Even voorstellen: #4 Isa Witteveen

English follows dutch

Hey, mijn naam is Isa Witteveen, ik ben 23 jaar oud en vijfdejaars student. Ik studeer geneeskunde en pedagogische wetenschappen en ben daarnaast een actieve student. Tijdens mijn studie ben ik actief in de medezeggenschap, eerst als jaarvertegenwoordiger en in het SOOS-bestuur op de medische faculteit. De afgelopen drie jaar ben ik actief geweest in de opleidingscommissie. Naast mijn studie geef ik reanimatieonderwijs op middelbare scholen en speel ik basketbal in het Radboud Sportcentrum. Ook ben ik sinds 2018 actief bij IFMSA-Nijmegen, dit jaar als interim bestuurslid en vorig jaar als nationaal bestuurslid van IFMSA-NL.

Door al deze ervaringen heb ik gezien wat je ook buiten je studie allemaal kan leren als student. Je kan jezelf ontwikkelen in intensief samenwerken, effectief vergaderen, professioneel communiceren, realistisch plannen en nog veel meer, waar binnen een opleiding soms minder aandacht voor is. En daarom wil ik, net als asap, dat iedereen de ruimte voelt en krijgt om deze kansen aan te grijpen.Tijdens mijn jaren in de opleidingscommissie heb ik onder andere gekeken naar het veilig leerklimaat, omdat dit helaas nog niet vanzelfsprekend is. Net als ik wil asap blijvende aandacht voor de sociale veiligheid op de RU; een campus zonder bijvoorbeeld discriminatie en intimidatie. Ik vind het belangrijk dat de universiteit actief werkt aan het creëren en/of behouden van een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Daarbij is het belangrijk om zowel preventief bezig te gaan als te zorgen dat problemen snel worden opgepakt, door bijvoorbeeld laagdrempelige meldpunten te hebben en de zichtbaarheid van vertrouwenspersonen te vergroten.
Door het volgen van een dubbele bachelor ervaar ik zelf welke verschillen er kunnen zitten tussen verschillende faculteiten. Graag zou ik deze ervaring gehoor willen geven binnen de universitaire studentenraad (USR), zodat opleidingen van elkaar kunnen leren.


Net als asap vind ik dat iedereen zo goed mogelijk onderwijs volgt in een zo veilig mogelijke omgeving. Daarom sta ik op plek 4 op de lijst van asap.


Introducing: #4 Isa Witteveen

Hey, my name is Isa Witteveen, I am 23 years old and a fifth-year student. I study medicine and pedagogical sciences and I am also an active student. During my studies, I have been active in the council, first as a year representative and in the SOOS board at the medical faculty. For the past three years, I have been active in the study programme committee. Besides my studies, I teach CPR at secondary schools and play basketball at the Radboud Sports Centre. I have also been active in IFMSA-Nijmegen since 2018, this year as an interim board member and last year as a national board member of IFMSA-NL.

Through all these experiences I have seen what you can learn as a student outside your studies. You can develop yourself in intensive cooperation, effective meetings, professional communication, realistic planning and much more, which sometimes gets less attention within a study. And that is why, just like asap, I want everyone to feel and get the space to seize these opportunities.

During my years on the education committee, one of the things I looked at was the safe learning environment, because unfortunately this is not yet self-evident. Like me, asap wants continued attention for social safety at the RU; a campus without discrimination and intimidation, for example. I think it is important that the university actively works on creating and/or maintaining a safe environment where everyone can be themselves. It is important to work both preventively and to ensure that problems are dealt with quickly, for example by having low-threshold contact points and increasing the visibility of confidential advisers.

By following a double bachelor’s course, I experience the differences between faculties. I would like to share this experience within the University Student Council (USC) so that study programmes can learn from each other.
Just like asap, I believe that everyone should get the best possible education in the safest possible environment. That is why I am in fourth place on asap‘s list.