Lijsttrekkersinterview in de ANS

English follows dutch

Mark Bunschoten

Afgelopen week heeft onze lijstrekker Mark Bunschoten een interview aan de ANS Nijmegen gegeven over de plannen van het komende jaar. Aan de hand van vijf stellingen over studentenwelzijn, onderwijs, duurzaamheid, inclusie en medezeggenschap heeft Mark uitgelegd wat asap wil bereiken! Je kunt het volledige interview hier vinden. Hieronder staan wat aanvullingen op de antwoorden in het interview.

Studentenpartij asap is van mening dat studentenwelzijn op alle mogelijke manieren moet worden aangepakt – het probleem is immers imens. De ene oplossing is niet belangrijker dan de andere: er moet zowel wat worden gedaan aan preventie, zichtbaarheid en de hulp zelf. Daarom pleit asap voor onder andere een geintegreerde zorgkaart, erkenning van de problemen, een uitbreiding van het buddysysteem en extra sportfaciliteiten.

Hybride onderwijs is volgens asap een aanwinst. De online opties die studenten worden geboden, geven hen flexibliteit. Veel studenten hebben deze flexibiliteit hard nodig. Zij kunnen niet altijd bij elk college zijn, omdat zij bijvoorbeeld druk zijn met andere ontwikkeling. Of, en dit is wellicht nog veel belangrijker, sommige studenten kunnen niet altijd naar de campus komen, omdat zij bijvoorbeeld ziek zijn, ver weg wonen door het woning tekort, of een mantelzorgtaak hebben. Ook voor deze studenten moet het onderwijs toegankelijk zijn. Hybride en online onderwijs is hiervoor een belangrijk middel. Studentenpartij asap is echter wel van mening dat online onderwijs nooit een volledige vervanging van fysiek onderwijs mag zijn. Fysiek onderwijs is heel waardevol. Desondanks vindt asap het afschaffen van online onderwijs ter bevording van volle collegezalen geen goed plan. “Sommige opleidingen bieden nooit online colleges aan en ook daar blijven de collegezalen leeg. De vraag die de universiteit zich dus moet stellen is: Hoe zorgen we ervoor dat we intrinsieke motivatie bij studenten creëren, zodat ze weer naar de campus komen?”

Net als welzijn is duurzaamheid een breed begrip wat vraagt om een alomvattende aanpak. Het verminderen van plastic is slechts één klein onderdeel daarvan. Duurzaamheid gaat niet alleen over meer groen, maar ook over sociale duurzaamheid. Studentenpartij asap is van mening dat duurzaamheid heel belangrijk is en moedigt de universiteit ook aan in haar ambitieuze doelen op dit gebied. Er moet echter niet worden vergeten dat het wel voor iedere student toegankelijk moet blijven en betaalbaar.

Ook inclusiviteit kent veel aspecten. Interdisciplinair onderwijs is een mooie kans om inclusiviteit te bevorden, want studenten komen in aanraking met hele andere perspectieven en meningen. Net als in de hele maatschappij spelen ook op de Radboud thema’s zoals discriminatie en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Ook op deze thema’s kan de universiteit nog winst behalen. Daarnaast ziet asap nog grote kansen in het taalbeleid om de inclusiviteit te bevorderen.

Al sinds de oprichting van de partij maakt asap zich sterk voor persoonlijke ontwikkeling. Bestuursjaren, commissiewerk en medezeggenschap zijn allemaal goede manieren om dit te doen. Het is daarom belangrijk dat de universiteit dit stimuleert door studenten zich goed te laten orienteren over hun ontwikkelingsmogelijkheden; en dat moet niet alleen in hun eerste jaar gebeuren. Studenten moeten ook later door de universiteit geholpen worden bij deze orientatie. Daarnaast is het belangrijk dat studenten die actief zijn, financieel gecompenseerd worden en er voor hen enige flexibiliteit in het onderwijs is. Alleen op deze manier biedt de universiteit studenten ook daadwerklijk de kans zich zo breed te ontwikkelen als studenten willen.


Interview in the ANS

Mark Bunschoten

Last week, our list leader Mark Bunschoten gave an interview to ANS Nijmegen about the plans for the coming year. Based on five statements about student welfare, education, sustainability, inclusion and participation, Mark explained what asap wants to achieve! You can find the full interview here. Below are some additions to the answers in the interview.

Student party asap believes that student welfare should be tackled in all possible ways – after all, the problem is immense. One solution is not more important than the other: something needs to be done about prevention, visibility and the help itself. That is why asap advocates an integrated care map, recognition of the problems, an expansion of the buddy system and extra sports facilities, among other things.

Hybrid education is an asset, according to asap. The online options offered to students give them flexibility. Many students really need this flexibility. They cannot always attend every lecture, because they are busy with other development, for example. Or, and this is perhaps even more important, some students cannot always come to the campus because they are ill, live far away due to the housing shortage, or have a carer’s job. Education must also be accessible to these students. Hybrid and online education is an important means to this end. However, asap believes that online education should never be a complete replacement of physical education. Physical education is very valuable. Nevertheless, asap does not think that abolishing online education to promote full lecture halls is a good plan. “Some programmes never offer online lectures and even there the lecture halls remain empty. So the question the university needs to ask is: How do we ensure that we create intrinsic motivation among students so that they come back to campus?”

Like welfare, sustainability is a broad concept that requires a comprehensive approach. Reducing plastic is only one small part of it. Sustainability is not only about more green, but also about social sustainability. Student party asap believes that sustainability is very important and also encourages the university in its ambitious goals in this area. However, it should not be forgotten that it must remain accessible and affordable for every student.

There are also many aspects to inclusiveness. Interdisciplinary education is a great opportunity to promote inclusiveness, because students come into contact with very different perspectives and opinions. At the Radboud, as in society as a whole, there are issues such as discrimination and accessibility for people with disabilities. On these issues, too, the university can still make gains. In addition, asap sees great opportunities in the language policy to promote inclusiveness.

Ever since the foundation of the party, asap has been committed to personal development. Board years, committee work and participation are all good ways to do this. It is therefore important that the university stimulates this by allowing students to get a good idea of their development opportunities; and this should not only happen in their first year. Students should also be helped by the university with this orientation later on. In addition, it is important that students who are active are compensated financially and that there is some flexibility in education for them. Only in this way does the university actually offer students the opportunity to develop as broadly as they wish.