Even voorstellen: #3 Mark de Jong

English follows dutch

Ik ben een van de 2 Mark’s dit jaar, ook 21 jaar oud. Mijn studie is echter Informatica. Ik zit in mijn derde jaar van de bachelor hoewel ik nog lang niet klaar ben. Dit komt vooral omdat ik graag dingen doe naast mijn studie. Momenteel ben ik voorzitter van studievereniging Thalia. Dit is niet alleen heel erg leuk, het heeft me ook laten zien hoeveel ik geef om de universiteit en de studenten die hier studeren. Het afgelopen jaar heb ik hard gewerkt aan mentaal welbevinden, meer erkenning geven aan masterstudenten en proberen de puinhoop die na een jaar van lockdowns was achtergebleven bij elkaar te krijgen. Naast de serieuze dingen hou ik ook erg van koken, een bezoek aan mijn tante in Italië is altijd een traktatie voor voedselinspiratie. Daarnaast voetbal ik graag met mijn vereniging en zijn mijn planten op mijn kamer al meer dan een jaar niet doodgegaan, wat voor mij een indrukwekkende prestatie is.

Zoals ik al zei, doe ik graag dingen naast mijn studie. Ik zou gewoon naar colleges kunnen gaan, opdrachten inleveren en tentamens afmaken. Aan de andere kant zou ik een bestuursjaar kunnen doen voor mijn vereniging, actief kunnen zijn in commissies, naar het buitenland kunnen gaan of cursussen kunnen volgen aan andere faculteiten om te genieten van alles wat een studentenleven te bieden heeft. Dit is waar asap voor staat en promoot: Groeien en ontwikkelen als student. Het sluit heel erg aan bij wat ik het liefste doe en waarvan ik vind dat iedereen de kans moet krijgen om dat ook te ervaren. asap stimuleert een gezond en rijk studentenleven! Een van de dingen die asap en ik willen bereiken is een beter examen. Studeren zou moeten gaan over het leren van nieuwe onderwerpen, niet over het afvinken van vakjes om dat diploma te halen. Beter onderwijs betekent betere studenten. Daarom ben ik nummer 3 op de lijst voor asap!


Introducing: #3 Mark de Jong

I am one of the 2 Mark’s this year, also 21 years old. My study, however, is Computing Science. I am in my third year of the bachelor ‘s although I am far from done. This is mainly because I love doing things next to my study. Currently I am the chair of Study Association Thalia. This is not only a lot of fun, it also showed me how much I care about the university and the students that study here. Over the past year I worked hard on mental wellbeing, giving more recognition to master students and trying to get the mess that was left after a year of lockdowns together. Besides the serious stuff I also really love cooking, visiting my aunt in Italy is always a treat for food inspiration. Next to that I like playing soccer with my association and my plants inside my room have not perished for over a year, which is an impressive feat for me.

As I said above, I love doing things next to my study. I could just go to lectures, hand in assignments and finish exams. On the other hand, I could do a board year for my association, be active in committees, go abroad or follow courses at other faculties to enjoy everything a student life has to offer. This is what asap stands for and promotes: Growing and developing as a student. It very much aligns with what I love doing and what I believe everyone should get the chance to experience as well. asap encourages a healthy and rich student life! One of the things asap and I want to accomplish is better examination. Studying should be about learning new subjects, not ticking off boxes to get that diploma. Better education means better students. This is why I am number 3 on the list for asap!