Achter de kieslijst: Veerle (#13) en Alexander (#12)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2020 zichzelf voor. Voordat er van 2 t/m 4 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst en waarom kiezen zij voor asap? Vandaag zijn Veerle Miltenburg en Alexander Currie aan de beurt.

 English follows Dutch

 

Wie ben je?

Mijn naam is Veerle Miltenburg, ik ben 22 jaar oud en vierdejaarsstudent International Business Administration. Ik ben dit jaar actief als bestuur bij de non-profit studentenorganisatie AIESEC, waarbij ik alle stages regel voor buitenlandse studenten die naar Nederland willen komen. Naast studie en bestuur, ben ik lid bij de studentenvereniging N.S.V. Carolus Magnus en bij Dispuut Nausikaä. In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden bij mijn dispuut, of voor een speciaal biertje bij café Faber!

Waarom kies je voor asap?

De afgelopen vier jaar heb ik naast mijn studie veel extra curriculaire activiteiten ondernomen. Van de opleidingscommissie bij Bedrijfskunde tot een fulltime bestuursjaar, ik heb als geen ander gemerkt hoe het is om een actieve student te zijn. Helaas is het soms moeilijk om flexibel te studeren en veel activiteiten naast je studie te doen zonder vertraging op de lopen. Daarom vind ik het belangrijk dat studenten genoeg ruimte en flexibiliteit krijgen voor persoonlijke ontwikkeling naast hun studie. Deze uitgangspunten vind ik bij asap ruimschoots terug. Ik zou graag zien dat de universiteit de actieve student beter faciliteert. Daar wil ik me dit jaar graag voor inzetten namens asap.

 

Wie ben je?

Ik ben inmiddels 23 lentes jong en studeer Geneeskunde. Ondanks dat Geneeskunde de mooiste studie op aarde is, realiseerde ik me na twee jaar studeren dat mijn studentenleven als een sneltrein voorbijvloog en ik daar misschien niet helemaal klaar voor was. Het daaropvolgende jaar heb ik mijn studie even op pauze gezet om met negen anderen de Batavierenrace te organiseren, iets waar ik geen moment spijt van heb gehad en waar ik nu nog steeds veel aan heb, ook binnen mijn studie.

Als ik niet op de Medische Faculteit of in de UB te vinden ben kun je me tegenkomen met een fotocamera in mijn hand, achter een piano of met een gitaar in mijn handen (vaak tot ergernis van mijn huisgenoten en tijdens sommige weekenden mijn ouders), of heel sporadisch in een roeibootje.

Waarom kies je voor asap?

Wat mij erg aanspreekt bij asap is het open en toegankelijke karakter. Door de visie en het verkiezingsprogramma, waar duidelijke en concrete punten op staan, wordt op een toegankelijke manier duidelijk gemaakt wat asap het aankomende jaar wil bereiken. Daarnaast merk ik in mijn omgeving dat veel studenten niet weten wat de medezeggenschapsraad voor hen kan betekenen. Ik wil mij inzetten om bekendheid hiervoor te creëren, om ervoor te zorgen dat studenten hun mening kunnen geven binnen de universiteit! Binnen de universiteit vind ik het belangrijk dat er niet alleen ruimte is voor je studie, maar dat jij erachter kunt komen waar jouw interesses liggen en je jezelf kunt ontwikkelen. Dit is waarom ik vind dat de universiteit een brede ontwikkeling moet stimuleren en studenten de hulp moet bieden om eventuele belemmeringen te overwinnen om zich breed te kunnen ontwikkelen als persoon. Daarnaast is studeren natuurlijk een belangrijk onderdeel van de universiteit. Voor alle studenten is het essentieel dat zij gebruik kunnen maken van passende begeleiding zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel vlak van hun studie, als persoonlijk vlak. Daar wil ik me dit jaar graag voor inzetten namens asap.


 

 English

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (2 – 4 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote for asap?

Who is Veerle Miltenburg?

My name is Veerle Miltenburg, I am 22 years old and a fourth-year student of International Business Administration. This year I am active as a board member of the non-profit student organization AIESEC, where I arrange all internships for foreign students who want to come to the Netherlands. Besides my study and being in a board, I am a member of the student association N.S.V. Carolus Magnus and fraternity Nausikaä. In my spare time I can often be found at my fraternity, or for a beer at café Faber!

Why do you choose asap?

Over the past four years I have done many extracurricular activities in addition to my studies. From the Programme Committee for Business Administration to a full-time board year, I have noticed better than anyone what it’s like to be an active student. Unfortunately, it is sometimes difficult to study flexibly and to carry out many activities in addition to your studies without delay. That’s why I think it’s important that students are given sufficient space and flexibility for personal development in addition to their studies. I find these principles amply reflected in asap. I would like the university to better facilitate the active student. That is what I want to do this year on behalf of asap.

 

Who is Alexander Currie?

I am 23 years young and studying Medicine. Despite the fact that Medicine is the most beautiful study on earth, I realized after two years of study that my student life flew by like an express train and I might not be quite ready for it to end. The year after this realisation I took a break from my studies to organise the Batavierenrace with nine others, something that I never regretted for a moment and that is still very useful, even within my studies.

When I’m not at the Medical Faculty or the University Library and have some free time to spend, you can meet me with a photo camera in my hand, behind a piano or guitar (often to the annoyance of my roommates and during some weekends my parents) or very sporadically in a rowing boat.

Why do you choose asap?

What really appeals to me about asap is its open and accessible character. The election program, which contains clear and concrete points, makes it clear in an accessible way what asap wants to achieve in the coming year. In addition, I noticed in my environment that many students do not know what the student participation council can do for them. I am committed to creating awareness for this, to make sure that students can give their opinion within the university! Within the university, I find it important that there is not only room for you to study, but that you can find out where your interests lie and develop yourself. This is why I think that the university should stimulate a broad development and help students to overcome any obstacles in order to develop as a person in a broad way. In addition, studying is of course an important part of the university. It is essential for all students to be able to make use of appropriate guidance so that they can develop optimally both in terms of their studies and on a personal level. This year I would like to dedicate myself to this on behalf of asap.