Even voorstellen: #7 Rens van der Schoot

English follows dutch

Hey allemaal, ik ben Rens, 21 jaar oud en derdejaars student Geografie, Planologie en Milieu. Ik kom uit het mooie Breda, maar woon al sinds het begin van mijn studie in een gezellig studentenhuis in Nijmegen. Naast mijn studie ben ik dit jaar tevens de voorzitter van Studievereniging Mundus, een functie die ik met veel plezier vervul. In dit bestuursjaar heb ik al veel praktische kennis en vaardigheden opgedaan die ik niet in de collegebanken heb geleerd, zoals het leiden van vergaderingen en het onderhouden van contacten met de faculteit. Daarbij heb ik vooral mijn netwerk flink kunnen uitbreiden. Naast dit bestuursjaar ben ik werkzaam als student ambassadeur van de Radboud Honours Academy, waar ik me inzet om studenten voor te lichten over Honours.

Ik sta op de lijst voor asap omdat ik een duurzaam studieklimaat erg belangrijk vindt. Zeker met het oog op het klimaat is het van belang dat de universiteit zich zo veel mogelijk inzet om een duurzaam studieklimaat te kunnen realiseren. Om het probleem van klimaatverandering zo goed mogelijk tegen te gaan, dienen alle studenten ook hun steentje bij te dragen. Naast deze vorm van duurzaamheid is duurzaamheid in het gebruik belangrijk: asap wil duurzame faciliteiten en studiematerialen, zodat studenten er lang profijt van kunnen hebben. Dit is waarom ik op plek 7 van de lijst van asap sta. Vind jij dit ook belangrijk? Stem dan op mij en op asap van 30 mei tot 2 juni!


Introducing: #7 Rens van der Schoot

Hey all, I am Rens, 21 years old and a third year student of Geography, Planning and Environment. I am from the beautiful city of Breda, but have been living in a cosy student house in Nijmegen since the beginning of my studies. Besides my studies, I am also the president of study association Mundus this year, a position that I hold with great pleasure. During my year on the board I have gained a lot of practical knowledge and skills that I did not learn at university, such as leading meetings and maintaining contact with the faculty. Above all, I have been able to expand my network considerably. Besides this board year, I am working as a student ambassador for the Radboud Honours Academy, where I am committed to informing students about Honours.

I am on the list for asap because I think a sustainable study climate is very important. Certainly with a view to the climate, it is important that the university makes as much effort as possible to achieve a sustainable study climate. To combat the problem of climate change as best as possible, all students should also do their bit. Besides this form of sustainability, sustainability in use is important: asap wants sustainable facilities and study materials so that students can benefit from them for a long time. This is why I am on place 7 of the asap list. Do you think this is important too? Then vote for me and for asap from 30 May to 2 June!