three years I’ve done a lot of extra curricular activities. For example, I’ve worked for many committees of a study association and I’m a volunteer at a law firm. In my opinion it is therefore important that students develop themselves in several areas and thus have the opportunity to develop other skills in addition to academic skills. To my amazement I notice that the university does not always offer the space for this. I would like to see a change in this and I would like to dedicate myself to this on behalf of asap this year.

 

Who is Baukje van Iersel?

My name is Baukje van Iersel, 21 years old and I’m in my second year of dentistry studies. I am an active member of our study association, the Dental Faculty Association. Since this year I am chairman of the society ‘t Dappenglaasje. I like to socialise and to have people around me, so I look forward to the moment when I can do this again.

Why do you choose asap?

I choose for asap because I agree with their vision. Personal development in addition to the curriculum ensures that you can distinguish yourself and further develop yourself. I think this is very valuable, even after your studies. Asap wants to motivate the university to give students room for this and to ensure that students receive the right guidance. In addition, asap is committed to a lively campus where there are sufficient facilities to study and to be able to relax. I have noticed that a good balance between study and relaxation is very important and would like to dedicate myself to this.

Due to social distancing we are no longer together in the lecture halls and are no longer allowed to visit each other, yet together we find alternatives to stay in touch with each other. This also applies to the upcoming campaign. I want to use my social media channels as effectively as possible to reach as many people as possible.