Voorstellen kandidaten: #3 en #2

English follows Dutch

In dit kijkje achter de schermen bij de kandidatenlijst van asap is het nu de beurt aan Nathalie van der Zande (#3) en Seray van Montfort (#2). Wil je een overzicht van alle kandidaten, klik dan hier; en alle andere kijkjes achter de schermen kun je hier vinden.

Nathalie van der Zande

Ik ben Nathalie van der Zande, 22 jaar en ik studeer International Business Communication. Naast mijn studie ontwikkel ik me ook graag op andere vlakken. Zo ben ik studentmentor, heb ik verschillende commissies gedaan bij Studievereniging Babylon en ben ik lid van Damesdispuut Myosotis. Verder ben ik vaak te vinden bij verschillende ticketuren van het Radboud Sportcentrum, in de Molenstraat of kijk ik een willekeurige realityserie.

Dit jaar sta ik op nummer 3 op de lijst van asap, omdat ik me namens deze partij graag in de Universitaire Studentenraad hard zou willen maken voor de belangen van studenten. asap stelt realistische doelen, waardoor er een merkbaar verschil gemaakt kan worden op de Radboud Universiteit. Ik wil mij voornamelijk graag gaan inzetten voor meer flexibel onderwijs, zodat iedere student de ruimte heeft om zich zowel persoonlijk als sociaal te ontwikkelen. Zo moeten stagemogelijkheden voldoende gefaciliteerd en begeleid worden om praktijkervaring op te kunnen doen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er op elke studie voldoende mogelijkheden zijn in het kiezen van verschillende minoren, zowel disciplinair als interdisciplinair. Maar bovenal moet de actieve student gehoord en gesteund worden. Dit kan een bewuste keuze zijn door bijvoorbeeld een bestuursjaar te gaan doen, maar kan ook betrekking hebben op studenten die meer flexibiliteit nodig hebben doordat ze bijvoorbeeld mantelzorger zijn. Door studenten meer regie te geven over hun eigen studieschema, krijgen ze voldoende ruimte voor zelfontplooiing. Door dit zoveel mogelijk te realiseren kan iedere student echt alles uit zijn of haar studententijd halen, zowel binnen als buiten de studie!

Wil jij dit ook? Zorg dan dat je op mij stemt tussen 31 mei en 3 juni via verkiezingen.ru.nl!

Seray van Montfort

Ik ben Seray van Montfort, 21 jaar oud en ik zit in mijn tweede jaar van de bachelor psychologie. Vanaf mijn eerste jaar ben ik al actief bij mijn studievereniging SPiN. Hier neem ik dit jaar ook deel in het bestuur en vervul ik de functie van secretaris. Gedurende mijn bestuursjaar ben ik in toenemende mate in aanraking gekomen met de organisatorische kant van de universiteit en heb ik het belang van goede student vertegenwoordiging en medezeggenschap van dichtbij meegemaakt. Dit was voor mij ook een grote motivator om me komend jaar in te zetten in de USR. De studententijd is de uitgelegen tijd om jezelf te ontplooien. In de USR wil ik het belang van persoonlijke ontwikkeling en de ondersteuning daarvan benadrukken, want bij het bewerkstelligen van persoonlijke ontwikkeling is goede begeleiding van essentieel belang. Naast de studie en bestuurstaken maak ik graag tijd vrij om met vrienden af te spreken, speel ik piano en gitaar en kook ik graag.

