Achter de kieslijst: Wouter (#9) en Linda (#8)

In de serie Achter de kieslijst stellen onze vijftien gemotiveerde kandidaten voor de verkiezingen van 2019 zichzelf voor. Voordat er van 3 t/m 6 juni op ze kan worden gestemd, gaan ze met de billen bloot: wie zijn de studenten achter de kieslijst van asap en waarom maken zij zich hard voor de medezeggenschap? Een nieuwe week betekent twee nieuwe gezichten: Wouter Raaijmakers en Linda Bekedam.

Prefer to read this article English? Please scroll down.

Over mij
Mijn naam is Wouter, ik ben 21 jaar oud en kom uit Den Bosch. Ik vind het heerlijk om te sporten, te koken, en vooral om niet stil te zitten. Als derdejaars geschiedenisstudent ben ik eigenlijk voornamelijk bezig met het hier en nu. Dit jaar mag ik de rol van secretaris vervullen in het bestuur van onze studievereniging GSV Excalibur. Daarnaast draag ik de functie van redactiesecretaris bij historisch tijdschrift Ex Tempore. Tot slot maak ik deel uit van de taakgroep studentenwelzijn van de Faculteit der Letteren, waarbij ik mij toeleg op het verbeteren van het welbevinden van studenten. In het verlengde van studentenwelzijn wil ik mij verder inzetten voor de student; daarvoor maak ik altijd graag tijd. Hierom ben ik bij asap.

Waarom asap?
Sinds afgelopen najaar draai ik mee bij asap en sindsdien ben ik overtuigd van wat asap doet en waarvoor zij staat. Ik voelde mij geïnspireerd door een partij die haar doelen helder voor ogen heeft middels een Tienpuntenlijst. Deze lijst vloeit voort uit de wensen van studenten, die op openbare en laagdrempelige brainstorms aan het licht komen. Deze punten vormen de basis voor een partij die niet ophoudt met praten. Met andere woorden: een partij die altijd de dialoog aan zal gaan om het onderste uit de kan te willen hebben voor studenten. Dit vind ik van groot belang. Door op deze pragmatische wijze naar een mooier morgen te mogen werken, hoop ik, zoals gezegd, mijn steentje bij te kunnen dragen aan bijvoorbeeld studentenwelzijn en -ontwikkeling.

 

Over mij
Hallo allemaal! Mijn naam is Linda Bekedam, 20 jaar oud en ik zit in mijn derde jaar van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. Dit collegejaar ben ik de voorzitter van studievereniging Postelein, de studievereniging voor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Naast het bestuursjaar en mijn opleiding houd ik ervan om te handballen, speciaalbiertjes te drinken op het terras en feestjes te vieren in de stad!

Waarom asap?
Wat mij erg aanspreekt bij asap is het open en toegankelijke karakter. Door de Tienpuntenlijst, waar duidelijke en concrete punten op staan, wordt op een toegankelijke manier duidelijk gemaakt wat asap het aankomende jaar wil bereiken. Daarnaast merk ik in mijn omgeving dat veel studenten niet weten wat de medezeggenschapsraad voor hen kan betekenen. Ik wil mij inzetten om bekendheid hiervoor te creëren, om ervoor te zorgen dat studenten hun mening kunnen geven binnen de universiteit! Binnen de universiteit vind ik het belangrijk dat er niet alleen ruimte is voor je studie, maar dat jij erachter kunt komen waar jouw interesses liggen en je jezelf kunt ontwikkelen. Dit is waarom ik vind dat de universiteit een brede ontwikkeling moet stimuleren en studenten de hulp moet bieden om eventuele belemmeringen te overwinnen om zich breed te kunnen ontwikkelen als persoon. Daarnaast is studeren natuurlijk een belangrijk onderdeel van de universiteit. Goede en voldoende studiewerkplekken zijn hard nodig om dit mogelijk te maken. Samen met asap zet ik mij ook hiervoor het aankomend jaar graag in.

 

In the series Behind the electoral list our fifteen motivated candidates for the upcoming elections (3 – 6 June) introduce themselves: who are they and why is it so important that students go out and vote? A new week means two brand new faces: Wouter Raaijmakers and Linda Bekedam.

About me
Hi! I’m Wouter, 21 years of age, and born and raised in Den Bosch. I very much enjoy playing sports and cooking extensively, and I would consider myself quite the busy little bee. Aside from studying for my bachelor’s degree in history, I am the secretary of the board of our the study association GSV Excalibur. Furthermore, I fulfill the position of editorial secretary of the board of the historical journal Ex Tempore. Finally, I try bettering students’ well-being, by joining the task group of the Faculty of Arts that contributes to said improvement. Elaborating on improving students’ well-being, I joined asap to further commit myself helping others at Radboud University.

Why asap?
Ever since I joined asap last fall, I became more familiar with and put more trust in asap. I felt inspired by asap because it is a party with clear goals communicated through the Bullet Points. These ten points are a direct result of open and accessible brainstorm sessions. This list forms the foundation of a party that will never stop talking. In other words: a party that will never stop discussing, and will always aim for the best result for the students of the Radboud University. By working in a pragmatic way I hope I can contribute on topics such as student well-being and student development.

 

 

About me
Hello all! My name is Linda Bekedam. I am twenty years old and a third-year ALPO student (Academic Teacher Training Primary Education). Currently I am the chair of study association Postelein, the study association for Pedagogical and Educational Sciences. Besides directing Postelein I love to play handball, drink special beers or go out for a party in the city center of Nijmegen with friends!

Why asap?
What really appeals to me is the open and approachable nature of asap. The Bullet Points is a list that contains straightforward and clear points, this makes it very understandable what asap wants to accomplish in the upcoming year. In addition, I have noticed that many students near me do not know what the Student Council could mean for them. Therefore I am very committed about creating awareness about the Student Council. This to ensure that students know that they can give their opinion concerning university matters. I think that our university should not only be a place for studying, but also a place where you can explore your interests and further develop yourself in other areas. This is why I think the university should stimulate a broad development and also should provide help to students to overcome barriers concerning their own broad development. Besides this, studying is of course a very important part of the university. Good and enough study work places are essential to enable this. Together with asap I am very committed to achieve this.