Ik heb gekozen voor asap omdat asap zich inzet voor realistische en haalbare doelen. asap behaalt deze doelen door constructief samen te werken met anderen partijen en samen tot een uitkomst te komen die de studenten het beste dient. Deze constructieve en open houding sluit aan op mij als persoon. Ik ga graag het gesprek aan en ik vind het belangrijk om samen tot een oplossingen te komen. Wat mij nog meer van asap aanspreekt is dat asap een kritische partij is die het verleden evalueert en met die opgedane kennis vooruitkijkt naar verbeterpunten voor de toekomst. Zo wil asap leren van de door het coronavirus noodzakelijk gemaakte veranderingen in het onderwijs. Zo werden colleges het afgelopen jaar voornamelijk opgenomen. asap wil dat colleges, naast fysieke colleges, standaard worden opgenomen. De mogelijkheid om colleges terug te kijken werd door veel studenten als positief ervaren en zorgt tot toegankelijker en meer flexibel onderwijs. Daarnaast heeft asap persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. Dat vind ik erg belangrijk. Als voorloper van persoonlijke ontwikkeling is een gedegen studentenbegeleiding een belangrijke predictor voor zelfontplooiing en succes op de studie. Zeker in deze tijd valt het belang van goede ondersteuning van studenten niet te onderschatten. asap zet zich in voor een verduidelijking en verbetering van de zorgstructuur van de universiteit. Hierin heeft asap in samenwerking met de universiteit al een aantal flinke stappen gezet. Met veel stemmen kan asap ook volgend jaar het verschil maken in de USR en zich inzetten voor betere studentenwelzijn.


English

In this behind-the-scenes look at the candidate list of asap, it is now the turn of Nathalie van der Zande (#3) and Seray van Montfort (#2). If you want an overview of all the candidates, click here; and all other behind-the-scenes views can be found here.

Nathalie van der Zande

I am Nathalie van der Zande, 22 years old and I study International Business Communication. Besides my studies I like to develop myself in other areas. I am a student mentor, I have been on several committees at Study Association Babylon and I am a member of Damesdispuut Myosotis. Furthermore, I can often be found at various ticket offices of the Radboud Sports Centre, in the Molenstraat or watching a random reality series.

This year I am at number 3 on the list of asap, because I would like to stand up for the interests of students on behalf of this party in the University Student Council. asap sets realistic goals, through which a noticeable difference can be made at the Radboud University. In particular, I would like to work towards more flexible education, so that every student has the space to develop both personally and socially. For example, internship opportunities should be sufficiently facilitated and supervised to allow students to gain practical experience. I also think it is important that every study has sufficient possibilities to choose different minors, both disciplinary and interdisciplinary. But above all, the active student must be heard and supported. This can be a conscious choice, for example to take up a management year, but it can also relate to students who need more flexibility, for example because they are carers. By giving students more control over their own study schedule, they are given sufficient space for self-development. By realising this as much as possible, every student can really get the most out of his or her time as a student, both inside and outside the study!

Do you want this too? Then make sure you vote for me between 31 May and 3 June at verkiezingen.ru.nl!

Seray van Montfort

I am Seray van Montfort, 21 years old and I am in my second year of the bachelor psychology. I have been active in my study association SPiN since my first year. This year, I am also taking part in the board and I am fulfilling the function of secretary. During my year on the board, I increasingly came into contact with the organisational side of the university and experienced the importance of good student representation and participation from close by. This was also a major motivation for me to join the USR next year. Being a student is the best time to develop yourself. In the USR, I want to emphasise the importance of personal development and the support thereof, because good guidance is essential in achieving personal development. Besides my studies and board duties, I like to make time to meet up with friends, play the piano and guitar and cook.

I chose asap because asap is committed to realistic and achievable goals. asap achieves these goals by working constructively with other parties and together arriving at an outcome that best serves the students. This constructive and open attitude fits me as a person. I like to start conversations and I think it is important to find solutions together. What appeals to me even more is that asap is a critical party that evaluates the past and uses the knowledge gained to look for points of improvement for the future. For example, asap wants to learn from the changes in education made necessary by the coronavirus. Last year, for example, lectures were mainly recorded. asap wants lectures to be recorded as standard, in addition to physical lectures. The possibility of reviewing the lectures was seen as positive by many students and makes education more accessible and flexible. In addition, asap attaches great importance to personal development. I find that very important. As a precursor to personal development, thorough student guidance is an important predictor of self-development and study success. Especially in these times, the importance of good student support cannot be underestimated. asap is committed to clarifying and improving the care structure of the university. In this respect, asap has already taken some major steps in cooperation with the university. With many votes, asap can also make a difference in the USR next year and work towards better student welfare.